intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài trợ rủi ro sau tổn thất

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

260
lượt xem
51
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài khoản thấu chi là một khoản vay doanh nghiệp đã đặt trước với ngân hàng phòng khi hữu sự.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài trợ rủi ro sau tổn thất

 1. n tr R i ro TÀI TR R I RO I. TÀI TR SAU T N TH T 1. Các ngu n tài tr có s n sau t n th t • Ti n m t và u t ng n h n V n tài tr sau t n th t ch t ra khi công ty quy t nh tái u t và có th có s ph thu c l n nhau gi a quy t nh tái u t và tài tr . Phí c h i c a vi c không có ti n tái u t có quan h cùng chi u v i t su t n i hoàn (IRR) c a vi c tái u t . N ng su t tái u t l i ph thu c vào n ng su t s d ng v n tr c t n th t và s tàn phá do t n th t gây ra. Các xem xét trên ng ý vi c tài tr t n th t là r t quan tr ng i v i các doanh nghi p thành t ã s d ng v n m t cách hi u qu trong m t th i k dài t o ra tài s n cho c ông. Tuy nhiên m t c i m áng chú ý c a nh ng doanh nghi p này là h th ng có m c ti n m t và u t ng n h n d th!a (William J. Fruhan, 1979), và ây là ngu"n tài tr r# s$n có tái u t sau t n th t • N Tài kho n th u chi là m t kho n vay doanh nghi p ã t tr c v i ngân hàng phòng khi h u s . Trong ng n h n hình th c vay này có giá tr nh ti n m t v ph ng di n tính thanh kho n c a doanh nghi p và th ng c s d ng nh m t công c giúp gi m b t s bi n ng c a ngân l u ho t ng. V n c n ph i xem xét là phí c h i c a hình th c n này so v i chi phí c a các ph ng án khác và li u nó có làm suy y u tính thanh kho n c a doanh nghi p không Các kho n vay t xu t th c ch t là nh ng kho n vay ã t tr c v i ngân hàng phòng khi b t tr c nh h%a ho n, ki n t ng. Nó khác v i các kho n vay t tr c thông th ng là chi phí th p h n, có th vay c nhi u h n và ch s d ng cho m c ích ã c xác nh. & ây chúng ta ang bàn n v n tài tr sau t n th t nh ng th't ra các kho n vay t xu t ã c dàn x p tài tr các t n th t có th x y ra trong t ng lai. L i th c a vi c dùng bi n pháp tài tr t n th t này là: (1) Gi i h n và các i u kho n vay ã c th%a thu'n tr c khi t n th t x y ra, i u này giúp vi c ho ch nh qu n lý r i ro d( dàng h n, (2) Có th vay c nhi u, (3) Nhanh chóng tài tr ngay sau khi t n th t x y ra, nh ó gi m m c thi t h i do gián o n ho t ng Các kho n vay ng n và trung h n c)ng có th dùng tài tr sau khi t n th t x y ra, nó ph thu c vào tình hình th tr ng tín d ng lúc ó và s ánh giá c a ng i cho vay v m c r i ro c a doanh nghi p sau khi t n th t x y ra. N u dùng bi n pháp này tài tr cho nh ng t n th t l n thì doanh nghi p s* ch u m t gánh n ng tài chính do ph i hoàn tr v n và lãi trong th i h n ng n Vay dài h n: phát hành trái phi u phù h p khi vi c tái u t c n nhi u ti n và doanh nghi p ch a mang nhi u công n . Tính h p d n c a vi c phát hành trái phi u ph thu c Tr n Quang Trung
 2. n tr R i ro vào các y u t nh tình hình th tr ng tín d ng, t l n , h ng tín d ng c a doanh nghi p, th i gian gián o n ho t ng do t n th t…Phát hành trái phi u có th huy ng nhi u v n cho doanh nghi p tài tr cho t n th t nh ng có nh c i m là m t nhi u th i gian và i u này càng nên c xem xét khi t n th t do gián o n là áng k iv i doanh nghi p • V n c ph n Phát hành c phi u m i tài tr t n th t là bi n pháp th ng c dùng nh t. Lúc ó các i u kho n phát hành ph thu c vào nh'n nh c a nhà u t v t ng lai c a doanh nghi p sau khi t n th t x y ra và tình hình th tr ng c phi u lúc ó. Phát hành c phi u m i giúp doanh nghi p tránh c gánh n ng công n nh ng ph i chia x# b t l i nhu'n cho các c ông m i Nói chung phát hành c phi u và trái phi u không phù h p cho các t n th t nh% vì chi phí giao d ch l n. Nó c)ng không phù h p tài tr cho các t n th t nghiêm tr ng e d a v th c a doanh nghi p trên th ng tr ng vì t n th t do gián o n quá áng k gây b t l i cho doanh nghi p qua các i u kho n phát hành 2. nh h ng n c u trúc v n • N có chi phí th p h n v n c ph n & v trí nhà u t thì trái phi u ít r i ro h n c phi u, vì v'y h s$n sàng ch p nh'n mua trái phi u có l i su t th p h n c phi u. Trong khi ó doanh nghi p l i th y trái phi u là r i ro h n c phi u nên h c)ng s$n lòng t ng l i su t c phi u huy ng v n c ph n. N r# h n v n c ph n theo ngh+a l i su t trung bình c a trái phi u hi n nay th p h n l i su t mà các nhà u t mong i khi mua c phi u m i, vàchính l i su t trung bình xác nh giá c a ch ng khoán phát hành • Chi phí c a n và v n c ph n t ng theo t l n c a doanh nghi p Phát hành n càng nhi u r i ro v, n c a doanh nghi p càng l n, t! ó l i su t nhà u t yêu c u càng cao. Do ti n lãi ph i c thanh toán tr c, t l n l n s* d"n ph n r i ro do bi n ng thu nh'p v cho c ông càng nhi u làm t ng r i ro c a v n c ph n, vì v'y l i su t mong i c a các c ông c)ng t ng lên • WACC gi m khi t ng d n t l n vì ngu"n v n chi phí th p ang thay d n ngu"n v n có chi phí cao h n. - n m t m c X nào ó n u ti p t c t ng t l n thì s t ng chi phí c a c hai ngu"n v n s* l n át y u t ngu"n v n r# , trên làm cho WACC t ng d n lên. T i t l n X ta có c u trúc v n t i u vì giá tr doanh nghi p s* c c i do WACC c c ti u Ta xem hai doanh nghi p gi ng nhau v m i ph ng di n, ch khác nhau , c u trúc v n, doanh nghi p U không dùng n còn doanh nghi p L có t l n t i X nh ã gi i thi u , ph n trên. Doanh nghi p L s* có th giá cao h n doanh nghi p U. Gi s EBIT h.ng n m c a c hai doanh nghi p không i là 100 $. Doanh nghi p L có vay 500 $ v i lãi su t Tr n Quang Trung
