Tài liệu về PLC ABB DCS800

Chia sẻ: Nguyen Trong Cuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:47

0
656
lượt xem
267
download

Tài liệu về PLC ABB DCS800

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Standard Features Ch c ứ năng • Flexible and modular hardware structure • linh hoạt và cấu trúc phần cứng kiểu môđun • Line-ups and stand-alone cabinets • Line-up và độc lập tủ • Integrated automation system available • Tích hợp hệ thống tự động hóa có sẵn • 6- and 12-pulse configuration up to 18 MW / 23,000 HP • 6 - và 12-xung cấu hình lên đến 18 MW / 23.000 HP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu về PLC ABB DCS800

 1. Page 1 Trang 1 Standard Features Chức năng • Flexible and modular hardware structure • linh hoạt và cấu trúc phần cứng kiểu mô- đun • Line-ups and stand-alone cabinets • Line-up và độc lập tủ • Integrated automation system available • Tích hợp hệ thống tự động hóa có sẵn • 6- and 12-pulse configuration up to 18 MW / 23,000 HP • 6 - và 12-xung cấu hình lên đến 18 MW / 23.000 HP • Supply voltage from 230 V to 990 (1200) V • Cung cấp điện áp từ 230 V đến 990 (1200) V ABB DC drive ABB DC lái xe DCS800-A DCS800-A 18 A to 9800/19600 A 18 A đến 9800/19600 A Enclosed converters Kèm theo chuyển đổi Page 2 Trang 2 3ADW000 13R0 01 DCS800-A Flyer eb 3ADW000 13R0 01 DCS800-A eb Flyer DCS800-A Enclosed Converters DCS800-A Converters Kèm To meet the most Để đáp ứng nhất stringent nghiêm ngặt control kiểm soát requirements, the yêu cầu, các DCS800-A features DCS800-Một tính năng speed control, which kiểm soát tốc độ, mà reduces the effects làm giảm tác dụng from gear backlash từ bánh phản ứng and torsional vibration rung động và xoắn arising in mechanical phát sinh trong cơ khí systems. hệ thống. High-performance speed and torque control will Hiệu năng cao tốc độ và điều khiển mô-men xoắn sẽ fulfill all requirements for rapid response and high control hoàn thành tất cả các yêu cầu cho phản ứng nhanh và kiểm soát cao accuracy. độ chính xác. Autotuning for armature, field current and speed Autotuning cho amature, trường hiện tại và tốc độ controller simplifies the commissioning. Bộ điều khiển đơn giản hoá commissioning. DCS800-A enclosed converters are fully digital. DCS800-A kèm theo chuyển đổi hoàn toàn kỹ thuật số. Optional Tùy chọn equipment is available to meet different safety standards. trang thiết bị hiện có sẵn để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn khác nhau. The converter can be used for standard applications but Chuyển đổi có thể được dùng cho các ứng dụng tiêu chuẩn nhưng has the flexibility to be customized for the most demand- có sự linh hoạt để được tùy biến cho nhu cầu nhất ing applications. ing ứng dụng. DCS800-A are DCS800 converter modules mounted DCS800, DCS800 A là công cụ chuyển đổi mô-đun gắn kết in an enclosure. trong một bao vây.
