intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tài liệu về chứng khoán

Chia sẻ: Hyekyo Hyekyo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

1.182
lượt xem
283
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tin cơ bản khá đầy đủ, hỗ trợ các bạn nghiên cứu về chứng khoán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu về chứng khoán

 1. Chuyên đề 1 TỔNG QUAN TTCK Trình bày: TS. Phạm Trọng Bình Trưởng ban Pháp chế, UBCKNN NỘI DUNG TRÌNH BÀY I. THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP – CƠ HỘI ĐẦU TƯ 1.1 Khái niệm, chức năng 1.2 Các chủ thể tham gia 1.3 Các hình thức phát hành 1.4 Chào bán lần đầu ra công chúng II. THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP – CƠ HỘI ĐẦU TƯ 2.1 Khái niệm, chức năng 2.2 Thị trường tập trung 2.3 Thị trường phi tập trung (OTC) 1
 2. ph¸p luËt ®iÒu chØnh vÒ CÊu tróc cña thÞ tr−êng chøng kho¸n - C¨n cø vµo lu©n chuyÓn vèn: + ThÞ tr−êng s¬ cÊp (ph¸t hµnh): Huy ®éng vèn + ThÞ tr−êng thø cÊp: Giao dÞch mua b¸n l¹i - C¨n cø vµo ph−¬ng thøc tæ chøc giao dÞch: + ThÞ tr−êng tËp trung (TTGDCK; SGDCK) + ThÞ tr−êng phi tËp trung (OTC) - C¨n cø ph−¬ng thøc huy ®éng: + ThÞ tr−êng vèn cæ phÇn (cæ phiÕu) + ThÞ tr−êng c«ng cô nî (tr¸i phiÕu) I. THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP – CƠ HỘI ĐẦU TƯ I.1 KHÁI NIỆM, CHỨC NĂNG I.2 C¸c Chñ thÓ tham gia TTCK @ Chñ thÓ ph¸t hµnh chøng kho¸n: + ChÝnh phñ; ChÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng; + Doanh nghiÖp; c¸c ®Þnh chÕ quü; @ Chñ thÓ ®Çu t−: + C¸c tæ chøc ®Çu t−; + Nhµ ®Çu t− c¸ nh©n @ Chñ thÓ kinh doanh, dÞch vô: + C«ng ty chøng kho¸n + C«ng ty qu¶n lý quü; + Tæ chøc l−u ký chøng kho¸n; + §Þnh møc tÝn nhiÖm, gi¸m s¸t b¶o qu¶n. @ Chñ thÓ qu¶n lý: UBCK; HiÖp héi chøng kho¸n; SGDCK. 2
 3. ChÕ ®Þnh Ph¸p luËt ®iÒu chØnh vÒ chøng kho¸n vµ TTCK @ LuËt doanh nghiÖp 2005 - C«ng ty cæ phÇn, cæ phiÕu c¸c lo¹i - Mua, b¸n chuyÓn nh−îng cæ phÇn; - Quan hÖ cæ ®«ng, H§QT, G§, Ban kiÓm so¸t @ Ph¸p luËt vÒ chuyÓn ®æi doanh nghiÖp - NghÞ ®Þnh 187/2004/N§-CP vÒ CPH DNNN; - NghÞ ®Þnh 38/2003/N§-CP vÒ CPH DN FDI; @ Ph¸p luËt vÒ CK vµ TTCK - NghÞ ®Þnh 144/2004/N§-CP vÒ CK vµ TTCK - LuËt Chøng kho¸n 2006. ChÕ ®Þnh Ph¸p luËt ®iÒu chØnh vÒ chøng kho¸n vµ TTCK @ Chøng kho¸n vµ ph¸t hµnh chøng kho¸n - Hµng hãa chøng kho¸n - §iÒu kiÖn ph¸t hµnh, niªm yÕt chøng kho¸n; @ Giao dÞch chøng kho¸n - Quy ®Þnh vÒ hÖ thèng giao dÞch; - Quy ®Þnh vÒ giao dÞch cña nhµ ®Çu t−; @ Ph¸p luËt liªn quan - ChÝnh s¸ch thuÕ; - ChÝnh s¸ch phÝ, lÖ phÝ - ChÝnh s¸ch ngo¹i hèi. 3
