intTypePromotion=1
ADSENSE

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng - chính quyền và công đoàn trong công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước

Chia sẻ: ViJakarta2711 ViJakarta2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

52
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công tác An toàn lao động – vệ sinh lao động (ATLĐ-VSLĐ), phòng chống cháy nổ là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của Đảng, Nhà nước, của các ngành các cấp, của người lao động kể cả người sử dụng lao động, mang tính Luật pháp, tính khoa học, tính xã hội và tính nhân văn sâu sắc, gắn liền với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng - chính quyền và công đoàn trong công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước

  1. Thông báo Khoa học và Công nghệ* Số 1-2013 26 TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG - CHÍNH QUYỀN VÀ CÔNG ĐOÀN TRONG CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG - PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC KS. Lê Đức Gia Phó trưởng Khoa Đào tạo nghề, trường Đại học Xây dựng Miền Trung Tóm tắt: Công tác An toàn lao động – vệ sinh lao động (ATLĐ-VSLĐ), phòng chống cháy nổ là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của Đảng, Nhà nước, của các ngành các cấp, của người lao động kể cả người sử dụng lao động, mang tính Luật pháp, tính khoa học, tính xã hội và tính nhân văn sâu sắc, gắn liền với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Người lao động kể cả người sử dụng lao động có nghĩa vụ và quyền lợi không ngừng học tập nâng cao trình độ hiểu biết về các chế độ chính sách của Nhà nước trong công tác bảo hộ lao động, các quy phạm an toàn, tác hại nghề nghiệp để có biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. An toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc lành mạnh có giá trị nhân văn sâu sắc vì cuộc sống. Đó là nhu cầu bức thiết không thiếu được trong cuộc sống lao động sản xuất. Việc tuyên truyền, giáo dục ý thức đầy đủ sẽ góp phần hình thành lối sống công nghiệp và nhân cách giai cấp công nhân lao động. Từ khóa: An toàn, vệ sinh, cháy nổ. 1. Sự quan tâm của Đảng và nhà Nước về thực hiện. Đây là nhiệm vụ quan trọng không an toàn vệ sinh lao động phòng chống thể thiếu được trong các dự án, thiết kế, điều cháy nổ trong sản xuất. hành và triển khai sản xuất. Các hệ thống văn Bảo đảm ATLĐ-VSLĐ, chăm lo cải thiện bản pháp luật của nhà nước tiếp tục bổ sung, điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao hoàn thiện phù hợp với tình hình phát triển động (TNLĐ), bệnh nghề nghề nghiệp, bảo vệ kinh tế - xã hội của đất nước. Báo cáo Chính sức khỏe người lao động là chính sách kinh tế trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI - xã hội lớn của Đảng và Nhà nước ta, là một của Đảng đã chỉ rõ: "Chăm lo bảo hộ lao nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát động; cải thiện điều kiện làm việc, hạn chế tai triển kinh tế - xã hội của đất nước. Với nạn lao động, tăng cường thanh tra, kiểm tra, phương châm “An toàn để sản xuất, sản xuất xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật lao động, phải an toàn”, công tác an toàn vệ sinh lao đưa việc thi hành pháp luật lao động vào nền động luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. nếp, xây dựng quan hệ lao động ổn định, hài hòa, tiến bộ". Công tác ATLĐ-VSLĐ - phòng Hệ thống quan điểm, chính sách, pháp chống cháy nổ cũng đã được các bộ, ngành, luật về công tác ATVSLĐ - PCCN đã được ủy ban nhân dân các cấp quan tâm chỉ đạo và Đảng, Nhà nước thể chế hóa thành các văn các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và người bản quy phạm pháp luật từ hiến pháp, luật, lao động triển khai thực hiện, vì vậy, đã hạn nghị định, thông tư. Từ những căn cứ pháp lý chế đáng kể các tai nạn lao động, sự cố trong trên các bộ, ban, ngành đã cụ thể hóa chính sản xuất, góp phần ổn định xã hội và phát sách về ATLĐ-VSLĐ thành những quy định, triển kinh tế đất nước. chế độ, chính sách, tiêu chuẩn và được hướng Tuy nhiên, tình hình TNLĐ, bệnh nghề dẫn cho mọi ngành, mọi tổ chức và cá nhân nghiệp và cháy nổ còn nhiều diễn biến phức
