intTypePromotion=1

Tài liệu về CCNA

Chia sẻ: Truong Cong Hoan Vu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:250

0
255
lượt xem
122
download

Tài liệu về CCNA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương này đề cập đến những tính năng của giao thức định tuyến EIGRP. Đây là giao thức định tuyến độc quyền của Cisco, nó được thiết kế để giải quyết các nhược điểm của cả giao thức định tuyến theo vecto khoảng cách và giao thức định tuyến theo trạng thái đường liên kết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu về CCNA

 1. CCNA H C KỲ 4 Tài li u hư ng d n Version 1.0
 2. M cL c (H c kỳ 4) Bài 1: Tri n khai EIGRP…………………………………………………………………... 1-1 Bài 2: X lý s c EIGRP…………………………………………………………………. 2-1 Bài 3: Gi i thi u s h at ng c a danh sách ki m tra truy c p………………………….. 3-1 Bài 4: C u hình và x lý s c danh sách ki m tra truy c p………………………………. 4-1 Bài 5: Uy n chuy n m ng v i NAT và PAT……………………………………………… 5-1 Bài 6: Quá trình chuy n sang IPv6……………………………………………………….. 6-1 Bài 7: Nh p môn gi i pháp VPN………………………………………………………….. 7-1 Bài 8: Thi t l p k t n i point-to-point WAN v i PPP…………………………………….. 8-1 Bài 9: Thi t l p k t n i WAN v i Frame-Relay………………………………………… 9-1 Bài 10: S a l i Frame Relay WANs…….………………………………………………… 10-1
 3. Bài 1: Tri n khai EIGRP Tri n khai EIGRP 11 T ng quan: Chương này c p n nh ng tính năng c a giao th c nh tuy n EIGRP . ây là giao th c nh tuy n c quy n c a Cisco , nó ư c thi t k gi i quy t các như c i m c a c giao th c nh tuy n theo vector kho ng cách và giao th c nh tuy n theo tr ng thái ư ng liên k t . Chương này cũng c p n nh ng k thu t cơ b n c a EIGRP trong ó có ti n trình ch n ư ng i . M c tiêu: • Sau khi hoàn thành chương này , b n có th c u hình , ki m tra và x lí s c v EIGRP . làm ư c i u này , b n ph i hoàn thành các m c sau : • Mô t ư c ho t ng và c u hình ư c giao th c nh tuy n EIGRP , bao g m c u hình chia t i và c u hình ch ng th c • Ch ra các s c thư ng g p khi c u hình EIGRP và ưa ra phương pháp gi i quy t s c ó. 1-1
 4. Các c i m c a EIGRP Vector kho ng cách nâng cao Thi t k m ng linh ng H i t nhanh chóng S d ng a ch multicast và unicast thay vì 100% nh tuy n không phân l p s d ng broadcast không b l p vòng H tr VLSM và các m ng con không liên t c C u hình d dàng C u hình nhóm tuy n b ng tay t i b t c v trí C p nh t m t ph n nào trong m ng Chia t i trên các ư ng chi phí H tr nhi u giao th c l p m ng b ng nhau và không b ng nhau 1-2 EIGRP là giao th c nh tuy n c quy n c a Cisco , nó k t h p các ưu i m c a c giao th c nh tuy n theo vector kho ng cách và giao th c nh tuy n theo tr ng thái ư ng liên k t . EIGRP là giao th c nh tuy n theo vector kho ng cách nâng cao . EIGRP còn ư c g i là giao th c nh tuy n lai , nó bao g m các tính năng sau ây : •T c h i t nhanh : có ư c t c h i t nhanh , EIGRP s d ng gi i thu t DUAL . M t router ch y EIGRP s lưu s n t t c các ư ng i d phòng n m t ích nào ó , do ó nó áp ng ư c vi c thay th nhanh chóng ư ng i chính ( trong trư ng h p ư ng i chính không s d ng ư c n a ) . N u không có ư ng i d phòng nào t n t i , router s i h i các router láng gi ng tìm ra ư ng i m i . •S d ng băng thông hi u qu : EIGRP không th c hi n c p nh t nh kì , thay vào ó , khi có s thay i v ư ng i ho c chi phí c a ư ng i , EIGRP ch g i c p nh t thông tin v s thay i ó ch không g i toàn b b ng nh tuy n . •EIGRP h tr nhi u giao th c l p m ng : EIGRP h tr AppleTalk , IPv4 ,IPv6 và IPX nh s d ng c u trúc t ng ph n theo giao th c (PDMs – Protocol Dependent Modules ) . • nh tuy n không phân l p : Vì EIGRP là giao th c nh tuy n không phân l p nên thông tin v m ng ích ư c qu ng bá kèm theo m t n m ng . Tính năng này giúp EIGRP h tr ư c các m ng con không liên t c ( discontiguous subnetwork ) và các m ng con có chi u dài m t n m ng khác nhau ( VLSMs – Variable Length Subnet Masks ) . 1-2
