intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tài trợ dự án

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:35

412
lượt xem
170
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài trợ dự án chỉ việc tài trợ mà trong đó các chủ nợ của dự án chủ yếu trông vào ngân lưu và tài sản của dự án này như là nguồn thanh toán cho các khoản cho vay tiền của họ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài trợ dự án

 1. Thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö TAØI TRÔÏ DÖÏ AÙN 03/28/09   1
 2. TAØI TRÔÏ DÖÏ AÙN  Khoâng coù ñònh nghóa ñöôïc taát caû moïi ngöôøi chaáp nhaän cho khaùi nieäm naøy – nhöõng ngöôøi khaùc nhau söû duïng theo caùc nghóa khaùc nhau.  Ñònh nghóa : Taøi trôï döï aùn chæ vieäc taøi trôï maø trong ñoù caùc chuû nôï cuûa döï aùn chuû yeáu troâng vaøo ngaân löu vaø taøi saûn cuûa döï aùn naøy nhö laø nguoàn thanh toaùn cho caùc khoaûn cho vay tieàn cuûa hoï.  Taøi trôï döï aùn coù nguoàn goác töø ngaønh coâng nghieäp naêng löôïng (caùc khoaûn cho vay ñeå khai thaùc daàu moû vaø khí ñoát). Ngaøy nay, vieäc söû duïng khoâng ngöøng taêng leân trong nhieàu ngaønh. 03/28/09   2
 3.    Taøi trôï döï aùn coù theå ñöôïc chia tieáp thaønh ba loaïi :  Caàu vieän troïn veïn: ñaàu tieân caùc chuû nôï troâng vaøo töøng ngaân löu cuûa döï aùn daønh cho hoaøn traû nôï vay, nhöng cuoái cuøng coù theå troâng vaøo moät nhaø taøi trôï coù uy tín veà tín duïng ñoái vôùi baát cöù thaâm huït naøo.  Phi caàu vieän: caùc chuû nôï chæ troâng vaøo ngaân löu vaø taøi saûn cuûa döï aùn daønh cho hoaøn traû nôï. Khoâng coù baûo ñaûm raèng hoï seõ ñöôïc thanh toaùn nôï. 03/28/09   3
 4.  Taøi trôï döï aùn coù theå ñöôïc chia tieáp thaønh ba loaïi (tieáp theo):  Caàu vieän coù giôùi haïn: toaøn boä taøi trôï ôû giöõa caàu vieän troïn veïn vaø phi caàu vieän. Caùc chuû nôï troâng moät phaàn vaøo ngaân löu cuûa döï aùn ñoái vôùi vieäc thanh toaùn nôï vay. Trong nhöõng tröôøng hôïp ñöôïc xaùc ñònh coù theå troâng vaøo caùc nhaø baûo trôï cuûa döï aùn ñoái vôùi thanh toaùn nôï vay. Coù hai loaïi : – Boû rôi, luùc ñaàu laø caàu vieän troïn veïn sau ñoù laø phi caàu vieän (ví duï sau hoaøn taát) 03/28/09   4 - Caàu vieän coù giôùi haïn thöïc söï – caùc
 5.  Vì sao phaûi taøi trôï döï aùn?  Qui moâ vaø chi phí cuûa caùc döï aùn  Toái thieåu hoaù ruûi ro  Gìn giöõ khaû naêng ñi vay nôï Ñieåm then choát cuûa taøi trôï döï aùn laø phaân phoái ruûi ro 03/28/09   5