  2. Thông báo Khoa học và Công nghệ* Số 1-2013 27 tạp. Theo báo cáo từ Cục an toàn lao động, văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thực trong năm 2012 số vụ TNLĐ và số nạn nhân hiện các chế độ về bảo hộ lao động, được thống kê cụ thể như sau: Cả nước đã ATVSLĐ, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ xảy ra 6.777 vụ TNLĐ, làm 6967 người bị ngơi…Theo báo cáo, TNLĐ có xu thế tăng nạn, trong đó 606 người chết và 1.470 người nhanh: từ 840 trường hợp năm 1995 lên bị thương nặng. Tổng thiệt hại về vật chất là 3.405 trường hợp vào năm 2000 và lên tới 93,6 tỷ đồng và mất trên 85.000 ngày công 6.337 trường hợp vào năm 2007. Tử vong do lao động. So với năm 2011, năm 2012 số vụ tai lao động cũng tăng từ 264 trường hợp TNLĐ có xu hướng tăng đáng kể (số vụ tai năm 1995 lên 406 trường hợp năm 2000 và nạn nặng tăng 14,9%, số người bị nạn tăng lên tới 62 trường hợp năm 2007. Giai đoạn 13,2% và số người chết tăng 5,6%). Có 10 2004 - 2007, số vụ tai nạn tăng trung bình địa phương để xảy ra nhiều vụ TNLĐ chết hằng năm khoảng 7,5%. Giai đoạn 2007 - người, dẫn đầu là TPHCM, Quảng Ninh, Hà 2011, số vụ TNLĐ tương đối ổn định. Riêng Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh,... năm 2011đã xảy ra 5.896 vụ tai nạn lao động Trong đó, ngành nghề để xảy ra nhiều vụ tai làm 6.154 người nạn, trong đó có 574 người nạn nghiêm trọng nhất vẫn là lao động trong chết. Bình quân giai đoạn 1992 - 2000, mỗi ngành khai thác mỏ, xây dựng, thợ gia công năm xảy ra 3.000 vụ tai nạn lao động, làm kim loại, thợ cơ khí. Cũng theo thống kê, chết 350 người, giai đoạn 2001- 2012, bình nguyên nhân hàng đầu để xảy ra những vụ tai quân hàng năm xảy ra 6.000 vụ TNLĐ, làm nạn đó là do người sử dụng lao động không hơn 6.000 người bị nạn, trong đó có khoảng huấn luyện về an toàn lao động cho người lao 500 vụ tai nạn chết người, làm gần 600 động và người lao động vi phạm các quy người chết. Tai nạn lao động nghiêm trọng trình, biện pháp về ATLĐ. tập trung nhiều trong lĩnh vực xây dựng, - Bên cạnh đó, tình hình cháy nổ cũng khai thác khoáng sản và sử dụng hóa chất. có nhiều diễn biến phức tạp, trong năm qua, Bệnh nghề nghiệp cũng có xu hướng tăng cả nước đã xảy ra 1.906 vụ cháy, làm chết gia tăng cả về số người mắc bệnh và loại 73 người, bị thương 136 người, thiệt hại về bệnh. Tổng người mắc bệnh đã qua giám tài sản ước tính 1.114 tỷ đồng và 29 vụ nổ định tính đến cuối năm 2011 là 27.246 làm chết 11 người, bị thương 50 người, gây trường hợp, trong đó bệnh bụi phổi silic là thiệt hại 307 tỷ đồng. Như vậy, so với năm 20.220 ca (chiếm 75,1%), điếc là 4.202 ca 2011, số vụ cháy tăng 5,1% , số người bị (chiếm 15%). thương do cháy giảm 25,27%, thiệt hại về tài 2. Thực trạng dẫn đến tai nạn gia tăng là sản giảm 13,24%. do các nguyên nhân chủ yếu sau: - Ngày 8 tháng 12 năm 2012, tại Hà Nội, - Các cấp ủy Đảng ở Cơ sở, Ban Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ ngành chưa thấy hết tầm quan trọng của chức Hội nghị tổng kết 18 năm thi hành pháp công tác ATVSLĐ trong sản xuất, kinh luật về ATVSLĐ và định hướng triển khai doanh để lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên. đến năm 2020. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bùi - Hiệu lực và hiệu quả của công tác Hồng Lĩnh cho biết: trong 18 năm qua (từ quản lý nhà nước về lĩnh vực ATVSLĐ còn 1995 - 2012) chính phủ đã ban hành nhiều hạn chế.
