Tài liệu TCXDVN 371 2006

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
421
lượt xem
198
download

Tài liệu TCXDVN 371 2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 371 2006: Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng: Tiêu chuẩn này qui định nội dung và trình tự tiến hành công tác nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (xây dựng mới và cải tạo) đã hoàn thành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu TCXDVN 371 2006

 1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 Bé x©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc Sè 41 /2006/Q§- BXD Hμ Néi, ngμy 29 th¸ng 12 n¨m 2006 quyÕt ®Þnh VÒ viÖc ban hμnh TCXDVN 371 : 2006 " NghiÖm thu chÊt l−îng thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng" Bé tr−ëng bé x©y dùng C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngμy 4/4/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc Bé X©y dùng; XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, quyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nμy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt nam : TCXDVN 371 : 2006 " NghiÖm thu chÊt l−îng thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng" §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy, kÓ tõ ngμy ®¨ng c«ng b¸o. §iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vμ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy./. KT. Bé tr−ëng N¬i nhËn: Thø tr−ëng - Nh− ®iÒu 3 - Website ChÝnh Phñ - C«ng b¸o - Bé T− ph¸p ®· ký - Vô Ph¸p chÕ - L−u VP, Vô KHCN NguyÔn V¨n Liªn   Page 1 
 2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 Lêi nãi ®Çu Tiªu chuÈn nμy thay thÕ cho tiªu chuÈn TCVN 4091:1985 Tiªu chuÈn x©y dùng TCXDVN 371 : 2006 " NghiÖm thu chÊt l−îng thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng" ®−îc Bé X©y dùng ban hμnh theo QuyÕt ®Þnh sè ....... / 2006 / Q§-BXD ngμy . / th¸ng . n¨m 2006   Page 2 
 3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 NghiÖm thu chÊt l−îng thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng acceptance of constructional quality of building works 1. Qui ®Þnh chung: 1.1 Tiªu chuÈn nμy qui ®Þnh néi dung vμ tr×nh tù tiÕn hμnh c«ng t¸c nghiÖm thu chÊt l−îng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông vμ c«ng nghiÖp (x©y dùng míi vμ c¶i t¹o) ®· hoμn thμnh. 1.2 ChØ ®−îc phÐp ®−a bé phËn c«ng tr×nh (h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nh) ®· x©y dùng xong vμo sö dông sau khi ®· tiÕn hμnh c«ng t¸c nghiÖm thu theo nh÷ng quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nμy. 1.3 ChØ ®−îc nghiÖm thu nh÷ng c«ng viÖc x©y l¾p, bé phËn kÕt cÊu, thiÕt bÞ, m¸y mãc, bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n thi c«ng, h¹ng môc c«ng tr×nh vμ c«ng tr×nh hoμn toμn phï hîp víi thiÕt kÕ ®−îc duyÖt, tu©n theo nh÷ng yªu cÇu cña tiªu chuÈn nμy vμ c¸c tiªu chuÈn qui ph¹m thi c«ng vμ nghiÖm thu kü thuËt chuyªn m«n liªn quan. 1.4 §èi víi c«ng tr×nh hoμn thμnh nh−ng vÉn cßn c¸c tån t¹i vÒ chÊt l−îng mμ nh÷ng tån t¹i ®ã kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn ®é bÒn v÷ng vμ c¸c ®iÒu kiÖn sö dông b×nh th−êng cña c«ng tr×nh th× cã thÓ chÊp nhËn nghiÖm thu ®ång thêi ph¶i tiÕn hμnh nh÷ng c«ng viÖc sau ®©y: - LËp b¶ng thèng kª c¸c c¸c tån t¹i vÒ chÊt l−îng (theo mÉu ghi ë phô lôc N) vμ quy ®Þnh thêi h¹n söa ch÷a, kh¾c phôc ®Ó nhμ thÇu thùc hiÖn; - C¸c bªn cã liªn quan cã tr¸ch nhiÖm theo dâi vμ kiÓm tra viÖc söa ch÷a, kh¾c phôc c¸c c¸c tån t¹i ®ã; - TiÕn hμnh nghiÖm thu l¹i sau khi c¸c c¸c tån t¹i vÒ chÊt l−îng ®· ®−îc söa ch÷a kh¾c phôc xong. 1.5 Khi nghiÖm thu c«ng tr×nh c¶i t¹o cã thiÕt bÞ, m¸y mãc ®ang ho¹t ®éng ph¶i tu©n theo néi quy, tiªu chuÈn kü thuËt vËn hμnh vμ c¸c quy ®Þnh vÒ an toμn, vÖ sinh cña ®¬n vÞ s¶n xuÊt. 1.6 C¸c biªn b¶n nghiÖm thu trong thêi gian x©y dùng vμ biªn b¶n nghiÖm thu bμn giao ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông lμ c¨n cø ®Ó thanh to¸n s¶n phÈm x©y l¾p vμ quyÕt to¸n gi¸ thμnh c«ng tr×nh ®· x©y dùng xong. 1.7 §èi víi c¸c c«ng viÖc x©y dùng ®· ®−îc nghiÖm thu nh−ng thi c«ng l¹i hoÆc c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ®· l¾p ®Æt nh−ng thay ®æi b»ng m¸y mãc thiÕt bÞ kh¸c th× ph¶i tiÕn hμnh nghiÖm thu l¹i. 1.8 §èi víi c«ng viÖc x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng sau khi nghiÖm thu ®−îc chuyÓn sang nhμ thÇu kh¸c thi c«ng tiÕp th× nhμ thÇu ®ã ph¶I ®−îc tham gia nghiÖm thu x¸c nhËn vμo biªn b¶n.   Page 3 
