intTypePromotion=3

Tài liệu tổng hợp ôn thi ĐH môn Vật lý

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:218

0
214
lượt xem
128
download

Tài liệu tổng hợp ôn thi ĐH môn Vật lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu luyện thi đại học dành cho học sinh hệ Trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi Đại học - Cao đẳng tham khảo ôn tập và củng cố lại kiến thức.Tài liệu được biên soạn rất công phu, kiến thức gắn liê2n với chương trình học, giúp cho các học viên dễ dàng tiếp thu và thực hành kiến thức đã học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu tổng hợp ôn thi ĐH môn Vật lý

 1. Tài Liệu Tài liệu tổng hợp ôn thi ĐH môn Vật lý
 2. PH N 1- HOÁ H C Đ I CƯƠNG Chương 1 – C U T O NGUYÊN T - Đ NH LU T TU N HOÀN VÀ LIÊN K T HOÁ H C A. TÓM T T LÍ THUY T I. C U T O NGUYÊN T 1. Thành ph n, c u t o nguyên t Nguyên t g m h t nhân và v electron. H t nhân g m các h t proton và nơtron, ph n v g m các electron. Các đ c trưng c a các h t cơ b n trong nguyên t đư c tóm t t trong b ng sau: Proton Nơtron electron Kí hi u p n e Kh i lư ng (đvC) 1 1 0,00055 -27 -27 Kh i lư ng (kg) 1,6726.10 1,6748.10 9,1095.10-31 Đi n tích nguyên t 1+ 0 1- -19 Đi n tích (Culông) 1,602.10 0 -1,602.10-19 2. H t nhân nguyên t : Khi b n phá m t lá vàng m ng b ng tia phóng x c a rađi, Ruzơfo đã phát hi n h t nhân nguyên t . H t nhân nguyên t có kích thư c r t nh so v i kích thư c c a toàn b nguyên t . H t nhân mang đi n tích dương. Đi n tích h t nhân có giá tr b ng s proton trong h t nhân, g i là Z+. Do nguyên t trung hoà v đi n cho nên s electron b ng s Z. Ví d : nguyên t oxi có 8 proton trong h t nhân và 8 electron l p v . S kh i, kí hi u A, đư c tính theo công th c A = Z + N, trong đó Z là t ng s h t proton, N là t ng s h t nơtron. Nguyên t hoá h c bao g m các nguyên t có cùng đi n tích h t nhân. Đ ng v là nh ng nguyên t có cùng s proton nhưng khác nhau v s nơtron, do đó s kh i A c a chúng khác nhau. Ví d : Nguyên t oxi có ba đ ng v , chúng đ u có 8 proton và 8, 9, 10 nơtron trong h t nhân nguyên t . 16 8 O, 17 O, 18 O 8 8 II. C U T O V ELECTRON C A NGUYÊN T 3
 3. 1. L p electron • Trong nguyên t , m i electron có m t m c năng lư ng nh t đ nh. Các electron có m c năng lư ng g n b ng nhau đư c x p thành m t l p electron. • Th t c a l p tăng d n 1, 2, 3, n thì m c năng lư ng c a electron cũng tăng d n. Electron l p có tr s n nh b h t nhân hút m nh, khó b t ra kh i nguyên t . Electron l p có tr s n l n thì có năng lư ng càng cao, b h t nhân hút y u hơn và d tách ra kh i nguyên t . • L p electron đã có đ s electron t i đa g i là l p electron bão hoà. • T ng s electron trong m t l p là 2n2. S th t c a l p electron (n) 1 2 3 4 Kí hi u tương ng c a l p electron K L M N S electron t i đa l p 2 8 18 32 2. Phân l p electron • M i l p electron l i đư c chia thành các phân l p. Các electron thu c cùng m t phân l p có m c năng lư ng b ng nhau. • Kí hi u các phân l p là các ch cái thư ng: s, p, d, f. • S phân l p c a m t l p electron b ng s th t c a l p. Ví d l p K (n =1) ch có m t phân l p s. L p L (n = 2) có 2 phân l p là s và p. L p M (n = 3) có 3 phân l p là s, p, d… • S electron t i đa trong m t phân l p: - Phân l p s ch a t i đa 2 electron, - Phân l p p ch a t i đa 6 electron, - Phân l p d ch a t i đa 10 electron và f ch a t i đa 14 electron. L p electron S electron t i đa c a Phân b electron trên các phân l p l p K (n =1) 2 1s2 L (n = 2) 8 2s22p6 M (n = 3) 18 3s23p63d10 3. C u hình electron c a nguyên t Là cách bi u di n s phân b electron trên các l p và phân l p. S phân b c a các electron trong nguyên t tuân theo các nguyên lí và quy t c sau: 4