 2. The series is a complete range of enclosed converters Là một loạt toàn bộ các chuyển đổi kèm theo intended for the supply and control of DC machines. dành cho việc cung cấp và kiểm soát của máy DC. DCS800-Aprovidesmaximumflexibilityinthefirmware, DCS800- Aprovidesmaximumflexibilityinthefirmware, the drive itself is programmable as well as a serial ổ đĩa chính nó là lập trình cũng như tiếp nối communication (eg Profibus) interface plus 12-pulse giao tiếp (ví dụ Profibus) giao diện cộng với 12-xung parallel, serial and sequential. song song, nối tiếp và trình tự. A single drive control technology is available for a wideν Một công nghệ điều khiển ổ đĩa duy nhất có sẵn cho một rộngν power range to reduce training costs and meets the phạm vi quyền lực để giảm chi phí đào tạo và đáp ứng requirements of various applications. yêu cầu của ứng dụng khác nhau. Common ACν busbar designs for group drives are thường gặp AC busbar thiết kế cho các ổ nhóm đangν available for the most cost-efficient and functional có sẵn cho các chi phí nhất hiệu quả và chức năng system structure. hệ thống cơ cấu. Incoming supply section for group drives can beν Incoming phần cung cấp cho ổ nhóm có thể đượcν equipped with air circuit breakers or insulation swit- trang bị máy cắt không khí hay cách điện swit - ches. ches. Control cubicles offer various I/O solutions in com-ν Control cubicles tôi cung cấp khác nhau / O giải pháp trong com -ν bination with ABB controls eg AC800M. bination với ABB điều khiển ví dụ như AC800M. Approval for many application specific standardsν chấp thuận cho nhiều ứng dụng cụ thể tiêu chuẩnν (eg ABS, DNV, Loyd, UL, CSA) can be ordered as (ví dụ như ABS, DNV, Loyd, UL, CSA) có thể ra lệnh như option. tùy chọn. νν Flexible de- Linh hoạt de - sign of power cable dấu hiệu của cáp điện entry provide simple cung cấp các mục đơn giản installation and mi- cài đặt và mi - nimum power down nimum điện xuống time especially for đặc biệt là thời gian cho upgrades. nâng cấp. DCS800-A enclosed converters are available as 6-/ 12- DCS800-A kèm theo chuyển đổi có sẵn như 6 - / 12 --
 3. pulse and in 2- or 4-quadrant, with current ranges from xung và trong 2 - hoặc 4-góc tọa, với phạm vi hiện tại từ 18 to 9800/19600 A and supply voltages of 230...990 18 đến 9800/19600 A và cung cấp điện áp 230 ... 990 (1200) V AC. (1200) V AC. A selection of options is available to pro- Một chọn các tùy chọn có sẵn để pro - vide the user with a system meeting the most demanding vide người dùng với một hệ thống đáp ứng các yêu cầu nhất technical requirements and performance expectations. kỹ thuật, yêu cầu và mong muốn thực hiện. Common control electronics throughout the product Thường điều khiển thiết bị điện tử trong cả sản phẩm range reduces spare parts inventory and training require- phạm vi làm giảm tồn kho phụ tùng và đào tạo yêu cầu - ments. ments. The DCS800 DC Drive is simple to buy, install, configure Các DCS800 DC Drive là đơn giản để mua, cài đặt, cấu hình and use, saving considerable time. và sử dụng, tiết kiệm thời gian đáng kể. Precise deliveryν phân phối chính xácν Quick installationν nhanh tiến trình cài đặtν Rapid start-upν Rapid start-upν The drive has common user and process interface with Các ổ đĩa có giao diện người dùng chung và các quá trình với fieldbus, common software tools for sizing, commissioning, fieldbus, phổ biến phần mềm công cụ để định cỡ, commissioning, maintenance and common spare parts. bảo trì và phụ tùng thay thế phổ biến. DCS800 can be used in the wide range of all industrial ap- DCS800 có thể được sử dụng trong phạm vi rộng của tất cả các ap công nghiệp - plication of sự quăn lai của ̣ Metalsν kim loạiν Vesselsν Tàuν Pulpν & Paper Pulpν & Paper Ski liftsν Ski thang máyν Material handlingν Chất liệu xử lýν Magnetsν Magnetsν Test rigsν Test rigsν Miningν Khai khoángν Foodν & Beverage Thực phẩmν & Đồ uống Electrolysisν Điện phânν Printingν In ấnν Battery Chargersν Battery Chargersν Plasticν & Rubber Nhựaν & Cao su and moreν và nhiều hơn nữaν The drive meet the requirement of all demanding drive ap- Ổ đĩa đáp ứng yêu cầu của tất cả các yêu cầu ap ổ -
 4. plication like: • testrig • mine hoist • rolling mill sự quăn lai như: • testrig • mỏ Palăng • ̣ rolling mill as well as none motoric applications like: electrolysis • cũng như các ứng dụng không motoric như: điện phân • magnetics • battery charger ... magnetics • pin sạc ... Embedded software func- Func phần mềm nhúng - tions offer the upgrades tions cung cấp những nâng cấp of all classic installations của tất cả các cài đặt cổ điển 12-pulse, shared motion, 12-xung, chia sẻ chuyển động, double motor operation, hai động cơ hoạt động, field reversal control. lĩnh vực kiểm soát đảo ngược. Latest Technology, High Performance Công nghệ mới, năng suất cao and a User-Friendly Concept và một người dùng thân thiện Khái niệm Comprehensive Product Range Phạm vi toàn diện sản phẩm DCS800-A Concept DCS800-A Concept Digital Control Digital Control What is a DCS800 DC drive? DCS800 DC một ổ đĩa là gì? Where can it be used? Nơi mà nó có thể được sử dụng? DCS800 DC drive promises DCS800 DC ổ hứa hẹn Page 3 Trang 3 33 3ADW000 13R0 01 DCS800-A Flyer eb 3ADW000 13R0 01 DCS800-A eb Flyer Assistantν control panel providing intuitive use of Trợ lý việc cung cấp sử dụng bảng điều khiển trực giác củaν the drive. ổ đĩa. Excellent control performance up to highest dynamicν Excellent kiểm soát hiệu suất cao nhất lên đến năng độngν application in field weakening operation. ứng dụng trong lĩnh vực làm suy yếu hoạt động. All ACS800 PC tools (via DDCS) can be connectedν Mọi công cụ máy tính ACS800 (thông qua DDCS) có thể được kết nốiν Reduced installation and commissioning work.ν Giảm commissioning cài đặt và làm việc.ν Internal three phase field exciter without additional ex-ν nội ba giai đoạn trường mà không cần thêm Exciter cũν ternal hardware. ternal phần cứng. Prepared for addtional software function by adaptive pro-ν chế cho chức năng của phần mềm addtional bởi pro thích nghi -ν gramming and IEC61131 programming. gramming và IEC61131 lập trình. Flexibleν fieldbus system with built-in Modbus and fieldbus linh hoạt với hệ thống được xây dựng trong Modbus vàν numerous internally mountable fieldbus adapters. nhiều nội mountable fieldbus adapter. Start-up and maintenance tool Start-up và công cụ bảo trì DriveWindow Light DriveWindow Light PC tool for ABB drives Máy công cụ cho các ổ đĩa ABB
 5. DriveWindow Light 2 is an easy-to-use start-up and main- DriveWindow Light 2 là một dễ sử dụng khởi và chính - tenance tool for ABB drives. tenance công cụ cho các ổ đĩa ABB. Supported drives are ACS140, Ổ đĩa hỗ trợ ACS140, ACS160, ACS350, ACH400, DCS400 , ACS550, ACH550, ACS160, ACS350, ACH400, DCS400, ACS550, ACH550, DCS800 and ACS800. DCS800 và ACS800. Viewing and setting parameters in offline and onlineν Xem và thiết lập các thông số trong tuyến và trực tuyếnν mode chế độ Editing, saving and downloading parametersν chỉnh sửa, tiết kiệm và các thông số tảiν Comparing parametersν So sánh các thông sốν Graphical and numerical signal monitoringν đồ họa và giám sát tín hiệu sốν Drive controlν Drive kiểm soátν Start-up assistantsν Start-up trợ lýν DWL AP tool for DCS800ν DWL AP công cụ cho DCS800ν All DCS800 DC drives are equipped with DriveWindowν Mọi DCS800 ổ DC đều được trang bị DriveWindowν Light Ánh sáng Start-up, maintenance and integration Start-up, bảo trì và hội nhập DriveWindow DriveWindow ABB's DriveWindow is an advanced, easy-to-use PC soft- ABB DriveWindow là một nâng cao, dễ sử dụng máy tính mềm ware tool for the start-up and maintenance of ABB DCS800 ware công cụ để khởi động và duy trì ABB DCS800 DC Drives. DC Drives. Its host of features and clear, graphical presen- Lưu trữ và các tính năng của nó, đồ họa rõ ràng presen - tation of the operation make it a valuable addition to your tation của các hoạt động làm cho nó một Ngoài ra có giá trị đến của bạn system providing information necessary for troubleshooting, hệ thống cung cấp thông tin cần thiết cho việc xử lý sự cố, maintenance and service, as well as training. bảo trì và dịch vụ, cũng như đào tạo. With DriveWindow the user is able to follow the co-opera- Với DriveWindow người sử dụng có thể làm theo các đồng opera - tion of several drives simultaneously by collecting the actual tion của một số ổ đĩa đồng thời bằng cách thu thập thực tế values from the drives onto a single screen or printout. giá trị từ các ổ đĩa lên một màn hình duy nhất hoặc printout. DriveOPC DriveOPC Integration tool Tích hợp công cụ DriveOPC is a software package which allows OLE for DriveOPC là một gói phần mềm cho phép OLE cho Process Control (OPC) communication between Windows Process Control (OPC) giao tiếp giữa Windows
 6. applications and DCS800 DC drives. ứng dụng và DCS800 DC ổ đĩa. It allows Object Linking Nó cho phép đối tượng Liên kết and Embedding (OLE) for Process Control (OPC) commu- và Embedding (OLE) cho Process Control (OPC) commu - nication. nication. This OPC server is an ideal tool for integrating OPC máy chủ này là một công cụ lý tưởng cho việc tích hợp DCS800 DC drives and commercial PC software and creating DCS800 DC ổ đĩa máy tính và phần mềm thương mại và tạo PC-based controlling and monitoring systems. PC dựa trên hệ thống kiểm soát và giám sát. Start-up assistant Start-up trợ lý Faster and easier commissioning Nhanh hơn và dễ dàng hơn commissioning The Start-up assistant serves in DCS800 DC Drives. Start-up trợ lý phục vụ trong DCS800 DC Drives. It guides Nó hướng dẫn you actively through the commissioning procedure either bạn tích cực thông qua các thủ tục hoặc commissioning by the control panel or ABB PC tools. bằng bảng điều khiển hoặc công cụ PC ABB. It is multilingual, Đó là đa ngôn ngữ, requests data with clear and plain text messages, and sets yêu cầu dữ liệu với tin nhắn văn bản rõ ràng và đồng bằng, và bộ the required parameters to your needs. các thông số cần thiết cho nhu cầu của bạn. It also comes with Nó cũng đi kèm với an online info system with step-by-step reference to printed một hệ thống thông tin trực tuyến với step-by-step tham khảo để in manuals. hướng dẫn sử dụng. IEC 61131 programming IEC 61.131 lập trình ControlBuilder DCS800 ControlBuilder DCS800 The ControlBuilder is a user-friendly tool based on the ControlBuilder là thân thiện với người sử dụng công cụ dựa trên IEC61131-3 standard for programming the DCS800. IEC61131-3 tiêu chuẩn cho các lập trình DCS800. With Với the ControlBuilder it is possible to develop - in a fast and các ControlBuilder có thể phát triển - trong một nhanh và easy way - new function eg winders, decentralized con- cách dễ dàng - ví dụ như chức năng mới winders, phân cấp con - trols, safety functions, … directly in the drive. trols, an toàn chức năng, ... trực tiếp trong ổ. Fieldbus control Fieldbus kiểm soát Gateway to your process Cửa ngõ vào quá trình của bạn DCS800 DC Drives have connectivity to major automation DCS800 DC Drives có kết nối tự động hóa lớn systems. hệ thống. This is achieved with a dedicated gateway concept Điều này đạt được với một khái niệm cổng chuyên dụng between the fieldbus systems and ABB drives. giữa các hệ thống fieldbus và ABB ổ đĩa. The fieldbus Các fieldbus
 7. gateway module can easily be mounted inside the drive. module cửa ngõ có thể dễ dàng được gắn bên trong ổ. As Như a result of the wide range of fieldbus gateways, your choice là kết quả của nhiều loại cổng fieldbus, sự lựa chọn của bạn of automation system is independent from your decision to của hệ thống tự động hóa độc lập với quyết định của bạn để use first-class ABB drives. sử dụng đầu tiên-lớp ABB ổ đĩa. Highlights Điểm nổi bật Software Tools Công cụ phần mềm Page 4 Trang 4 3ADW000 13R0 01 DCS800-A Flyer eb 3ADW000 13R0 01 DCS800-A eb Flyer Incoming supply sections (DCA 63x) are used to supply Đến phần cung cấp (DCA 63x) được sử dụng để cung cấp several droup drives connected by horizontal busbars. droup một số ổ đĩa được kết nối bởi busbars ngang. The Cái connection to the AC supply can be made