 4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 1.9 C¸c c«ng viÖc x©y dùng, kÕt cÊu x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng tr−íc khi bÞ che lÊp kÝn ph¶i tæ chøc nghiÖm thu. 1.10 §èi víi c¸c c«ng viÖc x©y dùng, kÕt cÊu x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng kh«ng nghiÖm thu ®−îc ph¶i söa ch÷a hoÆc xö lý gia cè th× ph¶i tiÕn hμnh nghiÖm thu l¹i theo ph−¬ng ¸n xö lý kü thuËt ®· ®−îc ®¬n vÞ thiÕt kÕ vμ chñ ®Çu t− phª duyÖt. 1.11 Kh«ng nghiÖm thu h¹ng môc c«ng tr×nh, bé phËn c«ng tr×nh, c«ng viÖc x©y dùng sau khi söa ch÷a hoÆc xö lý gia cè nh−ng vÉn kh«ng ®¸p øng ®−îc yªu cÇu bÒn v÷ng vμ c¸c yªu cÇu sö dông b×nh th−êng cña c«ng tr×nh. 1.12 C«ng t¸c qu¶n lý chÊt l−îng thi c«ng trªn c«ng tr−êng cña c¸c bªn tham gia x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i thùc hiÖn theo qui ®Þnh cña tiªu chuÈn TCVN 5637: 1991 vμ tiªu chuÈn nμy. 1.13 Chñ ®Çu t− hoÆc ®¬n vÞ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng cña chñ ®Çu t− cÇn th−êng xuyªn kiÓm tra c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l−îng thi c«ng x©y dùng trªn c«ng tr−êng cña nhμ thÇu x©y l¾p. KÕt qu¶ kiÓm tra ghi theo mÉu t¹i phô lôc A cña tiªu chuÈn nμy. 1.14 C«ng tr×nh x©y dùng ph¶i ®−îc kiÓm so¸t chÊt l−îng thi c«ng theo c¸c qui ®Þnh: a. Ph¶i tiÕn hμnh kiÓm tra, nghiÖm thu chÊt l−îng t¹i hiÖn tr−êng tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tr−íc khi sö dông vμo c«ng tr×nh; b. Mäi c«ng viÖc x©y dùng ®Òu ph¶i kiÓm tra, kiÓm so¸t chÊt l−îng ngay trong khi ®ang thi c«ng vμ ph¶i tiÕn hμnh nghiÖm thu sau khi ®· hoμn thμnh; c. Ch−a cã sù kiÓm tra vμ chÊp nhËn nghiÖm thu cña chñ ®Çu t− hoÆc ®¬n vÞ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng cña chñ ®Çu t− th× nhμ thÇu thi c«ng x©y dùng kh«ng ®−îc tiÕn hμnh thi c«ng c«ng viÖc tiÕp theo, bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng tiÕp theo, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng tiÕp theo. 1.15 Chñ ®Çu t− chñ tr× tæ chøc nghiÖm thu hoμn thμnh h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng ®Ó ®−a vμo sö dông. 2. ThuËt ng÷ vμ ®Þnh nghÜa 2.1 ChÊt l−îng thi c«ng x©y dùng: Lμ tæng hîp tÊt c¶ c¸c ®Æc tÝnh ph¶n ¸nh c«ng tr×nh x©y dùng ®· ®−îc thi c«ng ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu trong thiÕt kÕ, c¸c qui ®Þnh cña tiªu chuÈn, qui ph¹m thi c«ng vμ nghiÖm thu kü thuËt chuyªn m«n liªn quan vμ c¸c ®iÒu giao −íc trong hîp ®ång vÒ c¸c mÆt mü thuËt, ®é bÒn v÷ng, c«ng n¨ng sö dông vμ b¶o vÖ m«i tr−êng, ®−îc thÓ hiÖn ra bªn ngoμi hoÆc ®−îc dÊu kÝn bªn trong tõng kÕt cÊu hay bé phËn c«ng tr×nh. 2.2 Thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh: Lμ c¸c c«ng viÖc x©y dùng vμ l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng míi, söa ch÷a, c¶i t¹o, di dêi, tu bæ, phôc håi; ph¸ dì c«ng tr×nh; b¶o hμnh, b¶o tr× c«ng tr×nh. 2.3 NghiÖm thu: Lμ viÖc kiÓm tra, xem xÐt, ®¸nh gi¸ ®Ó ®−a ra kÕt luËn vÒ chÊt l−îng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh sau khi ®· hoμn thμnh so víi thiÕt kÕ, tiªu chuÈn, qui ph¹m kü thuËt cã liªn quan.   Page 4 
 5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 2.4 NghiÖm thu néi bé: Lμ c«ng viÖc nghiÖm thu trong néi bé cña nhμ thÇu ®èi víi ®èi t−îng ®· hoμn thμnh tr−íc khi göi phiÕu yªu cÇu nghiÖm thu tíi chñ ®Çu t−. 2.5 KiÓm nghiÖm: Lμ viÖc ®o l−êng, thö nghiÖm c¸c tÝnh chÊt, tÝnh n¨ng ®Æc tr−ng cho chÊt l−îng cña ®èi t−îng cÇn nghiÖm thu; 2.6 MÉu kiÓm nghiÖm: Lμ mÉu lÊy ngay tõ b¶n th©n ®èi t−îng nghiÖm thu ®Ó thÝ nghiÖm. KÕt qu¶ thÝ nghiÖm c¸c mÉu nμy lμ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ vμ ®−a ra kÕt luËn vÒ chÊt l−îng ®èi t−îng nghiÖm thu. 2.7 Söa l¹i: Lμ viÖc söa ch÷a, chØnh söa, hoμn thiÖn l¹i ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc x©y dùng, m¸y mãc, thiÕt bÞ khi ph¸t hiÖn ra cã nh÷ng khiÕm khuyÕt hoÆc sai ph¹m nhá kh«ng phï hîp víi qui ®Þnh cña tiªu chuÈn, thiÕt kÕ. 2.8 Lμm l¹i: Lμ viÖc chÕ t¹o l¹i, thi c«ng l¹i, thay thÕ míi ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc x©y dùng, m¸y mãc, thiÕt bÞ ph¶i dì bá, lo¹i bá khi ph¸t hiÖn ra cã nh÷ng sai ph¹m lín kh«ng phï hîp víi qui ®Þnh cña tiªu chuÈn, thiÕt kÕ. 2.9 B¶n vÏ hoμn c«ng: B¶n vÏ hoμn c«ng lμ b¶n vÏ bé phËn c«ng tr×nh, c«ng tr×nh x©y dùng hoμn thμnh, trong ®ã thÓ hiÖn kÝch th−íc thùc tÕ so víi kÝch th−íc thiÕt kÕ, ®−îc lËp trªn c¬ së b¶n vÏ thiÕt kÕ thi c«ng ®· ®−îc phª duyÖt. Mäi söa ®æi so víi thiÕt kÕ ®−îc duyÖt ph¶i ®−îc thÓ hiÖn trªn b¶n vÏ hoμn c«ng. Trong tr−êng hîp c¸c kÝch th−íc, th«ng sè thùc tÕ thi c«ng cña bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng ®óng víi c¸c kÝch th−íc, th«ng sè cña thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng th× b¶n vÏ thiÕt kÕ ®ã lμ b¶n vÏ hoμn c«ng. 3. C¸c b−íc nghiÖm thu chÊt l−îng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh (míi hoÆc c¶i t¹o) ph¶i thùc hiÖn c¸c b−íc nghiÖm thu sau: - NghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈn chÕ t¹o s½n tr−íc khi sö dông vμo c«ng tr×nh. - NghiÖm thu tõng c«ng viÖc x©y dùng; - NghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng; - NghiÖm thu hoμn thμnh h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng ®Ó bμn giao ®−a vμo sö dông. 4. Néi dung c«ng t¸c nghiÖm thu chÊt l−îng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. 4.1 NghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tr−íc khi sö dông vμo c«ng tr×nh 4.1.1 Thμnh phÇn trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu - Ng−êi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t− hoÆc ng−êi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña Tæng thÇu ®èi víi h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu;   Page 5 