 6. Quaûn lyù vaø laøm giaûm ruûi ro Caùc loaïi ruûi ro cô baûn: Tröôùc hoaøn taát vaø Sau hoaøn taát A. Caùc ruûi ro tröôùc hoaøn taát   Caùc daïng ruûi ro Caùc caùch giaûm hoaëc chuyeån ruûi ro ra khoûi theå cheá taøi chính Ruûi ro tham gia ªCam keát cuûa nhaø baûo trôï vôùi döï aùn Tæ leä Nôï vay/Voán coå phaàn ªNhaø taøi trôï yeáu veà taøi chính Voán coå phaàn ñöôïc cam keát tröôùc, baûo ñaûm vôõ nôï cheùo Caùc ruûi ro hoaøn taát ªDöï aùn khoâng ñöôïc hoaøn taát Baûo ñaûm hoaøn taát ªVöôït chi phí Nhaø thaàu coù kinh nghieäm ªDöï aùn khoâng ñaït tôùi söï 03/28/09   6 hoaøn taát veà maët cô hoïc Hôïp ñoàng coù giaù
 7. Ruûi ro tröôùc hoaøn taát  Sai soùt trong xaây  Caùc nhaø taøi trôï döïng /thieát keá ñaûm nhieäm cho  Thaát baïi trong vay nôï quaù trình saûn  Taøi trôï cho chi phí xuaát vöôït möùc ñöôïc daøn xeáp tröôùc  Caùc baûo ñaûm cho quaù trình/thieát bò  03/28/09   7
 8. B. Caùc ruûi ro sau hoaøn taát Caùc loaïi ruûi ro Caùc caùch giaûm hoaëc chuyeån ruûi ro ra khoûi theå cheá taøi chính Taøi nguyeân thieânï nhieân /nguyeân lieäu thoâ  Söï saün coù cuûa vaät lieäu thoâ Caùc hôïp ñoàng cung caáp chaéc chaén, chöùng chæ döï tröõ ñoäc laäp, thò tröôøng baùn chuyeán saün saøng, Trong caùc döï aùn khai thaùc moû, caùc tröõ löôïng gaáp ñoâi khoái löôïng khai thaùc hoaïch 03/28/09   8 ñònh.
 9. Caùc ruûi ro sau hoaøn taát  Caùc ruûi ro trong saûn xuaát/vaän haønh  Khoù khaên trong vaän  Coâng ngheä ñaõ ñöôïc chöùng toû haønh daãn tôùi ngaân  Nhaø ñieàu haønh/ñoäi quaûn lyù löu thieáu huït coù kinh nghieäm  Caùc baûo ñaûm thöïc thi  Caùc ruûi ro thò tröôøng  Khoái löôïng – khoâng theå baùn toaøn boä  Caùc hôïp ñoàng daøi haïn vôùi saûn löôïng ngöôøi mua  Giaù – khoâng theå baùn  Caùc qui ñònh veà khoái löôïng toái xuaát löôïng coù laõi thieåu/giaù saøn, ñieàu khoaûn veà söï leo thang cuûa giaù  Caùc ruûi ro baát khaû khaùng  Baûo hieåm, quó phuïc vuï nôï vay 03/28/09Baõi coâng, luït loäi,    9 ñoäng ñaát, v.v…
 10. Caùc ruûi ro sau hoaøn taát  Ruûi ro chính trò  Bao truøm moât loaït vaán  Baûo ñaûm cuûa chính phuû nöôùc ñeà töø quoác höõu hoaù/ chuû nhaø sung coâng, caùc thay ñoåi  Baûo hieåm chính thöùc : EXIM cuûa thueá vaø caùc luaät  Baûo hieåm tö nhaân : LLOYDS leä khaùc, tính khoâng töï  Söï tham gia cuûa nhieàu phía/hai do chuyeån ñoåi cuûa phía ñoàng tieàn v.v…  Ruûi ro boû rôi  Kieåm ñònh tình traïng boû rôi döïa  Caùc nhaø taøi trôï boû rôi treân ngaân löu quaù khöù vaø döï aùn ngaân löu döï phoùng 03/28/09   10