 4. a. Nguyên lí v ng b n: tr ng thái cơ b n, trong nguyên t các electron chi m l n lư t các obitan có m c năng lư ng t th p lên cao. b. Nguyên lí Pauli: Trên m t obitan ch có th có nhi u nh t là hai electron và hai electron này chuy n đ ng t quay khác chi u nhau xung quanh tr c riêng c a m i electron. c. Quy t c Hun: Trong cùng m t phân l p, các electron s phân b trên các obitan sao cho s electron đ c thân là t i đa và các electron này ph i có chi u t quay gi ng nhau. d. Quy t c v tr t t các m c năng lư ng obitan nguyên t : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d Ví d : C u hình electron c a Fe, Fe2+, Fe3+ Fe: 1s22s22p63s23p63d64s2 Fe2+: 1s22s22p63s23p63d6 Fe3+: 1s22s22p63s23p63d5 4. Đ c đi m c a l p electron ngoài cùng • Đ i v i nguyên t c a t t c các nguyên t , s electron l p ngoài cùng có nhi u nh t là 8 electron. • Các nguyên t có 8 electron l p ngoài cùng (ns2 np6) đ u r t b n v ng, chúng h u như không tham gia vào các ph n ng hoá h c. Đó là các khí hi m, vì v y trong t nhiên, phân t khí hi m ch g m m t nguyên t . • Các nguyên t có 1-3 electron l p ngoài cùng đ u là các kim lo i (tr B). Trong các ph n ng hoá h c các kim lo i có xu hư ng ch y u là như ng electron tr thành ion dương. • Các nguyên t có 5 -7 electron l p ngoài cùng đ u là các phi kim. Trong các ph n ng hoá h c các phi kim có xu hư ng ch y u là nh n thêm electron tr thành ion âm. • Các nguyên t có 4 electron l p ngoài cùng là các phi kim, khi chúng có s hi u nguyên t nh như C, Si hay các kim lo i như Sn, Pb khi chúng có s hi u nguyên t l n. III. B NG TU N HOÀN CÁC NGUYÊN T HOÁ H C 1. Nguyên t c s p x p: 5
 5. • Các nguyên t hoá h c đư c s p x p theo chi u tăng d n đi n tích h t nhân nguyên t . • Các nguyên t hoá h c có cùng s l p electron đư c s p x p thành cùng m t hàng. • Các nguyên t hoá h c có cùng s electron hoá tr trong nguyên t đư c s p x p thành m t c t. 2. C u t o c a b ng h th ng tu n hoàn B ng h th ng tu n hoàn các nguyên t hoá h c là s th hi n n i dung c a đ nh lu t tu n hoàn. Trong hơn 100 năm t n t i và phát tri n, đã có kho ng 28 ki u b ng h th ng tu n hoàn khác nhau. D ng đư c s d ng trong sách giáo khoa hoá h c ph thông hi n nay là b ng h th ng tu n hoàn d ng dài. Các thành ph n c u t o nên b ng h th ng tu n hoàn các nguyên t hoá h c như sau: Ô : S th t c a ô b ng s hi u nguyên t và b ng s đơn v đi n tích h t nhân b ng t ng s electron c a nguyên t .. Chu kì: Có 7 chu kỳ, s th t c a chu kì b ng s l p electron c a nguyên t g m: + Chu kì nh là các chu kì 1, 2, 3 ch g m các nguyên t s và các nguyên t p. M i chu kỳ nh g m 8 nguyên t , tr chu kỳ 1 ch có hai nguyên t . + Chu kì l n là các chu kì 4, 5, 6 ,7 g m các nguyên t s, p, d và f. Chu kỳ 4 và chu kỳ 5 m i chu kỳ có 18 nguyên t . Chu kỳ 6 có 32 nguyên t . Theo quy lu t, chu kỳ 7 cũng ph i có 32 nguyên t , tuy nhiên chu kỳ 7 m i phát hi n đư c 24 nguyên t hoá h c. Lí do là các nguyên t có h t nhân càng n ng càng kém b n, chúng có “đ i s ng” r t ng n ng i. Nhóm: Có 8 nhóm, s th t c a nhóm b ng s electron hoá tr g m : + Nhóm A: S th t c a nhóm b ng s electron hoá tr (g m các nguyên t s và p). Nhóm A còn đư c g i là các nguyên t thu c phân nhóm chính. + Nhóm B: S th t c a nhóm B b ng s electron hoá tr (g m các nguyên t d và f). Nhóm B còn đư c g i là các nguyên t thu c phân nhóm ph . IV. NH NG TÍNH CH T BI N Đ I TU N HOÀN THEO CHI U TĂNG C A ĐI N TÍCH H T NHÂN - Bán kính nguyên t : + Trong chu kỳ, theo chi u tăng c a đi n tích h t nhân, bán kính nguyên t gi m d n. 6