 6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 - Ng−êi phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp cña nhμ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. Trong tr−êng hîp hîp ®ång tæng thÇu, ng−êi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t− tham dù ®Ó kiÓm tra c«ng t¸c nghiÖm thu cña tæng thÇu víi nhμ thÇu phô. 4.1.2 Tr¸ch nhiÖm cña c¸c thμnh phÇn tham gia nghiÖm thu: Trùc tiÕp tiÕn hμnh nghiÖm thu trong qu¸ tr×nh x©y l¾p nh÷ng ®èi t−îng sau ®©y sau khi nhËn ®−îc phiÕu yªu cÇu cña nhμ thÇu x©y l¾p: - C¸c lo¹i vËt liÖu, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tr−íc khi sö dông vμo c«ng tr×nh; - C¸c lo¹i thiÕt bÞ, m¸y mãc tr−íc khi ®−a vμo l¾p ®Æt cho c«ng tr×nh; 4.1.3 §iÒu kiÖn cÇn ®Ó nghiÖm thu: - Cã chøng chØ kü thuËt xuÊt x−ëng, lÝ lÞch cña c¸c thiÕt bÞ, c¸c v¨n b¶n b¶o hiÓm, b¶o hμnh thiÕt bÞ (nÕu cã), c¸c tμi liÖu h−íng dÉn kü thuËt, tiªu chuÈn kü thuËt vËn hμnh thiÕt bÞ m¸y mãc cña nhμ s¶n xuÊt; - Cã kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu lÊy t¹i hiÖn tr−êng (nÕu thiÕt kÕ, chñ ®Çu t− hoÆc tiªu chuÈn, qui ph¹m yªu cÇu) 4.1.4 Néi dung vμ tr×nh tù nghiÖm thu: a) KiÓm tra t¹i chç ®èi t−îng nghiÖm thu; b) KiÓm tra chøng chØ kü thuËt xuÊt x−ëng, lÝ lÞch cña c¸c thiÕt bÞ, c¸c v¨n b¶n b¶o hiÓm, b¶o hμnh thiÕt bÞ (nÕu cã), c¸c tμi liÖu h−íng dÉn kü thuËt, tiªu chuÈn kü thuËt vËn hμnh thiÕt bÞ m¸y mãc cña nhμ s¶n xuÊt; c) KiÓm tra c¸c tμi liÖu thÝ nghiÖm; d) Trong khi nghiÖm thu tr−êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ tiÕn hμnh thªm c¸c c«ng viÖc kiÓm ®Þnh sau: - Yªu cÇu nhμ thÇu x©y l¾p lÊy mÉu kiÓm nghiÖm ®Ó thÝ nghiÖm bæ sung; - Thö nghiÖm l¹i ®èi t−îng nghiÖm thu; - ThÈm tra møc ®é ®óng ®¾n cña c¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm cã liªn quan ®Õn chÊt l−îng ®èi t−îng nghiÖm thu do nhμ thÇu x©y l¾p thùc hiÖn vμ cung cÊp. e) §èi chiÕu c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra, kiÓm ®Þnh (nÕu cã) víi tμi liÖu thiÕt kÕ ®−îc duyÖt, c¸c yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn, qui ph¹m kÜ thuËt chuyªn m«n kh¸c cã liªn quan, c¸c tμi liÖu h−íng dÉn hoÆc c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt vËn hμnh thiÕt bÞ m¸y mãc ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng.   Page 6 
 7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 f) Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ chÊt l−îng ban nghiÖm thu ®−a ra kÕt luËn: - Tr−êng hîp thø nhÊt: ChÊp nhËn nghiÖm thu c¸c ®èi t−îng ®· xem xÐt vμ lËp biªn b¶n theo mÉu phô lôc C cña tiªu chuÈn nμy; - Tr−êng hîp thø hai: Kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu khi c¸c ®èi t−îng kiÓm tra sai víi thiÕt kÕ ®−îc duyÖt hoÆc kh«ng ®¸p øng ®−îc nh÷ng yªu cÇu cña tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt l−îng c«ng tr×nh vμ nh÷ng yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn kü thuËt chuyªn m«n kh¸c cã liªn quan. Ban nghiÖm thu lËp biªn b¶n (vμo sæ nhËt kÝ thi c«ng) vÒ néi dung sau: + Ghi râ tªn vμ sè l−îng c¸c ®èi t−îng kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu; + Thêi gian nhμ thÇu x©y l¾p ph¶i ph¶i ®−a c¸c ®èi t−îng kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu ra khái c«ng tr−êng. 4.2 NghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng 4.2.1 Thμnh phÇn trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu - Ng−êi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t− hoÆc ng−êi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña Tæng thÇu ®èi víi h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu; - Ng−êi phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp cña nhμ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. Trong tr−êng hîp hîp ®ång tæng thÇu, ng−êi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t− tham dù ®Ó kiÓm tra c«ng t¸c nghiÖm thu cña tæng thÇu víi nhμ thÇu phô. 4.2.2 Tr¸ch nhiÖm cña c¸c thμnh phÇn tham gia nghiÖm thu: Trùc tiÕp tiÕn hμnh nghiÖm thu trong qu¸ tr×nh x©y l¾p nh÷ng ®èi t−îng c«ng viÖc x©y dùng sau ®©y sau khi nhËn ®−îc phiÕu yªu cÇu cña nhμ thÇu x©y l¾p : - Nh÷ng c«ng viÖc x©y dùng ®· hoμn thμnh; - Nh÷ng c«ng viÖc l¾p ®Æt thiÕt bÞ tÜnh ®· hoμn thμnh; - Nh÷ng kÕt cÊu, bé phËn c«ng tr×nh sÏ lÊp kÝn; 4.2.3 §iÒu kiÖn cÇn ®Ó nghiÖm thu: a) §èi t−îng nghiÖm thu ®· thi c«ng hoμn thμnh; b) Cã ®Çy ®ñ c¸c hå s¬, tμi liÖu: - Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tr−íc khi sö dông;   Page 7 
 8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 - C¸c phiÕu kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm nghiÖm cã liªn quan lÊy t¹i hiÖn tr−êng; - C¸c kÕt qu¶ thö nghiÖm, ®o l−êng, ®o ®¹c, quan tr¾c mμ nhμ thÇu thi c«ng x©y l¾p ®· thùc hiÖn t¹i hiÖn tr−êng ®Ó x¸c ®Þnh chÊt l−îng vμ khèi l−îng ®èi t−îng cÇn nghiÖm thu; - B¶n vÏ hoμn c«ng; - NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t− vμ c¸c tμi liÖu v¨n b¶n kh¸c ®· x¸c lËp trong khi x©y l¾p cã liªn quan ®Õn ®èi t−îng nghiÖm thu. c) Cã biªn b¶n nghiÖm thu néi bé vμ phiÕu yªu cÇu nghiÖm thu cña nhμ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. 