 5. •Ít hao phí : EIGRP s d ng mulitcast và unicast thay vì broadcast . i u này giúp cho các thi t b u cu i không b nh hư ng b i các thông tin yêu c u c u hình m ng và các thông tin c p nh t nh tuy n . •Chia t i : EIGRP h tr chia t i trên nh ng ư ng có chi phí không b ng nhau , cho phép ngư i qu n tr phân ph i lu ng d li u i trong m ng ư c t t hơn . •D dàng nhóm tuy n : EIGRP cho phép ngư i qu n tr d dàng nhóm các tuy n l i v i nhau t i b t kì v trí nào trong m ng , trong khi ó , giao th c nh tuy n theo vector kho ng cách ch th c hi n nhóm tuy n t i biên gi i m ng chính . 1-3
 6. Các b ng c a EIGRP 1-4 M i router EIGRP duy trì m t b ng láng gi ng , b ng này bao g m danh sách các router EIGRP láng gi ng k t n i tr c ti p và có quan h thân m t v i nó . M i router EIGRP duy trì m t b ng c u trúc m ng tương ng v i t ng giao th c l p m ng . B ng c u trúc m ng ch a thông tin v t t c các con ư ng mà router h c ư c . Router d a vào b ng này l a ch n ra ư ng i t t nh t và t nh ng ư ng i t t nh t này vào trong b ng nh tuy n . tìm ra ư ng i t t nh t ( successor) và ư ng i d phòng ( feasible successor ) cho m t m ng ích nào ó , EIGRP s d ng 2 thông s sau tính toán : •Advertised Distance (AD) : là chi phí i n m ng ích do router láng gi ng qu ng bá qua . •Feasible Distance (FD) : chi phí dùng i n m ng ích , chi phí này b ng chi phí AD c ng v i chi phí mà router ph i m t khi i n router láng gi ng . Router so sánh t t c các chi phí FD , l a ch n ra chi phí th p nh t và ưa vào b ng nh tuy n . 1-4
 7. Tính toán ư ng i c a EIGRP (Router C) 1-5 VÍ D : EIGRP tính toán ư ng i ( Router C ) B ng c u trúc m ng c a EIGRP lưu t t c các các ư ng i n m ng ích h c ư c b i các router láng gi ng . Như các b n th y hình trên , Router A và B g i b ng nh tuy n c a chúng cho Router C ( xem b ng nh tuy n c a C hình trên ) . C router A và router B u có ư ng i n m ng 10.1.1.0/24 . Router C có 2 ư ng i n m ng 10.1.1.0/24 trong b ng c u trúc m ng c a mình . Chi phí mà router C dùng i n router A và router B u b ng 1000 . Chi phí này c ng v i m i chi phí AD mà router A và router B qu ng bá , k t qu ta s ư c chi phí FD mà router C ph i tr i n m ng 10.1.1.0/24 tương ng thông qua Router A và Router C . Router C ch n ra giá tr FD nh nh t ( 2000 ) và t ư ng i t t nh t này vào trong b ng nh tuy n . ư ng i có chi phí th p nh t và ư c t vào trong b ng nh tuy n g i là ư ng i chính ( successor route ) . K ti p , Router s l a ch n ra m t ư ng i d phòng cho ư ng i chính , g i là ư ng i chính kh d ng ( feasible successor route ). m t ư ng i tr thành ư ng i d phòng , router k c n ph i có chi phí AD nh hơn chi phí FD c a ư ng i chính . N u ư ng i chính không còn giá tr n a , có th là do thay c u trúc m ng ho c là do láng gi ng thay i chi phí , gi i thu t DUAL s ki m tra xem có ư ng i chính d phòng ( feasible successor - FS ) nào không . N u có , DUAL s s d ng nó và không c n ph i tính toán l i ư ng i m i . N u không có ư ng i chính d phòng nào c , router th c hi n tính toán l i ư ng i chính m i . 1-5