 6. + Trong nhóm A, theo chi u tăng c a đi n tích h t nhân, bán kính nguyên t tăng d n. - Đ âm đi n, tính kim lo i - phi kim, tính axit - bazơ c a oxit và hiđroxit bi n đ i tương t bán kính nguyên t . - Năng lư ng ion hoá: + Trong chu kỳ, theo chi u tăng c a đi n tích h t nhân, năng lư ng ion hoá c a nguyên t tăng d n. + Trong nhóm A, theo chi u tăng c a đi n tích h t nhân, năng lư ng ion hoá c a nguyên t gi m d n. V. LIÊN K T HOÁ H C Xu hư ng c a các nguyên t kim lo i hay phi kim là đ t đ n c u hình b n v ng như c a khí hi m b ng cách cho, nh n electron t o ra ki u h p ch t ion, hay góp chung electron t o ra h p ch t c ng hoá tr (nguyên t ). Không có ranh gi i th t rõ ràng gi a các ch t có ki u liên k t ion và c ng hoá tr . Ngư i ta thư ng dùng hi u s đ âm đi n (∆χ ) đ xét m t ch t có ki u liên k t hoá h c gì. - N u hi u s đ âm đi n ∆χ ≥ 1,70 thì ch t đó có ki u liên k t ion, - N u hi u s đ âm đi n ∆χ < 1,70 thì ch t đó có ki u liên k t c ng hoá tr (ngo i l HF có ∆χ ≥ 1,70 nhưng v n thu c lo i liên k t c ng hoá tr ). 7
 7. Có th so sánh hai ki u liên k t hoá h c qua b ng sau: LIÊN K T ION LIÊN K T C NG HOÁ TR Hình thành gi a kim lo i đi n Hình thành gi a các nguyên t gi ng hình và phi kim đi n hình. nhau ho c g n gi ng nhau. Hi u s đ âm đi n ∆χ ≥ 1,70 Hi u s đ âm đi n ∆χ < 1,70 Nguyên t kim lo i như ng Các nguyên t góp chung electron. Các electron tr thành ion dương. electron dùng chung thu c h t nhân c a Nguyên t phi kim nh n c hai nguyên t . Ví d : H2, HCl… electron tr thành ion âm. Các Liên k t c ng hoá tr không c c ion khác d u hút nhau b ng l c khi đôi electron dùng chung không b hút tĩnh đi n. Ví d : NaCl, l ch v nguyên t nào: N2, H2… MgCl2… Liên k t c ng hoá tr có c c khi B n ch t: do l c hút tĩnh đi n đôi electron dùng chun b l ch v m t gi a các ion mang đi n tích trái nguyên t : HBr, H2O d u. Liên k t cho - nh n (ph i trí) là m t trư ng h p riêng c a liên k t c ng hoá tr . Trong đó, đôi electron dùng chung đư c hình thành do m t nguyên t đưa ra. Ví d S trong phân t khí sunfurơ SO2 , công th c c u t o c a SO2 là: O O Liên k t cho nh n đư c kí hi u b ng m t mũi tên. M i mũi tên bi u di n m t c p electron dùng chung, trong đó ph n g c mũi tên là nguyên t cho electron, ph n ng n là nguyên t nh n electron. 8
 8. B. Đ BÀI Hãy ch n phương án đúng A, B, C hay D trong các câu h i tr c nghi m sau: 1. Electron đư c tìm ra vào năm 1897 b i nhà bác h c ngư i Anh Tom - xơn (J.J. Thomson). Đ c đi m nào sau đây không ph i c a electron? 1 A. M i electron có kh i lư ng b ng kho ng kh i lư ng c a nguyên t 1840 nh nh t là H. B. M i electron có đi n tích b ng -1,6 .10-19 C, nghĩa là b ng 1- đi n tích nguyên t . C. Dòng electron b l ch hư ng v phía c c âm trong đi n trư ng. D. Các electron ch thoát ra kh i nguyên t trong nh ng đi u ki n đ c bi t (áp su t khí r t th p, đi n th r t cao gi a các c c c a ngu n đi n). 