Tài liệu TCXDVN 354 2005

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
58
lượt xem
19
download

Tài liệu TCXDVN 354 2005

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 354 2005: BÊ TÔNG NẶNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SUNFAT TRONG BÊ TÔNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu TCXDVN 354 2005

  1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 354 : 2005 Bé X©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam -------- §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè: 29 /2005/Q§-BXD ---------- Hμ néi, ngμy 25 th¸ng 8 n¨m 2005 QuyÕt ®Þnh VÒ viÖc ban hμnh TCXDVN 354 : 2005 "Bª t«ng nÆng - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hμm l−îng sunfat trong bª t«ng" bé tr−ëng Bé X©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36 / 2003 / N§-CP ngμy 4 / 4 / 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; - XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, quyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nμy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam : TCXDVN 354 : 2005 "Bª t«ng nÆng - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hμm l−îng sunfat trong bª t«ng" §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy, kÓ tõ ngμy ®¨ng c«ng b¸o §iÒu 3. C¸c ¤ng: Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vμ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy ./. K/t bé tr−ëng thø tr−ëng N¬i nhËn: - Nh− ®iÒu 3 - VP ChÝnh Phñ - C«ng b¸o §· ký - Bé T− ph¸p - Vô Ph¸p chÕ - L−u VP&Vô KHCN NguyÔn V¨n Liªn   Page 1 
  2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 354 : 2005 TCXDVN 354 : 2005 XuÊt b¶n lÇn 1 Bª t«ng nÆng - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hμm l−îng sunfat trong bª t«ng Heavy concrete- Method for determination of sulfate content in concrete Hμ néi - 2005   Page 2 
  3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 354 : 2005 Lêi nãi ®Çu Tiªu chuÈn x©y dùng TCXDVN . : 2005 Bª t«ng nÆng - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hμm l−îng sunfat trong bª t«ng ®−îc Bé X©y dùng ban hμnh theo quyÕt ®Þnh sè 29 ngμy 25./ 8../ 2005.   Page 3 