by cables or kết nối với nguồn cung cấp AC có thể được thực hiện bằng cáp hoặc busbars. busbars. The cable / busbar entry is at the bottom of the Cáp / busbar nhập cảnh là ở dưới cùng của incoming supply section. đến nguồn cung cấp phần. The incoming supply section can be located preferable left Phần có thể được cung cấp đến vị trí thích hợp hơn trái side of line-ups, but also right side and even in the middle bên dòng-up, mà còn bên phải và thậm chí cả ở giữa of line-ups. dòng-up. The cabinets standard protection class is IP21. Các tiêu chuẩn bảo vệ tủ lớp IP21. Basic design Cơ bản thiết kế Rated voltage: Nguồn điện: 400, 500, 600, 690 V 400, 500, 600, 690 V Rated frequency: Được đánh giá cao tần số: 50 or 60 Hz 50 hoặc 60 Hz Rated current: Đánh giá cao nhất hiện nay: 1000, 2000, 3000, 4000 A AC 1000, 2000, 3000, 4000 A AC Short circuit ratings: Ngắn mạch xếp hạng: 50 kA (1 sec.) 50 kA (1 sec.) ii dyn dyn = 105 kA (peak) = 105 kA (peak) Options Tùy chọn • Cabinet design according to EMC-regulations • Isolation • Tủ hồ sơ thiết kế theo quy định EMC-• Isolation Switch (DCA 631) • Breaker (DCA 632) • Earthing switch • Switch (DCA 631) • Breaker (DCA 632) • Nối đất chuyển đổi • Residual Current Detection • AC Current Measurement • AC • Phát hiện dư hiện tại AC hiện đo lường • AC
 8. Voltage Measurement • Arc Detecting Relay • Emergency Điện áp đo lường • Phát hiện Arc Relay • Khẩn cấp stop relays, tripping circuits ngừng chuyển tiếp, tripping mạch DCS800-A enclosed converters are suitable for three-phase DCS800-A kèm theo chuyển đổi thích hợp cho ba giai đoạn supply voltages from 230 V to 990 (1200) V, 50 or 60 Hz. cung cấp điện áp từ 230 V đến 990 (1200) V, 50 hoặc 60 Hz. The Cái rated DC current range is from 18 to 9800/19600 A. DC đánh giá cao nhất hiện nay là khoảng từ 18 đến 9800/19600 A. DCS800-A enclosed converters with rated DC current from DCS800-A chuyển đổi kèm theo đánh giá cao nhất hiện nay từ DC 18 A up to 1850 A are available in two different layouts: 18 A đến 1850 A có sẵn trong hai bố trí khác nhau: • Single drive configuration without horizontal busbars the- • đơn cấu hình mà không có ổ đĩa busbars ngang các - refore AC cable connection refore AC cáp kết nối • Group drive configuration with horizontal busbars (size- • Nhóm ổ cấu hình với busbars ngang (kích thước - depending on rated amps) tùy thuộc vào amps đánh giá cao nhất) Group drives from sizes D6 and D7 on request. Nhóm các ổ đĩa từ kích thước D6 và D7 theo yêu cầu. DCS800-A can be tailored to meet different needs by using DCS800-A có thể được thiết kế riêng để đáp ứng nhu cầu khác nhau bằng cách sử dụng combinations of the following options: kết hợp của các tùy chọn sau đây: • Earth Fault Detection (current sensitive) • Insulation • Earth Fault Detection (nhạy cảm hiện tại) • Cách điện Monitor (voltage sensitive) • Motor Fan Starter • Galvanic Màn hình (điện áp nhạy cảm) • Motor Sở Starter • mạ Isolation of converter voltage measurement • Cabinet design Sự cô lập của thiết kế chuyển đổi đo lường điện áp • Nội according to EMC-regulations • EMC Filters • Protection EMC-theo quy định • Bộ lọc EMC • Bảo vệ Class IP 21- Standard • Protection Class IP 31 with filter Lớp IP 21 - Tiêu chuẩn • Bảo vệ Class 31 với bộ lọc IP (insect screen) in air inlet and outlet • Protection Class IP (côn trùng màn hình) trong không khí và cửa hút gió • Bảo vệ Class IP 42 with filter in air inlet; air outlet same as IP 21 • IP 54 on 42 với bộ lọc không khí trong vịnh nhỏ; không khí cửa giống như IP 21 • IP 54 ngày request • Gland plate and bottom plate • Special Colour yêu cầu • Gland tấm và • tấm dưới cùng đặc biệt màu (only outside) acc. (chỉ bên ngoài) acc. to RAL standard • Heater • Lighting • để RAL chuẩn • Ánh sáng nóng • • Horizontal Busbars Ngang Busbars DCS800-A DCS800-A Advant Advant controller điều khiển