2. Các đ ng v đư c phân bi t b i y u t nào sau đây? A. S nơtron. B. S electron hoá tr . C. S proton D. S l p electron. 3. Kí hi u nào trong s các kí hi u c a các obitan sau là sai? A. 2s, 4f B. 1p, 2d C. 2p, 3d D. 1s, 2p 4. phân l p 3d s electron t i đa là: A. 6 B. 18 C. 10 D. 14 5. Ion, có 18 electron và 16 proton, mang s đi n tích nguyên t là: A. 18+ B. 2 - C. 18- D. 2+ + _ 6. Các ion và nguyên t : Ne, Na , F có đi m chung là: A. S kh i B. S electron C. S proton D. S notron 7. C u hình electron c a các ion nào sau đây gi ng như c a khí hi m ? A. Te2- B. Fe2+ C. Cu+ D. Cr3+ 8. Có bao nhiêu electron trong m t ion 52 24 Cr3+? A. 21 B. 27 C. 24 D. 52 9
 9. 9. Vi h t nào sau đây có s proton nhi u hơn s electron? A. Nguyên t Na. B. Ion clorua Cl-. C. Nguyên t S. D. Ion kali K+. 10. Nguyên t c a nguyên t có đi n tích h t nhân 13, s kh i 27 có s electron hoá tr là: A. 13 B. 5 C. 3 D. 4 11. Nguyên t c a nguyên t hoá h c nào có c u hình electron dư i đây: C u hình electron Tên nguyên t (1) 1s22s22p1 ……………... (2) 1s22s22p5 ……………... (3) 1s22s22p63s1 ……………... (4) 1s22s22p63s23p2 ……………... 12. Hãy vi t c u hình electron c a các ion sau: Ion c u hình electron Ion c u hình electron + 2+ (1) Na ……… (4) Ni ……… - 2+ (2) Cl ……… (5) Fe ……… 2+ + (3) Ca ……… (6) Cu ……… 13. Nguyên t c a nguyên t hoá h c có c u hình electron 1s22s22p63s23p64s1 là: A. Ca B. K C. Ba D. Na 32 14. Chu kỳ bán rã, th i gian c n thi t đ lư ng ch t ban đ u m t đi m t n a, c a 15 P 32 là 14,3 ngày. C n bao nhiêu ngày đ m t m u thu c có tính phóng x ch a 15 P gi m đi ch còn l i 20% ho t tính phóng x ban đ u c a nó. A. 33,2 ngày B. 71,5 ngày C. 61,8 ngày D. 286 ngày 238 15. U là nguyên t g c c a h phóng x t nhiên uran, k t thúc c a dãy này là 92 đ ng v b n c a chì 206 82 Pb , s l n phân rã α và β là : A. 6 phân rã α và 8 l n phân rã β B. 8 phân rã α và 6 l n phân rã β C. 8 phân rã α và 8 l n phân rã β D. 6 phân rã α và 6 l n phân rã β 10
 10. 14 16. Tia phóng x c a đ ng v 6 C là: A. tia α B. tia β C. tia γ D. tia α và β 17. Trong các c u hình electron sau, c u hình nào sai ? A.1s22s22p2x2py2pz B.1s22s22p2x2p2y2p2z3s C.1s22s22p2x 2py D.1s22s22px2py2pz 18. Các electron thu c các l p K, M, N, L trong nguyên t khác nhau v : A. Kho ng cách t electron đ n h t nhân. B. Đ b n liên k t v i h t nhân. C. Năng lư ng c a electron D. A, B, C đ u đúng. 19. Trong nguyên t , các electron quy t d nh tính ch t hoá h c là : A. Các electron hoá tr . B. Các electron l p ngoài cùng. C. Các electron l p ngoài cùng đ i v i các nguyên t s, p và c l p sát ngoài cùng v i các nguyên t h d, f. D. T t c A, B, C đ u sai. 20. Khoanh tròn vào ch Đ n u phát bi u đúng, ch S n u phát bi u sai trong nh ng câu dư i đây: A. Năng lư ng c a các electron thu c các obitan 2px, 2py 2pz là như nhau Đ - S B. Các electron thu c các obitan 2px, 2py , 2pz ch khác nhau v đ nh hư ng trong không gian Đ - S C. Năng lư ng c a các electron các phân l p 3s, 3p, 3d là khác nhau Đ - S D. Năng lư ng c a các electron thu c các obitan 2s và 2px như nhau Đ - S E. Phân l p 3d đã bão hoà khi đã x p đ y 10 electron Đ-S 21. C u hình electron bi u di n theo ô lư ng t nào sau đây là sai? A. ↑↓ ↑↓ ↑↓ B. ↑↓ . ↑↓ ↑↓ ↑ 11
