Tài liệu Vitamin

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
142
lượt xem
85
download

Tài liệu Vitamin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vitamin là nhóm chất thiết yếu trong khẩu phần được phát hiện sau cùng. Năm 1897, bác sĩ Ekfkman người Hà lan đã chứng minh ở java rằng bệnh Beriberi, một bệnh rất phổ biến

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu Vitamin

 1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn ‡ÄQJ 7S &¡Q 7K† 7HO  )D[  :HEVLWH KWWSZZZFWXHGXYQNQQ HPDLO GPLQK#FWXHGXYQ YWDQK#FWXHGXYQ Gi¸o tr×nh dinh d−ìng gia sóc ch−¬ng 9 vitamin Chñ biªn: PTS. L−u H÷u M·nh Tham gia biªn so¹n: Th.S. NguyÔn Nhùt Xu©n Dung vµ PTS Vâ V¨n S¬n Th¸ng 1 n¨m 1999
 2. &Kˆ‡QJ 9LWDPLQ , /FK Vˆ 9LWDPLQ ODŽ QKR‘P FKƒšW WKL…šW \…šX WURQJ NKƒ˜X SKƒ—Q „ˆ‡œF SKD‘W KL…›Q VDX FXŽQJ 1‚P ED‘F V‹ (LINPDQ QJˆ‡ŽL +DŽ ODQ „D FKˆ‘QJ PLQK ‡ -DYD U‚“QJ E…›QK %HULEHUL P†œW E…›QK UƒšW SK†˜ EL…šQ ‡ 9L…™Q i†QJ Kƒ›X TXD WˆŽ YL…›F ‚Q JD›R FKDŽ WU‚–QJ „D „ˆ‡œF FKˆD NKRL E‚“QJ FD‘FK FKR E…›QK QKƒQ ‚Q JD›R Oˆ‘F KR‚›F WK…P FDšP PQ YDŽR JD›R 7ˆŽ QKˆQJ TXDQ VD‘W WU…Q QJˆ‡ŽL WD FKR U‚“QJ FR‘ P†œW QKR‘P FKƒšW FR‘ P‚›W WURQJ WKˆ‘F ‚Q WKL…Q QKL…Q WKˆ›F Vˆ› Fƒ—Q WKL…šW FKR Vˆ‘F NKRH QKˆQJ NK†QJ Q‚“P WURQJ QKR‘P FKƒšW FDUERK\GUDWH FKƒšW EH‘R YDŽ SURWHLQ +RSNLQV ODŽP P†œW WKŒ QJKL…›P FKR FKX†œW ‚Q NKƒ˜X SKƒ—Q WLQK NKL…šW J†—P WRŽDQ JOXFLG SURWHLQ OLSLG YDŽ PX†šL Y† F‡ FKX†œW „D NK†QJ W‚QJ WUˆ‡QJ QKˆQJ NKL WK…P P†œW ŒW VˆD YDŽR NKƒ˜X SKƒ—Q WK‰ FKX†œW W‚QJ WUˆ‡QJ E‰QK WKˆ‡ŽQJ +RSNLQV JRœL QKR‘P FKƒšW WU…Q ODŽ d\…šX W†š WKˆ‘F ‚Q SKX› WKX†œFe 1‚P &DVLPLU )XQN „‚›W W…Q QKR‘P FKƒšW „R‘ ODŽ dYLWDPLQe YLWD ODŽ Vˆ› V†šQJ YDŽ DPLQH ODŽ FR‘ FKˆ‘D DPLQH 1KˆQJ WKˆ›F UD FKŠ FR‘ P†œW YDŽL YLWDPLQ FR‘ FKˆ‘D DPLQH PDŽ WK†L 2VERHQH YDŽ 0HQGHO FXQJ QKˆ 0F&ROOXP YDŽ 'DYLV KDL QKR‘P QJKL…Q Fˆ‘X „†œF Oƒ›S QJˆ‡ŽL 0\ „D ED‘R FD‘R P†œW QKR‘P FKƒšW PDŽ F‡ FƒšX FKˆD „ˆ‡œF EL…šW FKŒQK [D‘F UƒšW Fƒ—Q WKL…šW FKR Vˆ› W‚QJ WUˆ‡QJ YDŽ VLQK VDQ FXD „†œQJ Yƒ›W +Rœ SKƒQ ORœDL QKR‘P $ ODŽ QKR‘P WDQ WURQJ Gƒ—X YDŽ QKR‘P % ODŽ QKR‘P WDQ WURQJ Qˆ‡‘F 6DX „R‘ +RVW YDŽ )UROLFK FKR U‚“QJ FR‘ P†œW QKR‘P FKƒšW WKˆ‘ ED FR‘ WURQJ UDX TXD FR‘ WK…˜ QJ‚Q QJˆŽD „ˆ‡œF E…›QK 6FRUEXV FKƒšW Qƒ—\ FXQJ WDQ WURQJ Qˆ‡‘F QKˆQJ NK†QJ FKˆ‘D QLWURJHQ „ˆ‡œF „‚›W W…Q ODŽ YLWDPLQ & 9LWDPLQ „ˆ‡œF „QK QJK‹D ODŽ P†œW QKR‘P FKƒšW KˆX F‡ „†œQJ Yƒ›W \…X Fƒ—X Y‡‘L V†š Oˆ‡œQJ UƒšW ŒW NKL VR VD‘QK Y‡‘L QKˆQJ Gˆ‡QJ FKƒšW NKD‘F QKˆQJ Fƒ—Q WKL…šW FKR Vˆ› W‚QJ WUˆ‡QJ YDŽ GX\ WU‰ FXD FKX‘QJ &KX‘QJ FR‘ WURQJ WKˆ›F Yƒ›W YDŽ UƒšW TXDQ WURœQJ WURQJ Vˆ› WUDR „†˜L FXD WƒšW FD FD‘F VLQK Yƒ›W V†šQJ &R‘ P†œW V†š K‡œS FKƒšW JRœL ODŽ WL…—Q YLWDPLQ VDX NKL WKD\ „†˜L „‚›F WŒQK KR‘D KRœF FR‘ FKˆ‘F Q‚QJ YLWDPLQ QKˆ ODŽ β FDURWHQH YDŽ P†œW YDŽL VWHUROV 1KL…—X YLWDPLQ G…™ GDŽQJ E R[LG KR‘D E‡L QKL…›W „†œ D‘QK VD‘QJ YDŽ P†œW YDŽL NLP ORD›L QKˆ V‚–W iL…—X Qƒ—\ UƒšW TXDQ WURœQJ E‡L Y‰ Gˆ‡‘L „L…—X NL…›Q Gˆ› WUˆ WKˆ‘F ‚Q DQK Kˆ‡QJ O…Q KL…›X Oˆ›F FX†šL FXŽQJ FXD YLWDPLQ 
 3. +…› WK†šQJ „‚›W W…Q YLWDPLQ WKHR VDX WKˆ‘ Wˆ› FKˆ FD‘L ODŽ NK†QJ WKXƒ›Q WL…›Q QKˆQJ „ˆ‡œF FKƒšS QKƒ›Q U†œQJ UDL WUˆ‡‘F NKL NKD‘P SKD‘ UD EDQ FKƒšW KR‘D KRœF FXD FKX‘QJ 'XŽ Yƒ›\ GDQK SKD‘S Qƒ—\ Yƒ™Q FRŽQ Vˆ GX›QJ U†œQJ UDL Y‡‘L P†œW V†š YLWDPLQ NKX\QK Kˆ‡‘QJ KL…›Q WD›L ODŽ Vˆ GX›QJ W…Q KR‘D KRœF „‚›F EL…›W ODŽ QKˆQJ WKDŽQK YL…Q FXD QKR‘P % &R‘ NKRDQJ YLWDPLQ „ˆ‡œF FKƒšS QKƒ›Q ODŽ QKˆQJ \…šX W†š WKL…šW \…šX FXD WKˆ‘F ‚Q DŽY P†œW V†š NKD‘F „DQJ „…—Q QJK „ˆ‡œF F†QJ QKƒ›Q 5ƒšW WKXƒ›Q WL…›Q NKL SKƒQ ORD›L YLWDPLQ WKDŽQK KDL QKR‘P WDQ WURQJ Qˆ‡‘F YDŽ WDQ WURQJ Gƒ—X %DQJ &D‘F YLWDPLQ TXDQ WURœQJ WURQJ GLQK Gˆ‡QJ JLD VX‘F BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 9LWDPLQ 7…Q KR‘D KRœF BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB D 7DQ WURQJ Gƒ—X $ 5HWLQRO ' (UJRFDOFLIHURO ' &KROHFDOFLIHURO ( 7RFRSKHURO . 3K\OORTXLRQH 9LDWPLQ WDQ WURQJ Qˆ‡‘F %FRPSOH[ % 7KLDPLQ % 5LERIODYLQ 1LFRWLDPLQLGH % 3\ULGR[LQH 3DQWRWKHQLF DFLG %LRWLQ )RODFLQH &KROLQ % &\DQRFREDODPLQ & $FLGDVFRUELF BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 0†œW V†š WRFRSKHURO FR‘ KRœDW WŒQK YLWDPLQ ( 9DsL Gƒ™Q [XƒšW FXD QDSKWKRTXLQRQH FXQJ „ˆ‡œF EL…šW ODŽ FR‘ KRœDW WŒQK YLWDPLQ . 