 3. n tr R i ro 5% / n m. Do có vay n , c ông s* mong i , doanh nghi p L l i su t là 11%, còn , doanh nghi p U là 10%. Th giá c a hai doanh nghi p c cho trong b ng sau Cty U (không n ) Cty L (có n ) EBIT 100 100 Lãi (5%) 0 25 L i t c tr c thu (T= 0%) 100 75 L i su t mong ic ac ông 0.1 0.11 Th giá v n c ph n 1000 682 Th giá doanh nghi p 1000 1182 WACC 0.1 0.085 N 0 500 • nh lý Miller-Modigliani: V lâu dài th giá c a doanh nghi p có s d ng n và doanh nghi p không s d ng n là nh nhau, ngh+a là c u trúc v n không nh h ,ng t i th giá doanh nghi p Trong ví d trên m/i n m ch doanh nghi p L ki m c 100 – 25 = 75 N u lãi su t cho vay i v i cá nhân và doanh nghi p là nh nhau, ch doanh nghi p L có th th c hi n các giao d ch sau: a. Bán h t c ph n trong doanh nghi p L theo th giá (682 $) b. Vay 318 $ v i lãi su t 5% c. Mua l i doanh nghi p U theo th giá (1000 $) Bây gi m/i n m anh ta ki m c 100 – 318*0.05 = 84.1 $ Nh v'y b.ng cách thay n doanh nghi p b.ng n cá nhân, ch doanh nghi p L ã chuy n vi c s, h u m t doanh nghi p có n thành s, h u m t doanh nghi p không n và ki m c thêm l i nhu'n (84.1 – 75 = 9.1). M t h qu t t y u trên th tr ng là các doanh nghi p có n s* c bán ào t, i u này làm gi m giá c a chúng nh ng "ng th i c)ng làm t ng l i su t u t mong i trên các doanh nghi p này. Tình hình các doanh nghi p không n c)ng di(n ra t ng ng: mua ào t, giá t ng, l i su t mong i gi m. Quá trình này ti p t c di(n ra cho n khi t c tr ng thái cân b.ng: không còn chênh l ch giá c)ng nh WACC gi a doanh nghi p có n và doanh nghi p không n (có các y u t khác gi ng nhau), ngh+a là c u trúc v n không nh h ,ng t i th giá doanh nghi p 3. Phân tích tài tr sau t n th t khi dòng thu nh p không i Ta bi t n u m t doanh nghi p có dòng thu nh'p h.ng n m không i là E, l i su t c ông mong i khi u t vào doanh nghi p này là kE, thì th giá v n c ph n c a doanh nghi p (MVE) là Tr n Quang Trung
 4. n tr R i ro E MVE = kE Ta xem ví d sau ây Tuy t Trân và - i Phát là hai doanh nghi p bao bì và s n xu t các s n ph0m t! s a. Sau vài n m ho t ng hai ch em nh'n th y phó-mát là m t th tr ng ti m n ng do nhu c u c a các nhà hàng th c n nhanh nên h p tác v i nhau thành công ty T&P s n xu t phó-mát. Công ty c tài tr b.ng n (2 tri u USD v i lãi su t 10% / n m) và v n c ph n (500,000 c phi u th ng). Hai nhà máy ang ho t ng s n xu t các s n ph0m t! s a và phó-mát, m/i nhà máy cung c p ngu"n thu nh'p n nh 1 tri u USD m/i n m. M t tr'n l t l n ã gây thi t h i nghiêm tr ng cho nhà máy phó-mát. Công ty gi l i r i ro này vì nhà máy , v trí a lý b t l i làm cho phí b o hi m l t l i quá cao không th kham n i. Thi t h i g n nh hoàn toàn c tính kho ng 2 tri u USD và ây c)ng là chi phí tái u t s n xu t tr, l i. Chúng ta s* xem xét nh h ,ng c a t n th t lên giá tr doanh nghi p và quy t nh xem có nên tái u t hay không. - n gi n ta gi s thu su t thu l i t c là 0%. Các tính toán cho trong b ng d i ây nh h ng c a t n th t trên giá tr v n c ph n Tr c t n th t Sau t n th t EBIT 2,000,000 1,000,000 Lãi (10%) 200,000 200,000 L i t c tr c thu 1,800,000 800,000 Thu (0%) 0 0 L i t c thu n 1,800,000 800,000 EPS 3.60 1.60 L i su t mong ic ac ông 0.15 0.17 Giá m t c ph n 24.00 9.41 Th giá v n c ph n 12,000,000 4,705,882 N 2,000,000 2,000,000 Th giá Doanh nghi p 14,000,000 6,705,882 S c phi u 500,000 500,000 WACC 0.1429 0.1491 - tài tr cho vi c tái u t công ty c n 2 tri u USD. Có th huy ng ngu"n v n này b.ng cách phát hành trái phi u v i lãi su t cu ng phi u 12%. -i u này làm t ng r i ro cho công ty do t ng t l n và d n n làm t ng l i su t mong i c a nhà u t vào c phi u t! 0.15 lên 0.17. Ph ng án khác là phát hành thêm c phi u. Trong ví d này không có t n th t do gián o n nên thu nh'p s* c h"i ph c l i nh tr c khi t n th t x y ra, ngh+a là c u trúc v n ban u c)ng s* c h"i ph c và chi phí v n v n là 0.15. Các tính toán cho trong b ng sau ây Tr n Quang Trung