 11. Caùc ruûi ro trong taøi trôï  Khoâng thöïc söï laø caùc ruûi ro cuûa döï aùn ñoái vôùi caùc chuû nôï, maø laø caùc ruûi ro maø nhöõng ngöôøi vay nôï phaûi ñoái maët coù theå bao goàm :  Ruûi ro nghieäp ñoaøn: Caùc ngaân haøng chaáp nhaän caùc quó nhöng khoâng giaûi ngaân vì tình hình thò tröôøng coù theå ñaõ thay ñoåi  Hoaùn ñoåi laõi suaát : Laõi suaát coá ñònh vôùi laõi suaát khaû bieán  Ruûi ro cuûa ñoàng tieàn : Vay baèng ñoàng tieàn yeáu vôùi laõi suaát cao vôùi vay baèng tieàn maïnh vôùi laõi suaát thaáp  Dòch vuï nôï cöùng nhaéc : ít meàm deûo hôn trong caùc ñieàu kieän dòch vuï nôï (khoâng mong muoán)  Vôõ nôï kieåu kích noå (Hair trigger defaults): Moät chaäm treã thanh toaùn laøm cho toaøn boä nôï trôû thaønh phaûi 03/28/09 traû (caàn ñöôïc traùnh)   11
 12. Caùc nguoàn taøi trôï  Caùc ngaân haøng thöông maïi  Caùc khoaûn cho vay theo nghieäp ñoaøn  Caùc khoaûn cho vay daøi haïn  Caùc khoaûn cho vay theo kieåu tín duïng tuaàn hoaøn  Caùc ngaân haøng thöông maïi laø moät nguoàn ngaân quó quan troïng ñoái vôùi taøi trôï döï aùn vì :  Caùc quó saün coù  Coù khaû naêng ñoái vôùi döï aùn phöùc taïp vaø phaân tích ruûi ro  Ít giôùi haïn hôn  Vieäc taøi trôï phi caàu vieän hoaëc caàu vieän coù 03/28/09   12 giôùi haïn coù theå xaûy ra 
 13.  Caùc trôû ngaïi trong taøi trôï cuûa ngaân haøng thöông maïi bao goàm :  Ñieån hình laø cho vay trung haïn (5-10 naêm) vôùi thôøi gian aân haïn ngaén, noù coù theå khoâng thích hôïp vôùi caùc nhu caàu cuûa döï aùn  Laõi suaát thaû noåi – tính khoâng chaéc chaén veà chi phí cuûa döï aùn  Chi phí cao 03/28/09   13
 14.  Caùc thò tröôøng taøi chính  Phaùt haønh traùi phieáu/ kyø phieáu  Hoa kyø, caùc thò tröôøng chaâu Aâu, Nhaät baûn  Tín phieáu coâng ty  Tín phieáu ôû Hoa kyø, chaâu AÂu  Caùc tín phieáu thöôøng coù caùc ñieàu kieän taøi trôï coù lôïi hôn caùc nôï vay cuûa ngaân haøng vì ruûi ro ñöôïc chia seû bôûi soá lôùn hôn caùc nhaø ñaàu tö treân thò tröôøng taøi chính, 03/28/09 thích hôïp hôn vôùi  caùc coâng ty lôùn ñöôïc giao 14
 15. Caùc nguoàn taøi trôï khaùc  Caùc phaùt haønh traùi phieáu theo thu xeáp rieâng (caùc coâng ty baûo hieåm, caùc quó höu boång, v.v…). Moät caùch khaùc thay theá cho phaùt haønh traùi phieáu toång hôïp maø baèng caùch ñoù caùc chöùng khoaùn ñöôïc baùn cho moät hoaëc moät vaøi nhaø ñaàu tö quan taâmtôùi vieäc giöõ nhöõng chöùng khoaùn naøy. Caùc ñieàu khoaûn ñöôïc ñaøm phaùn giöõa hai phía. Caùc chi phí giao dòch thaáp hôn vaø tieát kieäm thôøi gian  Moät vaøi nhaø ñaàu tö tieàm naêng do caùc phaùt haønh qua thu xeáp rieâng lôùn laøm cho caùc nhaø ñaàu tö phaûi ñoái maët vôùi caùc ruûi ro cuï theå cuûa 03/28/09   15 coâng ty