 11. C. ↑↓ ↑ ↑ ↑ D. ↑↓ ↑↓ ↑↓↑↓ 22. Ghép đôi tên nguyên t c t A v i c u hình electron tương ng c tB A B 1. Oxi A. 1s22s22p63s23p64s1 2. Cacbon B. 1s22s22p63s23p64s2 3. Kali C. 1s22s22p63s23p5 4. Clo D. 1s22s22p4 5. Canxi E. 1s22s22p2 6. Silic F. 1s22s22p63s23p4 7. Photpho G. 1s22s22p63s23p64s23p1 8. Gali H. 1s22s22p63s23p2 I. 1s22s22p63s23p3 Th t ghép đôi là : 1… ;2…. ;3….. ;4…… ;5……. ;6…….. ;7…… ;8….. 23.M t nguyên t hoá h c có nhi u lo i nguyên t có kh i lư ng khác nhau vì lí do nào sau đây ? A. H t nhân có cùng s nơtron nhưng khác nhau v s proton. B. H t nhân có cùng s proton. nhưng khác nhau v s nơtron C. H t nhân có cùng s nơtron nhưng khác nhau v s electron D. Phương án khác 24. Nguyên t kh i trung bình c a đ ng kim lo i là 63,546. Đ ng t n t i trong t nhiên v i hai lo i đ ng v là 63Cu và 65Cu. S nguyên t 63 Cu có trong 32g Cu là: A. 6,023. 1023 B. 3,000.1023 C. 2,181.1023 D. 1,500.1023 25. Nguyên t c a nguyên t A có t ng s electron trong các phân l p p là 7. Nguyên t c a nguyên t B có t ng s h t mang đi n nhi u hơn t ng s h t mang đi n c a A là 8. A và B là các nguyên t : 12
 12. A. Al và Br B. Al và Cl C. Mg và Cl D. Si và Br 26. Đi n đ y đ các thông tin vào các ch tr ng trong nh ng câu sau: cho hai nguyên t A và B có s hi u nguyên t l n lư t là 11 và 13. - C u hình electron c a A: ……… - C u hình electron c a B……….. - A chu kỳ………, nhóm………, phân nhóm……… A có kh năng t o ra ion A+ và B có kh năng t o ra ion B3+. Kh năng kh c a A là………..so v i B, kh năng oxi hoá c a ion B3+ là………..so v i ion A+. 27. M t nguyên t R có t ng s h t mang đi n và không mang đi n là 34, trong đó s h t mang đi n g p 1,833 l n s h t không mang đi n. Nguyên t R và v trí c a nó trong b ng HTTH là: A. Na ô 11, chu kỳ III, nhóm IA B. Mg ô 12, chu kỳ III, nhóm IIA C. F ô 9, chu kỳ II, nhóm VIIA D. Ne ô 10, chu kỳ II, nhóm VIIIA 28. Nguyên t c a m t nguyên t X có t ng s h t cơ b n là 82, trong đó s h t mang đi n nhi u hơn s h t không mang đi n là 22. S hi u nguyên t c a X là: ………………………………………………… S kh i: ……và tên nguyên t .là: ………. C u hình electron c a nguyên t X:…….. C u hình electron c a các ion t o thành t X: …………………………….. Các phương trình hoá h c x y ra khi: X tác d ng v i Fe2(SO4)3; ……………………………………………… X tác d ng v i HNO3 đ c, nóng ……………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. 29. Cation X3+ và anionY2- đ u có c u hình electron phân l p ngoài cùng là 2p6. Kí hi u c a các nguyên t X,Y và v trí c a chúng trong b ng HTTH là: A. Al ô 13, chu kỳ III, nhóm IIIA và O ô 8, chu kỳ II, nhóm VIA. 13
 13. B. Mg ô 12, chu kỳ III, nhóm IIA và O ô 8, chu kỳ II, nhóm VIA. C. Al ô 13, chu kỳ III, nhóm IIIA và F ô 9, chu kỳ II, nhóm VIIA. D. Mg ô 12, chu kỳ III, nhóm IIA và F ô 9, chu kỳ II, nhóm VIIA. 30. Nh ng đ c trưng nào sau đây c a nguyên t các nguyên t bi n đ i tu n hoàn: A. Đi n tích h t nhân nguyên t . B. T kh i. C. S l p electron. D. S electron l p ngoài cùng. 31. Xác đ nh tên nguyên t theo b ng s li u sau: STT Proton Nơtron Electron Nguyên t 1 15 16 15 ……… 2 26 30 26 ……… 3 29 35 29 ……… 32. Nguyên t c a nguyên t nào luôn cho 1e trong các ph n ng hoá h c? A. Na S th t 11. B. Mg S th t 12. C. Al S th t 13. D. Si S th t 14. 33. Các nguyên t c a nhóm IA trong b ng HTTH có s nào chung ? A. S nơtron. B. S electron hoá tr . C. S l p electron D. S electron l p ngoài cùng. 34. Các đơn ch t c a các nguyên t nào sau đây có tính ch t hoá h c tương t nhau? A. As, Se, Cl, Fe. B. F, Cl, Br, I. C. Br, P, H, Sb . D. O, Se, Br, Te. 35. Dãy nguyên t hoá h c có nh ng s hi u nguyên t nào sau đây có tính ch t hoá h c tương t kim lo i natri? A. 12, 14, 22, 42 B. 3, 19, 37, 55. C. 4, 20, 38, 56 D. 5, 21, 39, 57. 36. Nguyên t nào sau đây có tính ch t hoá h c tương t canxi? A. C B. K C. Na D. Sr 37. Nguyên t c a nguyên t nào trong nhóm VA có bán kính nguyên t l n nh t? A. Nitơ B. Photpho C. Asen D. Bitmut 38. Dãy nguyên t nào sau đ y đư c x p theo chi u bán kính nguyên t tăng? A. I, Br, Cl, P B. C, N, O, F 14