 5. n tr R i ro Tài tr sau t n th t (Thu nh p không t ng tr ng) Tái u t sau t n th t Tr c t n th t Sau t n th t B ng n B ng v n c ph n EBIT 2,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 Lãi 200,000 200,000 440,000 200,000 L i t c tr c thu 1,800,000 800,000 1,560,000 1,800,000 Thu (0%) 0 0 0 0 L i t c thu n 1,800,000 800,000 1,560,000 1,800,000 EPS 3.60 1.60 3.12 3.00 L i su t mong ic ac ông 0.15 0.17 0.17 0.15 Giá m t c ph n 24.00 9.41 18.35 20.00 Th giá v n c ph n (MVE) 12,000,000 4,705,882 9,176,471 12,000,000 N c (10%) 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 N m i (12%)/C phi u m i 2,000,000 100,000 Th giá Doanh nghi p 14,000,000 6,705,882 13,176,471 14,000,000 S c phi u c 500,000 500,000 500,000 500,000 WACC 0.1429 0.1491 0.1518 0.1429 Bây gi chúng ta có th t ng k t m t vài v n , ph n này. Chúng ta ã phân tích ch n ph ng án tài tr làm c c i giá tr v n c ph n c a các c ông c). Th't ra chúng ta có th dùng b t k tiêu chu0n nào sau ây vì chúng u t ng ng v i nhau: a. C c i giá tr v n c ph n c a c ông c) b. C c i giá tr c phi u c. C c i th giá doanh nghi p d. C c ti u chi phí v n 4. Phân tích tài tr sau t n th t khi dòng thu nh p thay i Gi s dòng thu nh'p c a công ty t ng tr ,ng v i t c g và thu nh'p hi n nay là E0 thì chúng ta có th nh giá v n c ph n c a công ty theo công th c E 0 (1 + g ) i E0 MVE = = (1 + k E ) i kE − g Xem ví d sau ây Công ty Ph ng Anh có thu nh'p (EBIT) hi n nay là 10 tri u USD và d oán s* t ng v it c 2% / n m. Công ty hi n có 20 tri u USD n v i lãi su t 8% và 2 tri u c phi u th ng có th giá hi n nay là 56 tri u USD. L i su t mong i c a nhà u t iv ic phi u này là 0.17. M t tr'n h%a ho n ã x y ra và thi t h i c c l ng kho ng 20 tri u USD. Tr! phi công ty quy t nh tái u t , thu nh'p d ki n ch còn 7 tri u USD / n m. N u không tái u t , t l n t ng lên s* làm l i su t mong i t ng lên 0.18. Hai k ho ch tài tr tái u t c ngh nh sau: a. Tài tr toàn b.ng n v i lãi su t 8.5%, i u này làm t ng t l n do ó làm t ng l i Tr n Quang Trung
 6. n tr R i ro su t mong i lên 0.18. T c t ng tr ,ng c a thu nh'p c c l ng cho ph ng án này là 2.5% b. Phát hành c phi u m i, t l n không thay i nên l i su t mong i khi u t vào c phi u này v n là 0.17. T c t ng tr ,ng c a thu nh'p trong tr ng h p này c c l ng là 2% N u không tái u t t c t ng tr ,ng c a thu nh'p c cl ng là 2.25%. Các ph ng án tài tr khác nhau c trình bày trong b ng d i ây Tài tr sau t n th t (T.nh p t ng tr ng v i t g) Tái u t sau t n th t Tr c t n th t Sau t n th t B ng n B ng v n c ph n EBIT 10,000,000 7,000,000 10,000,000 10,000,000 Lãi 1,600,000 1,600,000 3,300,000 1,600,000 L i t c tr c thu 8,400,000 5,400,000 6,700,000 8,400,000 Thu (0%) 0 0 0 0 L i t c thu n 8,400,000 5,400,000 6,700,000 8,400,000 EPS 4.20 2.70 3.35 2.70 L i su t mong ic ac ông 0.17 0.18 0.18 0.17 T c t ng tr ng trung bình 0.02 0.0225 0.025 0.02 Giá m t c ph n 28.00 17.14 21.61 18.00 Th giá v n c ph n (MVE) 56,000,000 34,285,714 43,225,806 56,000,000 N c (8%) 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 N m i (8.5%)/C phi u m i 20,000,000 1,111,111 Th giá v n c ph n c 56,000,000 34,285,714 43,225,806 36,000,000 Th giá v n c ph n m i 20,000,000 Th giá Doanh nghi p 76,000,000 54,285,714 83,225,806 76,000,000 S c phi u c 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 WACC 0.1463 0.1432 0.1331 0.1463 Chúng ta có th xem xét vài k t qu tính toán trên a. Th giá c a v n c ph n c) l n nh t khi tài tr toàn b.ng n b. Giá c phi u cao nh t v i ph ng án tài tr b.ng n c. Th giá doanh nghi p cao nh t khi tài tr toàn b.ng n d. Chi phí v n th p nh t v i ph ng án tài tr b.ng n 5. Chi phí giao d ch và t n th t do gián o n Chi phí giao d ch và t n th t do gián o n u nh h ,ng b t l i n hi n giá c a ngân l u t! tái u t . Chi phí giao d ch bao g"m các chi phí liên quan n vi c phát hành ch ng khoán, chi phí v pháp lý, chi phí x lý h" s trong công ty…Các chi phí này làm s t gi m ngân l u mong i , n m t n th t x y ra và h"i ph c d n v m c n nh h n , các n m sau. T n th t do gián o n c)ng phá v1 nh p i u phát tri n n nh c a ngân Tr n Quang Trung
 7. n tr R i ro l u mong i. Ng i ta chia t n th t này thành hai thành ph n: th ng xuyên và nh t th i. Có nhi u t n th t gây ra gián o n trong kinh doanh và sau ó là thi t h i v thu nh'p. N u doanh nghi p có th h"i ph c l i t c t ng tr ,ng nh tr c kia thì t n th t do gián o n có th xem là nh t th i. Nh ng n u doanh nghi p không th h"i ph c nh c) thì t n th t v!a có nh h ,ng nh t th i v!a có nh h ,ng th ng xuyên v sau Xem ví d c a công ty s n xu t bia BT sau ây M t v h%a ho n x y ra , phân x ,ng bao bì gây thi t h i nghiêm tr ng cho công ty bia BT. Cháy l n n n i b ph'n c u h%a c a thành ph không n c d'p t t ng n l a, ph i phá các b bia ng n ch n s lây lan c a ng n l a ra các khu v c ph c'n. H'u qu sau ó là ban giám c công ty ph i xem xét m t s d báo v tài chính, ánh giá các thi t h i quy t nh xem có nên xây d ng l i nhà máy không, và n u tái u t thì tài tr nh th nào. Các chi ti t c n thi t c t ng k t sau ây: C u trúc v n hi n nay: 20 tri u USD n v i lãi su t 10%, 1 tri u c phi u th ng có l i su t mong i là 15% Thu nh p tr c t n th t: hy v ng k m c 15 tri u USD trong n m nay, không d ki n t ng tr ,ng Thu nh p sau t n th t (n u tái u t ): thu nh'p n m nay ch còn 5 tri u USD nh ng công ty hy v ng s* khôi ph c l i th ph n trong n m t i và gi c m c thu nh'p n nh h.ng n m là 14 tri u USD. N u không tái u t công ty không còn thu nh'p và s* ph i thanh lý Chi phí tái u t : chi phí xây d ng, trang thi t b là 30 tri u USD, thêm chi phí cho