4.2.4 Néi dung vμ tr×nh tù nghiÖm thu: a) KiÓm tra t¹i chç ®èi t−îng nghiÖm thu: c«ng viÖc x©y dùng, thiÕt bÞ l¾p ®Æt tÜnh t¹i hiÖn tr−êng; b) KiÓm tra c¸c hå s¬ ghi ë môc 4.2.3; c) Trong khi nghiÖm thu, tr−êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ tiÕn hμnh thªm c¸c c«ng viÖc kiÓm ®Þnh sau: - KiÓm tra sù phï hîp gi÷a khèi l−îng, chÊt l−îng c¸c c«ng viÖc hoμn thμnh víi sè liÖu ghi trong biªn b¶n, tμi liÖu tr×nh ®Ó nghiÖm thu; - Yªu cÇu nhμ thÇu x©y l¾p lÊy mÉu kiÓm nghiÖm tõ ®èi t−îng nghiÖm thu ë c«ng tr×nh ®Ó thÝ nghiÖm bæ xung; - Thö nghiÖm l¹i ®èi t−îng nghiÖm thu; - KiÓm tra møc ®é ®óng ®¾n cña nh÷ng kÕt luËn ghi trong biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tr−íc khi sö dông, vμ c¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm cã liªn quan ®Õn chÊt l−îng ®èi t−îng nghiÖm thu do nhμ thÇu x©y l¾p thùc hiÖn vμ cung cÊp. d) §èi chiÕu c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra víi tμi liÖu thiÕt kÕ ®−îc duyÖt, yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt chuyªn m«n kh¸c cã liªn quan, c¸c tμi liÖu h−íng dÉn hoÆc c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt vËn hμnh thiÕt bÞ m¸y mãc ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng. e) Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ chÊt l−îng ban nghiÖm thu ®−a ra kÕt luËn: - Tr−êng hîp thø nhÊt: ChÊp nhËn nghiÖm thu c¸c ®èi t−îng ®· xem xÐt vμ lËp biªn b¶n theo mét trong c¸c mÉu ghi ë phô lôc D vμ phô lôc E cña tiªu chuÈn nμy; - Tr−êng hîp thø hai: Kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu khi c¸c ®èi t−îng thi c«ng ch−a xong, thi c«ng sai hoÆc cã nhiÒu chç sai víi thiÕt kÕ ®−îc duyÖt, hoÆc kh«ng ®¸p øng ®−îc nh÷ng yªu cÇu cña tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt l−îng c«ng tr×nh vμ nh÷ng   Page 8 
 9. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn kü thuËt chuyªn m«n kh¸c cã liªn quan. Ban nghiÖm thu lËp biªn b¶n (vμo sæ nhËt kÝ thi c«ng) vÒ néi dung sau: + Nh÷ng c«ng viÖc ph¶i lμm l¹i; + Nh÷ng thiÕt bÞ ph¶i l¾p ®Æt l¹i; + Nh÷ng sai sãt hoÆc h− háng cÇn söa l¹i; + Thêi gian lμm l¹i, söa l¹i; + Ngμy nghiÖm thu l¹i. f) Sau khi ®èi t−îng ®· ®−îc chÊp nhËn nghiÖm thu cÇn tiÕn hμnh ngay nh÷ng c«ng viÖc x©y dùng tiÕp theo. NÕu dõng l¹i, th× tuú theo tÝnh chÊt c«ng viÖc vμ thêi gian dõng l¹i chñ ®Çu t− hoÆc ®¬n vÞ gi¸m s¸t thi c«ng cña chñ ®Çu t− cã thÓ xem xÐt vμ quyÕt ®Þnh viÖc nghiÖm thu l¹i ®èi t−îng ®ã. 4.3 NghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng 4.3.1 Thμnh phÇn trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu a) Ng−êi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t− hoÆc ng−êi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña Tæng thÇu trong tr−êng hîp nghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng do nhμ thÇu phô thùc hiÖn; b) Ng−êi phô tr¸ch thi c«ng trùc tiÕp cña nhμ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; Trong tr−êng hîp hîp ®ång tæng thÇu, ng−êi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t− tham dù ®Ó kiÓm tra c«ng t¸c nghiÖm thu cña tæng thÇu víi c¸c nhμ thÇu phô. c) §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh cã chuyªn gia n−íc ngoμi cÇn cã ®¹i diÖn chuyªn gia thiÕt kÕ vμ chuyªn gia thi c«ng tham gia vμo c«ng viÖc nghiÖm thu. C¸c ®¹i diÖn nμy do c¬ quan qu¶n lÝ chuyªn gia n−íc ngoμi t¹i c«ng tr×nh ®Ò nghÞ, Chñ ®Çu t− quyÕt ®Þnh. 4.3.2 Tr¸ch nhiÖm cña c¸c thμnh phÇn tham gia nghiÖm thu: a) C¨n cø vμo qui m« c«ng tr×nh vμ tham kh¶o phô lôc 2 ®Ó ph©n chia bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng; b) Ph¶i trùc tiÕp tiÕn hμnh c«ng t¸c nghiÖm thu kh«ng muén h¬n 1 ngμy kÓ tõ khi nhËn ®−îc phiÕu yªu cÇu nghiÖm thu cña nhμ thÇu chÝnh x©y l¾p ®èi víi c¸c ®èi t−îng sau ®©y: - Bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng ®· hoμn thμnh; - Giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng ®· hoμn thμnh;   Page 9 
 10. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 - ThiÕt bÞ ch¹y thö ®¬n ®éng kh«ng t¶i; - ThiÕt bÞ ch¹y thö liªn ®éng kh«ng t¶i; 4.3.3 §iÒu kiÖn cÇn ®Ó nghiÖm thu: a) §èi t−îng nghiÖm thu ®· thi c«ng hoμn thμnh; b) TÊt c¶ c¸c c«ng viÖc x©y dùng cña ®èi t−îng nghiÖm thu ®Òu ®· ®−îc nghiÖm thu theo qui ®Þnh ë ®iÒu 4.2 cña tiªu chuÈn nμy; c) Cã ®Çy ®ñ sè c¸c hå s¬, tμi liÖu: - C¸c biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tr−íc khi sö dông; - C¸c biªn b¶n nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng cã liªn quan; - C¸c biªn b¶n nghiÖm thu l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ cã liªn quan; - C¸c biªn b¶n nghiÖm thu nh÷ng kÕt cÊu, bé phËn c«ng tr×nh ®· lÊp kÝn cã liªn quan; - C¸c phiÕu kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm nghiÖm cã liªn quan lÊy t¹i hiÖn tr−êng; - C¸c kÕt qu¶ thö nghiÖm, ®o l−êng, ®o ®¹c, quan tr¾c mμ nhμ thÇu thi c«ng x©y l¾p ®· thùc hiÖn t¹i hiÖn tr−êng ®Ó x¸c ®Þnh chÊt l−îng, khèi l−îng ®èi t−îng cÇn nghiÖm thu; - B¶n vÏ hoμn c«ng; - NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t− vμ c¸c tμi liÖu v¨n b¶n kh¸c ®· x¸c lËp trong khi x©y l¾p cã liªn quan ®Õn ®èi t−îng nghiÖm thu. d) Cã biªn b¶n nghiÖm thu néi bé vμ phiÕu yªu cÇu nghiÖm thu cña nhμ thÇu thi c«ng x©y l¾p; 4.3.4 Néi dung vμ tr×nh tù nghiÖm thu: a) KiÓm tra t¹i chç ®èi t−îng nghiÖm thu: bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng, thiÕt bÞ ch¹y thö ®¬n ®éng kh«ng t¶i, thiÕt bÞ ch¹y thö liªn ®éng kh«ng t¶i; b) KiÓm tra c¸c hå s¬ ghi ë môc 4.3.3; c) Trong khi nghiÖm thu, tr−êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ tiÕn hμnh thªm c¸c c«ng viÖc kiÓm ®Þnh sau: - KiÓm tra sù phï hîp gi÷a khèi l−îng, chÊt l−îng c¸c ®èi t−îng nghiÖm thu víi sè liÖu ghi trong biªn b¶n, tμi liÖu tr×nh ®Ó nghiÖm thu; - Yªu cÇu nhμ thÇu x©y l¾p lÊy mÉu kiÓm nghiÖm tõ ®èi t−îng nghiÖm thu ë c«ng tr×nh ®Ó thÝ nghiÖm bæ xung;   Page 10 