 4. ,, 9,7$0,1 7$1 7521* 'h|8 9LWDPLQ $ CH 3 H 3C CH 3 CH 2OH CH 3 V i tami n A CH 3 CH 3 H 3C CH 3 H 3C CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 β - Carotene 7LQK WK…˜ U‚–Q PDŽX YDŽQJ [DQK QKD›W NK†QJ WDQ WURQJ Qˆ‡‘F QKˆQJ WDQ WURQJ Gƒ—X YDŽ FD‘F GXQJ P†L KˆX F‡ NKD‘F '…™ GDŽQJ E R[LG KR‘D NKL WL…šS [X‘F Y‡‘L D‘QK VD‘QJ YDŽ NK†QJ NKŒ 1JX†—Q 9LWDPLQ $ WŒFK OX\ WURQJ JDQ Y‰ Yƒ›\ JDQ „ˆ‡œF [HP ODŽ QJX†—Q FXQJ FƒšS W†šW WX\ QKL…Q KDŽP Oˆ‡œQJ FR‘ P‚›W WKD\ „†˜L WXŽ\ WKHR „†œQJ YDŽ NKƒ˜X SKƒ—Q %DQJ 6ˆ› Gˆ› WUˆ YLWDPLQ $ YDŽ KDŽP Oˆ‡œQJ NKD‘F QKDX JLˆD FD‘F ORŽDL BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB /RDŽL 9LWDPLQ $ µ JJ JDQ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB %RŽ 1Jˆ›D *DŽ PD‘L &KX†œW 1Jˆ‡ŽL *ƒšX E‚–F Fˆ›F &D‘ Pƒ›S BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 5. 7ˆŽ OƒX Gƒ—X JDQ FD‘ „ˆ‡œF [HP QKˆ ODŽ QJX†—Q FXQJ FƒšS W†šW YLWDPLQ $ /RŽQJ „R WUˆ‘QJ YDŽ P‡ VˆD ODŽ QJX†—Q JLDŽX YLWDPLQ WX\ QKL…Q SKX› WKX†œF YDŽR NKƒ˜X SKƒ—Q PDŽ FRQ Yƒ›W „ˆ‡œF QX†L 7L…—Q YLWDPLQ 9LWDPLQ $ NK†QJ FR‘ ‡ WKˆ›F Yƒ›W QKˆQJ FR‘ P‚›W WL…—Q YLWDPLQ ‡ GD›QJ FD‘F FDURWHQHRLG VH FKX\…˜Q „†˜L WKDŽQK YLWDPLQ $ WURQJ F‡ WK…˜ „†œQJ Yƒ›W &R‘ ŒW QKƒšW WL…—Q YLWDPLQ „ˆ‡œF EL…šW EDR J†—P FD‘F α β γFDURWHQHH FU\SWR[DQWKLQ FR‘ P‚›W ‡ WKˆ›F Yƒ›W FDR FƒšS YDŽ P\[R[DQWKLQ FR‘ P‚›W WURQJ WDR OX›F YDŽ WDR ODP EOXHJUHHQ DOJD .K†QJ SKDL WƒšW FD FD‘F FDURWHQHRLG ODŽ WL…—Q YLWDPLQ $ WKŒ GX› [DQWKRSK\OO ODŽ P†œW V‚–F W†š „D‘S ˆ‘QJ FKX \…šX FKR PDŽX V‚–F ORŽQJ „R WUˆ‘QJ 7URQJ FD‘F WL…—Q YLWDPLQ WK‰ β FDURWHQH FR‘ SKƒQ E†š U†œQJ UDL YDŽ KRœDW „†œQJ QKƒšW β FDURWHQH WLQK FKƒšW FR‘ PDŽX YDŽQJ „R YDŽ GXQJ GFK FR‘ PDŽX YDŽQJ FDP 7ƒšW FD WL…—Q YLWDPLQ „…—X NK†QJ WDQ WURQJ Qˆ‡‘F QKˆQJ WDQ WURQJ FKƒšW Gƒ—X YDŽ FD‘F GXQJ P†L KˆX F‡ &D‘F FDURWHQHRLGV ODŽ ED›Q „†—QJ KDŽQK FXD FKORURSK\OO WURQJ WKˆ›F Yƒ›W P‚›F GXŽ P†œW V†š WKˆ›F Yƒ›W QKˆ FDUURW KR‚›F FDŽ FKXD YDŽ P†œW YDŽL ORD›L QƒšP FR‘ FKˆ‘D FDURWHQHLRG QKˆQJ NK†QJ SKDL ODŽ FKORURSK\OO 1R‘L FKXQJ QKˆQJ WKˆ‘F ‚Q FR‘ PDŽX [DQK ODŽ QJX†—Q WX\…›W Y‡ŽL FXQJ FƒšS β FDURWHQH Pˆ‘F „†œ PDŽX [DQK WURQJ QKˆQJ ORD›L WKˆ‘F ‚Q Vƒš\ FKŠ WK KDŽP Oˆ‡œQJ β FDURWHQH FKˆ‘D „ˆ›QJ β FDURWHQH UƒšW G…˜ E R[\G KR‘D „‚›F EL…›W ODŽ ‡ QKL…›W „†œ FDR NK†QJ NKŒ WKˆ‘F ‚Q SK‡L Gˆ‡‘L YDŽ D‘QK VD‘QJ P‚›W WU‡ŽL KDŽP Oˆ‡œQJ β FDURWHQH PƒšW UƒšW QKL…—X 7UˆŽ E‚–S YDŽQJ WƒšW FD FD‘F WKˆ‘F ‚Q „‚›P „‚›F NKD‘F FXD JLD VX‘F „…—X WKL…šX WL…—Q YLWDPLQ $ &DURWHQH FXQJ FR‘ P‚›W WURQJ YDŽL P† FXD „†œQJ Yƒ›W QKˆ ODŽ P† P‡ FXD ERŽ YDŽ QJˆ›D .K†QJ FR‘ ‡ FˆŽX YDŽ KHR &KX‘QJ FRŽQ W‰P WKƒš\ WURQJ O†QJ YX FXD FKLP ORŽQJ „R WUˆ‘QJ YDŽ P‡ VˆD 6ˆ› FKX\…˜Q „†˜L FDURWHQH WKDŽQK YLWDPLQ $ [D\ UD WURQJ YD‘FK W…š EDŽR UX†œW QRQ YDŽ WURQJ JDQ 9…— P‚›W O\‘ WKX\…šW WK‰ P†œW SKƒQ Wˆ β FDURWHQH WKX\ SKƒQ VH FKR UD KDL SKƒQ Wˆ YLWDPLQ $ 7X\ QKL…Q KL…›X TXD FKX\…˜Q „†˜L WKˆ‡ŽQJ NH‘P K‡Q YDŽ E‡L Y‰ KL…›X TXD KƒšS WKX FDURWHQH WURQJ UX†œW NH‘P K‡Q YLWDPLQ $ $5& DJULFXOWXUDO UHVHDFK FRXQFLO „D „…— QJK „…˜ FR‘ Wˆ‡QJ „ˆ‡QJ µJ UHWLQRO WURQJ NKƒ˜X SKƒ—Q Q…Q FXQJ FƒšS µJ FKR KHR YDŽ µJ FKR FRQ Yƒ›W QKDL OD›L i†šL Y‡‘L JDŽ WK‰ KL…›X TXD FKX\…˜Q „†˜L ODŽ WKˆ‡ŽQJ Vˆ GX›QJ K…› V†š i‡Q Y YLWDPLQ $ WURQJ WKˆ‘F ‚Q „ˆ‡œF JRœL ODŽ ,8 ,QWHUQDWLRQDO XQLW ,8 YLWDPLQ $ E‚“QJ µJ UHWLQRO KRœDW WŒQK 