 14. C. Na, Mg, Al, Si D. O, S, Se, Te. 39. S bi n đ i tính ch t kim lo i c a các nguyên t trong dãy Mg - Ca - Sr - Ba là: A. tăng. B. gi m. C. không thay đ i. D. v a gi m v a tăng. 40. S bi n đ i tính ch t phi kim c a các nguyên t trong dãy N - P - As -Sb -Bi là: A. tăng. B. gi m. C. không thay đ i. D. v a gi m v a tăng. 41. C p nguyên t hoá h c nào sau đây có tính ch t hoá h c gi ng nhau nh t: A. Ca, Si B. P, As C. Ag, Ni D. N, P 42. M c oxi hoá đ c trưng nh t c a các nguyên t h Lantanit là: A. +2 B. +3 C. +1 D. +4 43. Các nguyên t hoá h c nhóm IA c a b ng HTTH có thu c tính nào sau đây ? A. Đư c g i là kim lo i ki m. B. D dàng cho electron. C. Cho 1e đ đ t c u hình b n v ng. D. T t c đ u đúng. 44. Tính ch t bazơ c a hiđroxit c a nhóm IA theo chi u tăng c a s th t là: A. tăng B. gi m C. không thay đ i D. v a gi m v a tăng 45. Nhi t đ sôi c a các đơn ch t c a các nguyên t nhóm VIIA theo chi u tăng s th t là: A. tăng. B. gi m. C. không thay đ i. D. v a gi m v a tăng. 46. S hi u nguyên t c a các nguyên t trong b ng tu n hoàn cho bi t: A. S electron hoá tr B. S proton trong h t nhân. C. S electron trong nguyên t . D. B, C đúng. 47. Trong 20 nguyên t đ u tiên trong b ng h th ng tu n hoàn, s nguyên t có nguyên t v i hai electron đ c thân tr ng thái cơ b n là: A. 1 B. 3 C. 2 D. 4 15
 15. 48. Đ âm đi n c a dãy nguyên t F, Cl, Br, I bi n đ i như sau: A. tăng. B. gi m. C. không thay đ i. D. v a gi m v a tăng. 49. Đ âm đi n c a dãy nguyên t Na, Al, P, Cl, bi n đ i như sau: A. tăng. B. gi m. C. không thay đ i. D. v a gi m v a tăng. 50. Tính ch t bazơ c a dãy các hiđroxit: NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3 bi n đ i như sau : A. tăng. B. gi m. C. không thay đ i. D. v a gi m v a tăng. 51. Tính ch t axit c a dãy các hiđroxit : H2SiO3, H2SO4, HClO4 bi n đ i như sau : A. tăng. B. gi m. C. không thay đ i. D. v a gi m v a tăng. 52. Ch n các t và c m t thích h p đ đi n vào nh ng ch tr ng trong các câu sau: a. Tính bazơ c a các oxit và hiđroxit c a các nguyên t thu c nhóm IIA ............ theo chi u tăng c a đi n tích h t nhân. b. Tính phi kim c a các nguyên t thu c nhóm VIIA .............. theo chi u tăng c a đi n tích h t nhân. c. Đ âm đi n đ c trưng cho kh năng .................. c a nguyên t nguyên t đó trong phân t . d. Nguyên t có đ âm đi n l n nh t là ............., nguyên t có đ âm đi n nh nh t là....................... 53. Nguyên t Cs đư c s d ng đ ch t o t bào quang đi n vì: A. Giá thành r , d ki m. B. Có năng lư ng ion hoá th p nh t. C. Có bán kính nguyên t l n nh t. D. Có tính kim lo i m nh nh t. 54. C u hình electron c a nguyên t X là 1s22s22p63s23p1, đi n t , hay nhóm t thích h p vào các kho ng tr ng sau: A. Nguyên t X thu c chu kì ………, phân nhóm ……… nhóm ………. 16