  4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 354 : 2005 XuÊt b¶n lÇn 1 Bª t«ng nÆng - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hμm l−îng sunfat trong bª t«ng Heavy concrete- Method for determination of sulfate content in concrete 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hμm l−îng sunfat hßa tan trong bª t«ng , b»ng ph−¬ng ph¸p khèi l−îng. Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông cho bª t«ng dïng xi m¨ng chøa bari. 2 Tμi liÖu viÖn dÉn TCVN 4851: 1989 ( ISO 3696 : 1987) N−íc dïng ®Ó ph©n tÝch trong phßng thÝ nghiÖm - Yªu cÇu kü thuËt vμ ph−¬ng ph¸p thö. TCXDVN 262: 2001 Bª t«ng nÆng - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hμm l−îng clorua trong cèt liÖu vμ bª t«ng. 3 ThiÕt bÞ vμ dông cô 3.1 ThiÕt bÞ vμ dông cô lÊy mÉu 3.1.1 ThiÕt bÞ lÊy mÉu bª t«ng d¹ng côc: - M¸y khoan èng lÊy lâi bª t«ng, ®−êng kÝnh mòi khoan tõ 50 mm ®Õn 150 mm. - M¸y c¾t bª t«ng . 3.1.2 ThiÕt bÞ lÊy mÉu bª t«ng d¹ng bét: - M¸y khoan ®iÖn cÇm tay, ®−êng kÝnh mòi khoan tõ 10 mm ®Õn 16 mm. 3.1.3 Th×a hoÆc que g¹t b»ng thÐp kh«ng gØ ®Ó lÊy mÉu bª t«ng d¹ng bét tõ lç khoan, giÊy bãng kÝnh ®Ó høng mÉu khoan. Tói ®ùng mÉu b»ng polyetylen. 3.2 ThiÕt bÞ vμ dông cô gia c«ng mÉu 3.2.1 Bóa, cèi, chμy ®ång hoÆc gang ®Ó ®Ëp vμ nghiÒn bª t«ng d¹ng côc. 3.2.2 M¸y nghiÒn bi hoÆc nghiÒn l¾c ( hoÆc c¸c thiÕt bÞ ®Ëp, nghiÒn kh¸c ). 3.2.3 Sμng cã kÝch th−íc lç 0,14 mm hoÆc 0,15 mm . 3.2.4 C©n kü thuËt cã ®é chÝnh x¸c ®Õn 0,01 g. 3.3 ThiÕt bÞ vμ dông cô ph©n tÝch mÉu 3.3.1 C©n ph©n tÝch cã ®é chÝnh x¸c ®Õn 0,0001 g. 3.3.2 Tñ sÊy ®¹t nhiÖt ®é 200°C, cã bé phËn ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é tù ®éng.   Page 4 
  5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 354 : 2005 3.3.3 Lß nung ®¹t nhiÖt ®é ®Õn 900°C, cã bé phËn ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é tù ®éng. 3.3.4 BÕp ®un c¸ch thuû, bÕp ®iÖn. 3.3.5 Tñ hót h¬i ®éc. 3.3.6 ChÐn sø dung tÝch 30 ml hoÆc 50 ml. 3.3.7 B×nh hót Èm ®−êng kÝnh 140 mm hoÆc 200 mm. 3.3.8 GiÊy läc ®Þnh l−îng kh«ng tro, lo¹i ch¶y trung b×nh cã ®−êng kÝnh lç kho¶ng 7 μm. Lo¹i ch¶y chËm cã ®−êng kÝnh lç kho¶ng 2 μm. 3.3.9 Dông cô thuû tinh c¸c lo¹i dïng ®Ó ph¸ mÉu vμ ph©n tÝch: - Cèc thuû tinh má vÞt ( bÒn nhiÖt vμ ho¸ chÊt) cã dung tÝch 250 ml vμ 500 ml. - B×nh ®Þnh møc dung tÝch 250 ml vμ 500 ml. - Cèc ®ong 250 ml vμ 500 ml. - MÆt kÝnh ®ång hå, ®−êng kÝnh 100 mm, ®òa thuû tinh. - PhÔu thuû tinh. 4 Hãa chÊt 4.1 N−íc dïng trong qu¸ tr×nh thö nghiÖm lμ n−íc theo TCVN 4851 : 1989 ( ISO 3696 :1987) 4.2 Ho¸ chÊt dïng trong thö nghiÖm cã ®é tinh khiÕt kh«ng thÊp h¬n tinh khiÕt ph©n tÝch (TKPT). 4.3 Ho¸ chÊt pha lo·ng theo tû lÖ thÓ tÝch ®−îc ®Æt trong ngoÆc ®¬n. VÝ dô: HCl (1+9) lμ dung dÞch gåm 1 thÓ tÝch HCl ®Ëm ®Æc trén ®Òu víi 9 thÓ tÝch n−íc cÊt. 4.4 Axit clohydric ( HCl ) ®Ëm ®Æc, d =1,19. 