m t chi n d ch qu ng cáo khôi ph c l i th ph n là 5 tri u USD Các ph ng án tài tr : B o hi m b"i th ng 15 tri u USD, 20 tri u còn l i có th huy ng t! các ngu"n sau: a. Phát hành trái phi u v i lãi su t cu ng phi u là 12%, t l n và r i ro ho t ng t ng lên sau v h%a ho n làm l i su t mong i t ng lên 17%, chi phí phát hành là 0.2 tri u USD b. Phát hành c phi u, l i su t mong i bây gi s* là 16%, chi phí phát hành là 0.3 tri u USD Tr c tiên chúng ta gi i quy t v n tái u t ; n u nh t trí tái u t chúng ta s* gi i quy t ti p v n tài tr Tái u t Chi phí tái u t là 35 tri u (m c dù có 15 tri u ti n b"i th ng b o hi m nh ng ti n này v n có chi phí c h i nh các ngu"n ti n khác). Tái u t s* t o ra dòng EBIT sau ây N m: 0 1 2 3 4 … Tri u USD: 5 14 14 14 14 Ta tính c IRR = 34% Tr n Quang Trung
 8. n tr R i ro Ch n ph ng án tài tr Các ph ng án tài tr c phân tích trong b ng sau Các ph ng án tài tr sau t n th t B ng n B ng v n c ph n N m t n th t (t=0) N m k ti p N m t n th t (t=0) N m k ti p EBIT 5,000,000 Lãi n c (10%) 2,000,000 2,000,000 2,400,000 300,000 12,000,000 S c phi u c 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 S c phi u m i T ng 1,000,000 1,000,000 1,422,340 i ông 0.17 0.16 0.16 48,665,460 67,355,172 47.355 47,355,172 II. TÀI TR TR C T N TH T B!NG B O HI"M B o hi m có hai ch c n ng: • Cung c p ngu"n tài chính tài tr cho tái ut • 2n nh dòng thu nh'p c a doanh nghi p 1. nh h ng c a b#o hi$m lên th giá c a v n c ph n: phân tích sau t n th t Công ty Tr n Quang v!a u t 5 tri u USD s n xu t thi t b leo núi. Ph ng ti n s n xu t b h h%ng do h%a ho n gây ra t n th t 2 tri u cho công ty, ây chính là chi phí s a ch a và thay th các thi t b h h%ng. T n th t do gián o n khá nghiêm tr ng do tính ch t th i v trong kinh doanh, c l ng phân n a thu nh'p c a n m nay s* b m t, còn v lâu dài thì có nhi u ánh giá r t khác nhau: công ty có th không ph i ch u nh h ,ng lâu dài c a r i ro trên thu nh'p, công ty c)ng có th ph i ch u m t vi(n c nh t"i t do các i th c nh tranh s* th!a c chi m m t th ph n và công ty ch có th khôi ph c t i a 75% thu nh'p tr c t n th t. Thu nh'p h.ng n m hi n nay là 1 tri u, l i su t các c ông mong i , công ty là 10% và không b nh h ,ng b,i t n th t. V n u t 5 tri u USD ban u c tài tr t! phát hành 250,000 c phi u th ng, công ty ch a vay n Gi s t t c các t n th t tr c ti p k c t n th t do gián o n kinh doanh u cb o hi m b"i th ng y , vì v'y không c n ph i t ra v n tái u t . 3nh h ,ng c a b o hi m lên giá tr v n c ph n c cho trong b ng sau Tr n Quang Trung
 9. n tr R i ro Phân tích (sau t n th t) b#o hi$m Tr c t n th t Sau t n th t (Nh t th%i) Sau t n th t (Lâu dài) N m1 N m 2,3… N m1 N m 2,3… EBIT 1,000,000 B#o hi$m b i th %ng 500,000 500,000 Thu nh p s n có $ phân ph i 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 750,000 S c phi u 250,000 EPS 4.00 L i su t mong ic ac ông 0.10 0.10 40.00 30.91 ! ! ! ! 7,727,273 2. Phân tích (tr c t n th t) b#o hi$m Xem m t doanh nghi p u t K USD t o ra m t dòng thu nh'p h.ng n m là E. Vi c u t này có t ng thêm giá tr cho doanh nghi p không tùy thu c hi n giá c a dòng thu nh'p có l n h n K hay không. Ta bi t tiêu chu0n quy t nh u t là E E K≤ = (1 + k ) i k trong ó K là u t ban u E là thu nh'p h.ng n m k là chi phí v n Trong th c t dòng thu nh'p ti m 0n y u t r i ro, c thu n túy l n suy oán, vì v'y giá tr E ph i kh u tr! b t t n th t trung bình do r i ro gây ra. Công vi c c a chúng ta là phân tích xem li u vi c mua b o hi m trong n m nay có làm t ng giá tr c a doanh nghi p không. M c dù chúng ta cung c p m t kho n d phòng cho m t n m nh ng l i ích s* tích l)y cho nhi u n m s p t i, vì thu nh'p E trong t ng lai s* g"m c ph n l i nhu'n t! tái u t c b"i th ng t! b o hi m. Hãy xem các kh n ng sau ây: a. Thu nh'p trung bình , n m th i n u t n th t không x y ra trong n m nay là ENi, N ngh+a là “No loss” b. Thu nh'p trung bình sau khi ã tr! t n th t EL d trù s* ch u trong t ng lai n u t n th t x y ra trong n m nay, gi s không tái u t , là Ei c. N u g i LK là t n th t trung bình x y ra trong n m nay và rFG là l i su t c a ngu"n tài nguyên b phá h%ng thì ta s* có m i quan h EL = rFG * LK Ví d , n u t n th t trong n m nay có th là Tr n Quang Trung
 10. n tr R i ro thì t n th t trung bình LK là 4 tri u N u rFG là 0.25 thì EL = 0.25*4 = 1 tri u Gi s chúng ta ang , th i i m 1 / 1 / 2001 và thu nh'p h.ng n m d ki n là 20 tri u n u không x y ra t n th t thì 2001 2002 2003 ENi 20 20 20 EL 1 1 1 Ei 19 19 19 V i các khái ni m ã c trang b , bây gi chúng ta có th ti n hành phân tích quy t nh mua b o hi m có phí b o hi m là P. L i ích c a quy t nh này là doanh nghi p s* c tài tr tái u t n u t n th t x y ra, nh ó dòng thu nh'p s* t ng t! Ei lên ENi. B o hi m s* làm t ng giá tr doanh nghi p khi E Ni − E L E Ni ≤ −P (1 + k ) i (1 + k ) i hay EL P≤ (1 + k ) i L u ý là trong l'p lu'n trên chúng ta a. B% qua t n th t do gián o n kinh doanh, dòng thu nh'p c gi nh s* h"i ph c l i m c tr c t n th t n u tái u t