 16. B. Nguyên t X có kí hi u……… C. Trong các ph n ng hoá h c X th hi n tính……….m nh 55. M t nguyên t thu c nhóm VIIA có t ng s proton, nơtron và electron trong nguyên t b ng 28. C u hình electron c a nguyên t đó là: A. 1s22s22p63s23p5 B. 1s22s22p5 C. 1s22s22p63s23p6 D. 1s22s22p6 56. Hai nguyên t A và B đ ng k ti p nhau trong m t chu kỳ có t ng s proton trong hai h t nhân nguyên t là 25. A và B thu c chu kỳ và các nhóm: A. Chu kỳ 2 và các nhóm IIA và IIIA. B. Chu kỳ 3 và các nhóm IA và IIA. C. Chu kỳ 3 và các nhóm IIA và IIIA. D. Chu kỳ 2 và các nhóm IVA và VA. 57. Cho 6,4g h n h p hai kim lo i thu c hai chu kỳ liên ti p, nhóm IIA tác d ng h t v i dung d ch HCl dư thu đư c 4,48 l khí hiđro (đktc). Các kim lo i đó là: A. Be và Mg B. Mg và Ca C. Ca và Sr D. Sr và Ba 58. Cho các phân t BeH2 và C2H2, nh n đ nh nào sau đây v hai phân t trên là đúng? A. Các nguyên t Be và C đ u tr ng thái lai hoá sp3. B. Các nguyên t Be và C đ u tr ng thái lai hoá sp2. C. Các nguyên t Be và C đ u tr ng thái lai hoá sp D. Các nguyên t Be và C đ u tr ng thái lai hoá sp3d2. 59. Cho các ch t: NaCl, HCl, SO2, H2, CO2. Hãy đi n các t thích h p vào các ch tr ng trong nh ng câu sau: A. NaCl là h p ch t có ki u liên k t……… B. HCl, SO2, H2, CO2 đ u có ki u liên k t ……… C. HCl, SO2, CO2 đ u có ki u liên k t ……… D. H2 là ch t có ki u liên k t ……… 17
 17. C. HƯ NG D N TR L I, ĐÁP S 1. C 2. A 3. B 4. C 5. B 6. B 7. A 8. A 9. D 10. C 11. 12. 13. B 14. A 15. B 16. B 17. C 18. D 19. A 20. 21. A 22. 23. B 24. C 25. B 26. 27. A 28. 29. A 30. D 31. 32. A 33. D 33. B 34. B 35. D 36. D 37. D 38. D 39. A 40. B 41. D 42. A 43. D 44. A 45. A 46. D 47. D 48. B 49. A 50. B 51. A 52. 53. B 54. 55. B 56. C 57. B 58. C 59. 1. Electron là nh ng h t mang đi n tích âm, do đó trong đi n trư ng chúng s b hút l ch v phía c c dương. Đi u sai là: C. Dòng electron b l ch hư ng v phía c c âm trong đi n trư ng. 2. Các đ ng v đư c phân bi t b i y u t A. A. S nơtron. Gi i thích: Các đ ng v có cùng s proton trong h t nhân, do đó cùng s electron nhưng khác nhau v s nơtron. 3. Kí hi u c a các obitan sau là sai: B. 1p, 2d Gi i thích: L p electron th nhát ch có m t phân l p là 1s, không có 1p. L p electron th hai ch có hai phân l p là 2s và 2p, không có phân l p 2D. 4. phân l p 3d s electron t i đa là: C. 10 Gi i thích: Phân l p 3d có 5 obitan, m i obitan có t i đa 2 electron. 8. Có 21 electron trong m t ion 52 24 Cr3+ A. 21 18
 18. Gi i thích: Ion crom mang đi n tích 3+ có nghĩa là trong ion, s proton nhi u hơn s electron là 3, do đó s electron c a ion này b ng 24 - 3 = 21. 9. Ti u phân nào sau đây có s proton nhi u hơn s electron? D. Ion kali Gi i thích: K+ có 19 proton nhưng ch có 18 electron. 11. Nguyên t c a nguyên t hoá h c nào có c u hình electron dư i đây: C u hình electron Tên nguyên t 2 2 1 (1) 1s 2s 2p Bo kí hi u B 2 2 5 (2) 1s 2s 2p Flo F 2 2 6 1 (3) 1s 2s 2p 3s Natri Na 2 2 6 2 2 (4) 1s 2s 2p 3s 3p Silic Si 12. Hãy vi t c u hình electron c a các ion sau: Ion c u hình electron Ion c u hình electron + 2 2 6 (1) Na 1s 2s 2p (1) Ni2+ 1s22s22p63s23p63d8 (2) Cl- 1s22s22p63s23p6 (2) Fe2+ 1s22s22p63s23p63d6 (3) Ca2+ 1s22s22p63s23p6 (3) Cu+ 1s22s22p63s23p63d10 1 N0 0, 693 14. Áp d ng phương trình: k = ln = t N t1/ 2 trong đó: - k là h ng s t c đ ph n ng (t i nhi t đ xác đ nh), - N0 là s h t nhân phóng x th i đi m đ u (t = 0), - N là s h t nhân phóng x th i đi m t đang xét. - t1/2 là chu kỳ bán rã c a nguyên t phóng x . N0 1, 0 14,3 t = ln .t1/2 = 2,303 lg . = 33,2 ngày N 0, 2 0, 693 Đáp s : A. 15. M i phân rã α làm gi m 2+ đơn v đi n tích và 4 đvC, như v y khi nguyên t kh i gi m t 238 xu ng 206, nghĩa là gi m 32 đvC tương ng v i 8 l n phân rã α. Như v y l ra đi n tích s gi m 8 x 2 = 16 + đơn v đi n tích, nh ng theo bài ra ch gi m 92 - 82 = 10, do đó đã có 6 phân rã β làm tăng 6+ đơn v đi n tích. V y đáp án : B. 19