 11. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 - Thö nghiÖm l¹i ®èi t−îng nghiÖm thu. - KiÓm tra møc ®é ®óng ®¾n cña nh÷ng kÕt luËn ghi trong biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tr−íc khi sö dông; biªn b¶n nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng; biªn b¶n nghiÖm thu l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ cã liªn quan, c¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm cã liªn quan ®Õn chÊt l−îng ®èi t−îng nghiÖm thu do nhμ thÇu x©y l¾p thùc hiÖn vμ cung cÊp. d) §èi chiÕu c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra, kiÓm ®Þnh víi tμi liÖu thiÕt kÕ ®−îc duyÖt, yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt chuyªn m«n kh¸c cã liªn quan, c¸c tμi liÖu h−íng dÉn hoÆc c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt vËn hμnh thiÕt bÞ m¸y mãc ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng. e) Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ chÊt l−îng ban nghiÖm thu ®−a ra kÕt luËn: - Tr−êng hîp thø nhÊt: ChÊp nhËn nghiÖm thu c¸c ®èi t−îng ®· xem xÐt vμ lËp biªn b¶n theo mét trong c¸c mÉu ghi ë phô lôc F, phô lôc G vμ phô lôc H cña tiªu chuÈn nμy; - Tr−êng hîp thø hai: Kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu khi c¸c ®èi t−îng ch−a thi c«ng xong, thi c«ng sai hoÆc cã nhiÒu chç sai víi thiÕt kÕ ®−îc duyÖt, hoÆc kh«ng ®¸p øng ®−îc nh÷ng yªu cÇu cña tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt l−îng c«ng tr×nh vμ nh÷ng yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn kü thuËt chuyªn m«n kh¸c cã liªn quan. Ban nghiÖm thu lËp biªn b¶n (vμo sæ nhËt kÝ thi c«ng) vÒ néi dung sau: + Nh÷ng c«ng viÖc ph¶i lμm l¹i; + Nh÷ng thiÕt bÞ ph¶i l¾p ®Æt l¹i; + Nh÷ng thiÕt bÞ ph¶i thö l¹i; + Nh÷ng sai sãt hoÆc h− háng cÇn söa l¹i; + Thêi gian lμm l¹i, thö l¹i, söa l¹i; + Ngμy nghiÖm thu l¹i. 4.4 NghiÖm thu hoμn thμnh h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng ®Ó ®−a vμo sö dông. 4.4.1 Thμnh phÇn trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu: a) PhÝa chñ ®Çu t−: - Ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt vμ ng−êi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t−; - Ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt vμ ng−êi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña nhμ thÇu t− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. b) PhÝa nhμ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh:   Page 11 
 12. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 - Ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt vμ ng−êi phô tr¸ch thi c«ng trùc tiÕp cña nhμ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; - Ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt vμ ng−êi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña Tæng thÇu (®èi víi h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu). c) PhÝa nhμ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh tham gia nghiÖm thu theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh: - Ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt; - Chñ nhiÖm thiÕt kÕ. d) §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh cã chuyªn gia n−íc ngoμi th× cÇn cã ®¹i diÖn chuyªn gia thiÕt kÕ vμ chuyªn gia thi c«ng tham gia vμo c«ng viÖc nghiÖm thu. C¸c ®¹i diÖn nμy do c¬ quan qu¶n lÝ chuyªn gia n−íc ngoμi t¹i c«ng tr×nh ®Ò nghÞ, Chñ ®Çu t− quyÕt ®Þnh. e) §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh cã yªu cÇu phßng ch¸y cao hoÆc cã nguy c¬ « nhiÔm m«i tr−êng cÇn cã ®¹i diÖn cña c¬ quan qu¶n lý nhμ n−íc vÒ phßng ch¸y chèng ch¸y, vÒ m«i tr−êng tham gia nghiÖm thu. f) Vμ c¸c thμnh phÇn kh¸c trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu (theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t−) 4.4.2 Tr¸ch nhiÖm cña c¸c thμnh phÇn tham gia nghiÖm thu: 4.4.2.1 Trùc tiÕp tiÕn hμnh nghiÖm thu ®Ó bμn giao ®−a vμo sö dông nh÷ng ®èi t−îng sau: a) ThiÕt bÞ ch¹y thö liªn ®éng cã t¶i; b) H¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng ®· hoμn thμnh; c) C«ng tr×nh x©y dùng ®· hoμn thμnh; d) C¸c h¹ng môc hoÆc c«ng tr×nh ch−a hoμn thμnh nh−ng theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t− cÇn ph¶i nghiÖm thu ®Ó bμn giao phôc vô cho nhu cÇu sö dông. 4.4.2.2 Thêi gian b¾t ®Çu tiÕn hμnh c«ng t¸c nghiÖm thu kh«ng muén h¬n 3 ngμy kÓ tõ khi nhËn ®−îc phiÕu yªu cÇu nghiÖm thu cña nhμ thÇu chÝnh x©y l¾p; hoÆc nhËn ®−îc v¨n b¶n yªu cÇu cña chñ ®Çu t− (®èi víi ®èi t−îng qui ®Þnh ë môc 4.4.2.1.d) 4.4.2.3 C«ng t¸c nghiÖm thu ph¶i kÕt thóc theo thêi h¹n quy ®Þnh cña chñ ®Çu t−. 4.4.3 §iÒu kiÖn cÇn ®Ó nghiÖm thu. a) §èi t−îng nghiÖm thu ®· thi c«ng hoμn thμnh; b) TÊt c¶ c¸c c«ng viÖc x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng cña ®èi t−îng nghiÖm thu ®Òu ®· ®−îc nghiÖm thu theo qui ®Þnh ë ®iÒu 4.2 vμ 4.3 cña tiªu chuÈn nμy;   Page 12 
