intTypePromotion=1

Tài liệu Tư tưởng HCM

Chia sẻ: Vo Van Dan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:22

0
704
lượt xem
295
download

Tài liệu Tư tưởng HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tài liệu về tư tưởng Hồ Chí Minh, giúp các bạn học tập, tìm hiểu và nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu Tư tưởng HCM

 1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1
 2. Chương 5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN Kết cấu :  1:  Những luận  điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về  Đảng Cộng sản Việt Nam.  2:  Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước  của dân, do dân, vì dân.  3: Xây dựng đảng vững mạnh, làm trong sạch bộ  máy nhà nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Thời gian quy định: 6 tiết (4 tiết giảng và 2 tiết xêmina)  2
 3. 1. NHỮNG LUẬN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 1.1.  Đảng  cộng  sản  Việt  nam  là  nhân  tố  hàng  đầu  quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam    “Cách mạng trước hết phải có cái gì ?”, “Phải có  đảng  cách  mạng,  để  trong  thì  vận  động  và  tổ  chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị  áp  bức  và  vô  sản  giai  cấp  ở  mọi  nơi.  Đảng  có  vững  cách  mạng  mới  thành  công,  cũng  như  người cầm lái có vững thì con thuyền mới chạy.”    3
 4. 1.2.  Đảng  Cộng  sản  Việt  Nam  là  sản  phẩm  của  sự  kết  hợp  chủ  nghĩa  Mác­Lênin  với  phong  trào  công nhân và phong trào yêu nước ­  Đây  là  quy  luật  hình  thành  và  phát  triển  của  Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng là luận  điểm  sáng  tạo  của  Hồ  Chí  Minh  đóng  góp  vào  kho  tàng lý luận của chủ nghĩa Mác­Lênin Quy  luật  hình  thành  Đảng  Cộng  sản  Việt  Nam  ­ kết hợp thêm yếu tố phong trào yêu nước, vì:  (1) Phong trào yêu nước có vị trí, vai trò cực kỳ to  lớn trong quá trìnhphát triển của dân tộc. 4
 5. (2)  Phong  trào  công  nhân  kết  hợp  với  phong  trào  yêu nước vì cả hai đều có mục tiêu chung. (3)  Phong  trào  nông  dân  kết  hợp  với  phong  trào  công nhân. (4)  Phong  trào  yêu  nước  của  trí  thức  Việt  Nam  là  nhân tố quan trọng thúc  đẩy sự kết hợp các yếu  tố cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.   ­  Quy  luật  hình  thành  Đảng  Cộng  sản  Việt  Nam  trên cơ sở kết hợp vấn đề dân tộc với giai cấp, có  ý  nghĩa  quan  trọng  đối  với  quá  trình  hình  thành  Đảng Cộng sản ở một nước thuộc địa. 5
 6.    1.3. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp  công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc  Việt Nam Đảng  ta  là  đội  tiền  phong  của  giai  cấp  công   nhân, mang bản chất giai cấp công nhân.  Đảng tập hợp vào  đội ngũ của mình những người   “tin theo chủ nghĩa cộng sản”, “Đảng liên kết với  những  dân  tộc  bị  áp  bức  và  quần  chúng  vô  sản  trên  thế  giới”.  Đảng  “đại  biểu  cho  lợi  ích  của  cả  dân  tộc”  và  “Đảng  của  giai  cấp  lao  động,  mà  cũng là đảng của toàn dân”. Bản  chất  giai  cấp  công  nhân  của  đảng  là  ở  nền   tảng  lý  luận  và  tư  tưởng  của  Đảng  là  chủ  nghĩa  Mác­Lênin.  6