b. Gi nh b o hi m không nh h ,ng n su t chi t kh u k c. G n quy t nh b o hi m và quy t nh tái u t v i nhau. Th c ra chúng ta có th tái u t t! các ngu"n khác nh n hay c ph n m i Xem ví d sau ây Công ty s n xu t àn organ Tuy t Trân c l ng giá tr nhà x ,ng, t"n kho, thi t b và các tài s n khác là 30 tri u USD. T! s li u trong ngành và kinh nghi m v t n th t tr c ây c a công ty, ng i ta c l ng t n th t trung bình t! các r i ro c b o hi m là 0.6 tri u, và chúng s* c b"i th ng y v i phí b o hi m là P = 1.25*0.6 = 0.75 tri u. Thu nh'p h.ng n m là 5 tri u, t ng ng v i l i su t u t trung bình là 16.7%. T n th t thu nh'p trung bình là EL = rFG * LK = 0.2*0.6 = 0.12 tri u (L u ý là l i su t c a ngu"n tài nguyên b phá h%ng l n h n l i su t u t trung bình tr c khi t n th t x y ra, i u này cho th y có s ph thu c l n nhau trong quá trình s n Tr n Quang Trung
 11. n tr R i ro xu t). Công ty không dùng n , ch có 1 tri u c phi u th ng. L i su t mong i c a c ông i v i công ty là 10%. Các tính toán c cho trong b ng bên d i, ta th y khi mua b o hi m th giá c a v n c ph n cao h n. -i u này s* c kh4ng nh thêm t! bi u th c EL 0.12 0.75 = P ≤ = = 1.2 (1 + k ) i 0.1 Phân tích (tr c t n th t) b#o hi$m Không b#o hi$m B#o hi$m N N m Không tái ut N m1 2,3… Thu nh p mong i (EN) 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 Ti&n lãi 36,000 T n th t thu nh p trung bình (EL) 120,000 Phí b#o hi$m (P) 750,000 Thu nh p $ phân ph i (E) 4,880,000 4,250,000 5,000,000 4,964,000 S c phi u 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 EPS 4.88 4.25 5.00 4.964 L i su t mong ic ac ông 0.10 0.10 0.10 0.10 0.105 Giá m t c ph n 48.80 Th giá v n c ph n 48,800,000 49,704,545 49,640,000 47,276,190 Phó giám c ph trách tài chính c a công ty Tuy t Trân cho nhà qu n tr r i ro bi t là do công ty ch a vay n nên tái u t sau t n th t có th c tài tr b.ng n . Vì t n th t do gián o n c c l ng là áng k nên lãi su t có l* cao h n bình th ng m t chút. Lãi su t hi n nay hy v ng s* không t ng trong n m t i và c c l ng kho ng 6%. Vì t n th t trung bình EL kho ng 0.6 tri u, ti n lãi ph i tr là 0.06*0.6tri u = 0.036 tri u. Gi nh b o hi m không nh h ,ng n su t chi t kh u k v n c duy trì, k = 0.1. Th giá v n c ph n và giá c phi u c tính v i su t chi t kh u này và ch nh% h n các giá tr trong ph ng án b o hi m m t chút. Nh v'y hình nh tài tr tr c t n th t b.ng b o hi m s* t ng thêm giá tr c a v n c ph n so v i tài tr b.ng n sau khi t n th t x y ra. Th't ra u i m c a tài tr tr c t n th t b.ng b o hi m còn l n h n vì vi c vay n tài tr sau khi t n th t x y ra s* làm t ng l i su t c ông mong i khi u t vào công ty. M c t ng c a k có l* không l n vì nó ch ph n ánh vi c t ng òn b y tài chính h n là món n mà công ty vay. 3. B#o hi$m và chi phí v n B o hi m s* gi m thi u r i ro cho doanh nghi p, vì v'y nhà u t s4n lòng ch p nh'n m t l i su t th p h n, t! ó làm gi m chi phí v n c a doanh nghi p. Ta bi t nhà u t có th gi m r i ro c a mình b.ng cách phân tán u t vào nhi u tài s n khác nhau. Ph n r i ro gi m b t nhi u hay ít tùy thu c vào m c bi n ng c a l i su t c phi u và ây Tr n Quang Trung
 12. n tr R i ro là ph n r i ro không h th ng. Bi n pháp phân tán u t ch có th làm gi m r i ro không h th ng ch không th làm gi m r i ro h th ng. M t bi n pháp khác có th làm gi m r i ro cho doanh nghi p là mua b o hi m, nh ó h ,ng c u i m c a vi c phân tán r i ro qua nh ng khách hàng mua b o hi m. Nh v'y t phân tán u t hay phân tán qua b o hi m u cho cùng k t qu i v i nhà u t và có th xem nh là nh ng th ph0m c a nhau. T! vi(n c nh này ta có th xác nh hai cách mà vi c mua b o hi m làm thay i chi phí v n • B o hi m có th làm thay i m c r i ro h th ng c a v n c ph n. Vì giá c phi u có liên quan v i r i ro h th ng, b t k m t s thay i nào c a r i ro này c)ng nh h ,ng n chi phí v n c a doanh nghi p • C hai bi n pháp phân tán u có chi phí giao d ch. N u chi phí phân tán qua b o hi m th p h n, c phi u c a doanh nghi p c b o hi m s* c bán v i giá cao h n, t! ó làm gi m chi phí v n c ph n Bây gi chúng ta s* tìm hi u c ch r i ro h th ng trong phân ph i t n th t nh h ,ng n chi phí v n. - n gi n ta xem tr ng h p doanh nghi p không vay n , lúc ó chi phí v n c ph n chính là chi phí v n. Giá tr β c a c phi u chính là trung bình tr ng s c a các ho t ng thành ph n. Chúng ta xác nh hai thành ph n bao g"m l i su t t o ra do t t c các ho t ng kinh doanh và ho t ng qu n tr r i ro β :+ $ 0 & %/ βB : + $ % & .%"' - " ,% " β = ω1β B + ω 2β RM β 12 : + $ * ) $" ( $ % ωi : %&"' % $ #" !" EN EL ω1 = # ω2 = − E E trong ó EL, EN l n l t là t n th t trung bình và thu nh'p ã lo i tr! t n th t; E là thu nh'p k c t n th t trung bình trong n m t i, EN – E = EL Thay các giá tr tr ng s vào ph ng trình trên, ta c EN E β = β B − L β RM 5- %6"' 3 + $% /34 E E EN β = βB 53 + $% /3 % #" !"4 E T! hai ph ng trình trên ta có th xác nh nh h ,ng c a b o hi m lên giá tr beta c a c phi u nh sau EN E E E ∆β = β B − N β B − L β RM = L β RM E E E E Tr n Quang Trung