 9. AC 800M AC 800M DCA 63x DCA 63x Grafiken_b_p11.dsf Grafiken_b_p11.dsf DCS800-A DCS800-A S800 S800 max. max. 4 4 I/O modules I / O module DCS800 DCS800 Converter Chuyển đổi module module DCA 650 DCA 650 FIELD exciter FIELD Exciter Incoming Đến supply cung cấp I/O I / O CE mark requires the options CE nhãn hiệu yêu cầu những tùy chọn EMC procedure/part list check EMC thủ tục / một phần danh sách kiểm tra EMC filter or dedicated transformer (performed by the EMC lọc hoặc biến áp chuyên dụng (do customer) khách hàng) Cable marking A2 plus Cáp đánh dấu cộng với A2 EN61800-3 (IEC 1800-3) standard requires the options EN61800-3 (IEC 1800-3) tiêu chuẩn đòi hỏi các tùy chọn EMC procedure/part list check EMC thủ tục / một phần danh sách kiểm tra EMC filter or dedicated transformer (performed by the EMC lọc hoặc biến áp chuyên dụng (do customer) khách hàng) Important! Quan trọng! Incoming Supply Sections for Group Drives Cung cấp cho đến Phần Group Drives DCS800-A enclosed converters DCS800-A chuyển đổi kèm theo Page 5 Trang 5 3ADW000 13R0 01 DCS800-A Flyer eb 3ADW000 13R0 01 DCS800-A eb Flyer • Ratings from 6 to 450 A • Integrated, separate or external • Ratings 6-450 Một tích hợp •, riêng biệt, hoặc bên ngoài • 2-phase or 3-phase versions • 1-; 2-; 4-Quadrant • Digital • 2-pha và 3-• 1 phiên bản pha -; 2 -; 4-Quadrant • kỹ thuật số control • Auto/manual tuning kiểm soát • Auto / hướng dẫn sử dụng điều chỉnh The field exciters are controlled via a serial DSL-link with a Các exciters lĩnh vực được kiểm soát thông qua một loạt DSL-liên kết với một speed of 500 kBaud for fast and accurate control. tốc độ 500 kBaud để kiểm soát nhanh và chính xác. Internal field exciters Nội bộ lĩnh vực exciters Field exciters from 6 A up to 25 A can be included in arma- Lĩnh vực exciters từ 6 A lên đến 25 có thể được bao gồm trong arma - ture converter modules up to 500/525 V, 2000 A (Size D5). Ture chuyển đổi mô-đun lên đến 500/525 V, 2000 A (D5 Size).
 10. Onboard field exciters are 3-phase half controlled field excit- Onboard exciters lĩnh vực đang có 3-giai đoạn nửa kiểm soát excit trường - ers 6 A / 15 A / 20 A / 25 A in D1 up to D4 converter modules ers 6 A / 15 A / 20 A / 25 Một trong D1 lên đến module chuyển đổi D4 (525 V). (525 V). These field exciters are directly supplied from mains Exciters Những lĩnh vực được cung cấp trực tiếp từ đường ống circuit internally and do not require any autotransformer in mạch nội bộ và không yêu cầu bất kỳ trong autotransformer three-phase operation. ba giai đoạn hoạt động. FEX425 field exciter is also a 25 A 3-phase half controlled FEX425 trường Exciter cũng là một A 25 3-giai đoạn một nửa được kiểm soát unit assembled in a D5 converter module. đơn vị lắp ráp tại một mô-đun chuyển đổi D5. It can be sup- Nó có thể được sup - plied directly from mains circuit or from a separate field plied trực tiếp từ đường ống mạch hoặc từ một lĩnh vực riêng biệt supply voltage. cung cấp điện áp. DCF803: 0050 B DCF803: 0.050 B 2-phase, 1-quadrant, half controlled, outside the converter 2-pha, 1-góc tọa độ, một nửa được kiểm soát, ngoài chuyển đổi module. mô-đun. An autotransformer is optional to reduce voltage An autotransformer là tùy chọn để giảm áp ripple in the field circuit by adapting the AC voltage to a gợn lên trong lĩnh vực mạch do thích ứng điện áp AC đến một suitable level. phù hợp với trình độ. DCF804: 0050 B DCF804: 0.050 B 2-phase, 4-quadrant, full controlled, field exciter for field 2-pha, 4-góc tọa độ, kiểm soát đầy đủ, lĩnh vực Exciter cho các lĩnh vực reversal. đảo ngược. An autotransformer is optional to reduce voltage An autotransformer là tùy chọn để giảm áp ripple in the field circuit by adapting the AC voltage to a gợn lên trong lĩnh vực mạch do thích ứng điện áp AC đến một suitable level. phù hợp với trình độ. DCS800-A21: 18...400 A DCS800-A21: 18 ... 400 A 18...400 A, 3-phase, 2-quadrant, full controlled, 18 ... 400 A, 3-pha, 2-góc tọa độ, đầy đủ điều khiển, separate cabinet including overvoltage protection riêng nội các gồm overvoltage bảo vệ DCS800-F01: 18...285 A DCS800-F01: 18 ... 285 A 18...285 A, 3-phase, 2-quadrant, 18 ... 285 A, 3-pha, 2-góc tọa độ, inside D6/D7 armature cabinet is possible; including over- D6/D7 amature bên trong tủ có thể; trong đó có hơn - voltage protection Điện áp bảo vệ DCS800-A22: 22...450 A DCS800-A22: 22 ... 450 A 22...450 A, 3-phase, 4-quadrant, full controlled, for field re- 22 ... 450 A, 3-pha, 4-góc tọa độ, đầy đủ điều khiển, cho lĩnh vực tái versal, separate cabinet; overvoltage protection included versal, riêng tủ; overvoltage bảo vệ bao gồm