 16.  Caùc tín duïng xuaát khaåu  Ñöôïc ñeà xuaát bôûi caùc nöôùc OECD vaø nhieàu nöôùc khaùc ñeå thuùc ñaåy xuaát khaåu.Nguoàn taøi trôï haáp daãn vì: + Thôøi gian ñaùo haïn daøi hôn + Caùc laõi suaát coá ñònh + Caùc laõi suaát thaáp hôn thò tröôøng  Caùc nguoàn ña phöông/song phöông + IBRD (Ngaân haøng Theá giôùi) + Ngaân haøng Phaùt trieån cuûa khu vöïc (ADB, AFDB, IADB, v.v…) + Ngaân haøng Ñaàu tö Chaâu AÂu, v.v…. 03/28/09 Nhöõng theå cheá naøy laø nhöõng nguoàn taøi   16
 17.  Voán coå phaàn cuûa nöôùc ngoaøi/noäi ñòa  Tö nhaân hoaù voán coå phaàn noäi ñòa laø moát môùi: (i) voán coå phaàn cuûa coå ñoâng, (ii)voán maïo hieåm trong ñoù voán coå phaàn thöôøng ñöôïc cung caáp bôûi caùc nhaø ñaàu tö ñeå ñoåi laáy coå phaàn sôû höõu coâng ty;  Ñoái vôùi caùc coâng ty ñöôïc giao dòch coâng khai nhöõng löïa choïn laø : (i) coå phieáu thoâng thöôøng ôû nôi caùc coâng ty phaùt haønh coå phieáu thoâng thöôøng, (ii) caùc baûo ñaûm laø nhöõng chöùng khoaùn cung 03/28/09   17 caáp cho ngöôøi naém giöõ quyeàn mua coå phaàn
 18. Voán coå phaàn cuûa nöôùc ngoaøi/noäi ñòa (tieáp theo)  Caùc chöùng khoaùn lai nhö laø “nôï coù theå chuyeån ñoåi” hoaëc laø “coå phieáu öu ñaõi”  Caùc thaønh vieân/nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi trong lieân doanh - Löïa choïn tö nhaân hoaù chaúng haïn nhö BOT, BOO 03/28/09   18
 19. TAØI TRÔÏ DÖÏ AÙN TRÖÔØNG HÔÏP NHAØ MAÙY ÑIEÄN HUB 03/28/09   19
 20. CÔ SÔÛ CUÛA HUB  • COÂNG SUAÁT HIEÄN TAÏI CUÛA PAKISTAN LAØ 11,000 MW, SEÕ TAÊNG TRÖÔÛNG VÔÙI TÆ LEÄ 6% MOÃI NAÊM • 1,200 MW HOAËC 13% COÂNG SUAÁT CUÛA HEÄ THOÁNG (4 TRAÏM PHAÙT CHAÏY BAÈNG DAÀU) • ÑÖÔÏC VAÄN HAØNH VAØ BAÛO DÖÔÕNG BÔÛI NATIONAL POWER INTERNATIONAL CUÛA NÖÔÙC ANH • TOÅNG TAØI TRÔÏ 1.545 TRIEÄU USD (25% VOÁN COÅ PHAÀN) • 40 KM VEÀ PHÍA TAÂY-BAÉC KARACHI • DÖÏ AÙN ÑÖÔÏC AÁP UÛ TÖØ 10 NAÊM TRÖÔÙC • CAÙC CUOÄC ÑAØM PHAÙN KEÙO DAØI 8 NAÊM • 8 PHÖÔNG TIEÄN TAØI TRÔÏ • 7 ÑOÀNG TIEÀN • TAØI TRÔÏ SONG PHÖÔNG VAØ ÑA PHÖÔNG • BOO, DÖÏ AÙN CHÌA KHOAÙ TRAO TAY • CHÍNH PHUÛ PAKISTAN(GOP)-ÑAÕ BAÛO ÑAÛM CHO THOAÛ THUAÄN THÖÏC THI, THOÛA THUAÄN MUA ÑIEÄN NAÊNG, THOÛA THUAÄN CUNG CAÁP NHIEÂN LIEÄU 03/28/09   20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2