4.5 Axit clohydric (HCl ) lo·ng ( dung dÞch 1+9 ). Pha lo·ng 100 ml HCl ®Ëm ®Æc (d =1,19 ) víi 900 ml n−íc khuÊy ®Òu. 4.6 Axit clohydric (HCl ) lo·ng ( dung dÞch1+49 ). Pha lo·ng 10 ml HCl ®Ëm ®Æc víi 490 ml n−íc , khuÊy ®Òu. 4.7 Bariclorua (BaCl2 ) dung dÞch10 %. Hoμ tan 10 g bari clorua trong 90 ml n−íc , khuÊy ®Òu. 4.8 B¹c nitrat (AgN03 ) dung dÞch 0,5 %. Hoμ tan 0,5g AgN03 trong 100ml n−íc, khuÊy ®Òu. B¶o qu¶n trong lä thñy tinh mÇu sÉm. 5 LÊy mÉu vμ chuÈn bÞ mÉu thö 5.1 LÊy mÉu - MÉu bª t«ng ®−îc lÊy ë d¹ng côc hoÆc d¹ng bét b»ng c¸c thiÕt bÞ m« t¶ ë môc 4.1.1 vμ 4.1.2. - Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu bª t«ng theo ®iÒu 6.2.1, TCXDVN 262 : 2001.   Page 5 
  6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 354 : 2005 - MÉu sau khi lÊy ®−îc b¶o qu¶n trong tói polyetylen kÝn nh»m h¹n chÕ tiÕp xóc víi kh«ng khÝ. - Khèi l−îng mÉu bª t«ng lÊy ë d¹ng côc kh«ng Ýt h¬n 100g. - Khèi l−îng mÉu bª t«ng lÊy ë d¹ng bét kh«ng Ýt h¬n 25 g. 5.2 ChuÈn bÞ mÉu thö 5.2.1 MÉu ë d¹ng côc a) C¸c khèi, côc bª t«ng lÊy tõ cÊu kiÖn ®−îc lμm s¹ch bôi bÈn trªn bÒ mÆt. Dïng bóa hoÆc chμy ®Ëp nhá thμnh c¸c h¹t cã kÝch th−íc kho¶ng 1 mm ®Õn 2 mm, rót gän theo ph−¬ng ph¸p chia t− ®Õn khi thu ®−îc kho¶ng 25 g mÉu. PhÇn mÉu cßn l¹i ®−îc b¶o qu¶n trong tói nil«ng buéc kÝn ®Ó lμm mÉu l−u. b) SÊy s¬ bé mÉu ë nhiÖt ®é 105 oC ± 5 oC , nghiÒn nhá ®Õn khi lät hÕt qua sμng cã kÝch th−íc lç 0,14 mm hoÆc 0,15 mm. c) SÊy mÉu ë nhiÖt ®é 105°C ± 5°C ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi, ®Ó nguéi trong b×nh hót Èm, nhËn ®−îc mÉu thö. ViÖc chuÈn bÞ mÉu cÇn tiÕn hμnh cμng nhanh cμng tèt, ®Ó mÉu tiÕp xóc víi kh«ng khÝ xung quanh trong thêi gian Ýt nhÊt. 5.2.2 MÉu ë d¹ng bét - MÉu ë d¹ng bét ®−îc chuÈn bÞ nh− phÇn b, c cña môc 5.2.1 6 TiÕn hμnh thö 6.1 Nguyªn t¾c thö - Dïng HCl lo·ng(1+9) ®Ó chiÕt phÇn sunfat hßa tan trong mÉu bª t«ng vμo dung dÞch. - KÕt tña ion sunfat trong m«i tr−êng axit b»ng bari clorua, t¹o thμnh bari sunfat. - Sau ®ã tiÕn hμnh röa, nung kÕt tña ë nhiÖt ®é 850°C ± 25°C, vμ c©n. 6.2 TiÕn hμnh thö 6.2.1 C©n 5 g ± 0.005g mÉu thö ®· sÊy kh« ( chuÈn bÞ theo ®iÒu 5.2.1 hoÆc 5.2.2), cho vμo cèc thuû tinh dung tÝch 250 ml. TÈm −ít mÉu b»ng n−íc cÊt, thªm tõ tõ 100 ml dung dÞch HCl lo·ng (1+9), (chuÈn bÞ theo ®iÒu 4.5 ) vμo cèc vμ khuÊy ®Òu, ®Ëy cèc b»ng mÆt kÝnh ®ång hå. 6.2.2 §un s«i cèc trªn bÕp ®iÖn trong 5 phót, dïng ®òa thuû tinh dÇm cho bét mÉu hoμ tan trong axit. §Ó nguéi ®Õn nhiÖt ®é phßng. Läc dung dÞch qua giÊy läc kh«ng tro lo¹i ch¶y trung b×nh, röa kÕt tña 2 lÇn b»ng HCl lo·ng (1+49) nãng. Sau ®ã röa l¹i b»ng n−íc ®un s«i ®Õn hÕt i«n clo, n−íc läc röa thu vμo cèc 250 ml. Chó thÝch:   Page 6 