 6. 6ˆ› WUDR „†˜L 9LWDPLQ $ FR‘ KDL YDL WURŽ NKD‘F QKDX WURQJ F‡ WK…˜ WXŽ\ WKHR QKL…›P YX› FXD QR‘ WURQJ P‚–W KR‚›F WURQJ K…› WK†šQJ FKXQJ FXD F‡ WK…˜ 7URQJ P‚–W YLWDPLQ $ DOOWUDQVUHWLQRO FXQJ „ˆ‡œF JRœL ODŽ WUDQV YLWDPLQ $ E R[LG KR‘D FKR UD DOGHK\GH DOOWUDQVUHWLQDOGHK\GH FXQJ „ˆ‡œF JRœL ODŽ WUDQVUHWLQHQH FR‘ WK…˜ FKX\…˜Q „†˜L WKDŽQK „†—QJ SKƒQ DOOFLV $OOWUDQVUHWLQDOGHK\GH N…šW K‡œS Y‡‘L SURWHLQ RSVLQ WKDŽQK UKRGRSVLQ ODŽ P†œW \…šX W†š WL…šS QKƒ›Q TXDQJ KRœF „…˜ FR‘ WK…˜ QK‰Q WKƒš\ ‡ Fˆ‡ŽQJ „†œ D‘QK VD‘QJ WKƒšS .KL YDŽR WURQJ ER‘QJ W†šL UKRGRSVLQ E SKƒQ JLDL WKDŽQK KDL WKDŽQK SKƒ—Q RSVLQ YDŽ DOOFLV UHWLQDOGHK\GH DOOFLV UHWLQDOGHK\GH OD›L „ˆ‡œF FKX\…˜Q „†˜L WKDŽQK „†—QJ SKƒQ DOOWUDQV 6ˆ› FKX\…˜Q „†˜L Qƒ—\ NŒFK WKŒFK WKƒ—Q NLQK WK JLD‘F .KD Q‚QJ FXD P‚–W QK‰Q WKƒš\ D‘QK VD‘QJ SKX› WKX†œF YDŽR Pˆ‘F „†œ W†˜QJ K‡œS UKRGRSVLQ YDŽ NKL YLWDPLQ $ WKL…šX WK‰ UKRGRS VLQ NK†QJ WK…˜ W†˜QJ K‡œS „ˆ‡œF 0†œW WURQJ QKˆQJ WUL…›X FKˆ‘QJ WKL…šX YLWDPLQ $ „ƒ—X WL…Q ODŽ FRQ Yƒ›W E TXD‘QJ JDŽ QLJKW EOLQGQHVV SD‘QJ t rans-v i tami n A 1 1-ci s-v i tami n A NKˆ R[\ A l cohol A l cohol D PN DPN dehy drogenase dehy drogenase 6D‘QJ 11-ci s reti nene trans-reti nene Reti nene i somerase Opsi n 7†šL 6D‘QJ Rhodopsi n +‰QK &KX WU‰QK 5KRGRSVLQ 9DL WURŽ WKˆ‘ KDL FXD YLWDPLQ $ ODŽ WKDŽQK OƒLS YDŽ EDR Y…› FD‘F W…š EDŽR EL…˜X P† 7UL…›X FKˆ‘QJ WKL…šX lt ERŽ O‡‘Q O†QJ WK† GD WUR‘F Yƒ˜\ WKL…˜X OƒX GDŽL WK‰ P‚–W E DQK Kˆ‡QJ FKD\ Qˆ‡‘F P‚–W JLD‘F P† P…—P UD YDŽ NH‘R Pƒ\ „R‘QJ YD\ FD‘ Gƒ\ WKƒ—Q NLQK WK‚–W OD›L YDŽ FRQ Yƒ›W E PXŽ %RŽ VLQK VDQ NK†QJ „ƒ›X WKDL KR‚›F Vƒ˜\ WKDL WKDL \…šX KR‚›F FK…šW KR‚›F E… FRQ VLQK UD E PXŽ 
 7. 7URQJ WKˆ›F W…š WUL…›X FKˆ‘QJ WKL…šX YLWDPLQ $ WUƒ—P WURœQJ ŒW [D\ UD ‡ „†œQJ Yƒ›W O‡‘Q i†œQJ Yƒ›W FK‚Q WKD WKˆ‡ŽQJ QKƒ›Q V†š Oˆ‡œQJ WL…—Q YLWDPLQ QKL…—X K‡Q E‰QK WKˆ‡ŽQJ 1…šX ERŽ QX†L E‚“QJ WKˆ‘F ‚Q X FKXD KR‚›F FR Gˆ› WUˆ WURQJ PXŽD „†QJ NH‘R GDŽL WK‰ WUL…›X FKˆ‘QJ WKL…šX YLWDPLQ $ VH [D\ UD lt KHR P‚–W E „R‘QJ YD\ FR‘ WK…˜ E PXŽ 7KL…šX ‡ KHR QD‘L VDQK FRQ G GD›QJ YDŽ E PXŽ lt JLD Fƒ—P WŠ O…› FK…šW FDR 7UL…›X FKˆ‘QJ „ƒ—X WL…Q ODŽ FKƒ›P O‡‘Q O†QJ [XŽ GD‘QJ „L ODR „DR lt JDŽ „H JLDP WŠ O…› WUˆ‘QJ YDŽ Q‡ 7Kˆ‘F ‚Q FXD JLD Fƒ—P WKˆ‡ŽQJ ODŽ KD›W QJX F†šF Q…Q SKDL E†˜ VXQJ YLWDPLQ $ E‚“QJ E‚–S YDŽQJ E†œW FR NK† KR‚›F WKˆ‘F ‚Q [DQK KR‚›F WKŠQK WKRDQJ Q…Q E†˜ VXQJ Gƒ—X JDQ FD‘ 9,7$0,1 ' D &ƒšX WD›R KR‘D KRœF &R‘ K‡Q GD›QJ YLWDPLQ ' QKˆQJ FKŠ FR‘ GD›QJ TXDQ WURœQJ QKƒšW ODŽ YLWDPLQ ' HUJRFDOFLIHURO YDŽ YLWDPLQ ' FKROHFDOFLIHURO 9LWDPLQ ' YDŽ ' E…—Q K‡Q YLWDPLQ $ NKL E R[LG KR‘D YDŽ ' E…—Q K‡Q ' &+ &+ &+ &+ &+ &+ &+ &+ &+ &+ &+ &+ 9LWDPLQ ' HUJRFDOFLIHURO &+ &+ &+ &+ &+ &+ &+ &+ &+ &+ 9LWDPLQ ' FKROHFDOFLIHURO E 1JX†—Q qW KL…›Q GL…›Q WURQJ WKˆ‘F ‚Q WUˆŽ WUˆ‡ŽQJ K‡œS QKˆ FR „ˆ‡œF SK‡L Q‚–QJ YDŽ OD‘ X‘D FXD Fƒ\ FRŽQ QRQ 
 8. lt „†œQJ Yƒ›W YLWDPLQ ' KL…›Q GL…›Q P†œW ŒW ‡ YDŽL ORD›L W†˜ FKˆ‘F QKˆQJ ‡ FD‘ WK‰ UƒšW QKL…—X 'ƒ—X JDQ FD‘ ODŽ QJX†—Q YLWDPLQ ' W†šW 7Uˆ‘QJ FXQJ QKL…—X YLWDPLQ ' 6ˆD WK‰ UƒšW ŒW QKˆQJ VˆD QRQ FKˆ‘D WˆŽ  Oƒ—Q Oˆ‡œQJ VˆD E‰QK WKˆ‡ŽQJ lt WX\…šQ SKDR FƒX FXD JDŽ ODŽ Q‡L „DŽR WD›R YDŽ Gˆ WUˆ YLWDPLQ ' 1…šX F‚–W ER WX\…šQ QDŽ\ JDŽ VH E E…›QK 5LFNHWV &D‘F WL…—Q YLWDPLQ ODŽ (UJRVWHURO ODŽ WL…—Q YLWDPLQ FXD YLWDPLQ ' 'HK\GURFKROHVWHURO ODŽ WL…—Q YLWDPLQ FXD YLWDPLQ ' &D‘F WL…—Q YLWDPLQ NK†QJ FR‘ JŒD WU YLWDPLQ FD‘F 6WHURO QDŽ\ SKDL FKX\…˜Q WKDŽQK &DOFLIHURO WK‰ P‡‘L „ˆ‡œF JLD VX‘F Vˆ GX›QJ 6ˆ› FKX\…˜Q „†˜L Qƒ—\ Fƒ—Q