 8. C u hình EIGRP RouterX(config)# router eigrp autonomous-system RouterX(config-router)# network network-number 1-6 C U HÌNH VÀ KI M TRA C U HÌNH EIGRP . S d ng câu l nh router eigrp và network th c hi n ti n trình nh tuy n b ng giao th c EIGRP . Lưu ý r ng EIGRP c n xác nh m t s hi u h t qu n ( AS – autonomous system ) . S hi u h t qu n này không c n ph i ăng kí . Tuy nhiên , t t c router trong cùng m t h t qu n ph i s d ng chung m t s hi u h t qu n trao i thông tin nh tuy n v i nhau . Câu l nh network nh ra vùng m ng chính k t n i tr c ti p v i router . Ti n trình nh tuy n EIGRP s ki m tra xem nh ng c ng k t n i nào có a ch IP n m trong vùng m ng ư c ch nh b i câu l nh network và b t u th c hi n nh tuy n trên nh ng c ng k t n i ó . Ví d : C u hình EIGRP . B ng sau ây mô t c u hình EIGRP trên Router A Router eigrp 100: kích ho t ti n trình EIGRP cho h th ng t qu n có s hi u 100 Network 172.16.0.0: ưa m ng 172.16.0.0 vào ti n trình nh tuy n EIGRP Network 10.0.0.0: ưa m ng 10.0.0.0 vào ti n trình nh tuy n EIGRP Lưu ý : EIGRP g i thông tin c p nh t ra nh ng c ng k t n i thu c v m ng 10.0.0.0 và m ng 172.16.0.0. Các c p nh t này bao g m các thông tin t m ng 10.0.0.0 , 172.16.0.0 và các m ng khác mà EIGRP h c ư c . 1-6
 9. C u hình m c nh c a EIGRP iv i các m ng không liên t c M c nh EIGRP không h tr qu ng bá m ng con do ó không h tr các m ng không liên t c 1-7 EIGRP t ng nhóm tuy n t i biên gi i c a m ng có phân l p . Trong m t vài trư ng h p , b n có th s không mu n vi c nhóm tuy n di n ra t ng . Ví d , n u b n có nh ng m ng không liên t c , b n c n ph i t t ch nhóm tuy n t ng tránh cho router kh i b nh m l n. 1-7
 10. S d ng câu l nh no auto-summary cho các m ng không liên t c c a EIGRP S d ng câu l nh no auto-summary qu ng bá m ng con , do ó h tr ư c các m ng không liên t c 1-8 t t ch nhóm tuy n t ng , s c ng câu l nh no auto-summary 1-8
 11. Ki m tra c u hình EIGRP RouterX# show ip route eigrp Hi n th các tuy n hi n t i c a EIGRP trong b ng nh tuy n RouterX# show ip protocols Hi n th các thông s và tr ng thái hi n t i c a giao th c nh tuy n RouterX# show ip eigrp interfaces Hi n th các thông tin c u hình trên c ng k t n i c a EIGRP RouterX# show ip eigrp interfaces IP EIGRP interfaces for process 109 Xmit Queue Mean Pacing Time Multicast Pending Interface Peers Un/Reliable SRTT Un/Reliable Flow Timer Routes Di0 0 0/0 0 11/434 0 0 Et0 1 0/0 337 0/10 0 0 SE0:1.16 1 0/0 10 1/63 103 0 Tu0 1 0/0 330 0/16 0 0 1-9 Câu l nh show ip route eigrp cho th y các tuy n EIGRP trong b ng nh tuy n Câu l nh show ip protocols cho th y các thông s và tr ng thái hi n t i c a ti n trình giao th c nh tuy n ang ch y . Câu l nh này ch ra s hi u h t qu n c a EIGRP , ng th i cũng ch ra thông tin v l c tuy n , phân ph i tuy n , láng gi ng và thông tin v kho ng cách. S d ng câu l nh show ip eigrp interfaces [type number] [ as-number] ch ra c ng k t n i nào ang ch y EIGRP , nh ng thông tin v EIGRP h c ư c trên các c ng k t n i này . N u b n ch nh ra m t c ng k t n i c th b ng cách s d ng tùy ch n type number ( lo i c ng k t n i – s th t c a c ng k t n i tương ng ) , thì ch có nh ng thông tin liên quan n c ng k t n i ó m i ư c hi n th . N u không ch nh c th , t t c các c ng k t n i mà EIGRP ang ch y s hi n th lên h t . N u b n ch nh c th m t h t qu n b ng cách s d ng as-number ( s hi u h t qu n ) , thì ch có các thông tin ti n trình nh tuy n v h t qu n ó ư c hi n th . N u không ch nh c th , t t c các ti n trình EIGRP s ư c hi n th Hi n th c a câu l nh show ip eigrp interfaces Interface: C ng k t n i mà EIGRP ư c c u hình trên ó. Peers: S lư ng các router EIGRP láng gi ng k t n i tr c ti p trên c ng k t n i ó. Xmit Queue Un/Reliable: S lư ng các hàng gói tin còn l i trong hàng i Tin C y và Không Tin C y. 1-9