 7.       1.4.  Đảng  cộng  sản  Việt  Nam  lấy  CNMLN  “làm cốt” “Đảng  muốn  vững  thì  phải  có  chủ  nghĩa  làm   cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng theo  chủ nghĩa ấy”. “Bây giờ học thuyết nhiều…” Chủ  nghĩa  Mác­Lênin  làm  “cốt”  trở  thành  nền   tang  tư  tưởng  và  kim  chỉ  nam  cho  mọi  hành  động của Đảng Cộng sản Việt Nam. 7
 8.  Vận dụng chủ nghĩa Mác­Lênin chú ý: (1) Học tập, nghiên cứu, tuyên truyền CNMLN phải  phù hợp với hoàn cảnh và từng đối tượng.  (2)  Vận  dụng  chủ  nghĩa  Mác­Lênin  phải  phù  hợp  với từng hoàn cảnh. (3)  Trong quá  trình  hoạt  động,  Đảng  ta phải chú  ý  học  tập,  kế  thừa  những  kinh  nghiệm  tốt  của  các  ĐCS  khác,  đồng  thời  Đảng  ta  phải  tổng  kết  kinh  nghiệm  của  mình  để  bổ  xung  chủ  nghĩa  Mác­ Lênin. (4) Đảng ta phải tăng cường đấu tranh để bảo vệ sự  trong sáng của chủ nghĩa Mác­Lênin. 8
 9.   1.5.  Đảng  Cộng  sản  Việt  Nam  xây  dựng  theo  các  nguyên tắc đảng kiểu mới của giai cấp vô sản +  Tập  trung  dân  chủ  ­  là  nguyên  tắc  cơ  bản của tổ chức Đảng. +  Tập  thể  lãnh  đạo,  cá  nhân  phụ  trách  luôn đi đôi với nhau. + Tự phê bình và phê bình. Đây là nguyên  tắc sinh hoạt của Đảng.  + Kỷ luật nghiêm minh và tự giác. + Đoàn kết thống nhất trong Đảng. 9
 10. 10 10 HỒ CHÍ MINH TỰ PHÊ BÌNH
 11. 1.6. Tăng cường và củng cố mối quan hệ bền chặt  giữa Đảng với dân Đảng  vừa  là  người  lãnh  đạo,  vừa  là  người  đầy   tớ  của  nhân  dân,  thường  xuyên  lắng  nghe  ý  kiến của dân, khắc phục bệnh quan liêu. Đảng  cầm  quyền,  dân  là  chủ,  vận  động  nhân   dân  tham  gia  xây  dựng  đảng  dưới  mọi  hình  thức. Đảng có trách nhiệm nâng cao dân trí.  Trong quan hệ với dân, Đảng phải tiên phong.      11 11
 12. 1.7.  Đảng Cộng sản Việt Nam phải thường xuyên tự  chỉnh  đốn, tự  đổi mới làm cho  Đảng trong sạch,  vững mạnh  Xây dựng, chỉnh đốn là quy luật tồn tại và phát triển  của Đảng. Nội dung xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh: Xây dựng Đảng về tư tưởng. • Xây dựng Đảng về chính trị. • Xây dựng Đảng về tổ chức, công tác cán bộ. • 12 12
 13. 2. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN     2.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về nhà nước của  dân, do dân, vì dân  Thế  nào  nhà  nước  của  dân?  Dân  là  người  chủ,  xác  lập  mọi  quyền  lực  trong  nhà  nước  và  trong  xã hội đều thuộc về dân.       Nhà  nước  của  dân  là  “tất  cả  mọi  quyền  bính  trong  nước  là  của  toàn  thể  nhân  dân  Việt  Nam,  không phân biệt giàu, nghèo, gái, trai, giống nòi,  giai  cấp,  tôn  giáo.”  Dân  là  chủ,  mọi  người  dân  được hưởng quyền dân chủ.     13 13
 14.  Thế nào là nhà nước do dân? Dân làm chủ nhà  nước.       Nhà  nước  do  dân  bầu  ra  những  đại  biểu  của  mình,  dân  giúp  đỡ,  ủng  hộ,  đóng  thuế  để  nhà  nước  chi  tiêu,  hoạt  động.  Nhà  nước  lại  do  dân  xây dựng, phê bình. Nhà nước phải dựa vào dân,  lắng nghe  ý kiến và chịu sự kiểm soát của dân,  liên hệ chặt chẽ với dân. 14 14
 15.  Thế nào là nhà nước vì dân?       Nhà  nước  phục  vụ  lợi  ích  và  nguyện  vọng  của  nhân  dân.  Cán  bộ  từ  chủ  tịch  trở  xuống  đều  là  công  bộc  của  dân.  “Việc  gì  có  lợi  cho  dân  phải  hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, phải hết sức  tránh…”. Nhà nước không có đặc quyền, đặc lợi,  thực sự trong sạch, cần kiệm liêm chính.    15 15