 13. n tr R i ro 3nh h ,ng lên chi phí v n c ph n có c t! mô hình CAPM E(rS ) = rf + β S [E(rm ) − rf ] trong ó rs là l i su t c a c phi u rf là lãi su t không r i ro rm là l i su t c a ch s th tr ng Cu i cùng s thay i c a beta c a c phi u sau khi t n th t x y ra s* làm cho chi phí v n c ph n thay i nh sau EL ∆E (rS ) = ∆β S [E (rm ) − rf ] = β RM [E (rm ) − rf ] E Xem ví d minh h a sau ây Bây gi chúng ta s* cho thêm m t s thông tin v công ty Tuy t Trân. Gia ình ông Tr n n m gi kho ng 65% s c ph n c a công ty và gi các ch c v ch t ch h i "ng qu n tr , giám c, phó giám c marketing, phó giám c qu n tr . S c phi u còn l i c giao d ch không th ng xuyên trên th tr ng OTC. Không có thay i áng k v s, h u c a gia ình này trong nhi u n m nay, và qu n lý ki u gia ình là m c tiêu c a các thành viên trong gia ình ông Tr n. Ng n ng!a r i ro b.ng cách phân tán u t c xem là t n kém h n so v i phân tán qua b o hi m. Phó giám c tài chính (không ph i là ng i nhà ông Tr n) quy t nh n u ph i mua b o hi m thì l i su t trên v n c ph n s* gi m 1%, và ây ch là nh'n nh ch quan ch không d a trên nh ng tính toán chính xác các chi phí. Ngoài ra r i ro h th ng g n v i các t n th t thu n túy c)ng có nh h ,ng c xác nh nh sau L i su t mong ic ac ông (khi không mua b o hi m) c tính t! E(rS ) = rf + β S [E(rm ) − rf ] trong ó EN E β = β B − L β RM 5- %6"' 3 + $% /34 E E Các thông tin tr c ây là EN = 5 tri u, EL = 0.12 tri u, E = 4.88 tri u Cho thêm các thông tin sau βB = 0.8 β RM = -0.25 rf = 0.06 E(rm ) = 0.108 T! ó ta tính c βS = 0.826 E(rS ) = 0.1 Tr n Quang Trung
 14. n tr R i ro Ph n r i ro h th ng trong t n th t thu n túy c ng n ng!a nh b o hi m là ∆E(rS ) = -0.0003 3nh h ,ng này quá nh% nên có th b% qua Tóm l i, l i su t c ông mong i khi u t vào doanh nghi p là 0.10 n u không mua b o hi m tr! ----- nh h ,ng không áng k c a r i ro h th ng tr! 0.01 nh h ,ng do chi phí phân tán 0.09 n u có mua b o hi m Các k t qu tính toán cho trong b ng sau Công ty Tuy t Trân: nh h ng c a b#o hi$m lên chi phí v n Không b#o hi$m B#o hi$m N Không tái ut N m1 N m 2,3… Thu nh p mong i (EN) 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 Ti&n lãi 36,000 T n th t thu nh p trung bình (EL) 120,000 Phí b#o hi$m (P) 750,000 Thu nh p s n có $ phân ph i (E) 4,880,000 4,250,000 5,000,000 4,964,000 S c phi u 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 EPS 4.88 4.25 5.00 4.964 L i su t mong ic ac ông 0.10 0.09 0.09 0.105 Giá m t c ph n 48.80 55.22 55.56 47.28 Th giá v n c ph n 48,800,000 55,218,400 47,276,190 4. B#o hi$m và t n th t do gián o n Nh c l i m t s nh ngh+a tr c ây LK là thi t h i trung bình c a ngu"n v n EL là t n th t thu nh'p trung bình sau khi r i ro x y ra và không tái u t EN là thu nh'p trung bình , n m th i không xét t i t n th t trong n m t i E là thu nh'p trung bình , n m th i có xét t i t n th t trong n m t i Nh v'y, EL = EN – E N u không có t n th t do gián o n kinh doanh, thu nh'p có th h"i ph c t! E v EN n u doanh nghi p quy t nh tái u t . N u b gián o n kinh doanh sau khi t n th t x y ra, thu nh'p có th không h"i ph c v m c tr c khi t n th t x y ra, nó n.m trong kho ng E và EN, m c dù c tái u t y . Chúng ta nh ngh+a t n th t do gián o n là t n th t thu nh'p sau khi r i ro x y ra và không khôi ph c l i c b.ng bi n pháp tái u t , ký hi u là EINT. Nh v'y, EN – EINT là m c thu nh'p trung bình khi có tái u t và gi nh có t n th t do gián o n Tr n Quang Trung
 15. n tr R i ro (E N − E INT ) − E rRV = là l i su t c a tái ut LK EL rFG = là ph n l i su t b m t do ngu"n l c b phá h)y LK N u không có t n th t do gián o n, rFG = rRV N u có t n th t do gián o n, rFG rRV N u công ty b o hi m có ph ng pháp nh phí b o hi m sao cho phí b o hi m ph n ánh c s ti n b"i th ng, phí b o hi m s* liên quan m't thi t v i EINT. Ch4ng h n công ty b o hi m s* dùng m t t l trang tr i cho chi phí, hoa h"ng, d phòng, l i nhu'n…và phí b o hi m c tính theo công th c E INT ,i PINT = (1 + α ) n i =1 (1 + k R )i trong ó PINT là phí b o hi m do gián o n kinh doanh α là y u t bù p c a công ty b o hi m n là s n m gián o n c b o hi m kR là su t chi t kh u c a công ty b o hi m M c dù trong th c t không th có cách tính phí b o hi m phân bi t các t n th t hoàn h o nh v'y, chúng ta v n minh h a cách tính trên trong ví d sau ây th y s nh y c m c a các kho n ti n b"i th ng trung bình Ví d minh h a - i Phát là công ty chuyên s n xu t phân hóa h c và các s n ph0m h u c . D án thay th máy móc, thi t b , m t nhà máy c a - i Phát c n kho n 50 tri u USD. Thu nh'p h.ng n m c a công ty hi n nay là 10 tri u, c d báo là không thay i trong các n m t i. Nhà qu n tr r i ro c a công ty c yêu c u làm m t b n báo cáo tóm t t các t n th t có th x y ra do h%a ho n, cháy n , bão l t và các hi m h a khác, "ng th i c l ng các chi phí ng n ng!a b.ng b o hi m. Thông tin tóm t t cho d i ây Giá tr ngu"n v n thay th 50 tri u T n th t trung bình c a ngu"n v n LK (s li u c a ngành) 1 tri u Thu nh'p trung bình n u không có t n th t EN 10 tri u Thu nh'p trung bình n u không tái u t EL 0.6 tri u Thu nh'p trung bình n u tái u t y EN – EINT 9.8 tri u T n th t trung bình do gián o n EINT 0.2 tri u (E N − E INT ) − E IRR c a tái u t , rRV = 0.4 LK Tr n Quang Trung
 16. n tr R i ro C u trúc v n N hi n t i 10 tri u v i lãi su t coupon 8% C ph n hi n t i 1.2 tri u c phi u th ng L i su t mong i c a c ông: N u không mua b o hi m 0.105 Mua b o hi m (tr c ti p và gián o n) 0.10 Tài tr sau t n th t b.ng n 0.107 Tài tr sau t n th t b.ng v n c ph n 0.105 N u phát hành thêm n m i tài tr tái u t , lãi su t d báo là 9% B#o hi$m • B o hi m t n th t tr c ti p, phí b o hi m tính nh sau (1 + α )*LK = 1.2*1 tri u = 1.2 tri u • B o hi m gián o n bù p t n th t thu nh'p trong 2 n m, phí tính nh sau E INT 0.2 (1 + α ) 2 = 1.2 0.2 + = 0.458 tri u i =1 (1 + k R ) i 1.1 Không tái Tài tr b ng b#o hi$m T.tr sau ut N m1 N m2 N m 3,4… t.t b ng n "# T n th t thu nh p, không tái u t (EL) 0.60 T n th t thu nh p, tái u t (EINT) Chi tr# cho b#o hi$m gián o n 0.20 0.20 Ti&n lãi: N hi n hành (8%) 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 N m i (9%) Phí b#o hi$m 1.658 Thu nh p dùng $ phân ph i (E) S c phi u (m) 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 $% L i su t mong ic ac ông (kE) 0.105 0.10 0.10 0.10 0.107 Giá m t c ph n (EPS/kE) Th giá v n c ph n 81.90 90.29 91.02 90.00 83.27 T! các k t qu tính toán trên, ta có th rút ra ph ng án t t nh t n u d a trên giá tr v n c ph n. R% ràng ph ng án tái u t luôn c l a ch n dù tài tr b.ng b o hi m hay b.ng n vì l i su t tái u t (IRR) là 40%, quá l n. Tài tr b.ng b o hi m c a thích Tr n Quang Trung
 17. n tr R i ro h n vì l i su t mong i c a c ông trong ph ng án này là 10%, th p h n so v i ph ng án tài tr b.ng n là 10.7% 5. B#o hi$m tài s#n d th'a Công ty thép Ph ng Anh ang b nh h ,ng nghiêm tr ng b,i xu h ng nhu c u i v i s n ph0m công ty và v n c nh tranh qu c t . -i u này càng r% khi xem xét thêm các thông tin sau: Chi phí thay th các tài s n c a công ty là 1,200 tri u USD, trong khi thu nh'p h.ng n m trung bình ch có 100 tri u. N u công ty c n thay th các tài s n này thì nó s* mang l i l i su t th p h n chi phí v n, ngh+a là quy t nh thay th s* không c thông qua. Tuy nhiên, giá tr thanh lý c a các tài s n này ch có 600 tri u, và l i su t trên giá tr thanh lý này v n còn h pd n công ty ti p t c duy trì ho t ng. Bây gi chúng ta gi s r.ng công ty có th g p t n th t toàn b v i xác su t 0.2% và b o hi m , giá tr tài s n 1,200 tri u là 0.3%*1,200 = 3.6 tri u. Công ty hi n có 250 tri u ti n n v i lãi su t 8% và chi phí v n c ph n , t t c các n m sau này là 12%. Th giá công ty ph thu c vào vi c công ty có mua b o hi m và có tái u t hay không, và ây là tiêu chu0n công ty cân nh c ra quy t nh. D i ây là k t qu tính toán cho t t c các ph ng án Công ty Ph ng Anh: Phân tích sau t n th t vào cu i n m B#o hi$m và B.hi$m và ∅ b.hi$m và tái ut ∅ tái ut ∅ tái ut "# Ti&n lãi 20.00 Thu nh p dùng $ phân ph i (E) L i su t mong ic ac ông (kE) 0.12 Th giá v n c ph n Th giá c a n 250.00 250.00 T ng giá tr cu i cùng Bây gi chúng ta s* chuy n sang phân tích tr c t n th t xác nh xem b o hi m có t o thêm giá tr hay h)y ho i giá tr c a công ty. Phân tích này c chia làm hai ph n. Tr c tiên ta kh o sát các giá tr vào cu i n m v i gi thi t t n th t không x y ra, ngh+a là các ngân l u trong t ng lai s* c chi t kh u , su t chi t kh u là l i su t mong i c a c ông, 12%. K t qu tính toán trong b ng bên d i cho th y th giá v n c ph n l n h n n u không mua b o hi m. Tr n Quang Trung
 18. n tr R i ro Cty Ph ng Anh: Các giá tr cu i n m n u n m t i không có t n th t Mua b#o hi$m Không mua b#o hi$m N m nay Các n m t i N m nay Các n m t i "# Ti&n lãi 20.00 20.00 20.00 20.00 Phí b#o hi$m Thu nh p dùng $ phân ph i (E) 76.40 80.00 80.00 80.00 L i su t mong ic ac ông (kE) Th giá v n c ph n (MVE) 671.64 666.67 675.24 666.67 Th giá doanh nghi p (MVE + MVD) Tuy nhiên chúng ta không bi t r i ro cu i cùng có x y ra hay không nên b c k ti p chúng ta s* tính l i các giá tr v n c ph n vào cu i n m v i su t chi t kh u thích h p. N u công ty mua b o hi m, ta gi nh su t chi t kh u v n là 12%. N u công ty không mua b o hi m gi s chi phí v n s* t ng n 12.1%. Bây gi chúng ta s* tính giá tr trung bình c a v n c ph n vào cu i n m cho c hai ph ng án: mua b o hi m và không mua b o hi m, theo cách sau PNL*VNL + PL*VL Trong ó PL và PNL là xác su t t n th t x y ra và không x y ra VL và VNL là giá tr v n c ph n vào cu i n m t ng ng v i t n th t có x y ra hay không, VL c l y t! b ng trên và VNL c l y t! b ng d i ây Ta c giá tr trung bình c a v n c ph n trong hai ph ng án nh sau: 0.998*671.64 + 0.002*950 = 672.197 tri u (mua b o hi m) 0.998*675.24 + 0.002*0 = 673.89 tri u (không mua b o hi m) Quy v hi n giá 672.197 = 600.18 (mua b o hi m) 1 + 0.12 673.89 = 601.15 (không mua b o hi m) 1 + 0.121 Trong ví d này ta th y ph ng án b o hi m không c thông qua. Nói chung chúng ta hy v ng là k t lu'n này s* còn úng trong nh ng công ty ang ho t ng v i tài s n d th!a (không khai thác h t công su t tài s n). S, d+ nh v'y là do b o hi m ã h tr m t cách hi u qu cho trái ch là ng i có th g p r i ro khi công ty v, n . Nh v'y phí b o hi m là ti n c a c ông b% ra nh ng l i ích t! b o hi m thì c chuy n m t ph n qua cho trái ch d i hình th c làm gi m r i ro v, n . N u công ty có òn b y tài chính cao, Tr n Quang Trung