 13. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 c) Cã kÕt qu¶ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh, vËn hμnh liªn ®éng cã t¶i hÖ thèng thiÕt bÞ c«ng nghÖ; d) Cã v¨n b¶n chÊp thuËn cña c¬ quan qu¶n lý nhμ n−íc cã thÈm quyÒn vÒ phßng chèng ch¸y næ; an toμn m«i tr−êng; an toμn vËn hμnh theo quy ®Þnh; e) Cã ®Çy ®ñ c¸c hå s¬, tμi liÖu hoμn thμnh x©y dùng cã liªn quan ®Õn ®èi t−îng nghiÖm thu do nhμ thÇu lËp vμ cung cÊp cho chñ ®Çu t− cïng víi phiÕu yªu cÇu nghiÖm thu; Danh môc c¸c hå s¬ tμi liÖu hoμn thμnh nªu t¹i phô lôc Q cña tiªu chuÈn nμy. f) Cã ®ñ hå s¬ ph¸p lý cña ®èi t−îng nghiÖm thu do chñ ®Çu t− lËp theo danh môc hå s¬ ph¸p lý nªu t¹i phô lôc Q cña tiªu chuÈn nμy; g) Cã b¶ng kª nh÷ng thay ®æi so víi thiÕt kÕ ®· ®−îc duyÖt, lËp theo mÉu phô lôc L cña tiªu chuÈn nμy ; h) Cã b¶ng kª c¸c hå s¬ tμi liÖu chuÈn bÞ cho nghiÖm thu, lËp theo mÉu phô lôc P cña tiªu chuÈn nμy; i) Cã biªn b¶n nghiÖm thu néi bé cña nhμ thÇu thi c«ng x©y l¾p; j) §èi víi tr−êng hîp nghiÖm thu ®Ó ®−a vμo sö dông c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh, c«ng tr×nh ch−a thi c«ng hoμn thμnh th× ph¶i cã quyÕt ®Þnh yªu cÇu nghiÖm thu b»ng v¨n b¶n cña chñ ®Çu t− kÌm theo b¶ng kª c¸c viÖc ch−a hoμn thμnh, lËp theo mÉu phô lôc M cña tiªu chuÈn nμy; 4.4.4 Néi dung vμ tr×nh tù nghiÖm thu: 4.4.4.1 KiÓm tra t¹i chç h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nh x©y dùng ®· hoμn thμnh; 4.4.4.2 KiÓm tra c¸c hå s¬, tμi liÖu nªu ë môc 4.4.3; 4.4.4.3 KiÓm tra viÖc ch¹y thö thiÕt bÞ liªn ®éng cã t¶i; 4.4.4.4 KiÓm tra nh÷ng ®iÒu kiÖn chuÈn bÞ ®Ó ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông; 4.4.4.5 KiÓm tra vμ ®¸nh gi¸ chÊt l−îng c«ng t¸c x©y l¾p, thiÕt bÞ, m¸y mãc, vËt liÖu, cÊu kiÖn chÕ t¹o s½n ®· sö dông vμo c«ng tr×nh trªn c¬ së ®ã ®¸nh gi¸ chÊt l−îng x©y dùng chung cña ®èi t−îng nghiÖm thu; 4.4.4.6 KiÓm tra sù phï hîp cña c«ng suÊt thùc tÕ víi c«ng suÊt thiÕt kÕ ®−îc duyÖt; 4.4.4.7 Trong khi nghiÖm thu tr−êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ tiÕn hμnh thªm c¸c c«ng viÖc kiÓm ®Þnh sau: - Yªu cÇu c¸c nhμ thÇu x©y l¾p lÊy mÉu kiÓm nghiÖm tõ ®èi t−îng nghiÖm thu ë c«ng tr×nh ®Ó thÝ nghiÖm bæ sung, thö nghiÖm l¹i thiÕt bÞ ®Ó kiÓm tra; - Yªu cÇu chñ ®Çu t− ch¹y thö tæng hîp hÖ thèng thiÕt bÞ m¸y mãc ®Ó kiÓm tra;   Page 13 
 14. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 - Thμnh lËp c¸c tiÓu ban chuyªn m«n vÒ kinh tÕ, kÜ thuËt ®Ó kiÓm tra tõng lo¹i c«ng viÖc, tõng thiÕt bÞ, tõng h¹ng môc c«ng tr×nh vμ kiÓm tra kinh phÝ x©y dùng; 4.4.4.8 §èi chiÕu c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra, kiÓm ®Þnh víi tμi liÖu thiÕt kÕ ®−îc duyÖt, yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt chuyªn m«n kh¸c cã liªn quan, c¸c tμi liÖu h−íng dÉn hoÆc c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt vËn hμnh thiÕt bÞ m¸y mãc ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng. 4.4.4.9 Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ chÊt l−îng Chñ ®Çu t− ®−a ra kÕt luËn: - Tr−êng hîp thø nhÊt: ChÊp nhËn nghiÖm thu c¸c ®èi t−îng ®· xem xÐt vμ lËp biªn b¶n theo mét trong c¸c mÉu ghi ë phô lôc J vμ phô lôc K cña tiªu chuÈn nμy; - Tr−êng hîp thø hai: Kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu h¹ng môc, c«ng tr×nh khi ph¸t hiÖn thÊy c¸c tån t¹i vÒ chÊt l−îng trong thi c«ng x©y l¾p lμm ¶nh h−ëng ®Õn ®é bÒn v÷ng, ®é an toμn vμ mü quan cña c«ng tr×nh hoÆc g©y trë ng¹i cho ho¹t ®éng b×nh th−êng cña thiÕt bÞ khi s¶n xuÊt s¶n phÈm. B¶ng kª c¸c tån t¹i vÒ chÊt l−îng lËp theo mÉu ghi ë phô lôc N cña tiªu chuÈn nμy ®Ó c¸c bªn cã liªn quan thùc hiÖn. PhÝ tæn ®Ó söa ch÷a, kh¾c phôc do bªn g©y ra ph¶i chÞu. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt, Chñ ®Çu t− cã quyÒn thuª t− vÊn ®éc lËp phóc tra vμ kiÓm tra c«ng t¸c söa ch÷a c¸c tån t¹i vÒ chÊt l−îng. Sau khi c¸c tån t¹i vÒ chÊt l−îng ®· ®−îc söa ch÷a vμ kh¾c phôc xong, T− vÊn phóc tra lËp biªn b¶n nghiÖm thu theo qui ®Þnh cña tiªu chuÈn nμy vμ b¸o c¸o Chñ ®Çu t− ®Ó tæ chøc nghiÖm thu l¹i. 4.4.4.10 Sau khi nghiÖm thu, Chñ ®Çu t− cã tr¸ch nhiÖm göi hå s¬ tíi cÊp cã thÈm quyÒn ®Ó xin phÐp ®−îc bμn giao ®−a h¹ng môc, c«ng tr×nh x©y dùng xong vμo sö dông. Thêi h¹n xem xÐt vμ chÊp thuËn kh«ng qu¸ 10 ngμy lμm viÖc sau khi ®· nhËn ®ñ hå s¬ hoμn thμnh h¹ng môc, c«ng tr×nh theo qui ®Þnh. 4.4.4.11 Sau khi cã quyÕt ®Þnh chÊp thuËn nghiÖm thu ®Ó bμn giao ®−a h¹ng môc, c«ng tr×nh x©y dùng xong vμo sö dông cña cÊp cã thÈm quyÒn, chñ ®Çu t− ph¶i tiÕn hμnh ngay c«ng t¸c bμn giao cho chñ së h÷u, chñ sö dông h¹ng môc, c«ng tr×nh theo qui ®Þnh cña tiªu chuÈn TCVN 5640 : 1991. 4.4.4.12 TÊt c¶ c¸c hå s¬ tμi liÖu hoμn thμnh h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng nh− ghi ë phô lôc Q cña tiªu chuÈn nμy ph¶i ®−îc nhμ thÇu x©y dùng lËp, ®ãng quyÓn thμnh 6 bé theo qui ®Þnh. Trong ®ã hai bé do chñ ®Çu t−, mét bé do c¬ quan qu¶n lÝ sö dông c«ng tr×nh, hai bé do nhμ thÇu x©y l¾p chÝnh vμ mét bé do c¬ quan l−u tr÷ nhμ n−íc b¶o qu¶n.   Page 14 