 16.     2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa  bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và  tính dân tộc của Nhà nước  Nhà nước ta mang bản chất giai cấp công nhân  thể hiện ở những điểm sau: Nhà  nước  ta  do  Đảng  của  giai  cấp  công  nhân   lãnh  đạo.  Đảng lãnh  đạo Nhà nước bằng  đường  lối  thông  qua  tổ  chức  của  mình  trong  Quốc  hội,  Chính phủ,  được thể chế thành pháp luật, chính  sách, kế hoạch của nhà nước. Nhà nước ta định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.    Nhà nước ta  được xây dựng theo nguyên tắc tập   trung dân chủ.  16 16
 17.  Nhà  nước  ta  có  thống  nhất  bản  chất  giai  cấp  công  nhân  với  tính  dân  tộc,  tính  nhân  dân  thể  hiện: Nhà nước ta ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh   lâu  dài  gian  khổ  của  nhiều  thế  hệ  người  Việt  Nam. Nhà nước ta bảo vệ cho lợi ích của nhân dân, lợi   ích của dân tộc.  Nhà  nước  dân  chủ  mới  tổ  chức  toàn  dân  kháng   chiến  để bảo vệ thành quả của cách mạng. Giai  cấp công nhân không có lợi ích nào ngoài lợi ích  của  dân  tộc,  và  chỉ  có  giải  phóng  dân  tộc  mới  giải phóng giai cấp công nhân một cách triệt để. 17 17
 18.     2.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về một Nhà nước pháp  quyền có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ Nhà  nước  có  hiệu  lực  pháp  lý  là  một  nhà  nước   hợp pháp, hợp hiến. Chính phủ lâm thời của Việt  Nam  dân  chủ  cộng  hoà  có  địa  vị  hợp  pháp.  Hồ  Chí  Minh  đã  đọc  Tuyên  ngôn  độc  lập  khai  sinh  nước Việt Nam ngày 2/9/1945. Nhà  nước  quản  lý  đất  nước  bằng  luật  pháp  có   hiệu lực trong thực tế. Dân chủ và luật pháp phải  đi đôi với nhau. Tích  cực  xây  dựng  đội  ngũ  cán  bộ,  công  chức   của nhà nước đủ đức và tài, am hiểu pháp luật. 18 18
 19. Một là, tuyệt đối trung thành với cách mạng   Hai  là,  Hăng  hái,  thành  thạo  công  việc,  giỏi   chuyên môn, nghiệp vụ. Ba là, Phải có mối liên hệ mật thiết với nhân dân.  Bốn  là,  Cán  bộ,  công  chức  phải  là  những  người   dám  phụ  trách,  dám  quyết  đoán,  dám  chịu  trách  nhiệm… Đối với công chức nhà nước, Người yêu cầu phải   có tinh thần phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc.  Phải  qua  thi  tuyển  bổ  nhiệm  vào  ngạch  công  chức nhà nước. 19 19
 20. 2.4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước trong  sạch, vững mạnh, hiệu quả Khắc phục căn bệnh cố hữu của các nhà nước kiểu   cũ.  Phải thường xuyên  đẩy mạnh cuộc  đấu tranh ngăn  chặn  nguyên  nhân  gây  ra  những  căn  bệnh:  Đặc  quyền,  đặc  lợi.  Tham  ô,  lãng  phí,  quan  liêu.  “Tư    túng  “,  “chia  rẽ  “,  kiêu  ngạo  “.“Cán  bộ  phải  thực  hành chữ liêm trước, để làm kiểu mẫu cho dân”.  Tăng cường pháp luật  đi  đôi với  đẩy mạnh giáo dục  đạo  đức.  Xây  dựng  đồng  bộ  hệ  thống  pháp  luật,  tuyên  truyền,  giáo  dục  pháp  luật  trong  nhân  dân.  Kết hợp luật pháp và giáo dục đạo đức trong thực tế  trị nước. 20 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2