 12. Mean SRTT: Kho ng th i gian trung bình i và v c a gói tin ( SRTT smoothed round-trip time ) ( tính b ng mili giây ) i v i t t c các láng gi ng trên c ng k t n i ó Pacing Time Un/Reliable: S mili giây ph i i sau khi g i các gói tin không tin c y và tin c y Multicast Flow Timer: S mili giây ph i i xác nh n m t gói tin multicast t t t c các láng gi ng trư c khi g i gói tin multicast k ti p Pending Routes: S lư ng các tuy n trong các gói tin ph i ch trong hàng i trư c khi ư c g i i 1-10
 13. Ki m tra c u hình EIGRP (ti p theo.) RouterX# show ip eigrp neighbors [detail] Hi n th ra các láng gi ng ư c khám phá b i IP EIGRP RouterX# show ip eigrp neighbors IP-EIGRP Neighbors for process 77 Address Interface Holdtime Uptime Q Seq SRTT RTO (secs) (h:m:s) Count Num (ms) (ms) 172.16.81.28 Ethernet1 13 0:00:41 0 11 4 20 172.16.80.28 Ethernet0 14 0:02:01 0 10 12 24 172.16.80.31 Ethernet0 12 0:02:02 0 4 5 20 1-11 S d ng câu l nh show ip eigrp neighbors hi n th ra các láng gi ng ư c phát hi n b i EIGRP và cho th y ư c láng gi ng nào ang ho t ng , láng gi ng nào không ho t ng . Câu l nh này cũng h u ích trong vi c g r i m t s s c v v n chuy n gói tin . B ng sau ây mô t các ph n quan tr ng c a câu l nh show ip eigrp neighbors Process 77: S hi u h t qu n ư c ch nh b i câu l nh router Address: a ch IP c a láng gi ng Interface: C ng k t n i mà router nh n ư c gói hello t láng gi ng Holdtime: dài th i gian ( tính b ng giây ) mà IOS ch và l ng nghe thông tin t láng gi ng trư c khi thông báo láng gi ng không còn t n t i . N u láng gi ng ư c c u hình s d ng giá tr th i gian này là m c nh , thì con s này nh hơn 15 giây . N u láng gi ng s d ng giá tr khác , thì giá tr này cũng s ư c hi n th . Uptime: Th i gian trôi qua ( có nh d ng – gi : phút : giây ) k t khi router th y láng gi ng l n u tiên. Q Count: S lư ng gói tin EIGRP ( update , query , reply ) ang ch trư c khi ư c g i. Seq Num: S th t c a gói tin update , query , reply nh n ư c m i nh t t láng gi ng 1-11
 14. SRTT: Th i gian tính b ng mili giây c n thi t m t gói tin EIGRP g i cho láng gi ng và nh n ư c xác nh n t láng gi ng ó. RTO: Retransmission timeout ( RTO ) ( tính b ng mili giây ) : là th i gian ph i ch trư c khi th c hi n g i l i gói tin n m trong hàng i cho láng gi ng. B ng sau ây mô t các ph n quan tr ng c a câu l nh show ip eigrp neighbors detail Proces 77: S hi u h t qu n ư c ch nh b i câu l nh router. H: C t này ưa ra danh sách th t phiên làm vi c ã thi t l p trư c ó v i láng gi ng . S th t ư c ánh s b t u t 0. Address: a ch IP c a láng gi ng. Interface: C ng k t n i mà router nh n ư c gói hello t láng gi ng. Holdtime: dài th i gian ( tính b ng giây ) mà IOS ch và l ng nghe thông tin t láng gi ng trư c khi thông báo láng gi ng không còn t n t i . N u láng gi ng ư c c u hình s d ng giá tr th i gian này là m c nh , thì con s này nh hơn 15 giây . N u láng gi ng s d ng giá tr khác , thì giá