 11. DCS800-F02: 22...300 A DCS800-F02: 22 ... 300 A 22...300 A 4-quadrant for field reversal, 22 ... 300 A 4-góc tọa độ cho lĩnh vực đảo ngược, inside D6/D7 armature cabinet is possible; overvoltage pro- D6/D7 amature bên trong tủ có thể; overvoltage pro - tection included tection bao gồm Basic design Cơ bản thiết kế All units are provided with the same digital control board Tất cả các đơn vị được cung cấp với Ban kiểm soát cùng một kỹ thuật số and software. và phần mềm. The DCS800 flexibility allows the user to con- DCS800 sự linh hoạt cho phép người dùng con - figure functions of the drive easily, suitable for different con số chức năng của ổ đĩa dễ dàng, thích hợp cho việc khác nhau applications. ứng dụng. Functions of the DCS800 are normally activated Chức năng của các DCS800 thường kích hoạt by parameters. bởi các thông số. The basic software includes following options: Các phần mềm cơ bản bao gồm các tùy chọn sau đây: Processing the speed reference with a speed ramp gen- Xử lý các tài liệu tham khảo tốc độ với một đoạn đường nối tốc độ-gen erator (S-ramp capability, accel/decel ramp) • Processing erator (S-đoạn đường nối khả năng, Accel / decel đoạn đường nối) • Chế biến the speed feedback • Speed controller • Torque reference tốc độ phản hồi • Tốc độ điều khiển • Torque tham khảo processing • Current controller • Field weakening • Auto- chế biến • hiện tại bộ điều khiển • Lĩnh vực suy yếu Auto • - matic/manual field reversal • Autotuning of current controller matic / hướng dẫn sử dụng lĩnh vực đảo ngược • Autotuning của bộ điều khiển hiện tại • Autotuning of speed controller • Speed monitor • Drive • Autotuning của màn hình điều khiển tốc độ Speed • • Drive Field Exciters Lĩnh vực Exciters Several Solutions available Một số giải pháp có sẵn DCS800 Converter modules DCS800 Chuyển đổi mô-đun Advant controller AC 800 • Fieldbus interface FCI (AF100) Advant bộ điều khiển AC 800 • Fieldbus giao diện FCI (AF100) • Location of full range of S800 I/O modules. • Vị trí của đầy đủ của tôi S800 / O module. DCA 650 Control Cabinet DCA 650 Kiểm soát Nội Advant controller and S800 I/O System Advant điều khiển và S800 I / O hệ thống The S800 I/O system consists of S800 I / O hệ thống bao gồm the control module (AC 80 , FCI, phân hệ điều khiển (80 AC, FCI, AC 800M), digital and analogue I/O AC 800M), kỹ thuật số và analog I / O modules. mô-đun. The control module has Module kiểm soát có a connection to several different một kết nối đến một số khác nhau bus systems and optical channels hệ thống xe buýt và các kênh quang to connect the drives. để kết nối các ổ đĩa. The modules Các phân hệ
 12. are attached to mounting rails (DIN). được gắn vào các ray lắp (DIN). AF 100 field bus interface FCI AF 100 trường xe buýt giao diện FCI Within this AF 100 interface up to 12 drives can be con- Trong thời hạn này giao diện 100 AF lên tới 12 ổ đĩa có thể được con - nected. nected. Advant controller AC 800M Advant bộ điều khiển AC 800M Powerful controller with several fieldbus interfaces. Bộ điều khiển mạnh mẽ với nhiều giao diện fieldbus. Up to Tính đến 12 drives can be connected with the optical module bus. 12 ổ đĩa có thể được kết nối với các xe buýt module quang. The above mentioned control modules can also handle up Các phân hệ điều khiển được đề cập ở trên cũng có thể xử lý lên to 12/24 I/O modules. đến 12/24 I / O module. Digital inputs and outputs Kỹ thuật số đầu vào và đầu ra 8 channels • input voltages from 24V...250V 8 kênh điện áp đầu vào từ 24V ... • 250V Analogue inputs and outputs (12 bit resolution) Analogue đầu vào và đầu ra (12 bit, độ phân giải) 8 