WKL…šW SKDL FR‘ Vˆ› WD‘F „†œQJ FXD Eˆ‘F [D› P‚›W WU‡ŽL KR‚›F P†œW YDŽL ORD›L Yƒ›W O\‘ WU OL…›X NKD‘F +L…›X VXƒšW FKX\…˜Q „†˜L W†šW QKƒ‘W ‡ „†œ GDŽL VR‘QJ  QP 6ˆ› Yƒ›Q FKX\…˜Q KR‘D KRœF [D\ UD ‡ GDYDŽ Vˆ› EDŽL WKDL FXQJ [D\ UD ‡ GD ODŽ Q‡L Gˆ› WUˆ FD‘F WL…—Q YLWDPLQ E…›QK FRŽL [ˆ‡QJ FXQJ FR‘ WK…˜ FKˆD WU NKRL E‚“QJ FD‘FK E†L „ƒ—X JDQ FD‘ O…Q GD F 6ˆ› WUDR „†˜L *DQ ODŽ Q‡L FKX\…˜Q „†˜L YLWDPLQ ' YDŽ ' WKDŽQK K\GUR[\FKROHFDOFLIHURO VDX „R‘ „ˆ‡œF „ˆD „…šQ WKƒ›Q OD›L FKX\…˜Q KR‘D WKDŽQK GLK\GUR[\FKROHFDOFLIHURO „ƒ\ ODŽ GD›QJ KRœDW „†œQJ VLQK KRœF PD›QK QKƒšW FXD YLWDPLQ 7X\…šQ SKR‘ JLD‘S WUD›QJ „L…—X WL…šW Vˆ› VDQ [XƒšW  GLK\GUR[\FKROHFDOFLIHURO .KL Pˆ‘F „†œ FDOFL WURQJ PD‘X WKƒšS K\SRFDOFHPLD WX\…šQ SKR‘ JLD‘S WUD›QJ NŒFK WKŒFK EDŽL WL…šW QKL…—X  GLK\GUR[\FDOFLIHURO K‡Q YDŽ ODŽP W‚QJ WŠ O…› KƒšS WKX ‡ UX†œW 6ˆ› WUDR „†˜L YLWDPLQ ' FR‘ WK…˜ WR‘P W‚–W QKˆ VDX 
 9. 7+mv& g1 '$ &KROHFDOFLIHURO GHK\GURFDOFLIHURO &KL…šX [D› Fˆ›F WŒP &KROHFDOFLIHURO *DQ K\GHR[\FKROHFDOFLIHURO 7Kƒ›Q GLK\GUR[\FDOFLIHURO &D‘F P† Fƒ—Q WKL…šW i‡Q Y WŒQK FXD YLWDPLQ '  i‡Q Y TX†šF W…š ,8  8, YLWDPLQ ' ODŽ KRD›W „†œQJ FXD 7 URHQWHQJHQ FXD YLWDPLQ ' URHQWHQJHQ ODŽ Oˆ‡œQJ Eˆ‘F [D› „…˜ VDQ VLQK „‡Q Y W‹QK „L…›Q FXD LRQ WURQJ P†™L FF  7 YLWDPLQ '  i‡Q Y JDŽ TX†šF W…š ,&8 G 7UL…›X FKˆ‘QJ GR Vˆ› WKL…šX YLWDPLQ ' *LD VX‘F FRŽQ QRQ Pˆ‘DF E…›QK FRŽL [ˆ‡QJ 5LFNHWV *LD VX‘F O‡‘Q JRœL ODŽ E…›QK 2VWHRPDODFLD &D KDL E…›QK WU…Q FR‘ WK…˜ UD GR WKL…šX &D YDŽ 3 6ˆ› E†˜ VXQJ YLWDPLQ ' FKR KHR YDŽ JDŽ TXDQ WURœQJ K‡Q ODŽ FRQ WUƒX ERŽ E‡L Y‰ WUƒX ERŽ FR‘ WK…˜ QKƒ›Q „ƒ—\ „X YLWDPLQ WURQJ NKL FK‚Q WKD KR‚›F WˆŽ FR NK† &R‘ P†œW YDŽL ORD›L WKˆ‘F ‚Q QKˆ QJX F†šF YDŽ PHQ ELD V†šQJ FR‘ WK…˜ Jƒ\ UD E…›QK FRŽL [ˆ‡QJ FKR JLD VX‘F KˆX QKX SURWHLQ „ƒ›X QDŽQK V†šQJ YDŽ JDQ Wˆ‡L FXQJ Jƒ\ DQK Kˆ‡QJ Wˆ‡QJ Wˆ› WU…Q JLD Fƒ—P i…˜ NK‚–F SKX›F Q…Q JLD W‚QJ E†˜ VXQJ Oˆ‡œQJ YLWDPLQ ' JƒšS Oƒ—Q NKL FR‘ P‚›W WRŽDQ E†œ KD›W „ƒ›X QDŽQK V†šQJ 
 10. 7Kˆ‘F ‚Q Q…šX WKL…šX YLWDPLQ ' WK‰ FKŠ FR‘ NKRDQJ &D ODŽ „ˆ‡œF KƒšS WKX 1…šX FR‘ YLWDPLQ ' WK‰ Oˆ‡œQJ &D KƒšS WKX O…Q „…šQ   0ˆ‘F „†œ KƒšS WKX 3 FXQJ WXŽ\ WKX†œF &D &D „ˆ‡œF Gˆ› WURQJ FD‘F P† P…—P Gˆ‡‘L GD›QJ N…šW K‡œS Y‡‘L SURWHLQ WKDŽQK P†œW K‡œS FKƒšW JRœL ODŽ SURWHLQ FR‘ N…šW &D &D UƒšW FR‘ D‘L Oˆ›F Y‡‘L SURWHLQ QDŽ\ GR „R‘ Pˆ‘F „†œ KƒšS WKX &D OL…Q K…› UƒšW FK‚›W FKH Y‡‘L SURWHLQ QDŽ\ Y‰ FR‘ K…› V†š OL…Q K…› WR U  6ˆ› KƒšS WKX YDŽ Vˆ GX›QJ YLWDPLQ ' YDŽ ' Jƒ—Q QKˆ QKDX ‡ ERŽ FˆŽX YDŽ KHR QKˆQJ JDŽ WK‰ FKŠ Vˆ GX›QJ „ˆ‡œF YLWDPLQ ' PDŽ WK†L YLWDPLQ ' FKŠ Vˆ GX›QJ „ˆ‡œF E‚“QJ YLWDPLQ '  9,7$0,1 ( D 9LWDPLQ ( „ˆ‡œF W‰P UD Q‚P ‡ OX‘D P‰ GR (YDQV YDŽ (PHUVRQ „ˆ‡œF JRœL ODŽ 7RFRSKHURO 7RNRV „H FRQ SKHUR PDQJ RO Uˆ‡œX &R‘ GD›QJ YLWDPLQ ( WKL…Q QKL…Q KRD›W „†œQJ WURQJ „R‘ FR‘ YLWDPLQ EDR KRŽD α β γ YDŽ δ WRFRSKHURO ODŽ GD›QJ KRœDW „†œQJ VLQK KRœF PD›QK QKƒšW YDŽ SK†˜ EL…šQ QKƒšW &+ &+ &+ &+ &+ &+  &+ &+ &+ &+ &+  2 &+ +2 &+ 1KƒQ &KX†™L SRO\LVRSUHQH α 7RFRSKHURO &KURPDQH WULPHWK\O i‡Q Y WŒQK ODŽ ,8 KRD›W „†œQJ FXD PJ DFHWDWH WRFRSKHURO W†˜QJ K‡œS E 1JX†—Q 9LWDPLQ ( SKƒQ E†š UƒšW U†œQJ UDL WURQJ WKˆ‘F ‚Q FR WX‡L YDŽ FR QRQ ODŽ QJX†—Q UƒšW JLDŽX YLWDPLQ ( /D‘ FKˆ‘D JƒšS Oƒ—Q VR Y‡‘L FRœQJ +D›W QJX F†šF FXQJ ODŽ QJX†—Q FKˆ‘D 9LW ( QKˆQJ WKDŽQK SKƒ—Q KR‘D KRœF WKD\ „†˜L WXŽ\ WKHR JL†šQJ 7KŒ GX› KD›W OX‘D P‰ FKˆ‘D FKX \…šX ODŽ α WRFRSKHURO E‚–S FRŽQ FR‘ WK…P γ WRFRSKHURO &D‘F VDQ SKƒ˜P FXD „†œQJ Yƒ›W FKˆ‘D UƒšW ŒW YLWDPLQ ( P‚›F GXŽ V†š Oˆ‡œQJ SKX› WKX†œF YDŽR Oˆ‡œQJ YLWDPLQ ( WURQJ NKƒ˜X SKƒ—Q F 7UDR „†˜L 