tr này cũng s ư c hi n th . Uptime: Th i gian trôi qua ( có nh d ng – gi : phút : giây ) k t khi router th y láng gi ng l n u tiên. Q Count: S lư ng gói tin EIGRP ( update , query , reply ) ang ch trư c khi ư c g i. Seq Num: S th t c a gói tin update , query , reply nh n ư c m i nh t t láng gi ng. SRTT: Th i gian tính b ng mili giây c n thi t m t gói tin EIGRP g i cho láng gi ng và nh n ư c xác nh n t láng gi ng ó. RTO: Retransmission timeout ( RTO ) ( tính b ng mili giây ) : là th i gian ph i ch trư c khi th c hi n g i l i gói tin n m trong hàng i cho láng gi ng. Version: Phiên b n ph n m m mà láng gi ng ang s d ng. Retrans: S l n mà m t gói tin ã ư c g i l i. Retries: S l n c g ng g i l i m t gói tin. Restart time: Th i gian trôi qua ( có nh d ng – gi : phút : giây ) k t khi m t neighbor nào ó kh i ng l i. 1-12
 15. Ki m tra c u hình EIGRP (ti p theo.) RouterX# show ip eigrp topology [all] Hi n th b ng c u trúc m ng c a IP EIGRP Không s d ng thông s [all], hi n th ra các ư ng i chính ( successor ) và các ư ng i chính kh d ng (feasible successor ) RouterX# show ip eigrp topology IP-EIGRP Topology Table for process 77 Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply, r - Reply status P 172.16.90.0 255.255.255.0, 2 successors, FD is 46251776 via 172.16.80.28 (46251776/46226176), Ethernet0 via 172.16.81.28 (46251776/46226176), Ethernet1 via 172.16.80.31 (46277376/46251776), Serial0 P 172.16.81.0 255.255.255.0, 2 successors, FD is 307200 via Connected, Ethernet1 via 172.16.81.28 (307200/281600), Ethernet1 via 172.16.80.28 (307200/281600), Ethernet0 via 172.16.80.31 (332800/307200), Serial0 1-13 Câu l nh show ip eigrp topology hi n th b ng c u trúc m ng c a EIGRP , tr ng thái ch ng hay th ng c a m t tuy n , s lư ng các ư ng i chính ( successor ) và kho ng cách kh d ng ( feasible distance ) dùng i n ích . Hi n th c a câu l nh show ip eigrp topology : Codes: Tr ng thái c a b ng c u trúc m ng . Tr ng thái không tác ng ( P : Passive ) là tr ng thái n nh, s n sàng s d ng ư c .Tr ng thái tác ng ( A : Active ) là tr ng thái ang trong ti n trình tìm ki m ư ng i m i b ng cách g i và nh n các gói Update , Query , Reply . P- Passive: Ch ra r ng EIGRP không th c hi n tính toán ư ng i i v i m ng ích này. A- Active: Ch ra r ng EIGRP ang th c hi n tính toán tìm ra ư ng i m i. U- Update: Ch ra r ng có m t gói tin update ã ư c g i cho m ng ích. Q- Query: Ch ra r ng có m t gói tin query ã ư c g i cho m ng ích. R- Reply: Ch ra r ng có m t gói tin reply ã ư c g i cho m ng ích. r- Reply status: C này ư c b t lên sau khi EIGRP ã g i m t gói tin query và ang ph i ch gói tin reply 172.16.90.0: a ch IP m ng ích 255.255.255.0: M t n m ng ích 1-13
 16. Successors: S lư ng các ư ng i chính . S này tương ng v i s c ng n k c n (next-hop) trong b ng nh tuy n. FD: Feasible Distance là chi phí th p nh t n i n ích . Giá tr này dùng ki m tra trong i u ki n kh d ng Feasible Condition (FC) . N u giá tr AD c a m t router nh hơn giá tr FD hi n t i thì i u ki n FC th a mãn và ư ng i qua router ó s là ư ng i chính kh d ng Feasible Successor. Sau khi EIGRP ã nh ra ư c feasible successor , nó không c n ph i g i query h i các láng gi ng v m ng ích n a . Replies: S lư ng các gói tin reply ang ch nh n ư c thông tin v m ng ích . Thông tin trong ph n này ch xu t hi n khi m ng ích ang tr ng thái ch ng ( ACTIVE ) . State: Tr ng thái c th c a