channels 8 kênh Drive Bus Communication Lái xe buýt Truyền The Drive Bus Communication module CI854 provides Các lái xe bus, xe mô-đun Truyền CI854 cung cấp another fast optical DDCS communication channel to khác nhanh quang DDCS kênh giao tiếp để the drives. các ổ đĩa. Engineering Tool for Individual Programming Kỹ thuật Công cụ cho trình riêng The Advant controllers (AC 800M) are programmable con- Các bộ điều khiển Advant (AC 800M) được lập trình con - trollers using Control trollers sử dụng Control IT CNTT Control Builder. Control Builder. • Graphical editor for creating and modifying program di- • đồ họa biên tập để tạo và sửa đổi chương trình di - agrams • Function-oriented engineering • Windows-based agrams • Chức năng theo định hướng kỹ thuật • Windows-based application programming • Online editing • Constant and • lập trình ứng dụng trực tuyến và chỉnh sửa • Constant parameter value changes • Connection changes • Deleting/ giá trị tham số thay đổi thay đổi kết nối • • Xóa / Inserting function blocks or tasks • Program downloading Chèn khối chức năng hoặc các nhiệm vụ • Chương trình tải to AC 800M • Temporary change of input terminal values AC 800M • Tạm thời thay đổi các giá trị đầu vào nhà ga • Displaying actual values at terminals • Hiển thị giá trị thực tế tại nhà ga control logic • Remote/local operation • Emergency stop • điều khiển logic • Remote / địa phương hoạt động • Emergency stop •
 13. Electronic circuits are not sensitive to line phase sequence Vi mạch điện tử không nhạy cảm với trình tự giai đoạn dòng • Motor overload protection • Dual field • Programmable • Motor quá tải bảo vệ • Dual trường • Bộ lập trình analogue outputs • Field supply • Master/follower via fibre tương tự kết quả đầu ra • Lĩnh vực cung cấp • Master / rong qua sợi optics • 12-Pulse link quang • 12-Pulse liên kết Monitoring functions Giám sát chức năng • Self-test • Fault logger • Motor protection • Power con- • Tự kiểm tra • Fault logger • Motor bảo vệ • Power con - verter protection • Incorrect supply protection verter bảo vệ • Sai cung cấp bảo vệ I/O's of the converter module I / O của module chuyển đổi The I/O connections in the DCS800 converter modules I / O kết nối trong mô-đun chuyển đổi DCS800 are used for safety and other drive specific functions like được sử dụng cho an toàn và chức năng cụ thể như ổ đĩa khác emergency stop and motor temperature measurement: • 1 khẩn cấp ngừng và đo nhiệt độ động cơ: • 1 analogue tachometer input • 4 analogue inputs • 2 voltage tachometer đầu vào tương tự • 4 đầu vào tương tự • 2 điện áp reference outputs • 3 analogue outputs • 1 actual armature kết quả đầu ra tham khảo • 3 kết quả đầu ra tương tự • 1 thực tế amature current output • 1 pulse encoder input (with IOB-3 isolated) hiện tại đầu ra • 1 đầu vào mã hóa xung (với IOB-3 bị cô lập) • 8 digital inputs • 7 digital outputs • 8 kỹ thuật số đầu vào • 7 kỹ thuật số đầu ra More detailed information about SDCS-IOB-2x/3 see Hard- Thông tin chi tiết về SDCS- IOB-2x / 3 thấy Hard - ware manual DCS800. ware DCS800 dẫn sử dụng. Page 6 Trang 6 3ADW000 13R0 01 DCS800-A Flyer eb 3ADW000 13R0 01 DCS800-A eb Flyer DCS800-A Enclosed Converter unit types DCS800-A Converter Kèm theo đơn vị các loại Unit type Đơn vị loại DC I * DC I * [A] [A] DC II current DC II hiện nay DC III current DC III hiện nay DC IV current DC IV hiện tại int. int. field cánh đồng current hiện tại Power Sức mạnh loss mất mát Frame Khung size cỡ 100 % 100%
 14. 15 min 15 phút [A] [A] 150 % 150% 60 sec. 60 sec. [A] [A] 100 % 100% 15 min 15 phút [A] [A] 150 % 150% 120 sec. 120 sec. [A] [A] 100 % 100% 15 min 15 phút [A] [A] 200 % 200% 10 sec. 10 sec. [A] [A] [A] [A] [kW] [kW] 400 V / 525 V 400 V / 525 V DCS800-A01-00 0-0 /0 -D DCS800-A01-00 0-0 / 0-D 18 18 17 17 11 11 88
 15. 37 37 33 77
 16. DD DCS800-A0 -0 0-0 /0 -D DCS800-A0 -0 0-0 / 0-D 30 30 1919 39 39 1010 13 13 11
 17. 00 < .
 18. 109 109 < .80
 19. 33 1 80 1 80 00 1010 900 900
 20. ➀➀ 3300 3300 300 300 3030 00 337 337 130 130 00
Đồng bộ tài khoản