 15. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 Phô lôc A (qui ®Þnh) MÉu "Biªn b¶n kiÓm tra c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l−îng thi c«ng x©y dùng trªn c«ng tr−êng" Tªn Chñ ®Çu t− céng hoμ x· héi chñ nghÜa viÖt nam ..................................................... §éc lËp Tù do H¹nh phóc ..................................................... ------------------- §Þa ®iÓm, ngμy....... th¸ng....... n¨m......... Biªn b¶n kiÓm tra c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l−îng thi c«ng x©y dùng trªn c«ng tr−êng 1. C«ng tr×nh: ............................................................................................................................... 2. §Þa ®iÓm x©y dùng: .................................................................................................................. 3. Thμnh phÇn trùc tiÕp tham gia kiÓm tra: Ghi râ hä tªn, chøc vô - Ng−êi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t− hoÆc ng−êi phô tr¸ch gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña Tæng thÇu ®èi víi h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu; - Ng−êi phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp cña nhμ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. Trong tr−êng hîp hîp ®ång tæng thÇu, ng−êi phô tr¸ch gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t− tham dù ®Ó kiÓm tra c«ng t¸c kiÓm tra cña tæng thÇu víi nhμ thÇu phô. 4. Thêi gian tiÕn hμnh kiÓm tra: B¾t ®Çu : ....... ngμy.......... th¸ng ......... n¨m ........... KÕt thóc : ....... ngμy.......... th¸ng ......... n¨m ........... T¹i: ....................................... 5. Néi dung vμ kÕt qu¶ kiÓm tra. STT Néi dung kiÓm tra KÕt qu¶ kiÓm tra 1 HÖ thèng tiªu chuÈn, qui ph¹m kü thuËt chuyªn m«n cã liªn quan §ñ Kh«ng 2 HÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l−îng thi c«ng x©y dùng trªn c«ng tr−êng Cã Kh«ng 3 ChÕ ®é qui ®Þnh tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l−îng thi c«ng Cã Kh«ng 4 N¨ng lùc cña c¸n bé qu¶n lý Phï hîp Kh«ng   Page 15 
 16. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 5 N¨ng lùc cña c¸n bé kü thuËt thi c«ng Phï hîp Kh«ng 6 Chøng chØ tay nghÒ cña c¸c lo¹i thî chÝnh Cã Kh«ng 7 N¨ng lùc cña thÇu phô vμ chÕ ®é qu¶n lý ®èi víi thÇu phô Phï hîp Kh«ng 8 TÝnh ph¸p lý cña b¶n vÏ thi c«ng Cã Kh«ng 9 B¶ng tæng tiÕn ®é thi c«ng Cã Kh«ng 10 BiÖn ph¸p thi c«ng Cã Kh«ng 11 ChÕ ®é kiÓm nghiÖm chÊt l−îng thi c«ng Cã Kh«ng 12 Phßng thÝ nghiÖm hiÖn tr−êng ChuÈn Kh«ng 13 N¨ng lùc trang thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng Phï hîp Kh«ng 14 §iÒu kiÖn kho b·i cÊt gi÷ vμ qu¶n lý vËt liÖu, thiÕt bÞ ë hiÖn tr−êng §¹t Y/C Kh«ng 15 ChÕ ®é lËp vμ l−u tr÷ hå s¬ qu¶n lý chÊt l−îng x©y dùng c«ng tr×nh Cã Kh«ng 16 ... ..... .. Ghi chó: ........................................................................................................................ 6. KÕt luËn kiÓm tra : .................................................................................................................... 7. C¸c thμnh phÇn tham gia kiÓm tra: (Ký, ghi râ hä tªn vμ chøc vô tõng ng−êi tham gia)   Page 16 
 17. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 Phô lôc B (Tham kh¶o) Ph©n chia bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng §èi víi c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vμ c«ng nghiÖp tuú theo qui m« x©y dùng, tiÕn ®é thi c«ng cña tõng ®èi t−îng cô thÓ, c¸c bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng th−êng ®−îc chia nh− sau: STT Bé phËn c«ng tr×nh, Giai C¸c c«ng viÖc x©y dùng chÝnh ®o¹n thi c«ng 1 NÒn, mãng (phÇn khuÊt Lμm ®Êt, Xö lý nÒn mãng, Mãng cäc, §μi mãng, Mãng d−íi cèt nÒn) nhμ, Chèng thÊm d−íi mÆt ®Êt, NÒn nhμ, 2 KÕt cÊu chÞu lùc th©n nhμ Cét, dÇm, sμn, t−êng bao che, v¸ch ng¨n, (phÇn tõ cèt nÒn tíi m¸i) 3 Trang trÝ, hoμn thiÖn kiÕn MÆt nÒn; MÆt sμn nhμ; mÆt m¸i; Chèng thÊm, c¸ch tróc nhiÖt, t¹o d¸ng kiÕn tróc, tr¸t, hoμn thiÖn trong, ngoμi nhμ, cöa, 4 HÖ thèng kü thuËt CÊp n−íc, tho¸t n−íc, s−ëi Êm; §iÖn c«ng tr×nh; KiÕn tróc th«ng minh ; Th«ng giã vμ ®iÒu hoμ kh«ng khÝ, .... 9 Thang m¸y L¾p ®Æt buång thang; l¾p ®Æt hÖ thèng têi, l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn, hÖ thång ®iÒu khiÓn, tù ®éng cña thang, 10 ChÕ t¹o, l¾p ®Æt thiÕt bÞ ChÕ t¹o tõng thiÕt bÞ, l¾p ®Æt tÜnh tõng thiÕt bÞ. 11 Ch¹y thö ®¬n ®éng kh«ng Ch¹y thö ®¬n ®éng tõng thiÕt bÞ. t¶i 12 Ch¹y thö liªn ®éng kh«ng Ch¹y thö liªn ®éng kh«ng t¶i tõng côm thiÕt bÞ. t¶i 13 Ch¹y thö liªn ®éng cã t¶i Ch¹y thö liªn ®éng cã t¶i tõng côm thiÕt bÞ, tõng d©y chuyÒn s¶n xuÊt.   Page 17 