 4. Ph¸p luËt vÒ Hµng ho¸ cña ttck @ Chøng kho¸n: lµ d¹ng chøng chØ hoÆc bót to¸n ghi sæ x¸c nhËn c¸c quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ng−êi së h÷u ®èi víi vèn hoÆc tµi s¶n cña tæ chøc ph¸t hµnh. @ B¶n chÊt cña chøng kho¸n: lµ mét d¹ng tµi s¶n tµi chÝnh (kh¸c víi tµi s¶n thùc), cã ®Æc tÝnh sau - TÝnh thanh kho¶n (tÝnh láng): kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi nhanh sang tiÒn mÆt. - TÝnh sinh lîi: sinh lîi tõ cæ tøc vµ l∙i vèn. - TÝnh rñi ro: sai biÖt gi÷a lîi tøc thùc tÕ vµ møc sinh lêi kú väng. Rñi ro bao gåm: – + Rñi ro hÖ thèng: t¸c ®éng tíi toµn thÞ tr−êng; – + Rñi ro phi hÖ thèng: t¸c ®éng tíi tõng CK, nhãm CK. Ph¸p luËt vÒ Hµng ho¸ cña tTCK @ Cæ phiÕu: - Cæ phiÕu phæ th«ng: lµ CP b¾t buéc ph¶i cã cña mäi Cty cæ phÇn; CP phæ th«ng thÓ hiÖn c¸c quyÒn biÓu quyÕt, nhËn cæ tøc, mua cæ phiÕu ph¸t hµnh míi. - Cæ phiÕu −u ®·i: cã thÓ cã hoÆc kh«ng ®èi víi Cty cæ phÇn; C¸c lo¹i CP −u ®∙i: biÓu quyÕt, cæ tøc, hoµn l¹i, ..vv. - Lîi tøc cæ phiÕu: thu nhËp tõ cæ tøc, l∙i vèn; - Mèi quan hÖ cæ tøc vµ l·i vèn: + Th«ng th−êng lµ thuËn chiÒu (Cty lµm ¨n tèt, l∙i lín, tr¶ cæ tøc cao, cæ phiÕu t¨ng gi¸, l∙i vèn cao). + Ng−îc chiÒu: (Cty cã l∙i, chia cæ tøc cao, nh−ng kÐm tiÒm t¨ng gi¸) hoÆc (l∙i lín, nh−ng tr¶ cæ tøc thÊp, ®Ó t¸i tÝch luü ®Çu t−, Cty cã tiÒm n¨ng t¨ng tr−ëng tèt, gi¸ cæ phiÕu t¨ng, l∙i vèn lín). 4
 5. Ph¸p luËt vÒ Hµng ho¸ cña ttck @ Cæ phiÕu (tiÕp theo): - Rñi ro cæ phiÕu: tÝnh kh«ng ch¾c ch¾n cña nguån lîi mang l¹i (møc sinh lêi kú väng). + Rñi ro hÖ thèng: biÕn ®éng vÒ chÝnh trÞ, x∙ héi g©y t¸c ®éng tíi toµn thÞ tr−êng, nh− rñi ro thÞ tr−êng, l¹m ph¸t, l∙i suÊt, tû gi¸…vv. §©y lµ lo¹i rñi ro khã kiÓm so¸t. + Rñi ro phi hÖ thèng: x¶y ra tõng doanh nghiÖp, hoÆc nhãm ngµnh kinh tÕ. G¾n liÒn víi néi t¹i doanh nghiÖp: n¨ng lùc qu¶n trÞ c«ng ty, lo¹i h×nh kinh doanh, khuynh h−íng tiªu dïng…vv. - H¹n chÕ rñi ro: khã lo¹i bá hoµn toµn rñi ro, nh−ng nhµ ®Çu t− cã thÓ nghiªn cøu ®Ó h¹n chÕ; rñi ro g¾n liÒn víi khuynh h−íng ®Çu t− (lîi nhuËn lín, rñi ro cao). - Sö dông c«ng cô, rµo ch¾n: (i) ThiÕt lËp danh môc ®Çu t−; (ii) §Çu t− th«ng qua c¸c ®Þnh chÕ quü; (iii) Sö dông c«ng cô rµo ch¾n (ph¸i sinh). Ph¸p luËt vÒ Hµng ho¸ cña ttck @ Tr¸i phiÕu: chøng th− x¸c nhËn nghÜa vô tr¶ nî (ng−êi vay tiÒn) cho ng−êi n¾m gi÷ (ng−êi cho vay) víi kho¶n tiÒn x¸c ®Þnh (gåm gèc vµ l∙i) vµo mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh (ngµy ®¸o h¹n). + Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, ®Þa ph−¬ng. + Tr¸i phiÕu doanh nghiÖp (gåm c¸c lo¹i: ®¶m b¶o, kh«ng ®¶m b¶o, l∙i suÊt th¶ næi, mua l¹i tr−íc h¹n, chuyÓn ®æi…vv). # Nguån lîi cña tr¸i phiÕu: (i) l∙i ®Þnh kú, (ii) chªnh lÖch gi¸ mua, b¸n, (iii) l∙i cña l∙i. # Rñi ro tr¸i phiÕu: mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n, l¹m ph¸t, l∙i suÊt, tû gi¸. # Phßng chèng rñi ro: ®a d¹ng danh môc;ph¸i sinh. 5
 6. Ph¸p luËt vÒ Hµng ho¸ cña ttck @ Chøng chØ quü ®Çu t−: chøng th− x¸c nhËn gãp vèn ®Çu t− vµo ®Þnh chÕ quü ®Çu t− th«ng qua mua CCQuü . - Quü ®Çu t− chøng kho¸n d¹ng ®ãng (niªm yÕt giao dÞch trªn TTCK); - Quü ®Çu t− chøng kho¸n d¹ng më (mua b¸n trùc tiÕp víi Quü ®Çu t−); @ Chøng kho¸n ph¸i sinh: b¶n chÊt lµ c«ng cô phßng vÖ nh»m h¹n chÕ rñi ro vµ c«ng cô ®Çu c¬ ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng lîi nhuËn. - QuyÒn mua cæ phÇn (Right); - Chøng quyÒn (Warant). - Hîp ®ång quyÒn chän (Option); - Hîp ®ång t−¬ng lai (Future); Ph¸p luËt vÒ M« h×nh thÞ ttck vn • C¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc: UBCKNN • Tæ chøc thÞ tr−êng: Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n. • Tæ chøc dÞch vô hç trî: Trung t©m L−u ký chøng kho¸n; Ng©n hµng chØ ®Þnh thanh to¸n; tæ chøc kiÓm to¸n. • Tæ chøc kinh doanh, dÞch vô chøng kho¸n: c«ng ty chøng kho¸n, c«ng ty qu¶n lý quü. 6
 7. Ph¸p luËt vÒ tæ chøc ttck vn • * Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n TP.HCM: ho¹t ®éng tõ 7/2000, giao dÞch cæ phiÕu doanh nghiÖp cã quy m« lín, ®¸p øng tiªu chuÈn niªm yÕt; c¬ chÕ giao dÞch khíp lÖnh tËp trung vµ tho¶ thuËn; • * Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n Hµ Néi: khai tr−¬ng ho¹t ®éng th¸ng 3/2005, giao dÞch cæ phiÕu cña doanh nghiÖp cã quy m« nhá, kh«ng ®¸p øng ®−îc tiªu chuÈn niªm yÕt; c¬ chÕ giao dÞch b¸o gi¸ trung t©m vµ giao dÞch tho¶ thuËn. • * Ngoµi ra c¸c TTGDCK cßn thùc hiÖn b¸n ®Êu gi¸ cæ phiÕu DN CPH; ®Êu thÇu tr¸i phiÕu CP. Ph¸p luËt vÒ Giao dÞch ck trªn TTGDCK @ Quy tr×nh giao dÞch: Nhµ ®Çu t− -> Më tµi kho¶n giao dÞch -> Ký quü giao dÞch -> §Æt lÖnh giao dÞch -> KiÓm tra tÝnh hiÖu lùc cña lÖnh -> ChuyÓn lÖnh - > NhËp lÖnh vµo hÖ thèng -> Söa lÖnh, huû lÖnh -> Khíp lÖnh -> Th«ng b¸o kÕt qu¶ giao dÞch -> Bï trõ chøng kho¸n -> Thanh to¸n giao dÞch -> ChuyÓn quyÒn së h÷u. 7
 8. Ph¸p luËt vÒ Giao dÞch ck trªn TTGDCK @ HÖ thèng giao dÞch : - HÖ thèng khíp lÖnh. - HÖ thèng giao dÞch tho¶ thuËn. @ Nguyªn t¾c khíp lÖnh - ¦u tiªn gi¸ - ¦u tiªn thêi gian @ Ký quü giao dÞch: - Cã ®ñ chøng kho¸n khi ®Æt lÖnh b¸n. - §¸p øng yªu cÇu ký quü b»ng tiÒn theo quy ®Þnh cña Chñ tÞch Uû ban khi ®Æt lÖnh mua. Ph¸p luËt vÒ Giao dÞch ck trªn TTGDCK @. LÖnh giao dÞch: - C¸c lo¹i lÖnh: + LÖnh giíi h¹n (LO). + LÖnh giao dÞch t¹i møc gi¸ khíp lÖnh (ATO). - LÖnh nhËp vµo hÖ thèng kh«ng ®−îc huû bá trong lÇn khíp lÖnh; ®−îc huû bá lÖnh cña lÇn khíp lÖnh tr−íc. - LÖnh giíi h¹n nhËp vµo hÖ thèng cã hiÖu lùc trong ngµy giao dÞch. - LÖnh ATO nhËp vµo hÖ thèng chØ cã hiÖu lùc trong lÇn khíp lÖnh. 8
 9. Ph¸p luËt vÒ Giao dÞch ck trªn TTGDCK @. §¬n vÞ giao dÞch: - L« ch½n giao dÞch (cho ph−¬ng thøc khíp lÖnh): 10 cæ phiÕu; 10 tr¸i phiÕu; 10 chøng chØ quü ®Çu t−. - Giao dÞch tho¶ thuËn kh«ng quy ®Þnh ®¬n vÞ giao dÞch. @. §¬n vÞ yÕt gi¸ * Theo ph−¬ng thøc khíp lÖnh: Møc gi¸ §¬n vÞ yÕt gi¸ ≤ 49.900 100 50.000-99.500 500 ≥ 100.000 1.000 * Giao dÞch tho¶ thuËn kh«ng quy ®Þnh ®¬n vÞ yÕt gi¸. Ph¸p luËt vÒ Giao dÞch ck trªn TTGDCK @ Biªn ®é dao ®éng gi¸ : ± 5% @ Gi¸ tham chiÕu: - Giao dÞch th«ng th−êng - Ngµy giao dÞch kh«ng ®−îc nhËn cæ tøc, quyÒn kÌm theo. @ C¸c giao dÞch ®Æc biÖt: - Giao dÞch l« lín; Giao dÞch l« lÎ - Giao dÞch cæ phiÕu quü - Giao dÞch b¶o chøng (mua ký quü; b¸n khèng) - Giao dÞch th©u tãm c«ng ty @ PhÝ giao dÞch; hoa hång m«i giíi chøng kho¸n. 9
 10. Ph¸p luËt vÒ Giao dÞch ck trªn TTGDCK @ Giao dÞch cña nhµ ®Çu t−: - Nhµ ®Çu t− kh«ng ®−îc ®ång thêi ®Æt lÖnh mua vµ b¸n mét lo¹i CP, CCQ§T trong mét ngµy giao dÞch. - Nhµ ®Çu t− chØ ®−îc më mét tµi kho¶n giao dÞch t¹i mét c«ng ty chøng kho¸n. - C¸c thµnh viªn H§QT, Ban gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr−ëng vµ Ban kiÓm so¸t cã ý ®Þnh giao dÞch cæ phiÕu cña Cty ph¶i thèng b¸o víi TTGDCK Ýt nhÊt lµ 10 ngµy tr−íc ngµy thùc hiÖn giao dÞch. @ Giao dÞch cña nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi: - CÊp m∙ sè giao dÞch (trading code). - Giao dÞch theo tû lÖ ®−îc phÐp. Quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ niªm yÕt cæ phiÕu trªn TTGDCK TP.HCM §¸p øng ®iÒu kiÖn ph¸t hµnh ra c«ng chóng vµ ®−îc UBCK cÊp phÐp niªm yÕt, theo c¸c ®iÒu kiÖn: - C«ng ty cæ phÇn cã quy m« vèn ®iÒu lÖ tèi thiÓu 5 tû ®ång; - Ho¹t ®éng kinh doanh cã l∙i 2 n¨m liªn tiÕp gÇn nhÊt; cã t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh; - DNNN CPH vµ niªm yÕt ngay th× chØ 1 n¨m cã l∙i. - Thµnh viªn H§QT, BG§, BKS cam kÕt n¾m gi÷ 50% cæ phiÕu cña m×nh trong 3 n¨m; - Tèi thiÓu 20% vèn cæ phÇn do Ýt nhÊt 50 cæ ®«ng bªn ngoµi c«ng ty n¾m gi÷. 10
 11. Quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®¨ng ký giao dÞch cæ phiÕu trªn TTGDCK hµ néi §−îc TTGDCK Hµ Néi chÊp thuËn ®¨ng ký theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: - C«ng ty cæ phÇn cã quy m« vèn ®iÒu lÖ tèi thiÓu 5 tû ®ång; - Ho¹t ®éng kinh doanh cã l∙i n¨m liÒn kÒ tr−íc khi ®¨ng ký giao dÞch; cã t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh; - Cã Ýt nhÊt 50 nhµ ®Çu t− së h÷u cæ phÇn; Ph¸p luËt vÒ Tham gia cña nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi @ Tû lÖ n¾m gi÷ cña nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi - Tû lÖ n¾m gi÷ cæ phiÕu tèi ®a: 49% vèn ®iÒu lÖ - Tû lÖ n¾m gi÷ tr¸i phiÕu: kh«ng h¹n chÕ - Tû lÖ gãp vèn, mua cæ phÇn vµ gãp vèn liªn doanh thµnh lËp c«ng ty chøng kho¸n, c«ng ty qu¶n lý quü tèi ®a: 49% vèn ®iÒu lÖ @ Giao dÞch cña nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi - CÊp m∙ sè ®Çu t− n−íc ngoµi (trading code) - Tµi kho¶n vèn (ngo¹i tÖ chuyÓn vµo, ra khái VN) - ChÝnh s¸ch thuÕ: (i) miÔn thuÕ thu nhËp c¸ nh©n c¸c kho¶n thu tõ cæ tøc, tr¸i tøc, l∙i vèn; (ii) miÔn thuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra n−íc ngoµi; (iii) nhµ ®Çu t− cã tæ chøc chÞu thuÕ suÊt 20%. 11
 12. ph¸p luËt vÒ ¦u ®∙i thuÕ, phÝ, lÖ phÝ trªn TTCK @ C«ng ty chøng kho¸n, c«ng ty qu¶n lý quü: + Kh«ng thuéc diÖn ®iÒu chØnh thuÕ VAT + MiÔn 02 n¨m vµ gi¶m 50% thuÕ TNDN trong 3 n¨m @ C«ng ty niªm yÕt cæ phiÕu/ ®¨ng ký giao dÞch trªn TTGDCK Ngoµi ®−îc h−ëng −u ®∙i vÒ thuÕ TNDN theo quy ®Þnh ph¸p luËt hiÖn hµnh, cßn ®−îc gi¶m 50% thuÕ TNDN ph¶i nép trong vßng 2 n¨m kÓ tõ khi niªm yÕt. @ Nhµ ®Çu t−: C¸ nh©n: miÔn thuÕ tõ cæ tøc, tr¸i tøc, l∙i vèn ; Nhµ ®Çu t− tæ chøc: chÞu thuÕ suÊt 20% hoÆc 0,1%. @ Quü ®Çu t− chøng kho¸n: miÔn thuÕ thu nhËp. §Êu gi¸ DNNN cæ phÇn ho¸ trªn TTCK (Quy tr×nh; −u ®iÓm, h¹n chÕ vµ ®Ò xuÊt) 12
 13. Quy tr×nh ®Êu gi¸ cæ phÇn t¹i TTGDCK • @ C¬ së ph¸p lý: • - NghÞ ®Þnh 187/2004/N§-CP vÒ chuyÓn c«ng ty nhµ n−íc sang c«ng ty cæ phÇn; • - Th«ng t− 126/2004/TT-BTC h−íng dÉn N§ 187/CP; • - Quy tr×nh b¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn t¹i TTGDCK ( ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh 01/2004/Q§-UBCK). • @ Tæ chøc thùc hiÖn: • -Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n Hµ Néi; • -Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n TP.HCM. • - C«ng ty chøng kho¸n lµm ®¹i lý. Quy tr×nh ®Êu gi¸ cæ phÇn t¹i TTGDCK • @ B−íc 1: §¨ng ký tæ chøc ®Êu gi¸ • - Ban chØ ®¹o CPH DN hoÆc tæ chøc trung gian göi ®¬n ®¨ng ký vµ tµi liÖu liªn quan ®Êu gi¸ ®Õn TTGDCK; • - TTGDCK th«ng b¸o cho TTGDCK thø hai vµ c«ng ty chøng kho¸n; Cty CK x¸c nhËn tham gia ®¹i lý. • @ B−íc 2: C«ng bè th«ng tin tr−íc khi ®Êu gi¸: • - ChËm nhÊt lµ 20 tr−íc ngµy ®Êu gi¸, th«ng tin vÒ ®Êu gi¸ ®−îc c«ng bè trong 3 sè b¸o liªn tiÕp trong 1 tuÇn (TW vµ ®Þa ph−¬ng); • - Tµi liÖu liªn quan vÒ ®ît ®Êu gi¸ ®−îc c«ng bè t¹i DN, TTGDCK, Cty CK. 13
 14. Quy tr×nh ®Êu gi¸ cæ phÇn t¹i TTGDCK • @ B−íc 3: §¨ng ký tham gia vµ ®Æt cäc tiÒn mua cæ phÇn: • - ChËm nhÊt lµ 5 ngµy tr−íc ngµy thùc hiÖn ®Êu gi¸, nhµ ®Çu t− lµm thñ tôc ®¨ng ký tham gia ®Êu gi¸ víi TTGD hoÆc ®¹i lý (CMND, ®¬n, nép 10% tiÒn ®Æt cäc); • -TTGDCK vµ ®¹i lý kiÓm tra ®iÒu kiÖn tham gia ®Êu gi¸ vµ giao phiÕu ®Êu gi¸ cho nhµ ®Çu t−; • - ChËm nhÊt lµ 2 ngµy tr−íc ngµy thùc hiÖn ®Êu gi¸, ®¹i lý chuyÓn toµn bé tiÒn ®Æt cäc vµ ®¬n ®¨ng ký cña nhµ ®Çu t− vÒ TTGDCK; • @ B−íc 4: Bá phiÕu tham gia ®Êu gi¸: • - Nhµ ®Çu t− bá phiÕu tham gia ®Êu gi¸ t¹i TTGD, ®¹i lý hoÆc qua b−u ®iÖn; • - Thêi h¹n cuèi cïng kÕt thóc nhËn phiÕu tham gia ®Êu gi¸ lµ 15 phót tr−íc giê ®Êu gi¸. Quy tr×nh ®Êu gi¸ cæ phÇn t¹i TTGDCK • @ B−íc 5: Thùc hiÖn ®Êu gi¸: • - Tr−ëng ban ®Êu gi¸ CBTT chñ yÕu vÒ cuéc ®Êu gi¸; • - Thµnh viªn ban ®Êu gi¸ më hßm phiÕu, ph©n lo¹i phiÕu vµ nhËp vµo hÖ thèng. PhiÕu ®Êu gi¸ hîp lÖ lµ phiÕu do TTGDCK ph¸t ra vµ cã møc gi¸ ®Æt tõ khëi ®iÓm trë lªn. • - Ban ®Êu gi¸ x¸c ®Þnh gi¸ ®Êu thµnh c«ng (tõ cao xuèng thÊp), x¸c ®Þnh gi¸ ®Êu b×nh qu©n, lËp kÕt qu¶ ®Êu gi¸; • - Tr−ëng ban ®Êu gi¸ ®äc c«ng bè kÕt qu¶ vµ tuyªn bè ®Êu gi¸ kÕt thóc. • @ B−íc 6: Th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu gi¸: • - Ban ®Êu gi¸ göi kÕt qu¶ ®Êu gi¸ cho c¬ quan ra quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp, Bé Tµi chÝnh, Ban chØ ®¹o CPH, doanh nghiÖp CPH, c¸c ®¹i lý, nhµ ®Çu t−; • - C«ng bè th«ng tin vÒ kÕt qu¶ ®Êu gi¸ trªn ph−¬ng tiÖn th«ng tin cña TTGDCK; Website cña UBCKNN. 14