  3. Thông báo Khoa học và Công nghệ* Số 1-2013 28 - Việc tuyên truyền, phổ biến chính luyện về ATVSLĐ do người sử dụng lao sách, pháp luật về lĩnh vực ATVSLĐ chưa động tổ chức. Người lao động chỉ mong có kịp thời, phần lớn người lao động chưa được việc làm, có thu nhập mà không quan tâm huấn luyện về cách phòng chống tai nạn lao nhiều đến việc tuân thủ các quy định pháp động, bệnh nghề nghiệp, nhất là người lao luật, nội quy, quy trình làm việc an toàn. động làm nghề vận hành máy móc, thiết bị, - Việc xử lý các vụ tai nạn lao động điện, hóa chất, vật liệu nổ, dẫn đến gây tai nghiêm trọng và chế tài xử phạt chưa đủ sức nạn lao động, nhiễm độc hóa chất. răn đe làm cho doanh nghiệp và người sử - Đội ngũ làm công tác quản lý nhà dụng lao động coi thường pháp luật. Các vụ nước về ATVSLĐ từ sở, ban, ngành còn tai nạn lao động chết người hầu hết đều xử thiếu về số lượng và chuyên môn còn hạn lý hành chính nội bộ, số vụ truy cứu trách chế, bất cập. Công tác thanh tra, giám sát nhiệm hình sự đều mang tính án điểm nên vẫn chưa hiệu quả. không có tác dụng giáo dục, phòng ngừa - Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ sử việc tái diễn và thiếu các giải pháp hữu hiệu dụng lao động chưa qua đào tạo, chạy theo để giảm tai nạn lao động. lợi nhuận quá mức, không quan tâm đến - Trình độ công nghệ của các doanh quyền lợi của người lao động. Nhận thức của nghiệp vừa và nhỏ còn lạc hậu, thiếu an toàn, người sử dụng lao động về ATVSLĐ chưa nhiều vị trí lao động không an toàn, rất ít công đầy đủ, còn quá đơn giản; không tổ chức nhân sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân. huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động, - Về phía các cơ quan quản lý nhà không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ nước, chưa thực sự chú trọng đến công tác phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao thanh tra, kiểm tra cũng như chế tài xử phạt động; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi chưa đủ mạnh để các doanh nghiệp, người chưa hợp lý; không có nội quy, quy trình làm sử dụng lao động, người lao động chấp hành việc an toàn cho máy móc thiết bị (H1) những quy định của pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ. 3. Một số giải pháp hạn chế tai nạn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc. - Công tác ATLĐ-VSLĐ, phòng chống cháy nổ nơi làm việc là trách nhiệm của các H1. Người lao động làm việc trên cao cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính không thắt dây an toàn trị - xã hội và mọi tầng lớp nhân dân, đặc - Ý thức chấp hành pháp luật về biệt là của người chủ sử dụng lao động và ATVSLĐ - PCCN của người lao động còn người lao động. thấp, không tuân thủ các biện pháp bảo đảm - Từ năm 1998 đến nay vào trung tuần an toàn lao động, nội quy, quy trình làm việc tháng 3 hàng năm Bộ Lao động Thương binh an toàn… không sử dụng các phương tiện và Xã hội tổ chức Tuần lễ quốc gia về bảo vệ cá nhân, không dự các khóa huấn ATVSLĐ – PCCN. Chương trình này đã
  4. Thông báo Khoa học và Công nghệ* Số 1-2013 29 nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Chính hóa an toàn lao động, phòng ngừa hiệu quả tai phủ, được các bộ, ngành, các tổ chức chính nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, vì sự phát trị - xã hội, các địa phương và doanh nghiệp triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội. trong cả nước tích cực hưởng ứng, phản ánh - Các ngành, các cấp, các doanh nghiệp, được sự quan tâm của các cấp chính quyền, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh đẩy mạnh đoàn thể, xã hội trong công tác quản lý và công tác tuyên truyền dưới mọi hình thức tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người lao nhằm nêu cao nhận thức của toàn xã hội về động có nhận thức đầy đủ hơn và tự giác ATVSLĐ - PCCN. Thực hiện nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật về quy định của nhà nước về ATVSLĐ – ATVSLĐ - PCCN trong hoạt động sản xuất PCCN, các chế độ bảo hộ lao động, các tiêu kinh doanh. Các hoạt động hưởng ứng Tuần chuẩn, quy chuẩn quy phạm kỹ thuật liên lễ hằng năm được triển khai phong phú, hiệu quan đến máy móc, thiết bị có yêu cầu quả, hướng về cơ sở. Bên cạnh đó, hoạt động nghiêm ngặt về an toàn lao động . Tăng thông tin tuyên truyền được triển khai rộng cường công tác tự kiểm tra tại các doanh khắp trên cả nước. Các cơ quan báo, đài phát nghiệp và có biện pháp kịp thời để chấn thanh và truyền hình trung ương và địa chỉnh những thiếu sót. Trên cơ sở đó thúc phương đã liên tục phát sóng, đưa tin, bài, đẩy các hoạt động để đảm bảo điều kiện lao phóng sự, tiểu phẩm về các hoạt động liên động an toàn, bảo vệ sức khỏe người lao quan đến tuần lễ. Một số bộ, ngành cũng có động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nhiều hoạt động tuyên truyền có hiệu quả. nghề nghiệp. Phát động phong trào thi đua - Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN cam kết bảo đảm ATVSLĐ - PCCN tại lần thứ 15 được tổ chức vào ngày 17 tháng 3 doanh nghiệp và tổ chức cho phân xưởng, năm 2013 tại tỉnh Bắc Giang, tiếp tục thực tổ, đội sản xuất đăng ký đơn vị ATVSLĐ, hiện phương châm chỉ đạo tổ chức Tuần lễ không để xảy ra tai nạn, sự cố sản xuất đồng quốc gia: "Hướng về doanh nghiệp, cơ sở với thời khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập hoạt động thiết thực, hiệu quả, tránh phô thể có thành tích về thực hiện công tác trương, hình thức", hướng tới xây dựng văn ATLĐ-VSLĐ. H2. Bộ trưởng (BLĐ -TB&XH ) Phạm Thị Hải Chuyền phát biểu tại lễ phát động - Công đoàn cơ sở có trách nhiệm vận dựng phong trào đảm bảo ATLĐ-VSLĐ trong động người lao động chấp hành nghiêm chỉnh doanh nghiệp, đơn vị; xây dựng và duy trì hoạt các quy định, nội quy về ATLĐ-VSLĐ, xây động của mạng lưới an toàn và vệ sinh viên.
  5. Thông báo Khoa học và Công nghệ* Số 1-2013 30 - Thực hiện Nghị định số 06/CP ngày chính khóa, bồi dưỡng kiến thức ATVSLĐ 20 - 01- 1995 của Chính Phủ quy định chi cho các lớp xác định bậc thợ. Chương trình tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về an này rất bổ ích đối với đội ngũ kỹ thuật viên, toàn lao động, vệ sinh lao động và sự chỉ đạo công nhân kỹ thuật để nâng cao kiến thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đưa nội về ATVSLĐ, chính những con người này dung ATLĐ-VSLĐ vào chương trình giảng sau khi ra trường sẽ trở thành cán bộ quản dạy trong các trường đại học, các trường kỹ lý hoặc an toàn viên, tuyên truyền viên góp thuật, nghiệp vụ, quản lý và dạy nghề. phần giảm thiểu về các trường hợp mất an - Trong những năm qua Trường Đại toàn lao động trong quá trình sản xuất. học Xây dựng Miền Trung thực hiện - Phát biểu tại lễ Mít tinh phát động nghiêm chỉnh nghị định của Chính phủ và Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động – Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng đề phòng chống cháy nổ lần thứ 15 năm 2013 cương 30 tiết ATLĐ-VSLĐ vào học chính tại Bắc Giang, ngài Sziraczki Gyorgy, Giám khóa cho các ngành kỹ thuật xây dựng dân đốc ILO tại Hà Nội đã đưa ra thông điệp dụng và công nghiệp, xây dựng cầu đường, “An toàn lao động đồng nghĩa với phát triển kiến trúc, kinh tế xây dựng, kỹ thuật hạ tầng việc làm bền vững”. Còn ngài Jonh Nielsen, đô thị, ngành cấp thoát nước và dạy nghề. Đại sứ Đan Mạch, khẳng định: “Phòng ngừa Nhà trường ý thức rằng phần lớn các vụ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp là đầu TNLĐ có nguyên nhân từ chính con người, tư hiệu quả nhất cho sự nghiệp phát triển bền việc tăng cường nhận thức về ATVSLĐ cần vững của doanh nghiệp trong tương lai”. được thực hiện ở phạm vi đào tạo tập trung TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. [2] Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính Phủ. Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động. [3] Các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác an toàn và vệ sinh lao động. 2001. Nxb Xây dựng. [4] Tập hợp tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn trong xây dựng 2007. [5] Bộ luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002).
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2