EIGRP v m ng ích , nó ư c hi n th b ng s 0 , 1 , 2 , ho c 3 . Thông tin này ch xu t hi n khi m ng ích trong tr ng thái ch ng ( ACTIVE ) . Via: a ch ip c a c ng n k ti p dùng i n m ng ích , n là kí t u tiên c a các dòng này , trong ó n là s các ư ng i chính ( successor ). Các dòng còn l i là ư ng i chính kh d ng ( feasible successor ). (46251776/46226176): S u tiên là chi phí mà EIGRP dùng i n ích . S th hai là chi phí c a láng gi ng qu ng bá qua Ethernet0 C ng k t n i mà thông tin ư c h c t nó. Serial0: C ng k t n i mà thông tin ư c h c t nó. 1-14
 17. Ki m tra c u hình EIGRP (ti p theo.) RouterX# show ip eigrp traffic Hi n th s lư ng các gói tin EIGRP g i i và nh n vào RouterX# show ip eigrp traffic IP-EIGRP Traffic Statistics for process 77 Hellos sent/received: 218/205 Updates sent/received: 7/23 Queries sent/received: 2/0 Replies sent/received: 0/2 Acks sent/received: 21/14 1-15 Câu l nh show ip eigrp traffic hi n th s lư ng các gói tin g i và nh n B ng sau mô t các ph n ư c hi n th ra Proces 77: S hi u h t qu n ư c ch nh b i câu l nh router Hellos sent/received: S lư ng các gói hello ã g i và ã nh n Updates sent/received: S lư ng các gói update ã g i và ã nh n Queries sent/received: S lư ng các gói query ã g i và ã nh n Replies sent/received: S lư ng các gói reply ã g i và ã nh n Acks sent/received: S lư ng các gói ack ã g i và ã nh n 1-15
 18. Câu l nh debug ip eigrp RouterX# debug ip eigrp IP-EIGRP: Processing incoming UPDATE packet IP-EIGRP: Ext 192.168.3.0 255.255.255.0 M 386560 - 256000 130560 SM 360960 – 256000 104960 IP-EIGRP: Ext 192.168.0.0 255.255.255.0 M 386560 - 256000 130560 SM 360960 – 256000 104960 IP-EIGRP: Ext 192.168.3.0 255.255.255.0 M 386560 - 256000 130560 SM 360960 – 256000 104960 IP-EIGRP: 172.69.43.0 255.255.255.0, - do advertise out Ethernet0/1 IP-EIGRP: Ext 172.69.43.0 255.255.255.0 metric 371200 - 256000 115200 IP-EIGRP: 192.135.246.0 255.255.255.0, - do advertise out Ethernet0/1 IP-EIGRP: Ext 192.135.246.0 255.255.255.0 metric 46310656 - 45714176 596480 IP-EIGRP: 172.69.40.0 255.255.255.0, - do advertise out Ethernet0/1 IP-EIGRP: Ext 172.69.40.0 255.255.255.0 metric 2272256 - 1657856 614400 IP-EIGRP: 192.135.245.0 255.255.255.0, - do advertise out Ethernet0/1 IP-EIGRP: Ext 192.135.245.0 255.255.255.0 metric 40622080 - 40000000 622080 IP-EIGRP: 192.135.244.0 255.255.255.0, - do advertise out Ethernet0/1 Lưu ý: Các tuy n c a EIGRP ch trao i khi có s thay i v c u trúc m ng. 1-16 Câu l nh debug ip eigrp trong ch EXEC giúp b n phân tích các gói tin EIGRP mà c ng k t n i g i ra và nh n vào . B i vì câu l nh debug ip eigrp hi n th ra r t nhi u thông tin , b n ch nên s d ng câu l nh này khi không có nhi u d li u i trong m ng . B ng sau mô t các hi n th c a câu l nh debug ip eigrp IP-EIGRP: Ch ra r ng ây là gói tin EIGRP Ext: Ch ra r ng các a ch m ng sau là các a ch ngo i m ng , n u là a ch n i m ng thì kí hi u là “Int” Do not advertise out: Ch ra nh ng interface mà EIGRP s không qu ng bá thông tin nh tuy n ra ó. C u hình này dùng ch ng l p vòng trong m ng ( qui lu t split horizon ). M: Hi n th chi phí ư ng i , bao g m chi phí ư c g i i ( Sent Metric – SM ) và chi phí gi a router và láng gi ng . S u tiên là chi phí t ng h p , 2 s k ti p là băng thông và tr . SM: Hi n thi ra ây là chi phí ư c qu ng bá b i láng gi ng . 1-16
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2