 15. Quy tr×nh ®Êu gi¸ cæ phÇn t¹i TTGDCK • @ B−íc 7: Thanh to¸n tiÒn vµ ph©n phèi cæ phÇn: • - Thanh to¸n tiÒn: chËm nhÊt lµ 15 ngµy sau ngµy cã kÕt qu¶ ®Êu gi¸, nhµ ®Çu t− chuyÓn tiÒn cho TTGD hoÆc ®¹i lý. • - TTGDCK th«ng b¸o cho DN vÒ sè tiÒn b¸n cæ phÇn, danh s¸ch ng−êi së h÷u cæ phÇn vµ cæ phiÕu mµ DN ph¶i cung cÊp; • - TTGDCK chuyÓn toµn bé tiÒn vÒ ®Êu gi¸ cho DN (chËm nhÊt lµ 16 ngµy lµm viÖc sau ®Êu gi¸). • - DN chuyÓn tiÒn phÝ ®Êu gi¸ cho TTGD trong vßng 1 ngµy sau ngµy ®Êu gi¸. • - ChuyÓn giao chøng chØ: chËm nhÊt sau 2 ngµy nhËn ®−îc danh s¸ch së h÷u cæ phÇn, DN x¸c nhËn víi TTGD vµ chuyÓn chøng chØ/ghi sæ cho TTGD ®Ó chuyÓn cho nhµ ®Çu t−. • - DN CPH c«ng bè danh s¸ch ng−êi së h÷u cæ phÇn. Quy tr×nh ®Êu gi¸ cæ phÇn t¹i TTGDCK • @ B−íc 8: Xö lý mét sè tr−êng hîp ®Æc biÖt: • - §Êu gi¸ kh«ng thµnh: TTGDCK th«ng b¸o cho DN biÕt ®Ó thùc hiÖn theo quy ®Þnh; • - Tr−êng hîp nhµ ®Çu t− kh«ng mua hÕt cæ phÇn, TTGDCK th«ng b¸o cho DN ®Ó xö lý cæ phÇn cßn thõa; • - Xö lý tiÒn ®Æt cäc: Hoµn tÊt trong vßng 5 ngµy: • + Tr¶ l¹i tiÒn ®Æt cäc cho nhµ ®Çu t− ®∙ ®¨ng ký ®Êu gi¸ vµ göi phiÕu hîp lÖ nh−ng kh«ng mua ®−îc cæ phÇn. • + ChuyÓn sè tiÒn ®Æt cäc cña nhµ ®Çu t− ®∙ tróng thÇu nh−ng tõ bá quyÒn mua (mét phÇn hoÆc toµn bé) vµo tµi kho¶n cña DN CPH. 15
 16. ¦u ®iÓm vÒ ®Êu gi¸ cph qua TTCK • Qu¸ tr×nh b¸n ®Êu gi¸ diÔn ra c«ng b»ng, c«ng khai, minh b¹ch. Cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin cho nhµ ®Çu t− ®Ó lùa chän. • Nhµ ®Çu t− dÔ dµng tiÕp cËn mua cæ phiÕu trªn diÖn réng (trùc tiÕp, gi¸n tiÕp). H¹n chÕ CPH khÐp kÝn. • Kh¶ n¨ng tróng thÇu cao v× cho phÐp nhµ ®Çu t− ®Æt mua víi 5 møc gi¸. • Møc gi¸ x¸c ®Þnh dùa trªn c¬ së thÞ tr−êng (chÊp nhËn cña ng−êi mua, ng−êi b¸n). §¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan, nh−ng vÉn mang tÝnh c¹nh tranh. • X¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c lîi thÕ th−¬ng m¹i, th−¬ng hiÖu. • Thu ®−îc nguån vèn lín cho ng©n s¸ch nhµ n−íc, DN. H¹n chÕ vÒ ®Êu gi¸ cph qua TTCK • Kh¶ n¨ng tróng thÇu cña nhµ ®Çu t− c¸ nh©n kh«ng cao, hoÆc nÕu cã th× møc gi¸ kh«ng tèi −u. • Gi¸ tróng thÇu cã thÓ sÏ bÞ ®Èy lªn qu¸ cao nÕu th«ng tin vÒ DN kh«ng ®Çy ®ñ vµ cã qu¸ ®«ng nhµ ®Çu t− tham gia. MÊt lîi thÕ vÒ −u ®∙i gi¸ cho nhµ ®Çu t− lµ CBCNV, cæ ®«ng chiÕn l−îc vµ g©y trë ng¹i cho thÞ tr−êng thø cÊp. • Sè l−îng cæ ®«ng bªn ngoµi c«ng ty cã thÓ bÞ h¹n chÕ, nÕu kÕt qu¶ ®Êu gi¸ nghiªng vÒ mét sè nhµ ®Çu t− chuyªn nghiÖp (kh«ng ®¶m b¶o tû lÖ ra c«ng chóng). 16
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2