 19. 16. Ch n đáp án B. 238 Đó là các h Uran có nguyên t g c là U , 92 232 H Thori có nguyên t g c là Th 90 H actini có nguyên t g c là 92 U 235 17. C u hình electron sau là sai: C.1s22s22p2x 2py Gi i thích: Phân l p 2p có 3 obitan là 2px 2py và 2pz. N u có 3 electron thì theo quy t c Hund s chi m c 3 obitan 2px 2py và 2pz. 19. Trong nguyên t , các electron quy t d nh tính ch t hoá h c là: A. Các electron hoá tr . Gi i thích: Các electron hoá tr có th trùng v i các electron l p ngoài cùng (các nguyên t h s và p), nhưng có th khác (các nguyên t h d, f). 20. A. Năng lư ng c a electron thu c các obitan 2px, 2py 2pz là như nhau. Đ B. Các electron 2px, 2py, 2pz khác nhau v đ nh hư ng trong không gian. Đ C. Năng lư ng c a electron thu c các phân l p 3s, 3p, 3d là khác nhau. Đ D. Năng lư ng c a các electron thu c các obitan 2s và 2px là như nhau S E. Phân l p 3d đã bão hoà khi đã x p đ y 10 electron. Đ 21. C u hình electron bi u di n theo ô lư ng t sau đây là sai: A. ↑↓ ↑↓ ↑↓ Gi i thích: c u hình trên đã vi ph m quy t c Hun. 22. Ghép đôi tên nguyên t c t A v i c u hình electron tương ng c t B: 1 – D; 2 – E; 3 – A; 4 – C; 5 – B; 6 – H; 7 – I; 8 – G. 26. Cho hai nguyên t A và B có s hi u nguyên t l n lư t là 11 và 13. - C u hình electron c a A: 1s22s22p63s. - C u hình electron c a B: 1s22s22p63s23p. - A chu kỳ 3, nhóm I, phân nhóm chính nhóm I. A có kh năng t o ra ion A+ và B có kh năng t o ra ion B3+. Kh năng kh c a A là m nh hơn so v i B, kh năng oxi hoá c a ion B3+là m nh hơn so v i ion A+. 20
 20. 28. Nguyên t c a m t nguyên t X có t ng s h t cơ b n là 82, trong đó s h t mang đi n nhi u hơn s h t không mang đi n là 22. S hi u nguyên t c a X là: 26 S kh i: 56 và tên nguyên t .là: s t - C u hình electron c a nguyên t X: 1s22s22p63s23p63d64s2. - C u hình electron c a các ion t o thành t X: Fe2+ 1s22s22p63s23p63d6 Fe3+1s22s22p63s23p63d5 - Các phương trình hoá h c x y ra khi: X tác d ng v i Fe2(SO4)3; Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4 X tác d ng v i HNO3 đ c, nóng Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O 31. Xác đ nh tên nguyên t theo b ng s li u sau: STT Proton Nơtron Electron Nguyên t 1 15 16 15 Photpho 2 26 30 26 S t 3 29 35 29 Đ ng 52. Ch n các t và c m t thích h p đ đi n vào ch tr ng trong các câu sau : (1) Tính bazơ c a các oxit và hiđroxit c a các nguyên t thu c nhóm IIA tăng theo chi u tăng c a đi n tích h t nhân. (2) Tính phi kim c a các nguyên t thu c nhóm VIIA gi m theo chi u tăng c a đi n tích h t nhân. (3) Đ âm đi n đ c trưng cho kh năng hút electron c a nguyên t nguyên t đó trong phân t . (4) Nguyên t có đ âm đi n l n nh t là F nguyên t có đ âm đi n nh nh t là Cs. 54. A. Nguyên t X thu c chu kì 3, phân nhóm chính nhóm 3. B. Nguyên t X có kí hi u Al C. Trong các ph n ng hoá h c X th hi n tính kh m nh 59. Cho các ch t: NaCl, HCl, SO2, H2, CO2. Hãy đi n các t thích h p vào các ch tr ng trong nh ng câu sau: 21
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản