intTypePromotion=1

Tăng cường giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa cho thanh niên hiện nay

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
80
lượt xem
10
download

Tăng cường giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa cho thanh niên hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết tập trung trình bày về vấn đề tăng cường giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cho thanh niên là vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, các tổ chức chính trị xã hội,...bằng nhiều hình thức, phương pháp, nội dung giáo dục phong phú sát với tình hình thực tiễn phát triển đất nước góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tăng cường giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa cho thanh niên hiện nay

Taïp chí Kinh teá - Kyõ thuaät<br /> <br /> Nghiên cứu – Trao đổi<br /> <br /> TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC NÂNG CAO Ý THỨC<br /> BẢO VỆ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CHO<br /> THANH NIÊN HIỆN NAY<br /> Đỗ Mạnh Hà, Nguyễn Hữu Hồi *<br /> <br /> TÓM TẮT <br /> Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến<br /> lược của cách mạng Việt Nam. Trong giai đoạn hiện nay, tăng cường giáo dục nâng cao ý thức bảo<br /> vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cho thanh niên là vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết. Đây là nhiệm<br /> vụ của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, các tổ chức chính trị xã hội,...bằng nhiều hình thức,<br /> phương pháp, nội dung giáo dục phong phú sát với tình hình thực tiễn phát triển đất nước góp phần<br /> thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ,<br /> công bằng, văn minh”.<br /> Từ khóa: giáo dục, ý thức, Tổ quốc, thanh niên<br /> <br /> STRENGTHENING THE SENSE OF HIGHER EDUCATION DEFENSE FOR<br /> SOCIALIST YOUTH TODAY<br /> ABSTRACT<br /> Construction and firmly safeguard national socialist Vietnam’s two strategic tasks of<br /> Vietnam’s revolution. In the current period, enhanced education to raise awareness to protect<br /> national socialist youth is a matter of paramount importance and necessity. It is the duty of the<br /> political system,levels,industry,the political and social institutions,in various forms,method,rich<br /> educational content close to the real situation of national development contributes to successfully<br /> implement the renovation of the targeted country “prosperous people, a strong country, democratic,<br /> fair and civilized”.<br /> Keywords: education, awareness, national, youth<br /> <br /> * Học viện Chính trị Bộ quốc phòng,<br /> Email: Email: manhhaarmy@gmail.com, ĐT: 0997418980<br /> <br /> 120<br /> <br /> Tăng cường giáo dục . . .<br /> <br /> 1. ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là<br /> sản phẩm của điều kiện xã hội lịch sử cụ thể;<br /> được hình thành và phát triển gắn với từng<br /> giai đoạn hình thành, phát triển của đất nước.<br /> Thanh niên là bộ phận đặc biệt của xã hội<br /> chiếm 28,9% dân số cả nước và chiếm 36,4%<br /> lực lượng lao động của toàn xã hội, là nguồn<br /> nhân lực dồi dào, luôn xung kích, năng động<br /> và sáng tạo trên nhiều lĩnh vực, có tiềm năng<br /> to lớn trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp<br /> hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời, có vị trí<br /> quan trọng trong suốt tiến trình lịch sử dựng<br /> nước và giữ nước của dân tộc ta.<br /> Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: “Tăng<br /> cường tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu<br /> nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ<br /> bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia…”[1]. Đây<br /> là một nhận định, đánh giá nghiêm túc, khách<br /> quan, có tầm nhìn chiến lược, khẳng định vị<br /> trí quan trọng của công tác giáo dục ý thức<br /> bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đối<br /> với cả dân tộc ta nói chung và thanh niên nói<br /> riêng, góp phần quan trọng thực hiện thắng<br /> lợi hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng<br /> Việt Nam hiện nay.<br /> <br /> khăng khít giữa hai nhiệm vụ chiến lược của<br /> cách mạng, phải có trình độ thu nhận, phân<br /> tích và xử lý đúng đắn, chủ động, sẵn sàng<br /> đối phó có hiệu quả trước thực tiễn đặt ra;<br /> nhất là chiến lược “Diễn biến hòa bình’’ của<br /> các thế lực thù địch.<br /> Với ý chí và khát vọng cao đẹp của tuổi<br /> trẻ Việt Nam được đem tài năng và sức trẻ<br /> của mình xây dựng đất nước ta ngày một văn<br /> minh, giàu đẹp như Chủ tịch Hồ Chí Minh<br /> hằng mong muốn; để góp phần thực hiện tốt<br /> nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong<br /> tình hình mới đối với thanh niên trong nhà<br /> trường hiện nay. Theo chúng tôi cần thực hiện<br /> tốt một số nội dung sau:<br /> Trước hết, đối với công tác tuyên truyền,<br /> giáo dục, cần tập trung làm cho thanh niên nhận<br /> thức sâu sắc về mối quan hệ không thể tách rời<br /> giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.<br /> Báo cáo Chính trị tại Đại hội XI, Đảng ta<br /> xác định phương hướng, nhiệm vụ chiến lược:<br /> “Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vững<br /> chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”[2].<br /> Thực hiện Nghị quyết Đại hội, Hội nghị Trung<br /> ương 8 khóa XI, trên cơ sở tổng kết 10 năm<br /> thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa VIII<br /> về chiến lược bảo vệ Tổ quốc, đã thống nhất<br /> ban hành Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ<br /> Tổ quốc trong tình hình mới. Thanh niên cần<br /> nhận thức sâu sắc vấn đề; từ đó vững lòng tin<br /> đối với sự nghiệp cách mạng Đảng, của dân<br /> tộc. Độc lập dân tộc là giá trị vô cùng lớn lao,<br /> thấm đượm truyền thống đấu tranh bất khuất<br /> chống ngoại xâm của dân tộc ta. Việc tuyên<br /> truyền, giáo dục cần chú trọng xây dựng niềm<br /> tự hào của thế hệ trẻ ngày nay đối với những<br /> thành quả đấu tranh giành độc lập dân tộc mà<br /> ông, cha ta đã dày công vun đắp; đặc biệt là<br /> những thành quả mà nhân dân ta đã giành<br /> được trong thời đại Hồ Chí Minh, dưới sự<br /> <br /> 2. GIÁO DỤC NÂNG CAO Ý THỨC<br /> BẢO VỆ TỔ QUỐC CHO THANH NIÊN<br /> TRONG NHÀ TRƯỜNG HIỆN NAY<br /> Trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng<br /> và bảo vệ Tổ quốc, nhiều vấn đề phức tạp mới<br /> được nảy sinh, hằng ngày lượng thông tin ồ<br /> ạt dồn đến rất nhanh và rất nhiều; trên một số<br /> vấn đề dường như rất khó phân biệt, với thủ<br /> đoạn chính trị, toan tính hòng làm suy yếu,<br /> thậm chí gây chiến, xâm lược đất nước ta ,...<br /> rõ ràng trong tình hình đó đòi hỏi thanh niên<br /> nói chung và trong nhà trường hiện nay nói<br /> riêng phải nhận thức đầy đủ về mối quan hệ<br /> 121<br /> <br /> Taïp chí Kinh teá - Kyõ thuaät<br /> <br /> lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.<br /> Bên cạnh việc giáo dục về những giá trị<br /> của độc lập dân tộc, cần nâng cao hiểu biết<br /> của thanh niên về chủ nghĩa xã hội - một chế<br /> độ mới, hướng tới cuộc sống ấm no, hạnh<br /> phúc, dân chủ, công bằng, văn minh. Giáo<br /> dục về chủ nghĩa xã hội là định hướng về<br /> một chế độ xã hội ưu việt. Trong giáo dục,<br /> cần tập trung phân tích, lý giải để thanh niên<br /> hiểu sâu sắc, vì sao chúng ta xây dựng chủ<br /> nghĩa xã hội nhưng lại phát triển nền kinh tế<br /> thị trường; vì sao Đảng, Nhà nước ta lại chủ<br /> trương hội nhập kinh tế quốc tế, v.v. Vấn đề<br /> căn bản là, bức tranh về chủ nghĩa xã hội phải<br /> là bức tranh hiện thực của đất nước ta hiện<br /> nay, không cường điệu, nhưng cũng không hạ<br /> thấp. Trên cơ sở đó, công tác tuyên truyền,<br /> giáo dục cần tập trung xây dựng tình cảm,<br /> niềm tin và lẽ sống của thanh niên vào độc lập<br /> dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao ý thức,<br /> trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa<br /> cho mọi thanh niên.<br /> Tiếp theo, cần nắm vững quan điểm của<br /> Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.<br /> Phải hiểu rõ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong<br /> thời kỳ mới trước hết là bảo vệ nền độc lập<br /> của Tổ quốc, bảo vệ quyền tự quyết thiêng<br /> liêng của dân tộc, quyền lựa chọn con đường<br /> phát triển, thể chế chính trị của đất nước;<br /> xây dựng và bảo vệ nền kinh tế tự chủ, bảo<br /> vệ bản sắc văn hóa dân tộc trong xu thế hội<br /> nhập quốc tế, toàn cầu hóa. Kiên quyết đấu<br /> tranh, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chia rẽ<br /> khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, làm<br /> thất bại mọi ý đồ kích động, ... Xác định rõ<br /> vấn vấn đề đối tác, đối tượng. Đặc biệt là đối<br /> tượng của cách mạng Việt Nam, đó là những<br /> ai chống phá sự nghiệp bảo vệ độc lập, chủ<br /> quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ<br /> quốc Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa mà<br /> <br /> nhân dân ta đang xây dựng, sự nghiệp đổi<br /> mới toàn diện đất nước theo định hướng xã<br /> hội chủ nghĩa và đẩy mạnh công nghiệp hóa,<br /> hiện đại hóa đất nước; là những người chống<br /> phá lợi ích quốc gia, dân tộc của Việt Nam, sự<br /> ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chống<br /> phá nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà<br /> bản sắc dân tộc và môi trường hòa bình để<br /> phát triển đất nước của dân tộc ta cũng như<br /> khu vực và trên thế giới.<br /> Cùng với đó, cần nhận thức rõ âm mưu,<br /> thủ đoạn của các thế lực thù địch. Đảng ta xác<br /> định: “Chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi<br /> âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực<br /> thù địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe<br /> doạ an ninh phi truyền thống mang tính toàn<br /> cầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình<br /> huống”[3]. Trong bối cảnh quốc tế mới, các<br /> thế lực thù địch thường xuyên thay đổi chiến<br /> lược và phương thức chống phá cách mạng<br /> nước ta, với chiến lược “Diễn biến hoà bình”,<br /> gây bạo loạn lật đổ. Các thế lực thù địch, phản<br /> động tiếp tục sử dụng chiêu bài “dân chủ”,<br /> “nhân quyền”, để can thiệp vào nội bộ của<br /> nước ta, sử dụng các phương tiện thông tin<br /> đại chúng tuyên truyền, nói xấu Đảng và Nhà<br /> nước, xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư<br /> tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của<br /> Đảng. Việc nhận thức rõ âm mưu của kẻ thù<br /> là hết sức cần thiết, giúp cho học viên có tinh<br /> thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng bảo vệ<br /> Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội<br /> chủ nghĩa, bảo đảm cho độc lập dân tộc và<br /> toàn vẹn lãnh thổ được vững chắc.<br /> 3. KẾT LUẬN<br /> Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc<br /> Việt Nam xã hội chủ nghĩa là quy luật tất<br /> yếu của cách mạng Việt Nam. Hoạt động<br /> giáo dục sẽ không đem lại kết quả như<br /> 122<br /> <br /> Tăng cường giáo dục . . .<br /> <br /> mong muốn, nếu như quá trình xây dựng<br /> chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta không trở<br /> thành hiện thực sinh động. Để giáo dục nâng<br /> cao ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa<br /> cho thanh niên hiện nay, toàn Đảng, toàn<br /> dân và toàn quân ta phải ra sức phấn đấu<br /> để đất nước ta ngày một phát triển. Chỉ có<br /> trên cơ sở đó, thanh niên mới thấy hết trách<br /> nhiệm của mình đối với Tổ quốc xã hội chủ<br /> nghĩa. Để giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ<br /> Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cho mọi thanh<br /> niên trong nhà trường hiện nay đòi hỏi lãnh<br /> đạo, các tổ chức và đoàn thể phải thực sự<br /> chăm lo phát triển cho thanh niên, thường<br /> <br /> <br /> <br /> xuyên định hướng lý tưởng và lẽ sống tốt<br /> đẹp cho thanh niên; Đặc biệt, đối với thế<br /> hệ trẻ, thanh niên là những sinh viên, cần<br /> hướng tới các hoạt động mang ý nghĩa xã<br /> hội rộng lớn, như: “Trí thức trẻ với Tổ quốc<br /> xã hội chủ nghĩa’’; phong trào “Thanh niên<br /> tình nguyện’’, “Xây dựng Làng thanh niên<br /> lập nghiệp’’... Qua đó, tiếp tục giáo dục<br /> lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa, xây dựng<br /> ý thức, trách nhiệm của mỗi thanh niên với<br /> nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.<br /> Đó là cách tốt nhất để ý thức bảo vệ Tổ quốc<br /> xã hội chủ nghĩa của thanh niên được hình<br /> thành và phát triển bền vững./.<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> [1] Đảng Cộng sản Việt Nam,  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia,<br /> Hà Nội, 2011, tr. 235.<br /> [2] Đảng Cộng sản Việt Nam,  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia,<br /> Hà Nội, 2011, tr. 233.<br /> [3] Đảng Cộng sản Việt Nam,  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia,<br /> Hà Nội, 2011, tr. 233.<br /> 123<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2