  7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 354 : 2005 Nªn tiÕn hμnh hoμ tan mÉu trong tñ hót h¬i ®éc. §Ëy cèc b»ng mÆt kÝnh ®ång hå ®Ó tr¸nh axit b¾n ra ngoμi khi ®un s«i. 6.2.3 §un s«i cèc chøa n−íc läc, ®ång thêi ®un s«i dung dÞch bariclorua 10 %. Dïng èng hót, nhá giät tõ tõ 10 ml dung dÞch bari clorua 10 % nãng vμo cèc chøa n−íc läc, khuÊy ®Òu. §un s«i nhÑ dung dÞch trong 5 phót. 6.2.4 §Ó yªn cèc ®ùng dung dÞch mÉu trong 6 ®Õn 8 giê ( hoÆc ®Ó qua ®ªm) cho kÕt tña l¾ng xuèng. Läc dung dÞch qua giÊy läc kh«ng tro lo¹i ch¶y chËm, röa kÕt tña trªn giÊy läc b»ng n−íc cÊt ®un s«i cho ®Õn hÕt i«n clo ( Clq). Röa kÕt tña tõ 8 ®Õn 10 lÇn qua giÊy läc, høng kho¶ng 2 ml n−íc röa tõ phÔu läc cho vμo cèc, thªm vμo 1 ®Õn 2 giät AgN03 0,5 %. NÕu cßn kÕt tña hoÆc vÈn ®ôc th× tiÕp tôc röa cho ®Õn hÕt. 6.2.5 ChuyÓn giÊy läc cã chøa kÕt tña vμo chÐn sø ®· nung ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi ( vμ ®· c©n x¸c ®Þnh khèi l−îng [g2]). SÊy kh« vμ ®èt ch¸y giÊy läc chøa kÕt tña ra tro hoμn toμn trong m«i tr−êng «xy hãa, sau ®ã chuyÓn vμo lß nung . 6.2.6 Nung chÐn chøa kÕt tña ë nhiÖt ®é 850 oC± 25 oC trong 60 phót, lμm nguéi trong b×nh hót Èm ®Õn nhiÖt ®é phßng råi c©n. LÆp l¹i qu¸ tr×nh nung ë nhiÖt ®é trªn trong 15 phót, lμm nguéi vμ c©n tíi khèi l−îng kh«ng ®æi [g1]. 6.3 TÝnh kÕt qu¶ Hμm l−îng sunfat quy ra SO3 tÝnh b»ng phÇn tr¨m (%) khèi l−îng mÉu bª t«ng, theo c«ng thøc : (g1 − g 2 ) x 0,343 SO3 = x100 g Trong ®ã: g1 : khèi l−îng chÐn cã kÕt tña, tÝnh b»ng gam; g2 : khèi l−îng chÐn kh«ng, tÝnh b»ng gam; g : khèi l−îng mÉu lÊy ®Ó ph©n tÝch, tÝnh b»ng gam; 0,343 hÖ sè chuyÓn tõ BaSO4 sang SO3. ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh song song trªn hai l−îng c©n cña mÉu thö. KÕt qña thÝ nghiÖm lμ trung b×nh céng cña hai phÐp thö , lÊy hai sè lÎ sau dÊu ph¶y.   Page 7 
  8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 354 : 2005 Chªnh lÖch gi÷a hai kÕt qu¶ x¸c ®Þnh song song kh«ng lín h¬n 0,10%. 7 B¸o c¸o kÕt qu¶ Trong b¸o c¸o kÕt qu¶ cÇn cã nh÷ng th«ng tin sau : a) KÝ hiÖu mÉu, ngμy, th¸ng, n¨m lÊy mÉu; b) N¬i lÊy mÉu hoÆc tªn cÊu kiÖn cña c«ng tr×nh lÊy mÉu; c ) Tªn ®¬n vÞ thö nghiÖm; d) Ngμy, th¸ng, n¨m thö nghiÖm; e) Tiªu chuÈn thö nghiÖm (sè hiÖu tiªu chuÈn nμy); g) KÕt qu¶ thö ë môc 6.3. F,   Page 8 
Đồng bộ tài khoản