 11. 'XŽ FKˆ‘F Q‚QJ VLQK KRœF YLWDPLQ ( FKˆD EL…šW „ŒFK [D‘F QKˆQJ QJˆ‡ŽL WD FKR U‚“QJ QR‘ WKDP Gˆ› WURQJ FD‘F HQ]\PH &Kˆ‘F Q‚QJ FXD YLWDPLQ ( ODŽ  0†œW VLQK FKƒšW NKD‘QJ R[LG KR‘D VLQK KRœF FR‘ WD‘F GX›QJ QJ‚Q QJˆŽD FR‘ KL…›X TXD E…›QK JDŽ „L…Q HQFHSKDORPDODFLD WURQJ OX‘F VHOHQLXP WK‰ NK†QJ WD‘F GX›QJ TXDQ WURœQJ 7URQJ NKL E†˜ VXQJ NK†QJ „X 9LWDPLQ ( NK†QJ QJ‚Q QJˆŽD E…›QK WHR E‚–S WKW PXVFXODU GLVWURSK\ WK‰ YL…›F E†˜ VXQJ VHOHQLXP OL…—X WKƒšS YDŽR NKƒ˜X SKƒ—Q ODŽP JLDP QKX Fƒ—X YLWDPLQ ( Fƒ—Q WKL…šW „…˜ QJˆŽD E…›QK 6HOHQLXP ODŽ P†œW NKR‘DQJ FKƒšW UƒšW „†œF Y‰ Yƒ›\ SKDL Fƒ˜Q WKƒ›Q NKL E†˜ VXQJ YDŽR NKƒ˜X SKƒ—Q FRQ Yƒ›W .…šW K‡œS Y‡‘L VHOHQLXP EDR Y…› SKRVSKRUOLSLGV NKRL E SKD‘ KX\ FD‘F SHUR[LGH SKD‘ KX\ 7KDP Gˆ› WURQJ SKDQ ˆ‘QJ SKRVSKRU\O KR‘D 7KDP Gˆ› WURQJ WUDR „†˜L DFLG QKƒQ 7KDP Gˆ› W†˜QJ K‡œS DFLG DVFRUELF  7KDP Gˆ› W†˜QJ K‡œS XELTXLQRQH &RHQ]\PHH 4 F 7UL…›X FKˆ‘QJ GR WKL…šX YLWDPLQ ( %DQJ 7UL…›X FKˆ‘QJ GR WKL…šX YLWDPLQ ( 7UL…›X FKˆ‘QJ *LD VX‘F 7†˜ FKˆ‘F E DQK Kˆ‡QJ 6X\ NH‘P VLQK VDQ 7KRD‘L KR‘D WKDL EDŽR *DŽ PD‘L FˆŽX FKX†œW FD‘L +…› PD›FK PD‘X 1ƒQJ *DŽ WU†šQJ FKX†œW „ˆ›F 7X\…šQ VLQK GX›F FD‘L 7KRD‘L KR‘D E‚–S WKW 7HR E‚–S WKW *DŽ FRQ %‚–S WKW %QK FˆŽX Fˆ‘QJ „‡Ž &ˆŽX %‚–S WKW %QK E‚–S WKW WU‚–QJ %RŽ FRQ FˆŽX %‚–S WKW WLP d%XQ UXQ FK…šWe +HR ERŽ FRQ %‚–S WKW WLP *DQ WKRD‘L KR‘D KRD›L Wˆ &KX†œW KHR *DQ 7KRD‘L KR‘D QDR (QFHSKDORPDFLD JDŽ „L…Q *DŽ FRQ 1DR ([XGDWLYH GLRWKHVLV UŠ PD›FK *DŽ FRQ FKX†œW 7KDŽQK PD›FK PD‘X 3URWHLQ FXD PD‘X E SKD‘ *DŽ FRQ 0D‘X KX\ +HR FRQ JDŽ FRQ 0‡ K†L LQ 9LYR 7KRD‘L KR‘D P‡ 
 12. 9LWDPLQ ( YDŽ 6HOHQLXP FR‘ OL…Q K…› QKDX „D V†š FD‘F FKˆ‘QJ E…›QK WU…Q FR‘ WK…˜ FKˆD „ˆ‡œF E‚“QJ 6H 9,7$0,1 . 9LWDPLQ . „ˆ‡œF W‰P UD Q‚P ‡ iDQ 0D›FK GR +HQULN 'DP WKƒš\ QR‘ FKˆD „ˆ‡œF FKˆ‘QJ FKD\ PD‘X ‡ JDŽ FRQ Y‰ Yƒ›\ †QJ „‚›W W…Q ODŽ YLWDPLQ . .RDJXODWLRQ YLWDPLQ D &ƒšX WD›R KR‘D KRœF &R‘ UƒšW QKL…—X K‡œS FKƒšW „ˆ‡œF EL…šW ODŽ FR‘ KRœDW WŒQK FXD YLWDPLQ . WURQJ „R‘ YLWDPLQ . SK\OORTXLQRQH TXDQ WURœQJ QKƒšW W‰P WKƒš\ WURQJ OD‘ Fƒ\ [DQK 0HQDGLRQH YLWDPLQ . ODŽ VDQ SKƒ˜P GR YL NKXƒ˜Q W†˜QJ K‡œS PD›QK K‡Q YLWDPLQ . JƒšS  Oƒ—Q 2 &+  &+ &+ &+  &+ &+ & &+ &+ &+ &+ &+  2 0HW\OSK\W\O QDSKWRTXLQRQH 1DSKWRTXLQRQH 9LW . &+ 2 2 &+ 2-Methyl-1, 4-naphtoquinone. (Vit . &+ 2 2 9‰ YLWDPLQ . WKL…Q QKL…Q YDŽ PHQDGLRQH ŒW WDQ WURQJ Qˆ‡‘F Q…Q ŒW „ˆ‡œF GXŽQJ ODŽP WKX†šF WL…P KR‚›F X†šQJ YDŽ QJˆ‡ŽL WD „D GXŽQJ FD‘F FKX\…˜Q FKƒšW FXD PHQDGLRQH Gˆ‡‘L GD›QJ PX†šL GLSKRVSKDW GLVXOIDW ELVXOILW YDŽ W†šW QKƒšW ODŽ FKX\…˜Q FKƒšW PX†šL GL1D GLSKRVSKDW FXD YLWDPLQ . 7KŒ GX› 7KX†šF 6\QND\YLWH 
 13. 2 32 1D &+ 0XŒ¢L 7HWUDQDWUL FX•D PHW\O QDSKWRTXLQRQH GLSKRVSKD W 2 32 1D 7KXŒ¢F 6\QND\YLWH &D‘F FKƒšW „†šL NKD‘QJ YLWDPLQ . ODŽ 'LFXPDURO FR‘ WURQJ FR „ƒ›X FKX†—Q FKX†—Q 6ZHHW FORYHU ODŽP FKR ERŽ E O‡ GD YDŽ UŠ PD‘X 2+ 2+ &+ 2 2 2 2 Dicoumarol  7KX†šF „†œF :DUIDULQ FRŽQ PD›QK K‡Q GLFRXPDURO JƒšS Oƒ—Q &+ &2 21D &+ & + 2 :DUIDULQ 1DWUL E 1JX†—Q J†šF 9LWDPLQ . FR‘ QKL…—X ‡ UDX FR [DQK E†œW FD‘ ORŽQJ „R WUˆ‘QJ 9LWWDPLQ . WK‰ GR YL NKXƒ˜Q W†˜QJ K‡œS YDŽ W‰P WKƒš\ ‡ FD‘ WKX‘L 9‰ WK…š Q…šX GXŽQJ WKX†šF NKD‘QJ VLQK YDŽ VXO‚QPLG TXD‘ QKL…—X FR‘ WK…˜ ODŽP QJ‚Q FDQ YL NKXƒ˜Q UX†œW SKD‘W WUL…˜Q YDŽ ODŽP FRQ Yƒ›W E WKL…šX YLWDPLQ . 
