Tài sản cố định

Chia sẻ: Trang Dai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
151
lượt xem
43
download

Tài sản cố định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sổ theo dõi tài sản cố định

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài sản cố định

  1. SOÅ THEO DOÕI TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH Ñeán 31/9/2004 Nhaø cöûa, vaät PTvaän taûi, duïng STT CHÆ TIEÂU Toång Maùy moùc thieát bò Caây laâu naêm Khaùc kieán truùc cuï quaûn lyù I Nguyeân giaù TSCÑ #REF! 1 Soá dö ñaàu kyø #REF! #REF! 0 2 Soá taêng trong kyø 0 trng ñoù: - Mua saém môùi 0 - Xaây döïngmôùi 0 3 Soá giaûm trong kyø 0 trong ñoù: - Thanh lyù 0 - Nhöông baùn #REF! 4 Soá dö cuoái kyø 0 #REF! #REF! 0 0 0 Trong ñoù: - Chöa söû duïng heát 0 - Ñaõ khaáu hao heát 0 - Chôø thanh lyù II Giaù trò ñaõ hao moøn 0 96,343,610 Ñaàu kyø 59,609,055 36,734,555 #REF! Taêng trong kyø #REF! #REF! 0 Giaûm trong kyø 0 #REF! Soá dö cuoái kyø #REF! #REF! III Giaù trò coøn laïi 0 0 #REF! Ñaàu kyø 0 #REF! #REF! 0 0 #REF! Cuoái kyø 0 #REF! #REF! 0 0 Tp HCM, ngaøy 08 thaùng 10 naêm 2002 Laäp bieåu Keá toaùn tröôûng GIAÙM ÑOÁC
Đồng bộ tài khoản