 18. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 14 Thu l«i, chèng sÐt HÖ thèng thu sÐt, tiÕp ®Þa. Phô lôc C (qui ®Þnh) MÉu biªn b¶n nghiÖm thu ®Çu vμo céng hoμ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ----------------- §Þa ®iÓm, ngμy.......... th¸ng......... n¨m.......... Biªn b¶n Sè ................. NghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tr−íc khi sö dông C«ng tr×nh .................................................(ghi tªn c«ng tr×nh x©y dùng)............................................... H¹ng môc: ...................................................(ghi tªn h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng)........................... §Þa ®iÓm x©y dùng: .......(ghi râ ®Þa ®iÓm x©y dùng h¹ng môc c«ng tr×nh vμ c«ng tr×nh x©y dùng)........ 1. §èi t−îng nghiÖm thu: (ghi râ tªn vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n cÇn nghiÖm thu ) 2. Thμnh phÇn trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu: (Ghi râ tæ chøc, hä tªn vμ chøc vô c¸ nh©n) - Ng−êi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t− hoÆc ng−êi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña Tæng thÇu ®èi víi h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu ; - Ng−êi phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp cña nhμ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. Trong tr−êng hîp hîp ®ång tæng thÇu, ng−êi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t− tham dù ®Ó kiÓm tra c«ng t¸c nghiÖm thu cña tæng thÇu víi nhμ thÇu phô. 3. Thêi gian nghiÖm thu : B¾t ®Çu : .......... ngμy.......... th¸ng......... n¨m.......... KÕt thóc : ........... ngμy.......... th¸ng......... n¨m.......... T¹i: ...........................   Page 18 
 19. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 4. §¸nh gi¸ c«ng viÖc x©y dùng ®· thùc hiÖn: a) VÒ tμi liÖu lμm c¨n cø nghiÖm thu - PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu cña nhμ thÇu thi c«ng x©y dùng; - Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®−îc chñ ®Çu t− phª duyÖt vμ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®−îc chÊp thuËn: (Ghi râ tªn c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ cã liªn quan ®Õn ®èi t−îng nghiÖm thu) - Tiªu chuÈn, quy ph¹m x©y dùng ®−îc ¸p dông: (Ghi râ tªn tiªu chuÈn, qui ph¹m, tμi liÖu chØ dÉn kü thuËt chuyªn m«n cã liªn quan ®Õn ®èi t−îng nghiÖm thu) - Hå s¬ thÇu vμ hîp ®ång x©y dùng; - Hå s¬ xuÊt xø, Chøng chØ kü thuËt xuÊt x−ëng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm nghiÖm chÊt l−îng; - Danh môc tÝnh n¨ng kü thuËt cña c¸c ®èi t−îng nghiÖm thu; - NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t− vμ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi t−îng nghiÖm thu; - Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé ®èi t−îng nghiÖm thu; b) VÒ chÊt l−îng vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n: (®èi chiÕu víi thiÕt kÕ, tiªu chuÈn, qui ph¹m kü thuËt, tμi liÖu chØ dÉn kü thuËt chuyªn m«n vμ yªu cÇu kü thuËt cña c«ng tr×nh x©y dùng cã liªn quan ®Õn ®èi t−îng nghiÖm thu: - §−a ra c¸c néi dung kü thuËt cÇn kiÓm tra khi nghiÖm thu ®Ó cã c¬ së ®¸nh gi¸ chÊt l−îng ®èi t−îng nghiÖm thu; - Thùc hiÖn c«ng t¸c nghiÖm thu nh− qui ®Þnh ë ®iÒu 4.1 tiªu chuÈn nμy; - §¸nh gi¸ chÊt l−îng ®èi t−îng nghiÖm thu) c) C¸c ý kiÕn kh¸c nÕu cã. 5. KÕt luËn : (ghi râ theo c¸c néi dung sau) - ChÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu, ®ång ý hay kh«ng ®ång ý ®−a vμo sö dông cho c«ng tr×nh ®èi t−îng nghiÖm thu. NÕu kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu ph¶i ghi râ lý do, - Ghi râ tªn vμ sè l−îng c¸c ®èi t−îng kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu. Thêi gian nhμ thÇu x©y l¾p ph¶i ®−a c¸c ®èi t−îng kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu ra khái c«ng tr−êng. 6. C¸c thμnh phÇn trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu:(Ký, ghi râ hä tªn vμ chøc vô tõng ng−êi tham gia) Hå s¬ nghiÖm thu bao gåm: - Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tr−íc khi sö dông vμ c¸c phô lôc kÌm theo nÕu cã; - C¸c tμi liÖu lμm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu.   Page 19 
 20. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 382 : 2007 Phô lôc D (qui ®Þnh) MÉu biªn b¶n nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ----------------- §Þa ®iÓm, ngμy.......... th¸ng......... n¨m.......... Biªn b¶n Sè ........................... NghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng C«ng tr×nh .........(ghi tªn c«ng tr×nh x©y dùng)....................................................................................... H¹ng môc: .........(ghi tªn h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng)..................................................................... §Þa ®iÓm x©y dùng: .......(ghi râ ®Þa ®iÓm x©y dùng h¹ng môc c«ng tr×nh vμ c«ng tr×nh x©y dùng)........ 1. §èi t−îng nghiÖm thu: (ghi râ tªn c«ng viÖc ®· hoμn thμnh cÇn nghiÖm thu vμ vÞ trÝ n»m trong h¹ng môc hoÆc c«ng tr×nh) 2. Thμnh phÇn trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu: (Ghi râ tæ chøc, hä tªn vμ chøc vô c¸ nh©n) - Ng−êi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t− hoÆc ng−êi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña Tæng thÇu ®èi víi h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu ; - Ng−êi phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp cña nhμ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. Trong tr−êng hîp hîp ®ång tæng thÇu, ng−êi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t− tham dù ®Ó kiÓm tra c«ng t¸c nghiÖm thu cña tæng thÇu víi nhμ thÇu phô. 3. Thêi gian nghiÖm thu : B¾t ®Çu : .......... ngμy.......... th¸ng......... n¨m.......... KÕt thóc : ........... ngμy.......... th¸ng......... n¨m.......... T¹i: ........................... 4. §¸nh gi¸ c«ng viÖc x©y dùng ®· thùc hiÖn: a) VÒ tμi liÖu lμm c¨n cø nghiÖm thu:   Page 20 
Đồng bộ tài khoản