 14. F 7UDR „†˜L 0X†šL Pƒ›W ODŽ QKƒQ W†š FXD Vˆ› KƒšS WKX YLWDPLQ . 9LWDPLQ . Fƒ—Q WKL…šW FKR Vˆ› W†˜QJ K‡œS SURWKURPELQ ‡ JDQ WD‘F „†œQJ QKˆ P†œW FRHQ]\PH FXD SKDQ ˆ‘QJ W†˜QJ K‡œS SURWKURPELQ WURQJ JDQ 7URQJ TXD‘ WU‰QK „†QJ PD‘X SURWKURPELQ ODŽ P†œW WL…—Q FKƒšW NK†QJ KRœDW „†œQJ FXD WKURPELQ FR‘ WD‘F GX›QJ FKX\…˜Q „†˜L FD‘F V‡œL SURWHLQ WURQJ KX\…šW Wˆ‡QJ FXD PD‘X WKDŽQK V‡œL NK†QJ KRŽD WDQ FD‘F V‡œL SURWHLQ JLˆ FD‘F FX›F PD‘X „†QJ OD›L Y‡‘L QKDX 3URWKURPELQ SKDL N…šW K‡œS Y‡‘L LRQ FDOFL WUˆ‡‘F NKL FKX‘QJ WU‡ Q…Q FR‘ KRœDW WŒQK 1…šX NK†QJ E†˜ VXQJ „X YLWDPLQ . SKƒQ Wˆ SURWKURPELQ E WKL…šX DFLG γFDUER[\JOXWDPLF P†œW DFLG DPLQ „‚›F EL…›W FR‘ WD‘F GX›QJ N…šW K‡œS FDOFLXP 9LWDPLQ . FXQJ WD‘F „†œQJ WURQJ SKDQ ˆ‘QJ SKRVSKRU\OR[LG KR‘D YDŽ WKŒ QJKL…›P FXQJ FKˆ‘QJ PLQK U‚“QJ WKL…šX YLWDPLQ . VH ODŽP FKR SKDQ ˆ‘QJ W†˜QJ K‡œS SURWHLQ J†—P FD SURWKURPELQ YDŽ FD‘F \…šX W†š „†QJ KX\…šW E FK‚›Q K‚”Q OD›L G 7UL…›X FKˆ‘QJ GR WKL…šX YLWDPLQ . qW [D\ UD ‡ WKX‘ QKDL OD›L KHR Y‰ YL NKXƒ˜Q ‡ „ˆ‡ŽQJ WL…X KR‘D QKˆ (VFKHULFKLD FROL W†˜QJ K‡œS „ˆ‡œF YLWDPLQ . l JDŽ WUL…›X FKˆ‘QJ WKL…šX YLWDPLQ . ODŽ FKˆ‘QJ WKL…šX PD‘X YDŽ FKƒ›P WK‡ŽL JLDQ „†QJ PD‘X Q…šX WKL…šX YLWDPLQ . VH ODŽP FKƒ›P „†QJ KX\…šW YDŽ FR‘ WK…˜ FK…šW NKL E WKˆ‡QJ WŒFK ,9 9,7$0,1 7$1 7521* 1mlv& &D‘F YLWDPLQ […šS YDŽR QKR‘P WDQ WURQJ Qˆ‡‘F ODŽ QKR‘P FR‘ WŒQK FKƒšW KRŽD WDQ WURQJ Qˆ‡‘F YDŽ ODŽ WKDŽQK FXD FRHQ]\PH .K†QJ JL†šQJ QKˆ FD‘F YLWDPLQ WDQ WURQJ Gƒ—X QJRD›L WUˆŽ FREDODPLQ FD‘F YLWDPLQ WDQ WURQJ Qˆ‡‘F NK†QJ Gˆ› WUˆ WURQJ FD‘F P† FXD F‡ WK…˜ Y‡‘L V†š Oˆ‡œQJ „D‘QJ N…˜ YDŽ Fƒ—Q SKDL „ˆ‡œF WKˆ‡ŽQJ [X\…Q FXQJ FƒšS WˆŽ WKˆ‘F ‚Q i†šL Y‡‘L WKX‘ QKDL OD›L YL VLQK Yƒ›W GD› FR FR‘ WK…˜ W†˜QJ K‡œS „ˆ‡œF Kƒ—X QKˆ WƒšW FD FD‘F YLWDPLQ WDQ WURQJ Qˆ‡‘F YDŽ Wˆ› FXQJ FƒšS „X WKHR QKX Fƒ—X E‰QK WKˆ‡ŽQJ FXD FRQ Yƒ›W FKX 7X\ QKL…Q WURQJ P†œW V†š WUˆ‡ŽQJ K‡œS WUL…›X FKˆ‘QJ WKL…šX WKLDPLQ YDŽ FREDODPLQ FR‘ WK…˜ [D\ UD ‡ WKX‘ QKDL OD›L $ 9,7$0,1 1+2v0 % % &203/(;  7KLDPLQ YLWDPLQ % &XQJ „ˆ‡œF JRœL ODŽ YLWDPLQ FK†šQJ E…›QK SKXŽ WKXQJ EHUL EHUL „D „ˆ‡œF )XQN FKˆ‘QJ PLQK WD‘F GX›QJ YDŽ -DQVHQ 'RQDWK Q‚P „D FKL…šW [XƒšW „ˆ‡œF WˆŽ 
 15. FD‘P JD›R iƒ\ ODŽ YLWDPLQ UƒšW WDQ WURQJ Qˆ‡‘F FR‘ PXŽL YDŽ Y FXD WKW NKD‘ E…—Q WURQJ P†L WUˆ‡ŽQJ DFLG QKˆQJ G…™ E SKƒQ KX\ WURQJ P†L WUˆ‡ŽQJ WUXQJ WŒQK D &ƒšX WD›R &+ 1+ &+ &+ 2+ &+ 1 1 6 + 1 7KLD]ROH &+ 3\ULPLGLQH E &Kˆ‘F Q‚QJ 7KLDPLQ „ˆ‡œF SKRVSKRU\O KRD‘ WURQJ JDQ „…˜ K‰QK WKDŽQK FRHQ]\PHH FRFDUER[\ODVH KR‚›F WKLDPLQ S\URSKRVSKDWH 733 YDŽ OLSRWKLDPLGH S\URSKRVSKDWH /733 733 ODŽ FRHQ]\PH WD‘F GX›QJ ODŽ NKˆ &2 FXD DFLG S\UXYLF α NHWRJOXWDUDW YDŽ α NHWREXW\UDW FKR UD DFHW\O &R$ „…˜ VLQK Q‚QJ Oˆ‡œQJ WURQJ FKX WU‰QK DFLG FLWULF YDŽ Vˆ› W†˜QJ K‡œS YDOLQ ‡ YL NKXƒ˜Q QƒšP PHQ YDŽ WKˆ›F Yƒ›W 733 $FLG S\UXYLF DFHWDOGHK\GH &2 /733 WKDP JLD YDŽR Vˆ› R[LG KR‘D NKˆ &2 YDŽ FD‘F FKƒšW WUDR „†˜L NKD‘F WURQJ FKX WUIQK DFLG FLWULF F 7UL…›X FKˆ‘QJ GR WKL…šX 7KLDPLQ 7KL…šX WKLDPLQ Jƒ\ UD E…›QK SKXŽ WKXQJ NHŽP WKHR FD‘F EL…šQ FKˆ‘QJ QKˆ PƒšW ‚Q VX›W FƒQ P…›W PRL F‡ VX\ WLP YDŽ YL…P WKƒ—Q NLQK lt QJˆ‡ŽL WKL…šX WKLDPLQ Jƒ\ UD E…›QK EHULEHUL &R‘ WK…˜ JLDL WKŒFK ODŽ GR YDL WURŽ FXD 7'3 WURQJ YL…›F NKˆ FDUER[\O FXD DFLG S\UXYLF .KL WKL…šX WKLDPLQ WURQJ NKƒ˜X SKƒ—Q FXD FRQ Yƒ›W Q†—QJ „†œ DFLG S\UXYLF