 19. n tr R i ro và n u t n th t t ng lai nh h ,ng nhi u n kh n ng thanh toán c a công ty, thì c ông c h ,ng hi u qu ng n ng!a c a b o hi m không bao nhiêu, ngh+a là ph n b o hi m còn l i bù p thi t h i cho v n c ph n c a h r t ít III. TÀI TR TR C T N TH T B!NG NGU(N QU) CÔNG TY 1. Các v n & liên quan n vi c dùng các qu* gi+ l i Ví d Nhà qu n tr r i ro m i c a Công ty ki m soát h t gi ng Nh Ý v!a trình v i ban giám c m t chi n l c tài tr trong ch ng trình qu n tr r i ro hi n i c a mình. Các t n th t có th c tài tr b.ng b o hi m hay qua các k ho ch l'p qu hay vay n . B o hi m các tài s n v't ch t (giá tr kho ng 60 tri u) t n m/i n m 1.5 tri u. M t ph ng án tài tr tr c t n th t khác là trích h.ng n m s ti n 1.2 tri u vào qu gi l i. Khi giá tr c a qu gi l i ch a n 60 tri u thì luôn luôn có kh n ng không ti n tái u t n u t n th t x y ra. Lúc ó m t bi n pháp d phòng c)ng c ngh là tài tr ph n còn thi u b.ng n vay v i lãi su t 8%. Giá tr trung bình c a kho n thi u h t này là 0.4 tri u, nh v'y ph n lãi trung bình công ty ph i ch u h.ng n m là 0.08*0.4 = 0.032 tri u. Nhà qu n tr r i ro c)ng báo cho ban giám c là n u s d ng ngu"n tài tr bên ngoài s* ch u thêm chi phí giao d ch do t tr c và duy trì kho n n . Nhà qu n tr r i ro ngh+ là kh n ng dùng n ngu"n tài tr bên ngoài r t nh% nên c l ng chi phí giao d ch là 0.05 tri u. Ph n tài s n c a qu gi l i c u t vào tín phi u kho b c v i lãi su t không r i ro là 6%. - ánh giá v n c ph n c a công ty, nhà qu n tr r i ro c l ng chi phí v n c ph n v n là 10% d i k ho ch tài tr c a mình, b t k có h p lý không Các chi ti t quan tr ng khác là EN 12 tri u S c phi u hi n hành 2 tri u N hi n t i 0 - phát tri n ví d này ta ch xét các quy t nh liên quan n vi c tài tr trong n m t i. Chi n l c cho các n m sau s* là i t ng cho các quy t nh trong t ng lai. Gi i h n v n nh v'y giúp chúng ta t'p trung trên chi phí và l i ích c a vi c gi qu tài tr trong n m nay. Các tính toán trong b ng d i ây cho th y ph ng án tài tr b.ng b o hi m c a thích h n vì nó làm t ng th giá v n c ph n so v i ph ng án t tài tr b.ng ngu"n qu c a công ty và n . K t qu này do chênh l ch v l i su t mong i c a c ông gi a hai ph ng án Tr n Quang Trung
 20. n tr R i ro Công ty Nh Ý: Qu* gi+ l i ch a hoàn thi n Tài tr b ng b#o hi$m T, tài tr N m nay Các n m t i N m nay Các n m t i & Phí b#o hi$m 1.50 óng góp vào qu* gi+ l i 1.20 Ti&n lãi trên ph n t n th t v t quá Chi phí giao d ch 0.05 Ti&n lãi trên qu* gi+ l i Thu nh p dùng $ phân ph i (E) 10.50 12.00 10.790 11.968 S c phi u (m) EPS (E/m) 5.25 6.00 5.395 5.984 L i su t mong ic ac ông (kE) Giá m t c ph n 59.80 60.00 56.97 56.99 Th giá v n c ph n (MVE) Qua ví d trên ta nh'n ra m t s v n liên quan n vi c dùng qu gi l i nh sau: • Tr c tiên, n u công ty gi m ph n óng góp vào qu gi l i thì d( cân i v tài chính h n, nh ng lúc ó gánh n ng tài tr s* chuy n sang ngu"n n bên ngoài, và ti n lãi ph i tr cho ph n t n th t v t quá s* t ng lên. H n n a gi m ph n óng góp còn làm t ng kh n ng ngu"n qu không trang trãi cho các t n th t và i u này s* làm t ng chi phí giao d ch, "ng th i làm gi m l i nhu'n trên qu gi l i. Các nh h ,ng này cu i cùng làm t ng hay gi m giá tr công ty tùy thu c vào m c t ng i c a chúng. V n i v i công ty là tìm m t m c óng góp vào qu gi l i có th làm c c i giá tr công ty • V n th hai liên quan n b n ch t c a các chi phí giao d ch. Dàn x p m t kho n n (hay v n c ph n) m i th ng làm phát sinh các chi phí nh cam k t tài tr , phát hành…H n n a, các kho n vay bên ngoài th ng gây ra ch'm tr( trong vi c trang trãi t n th t so v i qu có s$n , công ty. S ch'm tr( này th ng kéo theo thi t h i v s n l ng, doanh thu…T t c nh ng cái ó ph i c xem là m t ph n c a chi phí giao d ch. N u không xét n chi phí giao d ch, chúng ta s* không gi i thích cs c n thi t ph i l'p qu gi l i • V n th ba là nh h ,ng c a qu trên chi phí v n. Chúng ta bi t là vi c l'p qu gi l i không làm gi m r i ro c a công ty, th c ch t nó ch chuy n chi phí sang m t kho n m c k toán khác. Vì công ty v n ph i ch u r i ro do gi l i t n th t, các nhà u t s* chi t kh u ngân l u c a công ty v i su t chi t kh u xác nh b,i thành ph n r i ro h th ng. Vì v'y giá tr β r t quan tr ng trong vi c xác nh chi phí v n c ph n, nh ng chúng ta c)ng l u ý là ngân l u c a công ty c)ng có ph n óng góp c a l i su t trên tài s n c a qu , và r i ro c a l i su t này c)ng nh h ,ng n chi phí v n c ph n • V n cu i cùng liên quan n tính hoàn thi n c a qu gi l i. Chúng ta s* phân tích Tr n Quang Trung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2