YDŽ DFLG ODFWLF W‚QJ O…Q VH WŒFK WX› OD›L WURQJ F‡ ODŽP FKR F‡ E P…›W PRL YDŽ \…šX %‡L Y‰ DFLG S\UXYLF ODŽ P†œW FKƒšW WUDR „†˜L TXDQ WURœQJ WURQJ YL…›F Vˆ GX›QJ Q‚QJ Oˆ‡œQJ FXD FKX WU‰QK DFLG FLWULF Y‰ Yƒ›\ VH Jƒ\ UD Vˆ› [D‘R WU†œQ WUDR „†˜L FDUERK\GUDWH YDŽ OLSG &D‘F W…š EDŽR WKƒ—Q NLQK „‚›F EL…›W SKX› WKX†œF YDRŽ Vˆ› Vˆ GX›QJ FDUERK\GUDWH Y‰ Yƒ›\ NKL WKL…šX WKLDPLQ P† WKƒ—Q NLQK E DQK Kˆ‡QJ QJKL…P WURœQJ 9DŽ E‡L Y‰ FRHQ]\PHH $ ODŽ P†œW FKƒ˜W WUDR „†˜L TXDQ WURœQJ WURQJ YL…›F W†˜QJ K‡œS FD‘F DFLG EH‘R OLSRJHQHVLV KR‚›F W†˜QJ K‡œS FKƒšW EH‘R E JLDP „L 
 16. 9‰ WKLDPLQ ODŽ SKƒQ E†š U†œQJ UDL WURQJ WKˆ‘F ‚Q „‚›F EL…›W ODŽ QJX F†šF UƒšW JLDŽX WKLDPLQ Q…Q WUL…›X FKˆ‘QJ WKL…šX WKLDPLQ ‡ KHR YDŽ JDŽ WKˆ‡ŽQJ ŒW NKL [D\ UD G 1JX†—Q 7KLDPLQ FR‘ WURQJ WƒšW FD WKˆ‘F ‚Q WKˆ›F Yƒ›W YDŽ „†œQJ Yƒ›W l WKˆ›F Yƒ›W KD›W FKˆ‘D QKL…—X WKLDPLQ QKƒšW +D›W „ƒ›X UƒšW JLDŽX WKLDPLQ l KD›W QJX F†šF WKLDPLQ Wƒ›S WUXQJ ‡ QJRD›L E‰ FD‘P 0HQ \HDVW NKD‘ JLDŽX WKLDPLQ QKˆQJ Q…Q QK‡‘ PHQ V†šQJ VH WUDQK JLDŽQK WKLDPLQ Y‡‘L F‡ WK…˜ JLD VX‘F Y‰ Yƒ›\ WD GXŽQJ PHQ NK† FK…šW WURQJ WKˆ‘F ‚Q JLD VX‘F +HR FR‘ NKD Q‚QJ Gˆ› WUˆ Oˆ‡œQJ WKLDPLQ „D‘QJ N…˜ ‡ P† 9‰ Yƒ›\ WKW KHR ODŽ QJX†—Q FXQJ FƒšS W†šW WKLDPLQ 9L NKXƒ˜Q UX†œW JLDŽ W†˜QJ K‡œS „ˆ‡œF WKLDPLQ QKˆQJ ‡ JLD VX‘F „†œF Y QJX†—Q WKLDPLQ QDŽ\ Y† GX›QJ Y‰ QR‘ OX†Q OX†Q ‡ GD›QJ GLSKRVSKDW YDŽ NK†QJ FR‘ HQ]\PHH QDŽR WURQJ UX†œW JLDŽ YDŽ FR‘ NKD Q‚QJ NKˆ SKRVSKDW QDŽ\ ( &KƒšW NKD‘QJ WKLDPLQ &R‘ P†œW V†š K‡œS FKƒšW FR‘ FƒšX WD›R KR‘D KRœF JL†šQJ WKLDPLQ QKˆQJ NK†QJ FR‘ KR‘DW WŒQK FXD WKLDPLQ QKˆ ODŽ S\ULWKLDPLQH 0†œW V†š ORD›L WKˆ‘F ‚Q QKˆ FD‘ YDŽ KDL VDQ NKD‘F FR‘ FKˆ‘D P†œW Oˆ‡œQJ „D‘QJ N…˜ HQ]\PHH WKLDPLQDVH FR‘ WD‘F GX›QJ SKƒQ JLDL WKLDPLQ YDŽ ODŽP FKR WKLDPLQ PƒšW KRœDW WŒQK VLQK KRœF iƒ\ ODŽ P†œW HQ]\PHH FR‘ WD‘F GX›QJ „†šL NKD‘QJ Y‡‘L WKLDPLQ Q…šX WU†œQ FD‘ V†šQJ YDŽR NKƒ˜X SKƒ—Q FRQ Yƒ›W WKLDPLQDVH VH FR‘ WD‘F GX›QJ SKƒQ JLDL WKLDPLQ 7X\ QKL…Q KRœDW WŒQK FXD HQ]\PHH Qƒ—\ VH E SKƒQ KX\ E‡L QKL…›W 7URQJ QKˆQJ Q‚P Jƒ—Q „ƒ\ FR‘ QKL…—X ED‘R FD‘R Y…— WUL…›X FKˆ‘QJ WKL…šX WKLDPLQ ‡ QJˆ‡ŽL KHR JDŽ FKR‘ GR YL KRœDW „†œQJ FXD HQ]\PHH WKLDPLQDVH GR YL NKXƒ˜Q E†œ PD‘\ WL…X KR‘D Jƒ\ UD 5,%2)/$9,1 9,7$0,1 % 5LERIODYLQ ODŽ P†œW WLQK WK…˜ FR‘ PDŽX YDŽQJ KXŽ\QK TXDQJ 'R (PPHWW YDŽ 0F .LP „D W‰P WKƒš\ WURQJ FD‘P JD›R QJRDŽL WKLDPLQ WU YL…P WKƒ—Q NLQK FRŽQ FR‘ P†œW \…šX W†š FR‘ NKD Q‚QJ NŒFK WKŒFK W‚QJ WUˆ‡QJ
 17. &+ &+2+ &+2+ &+2+ &+ 2+ 2 &+ 1 1     1 1+ &+ 2 5LERIODYLQ BGLPHW\OBB 'BBULELW\O LVRDOR[D]LQ 5LERIODYLQ „ˆ‡œF W†˜QJ K‡œS YDŽR Q‚P E…—Q Y‡‘L QKL…›W QKˆQJ G…™ E D‘QK VD‘QJ SKƒQ KX\ E&Kˆ‘F Q‚QJ 5LERIODYLQ „ˆ‡œF W†˜QJ K‡œS WˆŽ 3XULQ &D‘F &R(Q] FR‘ ULERIODYLQ „ˆ‡œF JRœL FKXQJ ODŽ IODYRSURWHLQ )01 )$' )$' ODŽ FƒšX Wˆ FXD QKL…—X HQ]\PH R[LGNKˆ QKˆ [DQWKLQ R[LGD] 'DPLQR DFLG R[LGD] DOGHK\G R[LGD] YDŽ IXUDPLF GHK\GURJHQD] )01 ODŽ FƒšX Wˆ FXD FD‘F HQ]\PH dYDŽQJe QKˆ F\WRFKURP UHGXFWD] /DPLQR DFLG R[LGD] )01 YDŽ )$' „ˆ‡œF W†˜QJ K‡œS WˆŽ ULERIODYLQ YDŽ $73 0J 5LERIODYLQ $73 )01 $'3 IODYRNLQDVH 0J )01 $73 )$' $'3 )$' S\URSKRVSK\RU\ODVH 9DŽ )01 WD‘F „†œQJ WURQJ SKDQ ˆ‘QJ W†˜QJ K‡œS FD‘F LRGRSURWHLQ WKLRXUDFLO YDŽ JRLWURJHQ F &KƒšW „†šL NKD‘QJ 5LERIODYLQ *DODFWRIODYLQ FR— WD—F ŠŒ¤QJ WUDQK FK‰¢S Y—L )RUP\OPHW\OIODYLQ ULERIODYLQ WKŽ”QJ ŠŽ¤F GX”QJ +\GUR[\HW\OIO YLQ OD”P WKXŒ¢F WUŽ” Q‰¢P YD” YL NKX‰ Q G 1JX†—Q 5LERIODYLQ FR‘ WURQJ FD‘F ORD›L WKˆ‘F ‚Q WKˆ›F Yƒ›W Oƒ™Q „†œQJ Yƒ›W 
 18. B +D›W JL†šQJ W†˜QJ K‡œS 5LERIODYLQ OX‘F QD\ Pƒ—P B 9L NKXƒ˜Q YDŽ PHQ ODŽ QKˆQJ QJX†—Q 5LERIODYLQ G†—L GDŽR B %‚–S WKW QJKHŽR 5LERIODYLQ QKˆQJ YDŽL F‡ TXDQ Q†œL WD›QJ QKˆ JDQ WKƒ›Q FKˆ‘D NKD‘ K‡Q 9ƒšQ „…— Vˆ GX›QJ 5LERIODYLQ FXD PHQ FXQJ Fƒ—Q OˆX \‘ QKˆ WUˆ‡ŽQJ K‡œS Y…— WKLDPLQ 1,$&,1 $&,' 1,&27,1,& 1,$&,1$0,' 1,&27,1$0,' &RŽQ „ˆ‡œF JRœL ODŽ YLWDPLQ 33 3HOODJUD SUHYHQWLYH Y‰ WKL…šX QR‘ VLQK UD FKˆ‘QJ O‡ GD 3HOODJUD 3HOOH DJUD WL…šQJ
 19. iR‘ ODŽ FKˆ‘QJ SHOODJUD 3HOODJUD ODŽ P†œW K‡œS FKˆ‘QJ J†—P QKL…—X GƒšX KL…›X QKˆ  9L…P GD NHŽP WKHR „R‘ GD Vƒ›P PDŽX Oˆ‡L WHR YDŽ QKXQ  %…›QK WŒFK WKƒ—Q NLQK  %…›QK WŒFK „ˆ‡ŽQJ UX†œW JDQ „‚›F EL…›W ODŽ „R‘QJ NH‘ ‡ K†—L WUDŽQJ 9DŽ  *DQ QKXQ YDŽ WKRD‘L KR‘D P‡ /L…Q K…› 1LDFLQ B 7U\SWRSKDQ 7KL…šX WU\SWRSKDQ FXQJ Jƒ\ WKL…šX QLDFLQ Y‰ WU\SWRSKDQ Fƒ—Q FKR YL NKXƒ˜Q UX†œW W†˜QJ K‡œS QLDFLQ l JDQ QLDFLQ „ˆ‡œF W†˜QJ K‡œS WˆŽ WU\SWRSKDQ 1…šX FXQJ FƒšS FKR FRQ Yƒ›W Oˆ‡œQJ WULSWRSKDQ FDR K‡Q QKX Fƒ—X WK‰ Vˆ› Gˆ WKˆŽD ƒš\ „X „D‘S ˆQJ QKX Fƒ—X QLDFLQ +DUPRQ YDŽ FWY FKR EL…šW NKƒ˜X SKƒ—Q FXD KHR „DQJ W‚QJ WUˆ‡QJ FKˆ‘D E‚–S WKD\ Y‰ VˆD WK‰ QKX Fƒ—X QLDFLQ VH FDR K‡Q %‡L Y‰ E‚–S WKL…šX QLDFLQ YDŽ FD WULSWRSKDQ 7U\SWRSKDQ .\QXUHQLQ B+\GUR[\.\QXUHQLQ DFLG K\GUR[\DQWKULDQLOLF DFLGBDFUROH\OBBDPLQRIXPDULF DFLGTXLQROLF DFLGQLFRWLQLF G QJX†—Q &R‘ ‡ WƒšW FD WKˆ‘F ‚Q WKˆ›F Yƒ›W YDŽ „†œQJ Yƒ›W i‚›F EL…›W G†—L GDŽR ‡ JDQ WKƒ›Q WLP YDŽ E‚–S WKW FD‘ YDŽ PHQ „ƒ›X YDŽ FR KRœ „ƒ›X $&,' 3$1727+(1,& 1‚P 5-:LOOLDPV W‰P WKƒš\ P†œW \…šX W†š KL…›Q GL…›Q WURQJ QKL…—X ORD›L W†˜ FKˆ‘F FXD VLQK Yƒ›W FR‘ WD‘F GX›QJ NŒFK WKŒFK W‚QJ WUˆ‡QJ FXD PHQ YDŽ QKL…—X YL VLQK Yƒ›W NKD‘F YDŽ „‚›W W…Q FKƒšW „R‘ ODŽ DFLG SDQWRWKHQLF WL…šQJ +\ /D›S ‡ PRœL Q‡L $&ƒšX WD›R DFLG SDQWRWKHQLF ODŽ SHSWLG FXD Gƒ™Q [XƒšW DFLG EXW\ULF YDŽ β DODQLQ +& 2+ +2&+& &+&2 +& +1 &+&+&22+ E&Kˆ‘F Q‚QJ 
 20.  $FSDQWRWKHQLF ODŽ \…šX W†š FXD &R(Q]\PH $ FKL…šP WURœQJ Oˆ‡œQJ FXD &R$ Fƒ—Q FKR DFHW\O KR‘D P†œW V†š K‡œS FKƒšW WURQJ TXD‘ WU‰QK WUDR „†˜L Q‚QJ Oˆ‡œQJ &R$ $GHQLQ 5LER] 3 33 $F 3DQWRWKHQLF β BPHUFDSWRBHWK\ODPLQ 3DQWRWKHLQ &R „ˆ‡ŽQJ W†˜QJ K‡œS &2 $ $73 &\VWLQ &2 $73 $FSDQWRWKHQLF 3KRVSKRSDQWRWKHLQ &R$  3DQWRWKHLQ ODŽ \…šX W†š W‚QJ WUˆ‡QJ FXD YL NKXƒ˜Q /DFWREDFLOOXV EXOJDULFXV /%) F 7UL…›X FKˆ‘QJ GR WKL…šX $FSDQWRWKHQLF 0RœL ORDŽL „†œQJ Yƒ›W YDŽ YL VLQK Yƒ›W „…—X Fƒ—Q $FSDQWRWKHQLF 1…šX WKL…šX WK‰ FKƒ›P W‚QJ WUˆ‡QJ SKD‘W GX›F DQK Kˆ‡QJ W‡‘L „QK Y FXD WKDL WKDL E WD‘L KƒšS WKX KRD›L Wˆ YR QDQJ WKˆ‡œQJ WKƒ›Q ODŽP JLDP KRUPRQ FXD YR WKˆ‡œQJ WKƒ›Q GR JLDP Oˆ‡œQJ &R$ WURQJ W†˜QJ K‡œS FKROHVWHURO l JDŽ PƒšW ‚Q O‡ GD JDQ WKRD‘L KR‘D P‡ WUˆ‘QJ JLDP W\ O…› Q‡ G 1JX†—Q 3KƒQ E†˜ U†œQJ UDL 0HQ JDQ YDŽ WUˆ‘QJ UƒšW JLDŽX $FSDQWRWKHQLF 9LWDPLQ % 3\ULGR[LQ 3\ULGR[DO 3\ULGR[DPLQ &RŽQ „ˆ‡œF JRœL ODŽ $GHUPLQ Y‰ FK†šQJ O‡ GD - *\RUJ\ WKƒš\ FKL…šW [XƒšW FXD PHQ FR‘ NKD Q‚QJ WU „ˆ‡œF FKˆ‘QJ O‡ GD ‡ FKX†œW WURQJ OX‘F Yƒ™Q „ƒ—\ „X YLWDPLQ % YDŽ % /‡ GD GR 3\ULGR[LQ NKD‘F GR QLDFLQ FKŠ [XQJ TXDQK EDŽQ FKƒQ PXL YDŽ PL…›QJ 1‚P QJˆ‡ŽL WD „D WUŒFK WLQK „ˆ‡œF 3\ULGR[LQ WˆŽ FD‘P $ &ƒšX WD›R &R‘ QKL…—X GD›QJ WURQJ „R‘ 3\ULGR[LQ ODŽ FKŒQK 
Đồng bộ tài khoản