intTypePromotion=1
ADSENSE

Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam - Số 2A năm 2018

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

45
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số 2 năm 2018 tổng hợp và chia sẻ tới bạn đọc những bài viết sau: Hệ tri thức Việt số hóa: Phổ biến tri thức và hỗ trợ đổi mới sáng tạo ở Việt Nam; tài sản vô hình; “Think tank”: Mô hình tư vấn chính sách hiệu quả và chuyên nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác quản lý giảm thiểu nguy cơ bức xạ và hạt nhân ở Việt Nam; mô hình đại học đa lĩnh vực và việc triển khai xây dựng ở nước ta... Mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam - Số 2A năm 2018

VIỆN DI TRUYỀN NÔNG NGHIỆP<br /> <br /> TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NẤM<br /> Trụ sở chính: đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội<br /> Điện thoại: 024.38364296/38386632/37550729; Fax: 024.37541159<br /> Email: ttcnshtv@netnam.vn; ttcnshtv@gmail.com; Website: http://www.trungtamnam.vn<br /> Cơ sở 2: Trạm thực nghiệm sản xuất nấm tại Văn Giang<br /> Địa chỉ: xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên; Điện thoại: 0221.3721168; Fax: 0221.3721181<br /> <br /> Giám đốc: TS Nguyễn Duy Trình<br />  Nghiên cứu phát triển các loại giống nấm ăn và nấm<br /> dược liệu cung cấp cho các cơ sở nuôi trồng nấm.<br />  Chuyển giao công nghệ sản xuất giống, nuôi trồng và<br /> chế biến nấm.<br />  Đào tạo, tập huấn, dạy nghề công nghệ sản xuất<br /> giống và các loại nấm ăn, nấm dược liệu.<br /> <br /> Chúc<br /> mừng<br /> năm<br /> mới<br /> <br /> Hoäi ñoàng bieân taäp<br /> GS.TSKH.VS Nguyeãn Vaên Hieäu<br /> GS.TS Buøi Chí Böûu<br /> GS.TSKH Nguyeãn Ñình Ñöùc<br /> GS.TSKH Vuõ Minh Giang<br /> PGS.TS Trieäu Vaên Huøng<br /> GS.TS Phaïm Gia Khaùnh<br /> GS.TS Leâ Höõu Nghóa<br /> GS.TS Leâ Quan Nghieâm<br /> GS.TS Mai Troïng Nhuaän<br /> GS.TS Hoà Só Thoaûng<br /> <br /> Toång bieân taäp<br /> <br /> Toøa soaïn<br /> <br /> Phoù Toång bieân taäp<br /> <br /> 113 Traàn Duy Höng - phöôøng Trung Hoøa - quaän Caàu Giaáy - Haø Noäi<br /> Tel: (84.24) 39436793; Fax: (84.24) 39436794<br /> Email: khcnvn@most.gov.vn<br /> Website: khoahocvacongnghevietnam.com.vn<br /> <br /> Ñaëng Ngoïc Baûo<br /> Nguyeãn Thò Haûi Haèng<br /> Nguyeãn Thò Höông Giang<br /> <br /> tröôûng ban Bieân taäp<br /> <br /> Phaïm Thò Minh Nguyeät<br /> <br /> giaáy pheùp xuaát baûn<br /> <br /> tröôûng ban trò söï<br /> <br /> Löông Ngoïc Quang Höng<br /> <br /> Soá 1153/GP-BTTTT ngaøy 26/7/2011<br /> Soá 2528/GP-BTTTT ngaøy 26/12/2012<br /> Soá 592/GP-BTTTT ngaøy 28/12/2016<br /> <br /> trình baøy<br /> <br /> Giaù: 18.000ñ<br /> <br /> Ñinh Thò Luaän<br /> <br /> In taïi Coâng ty TNHH in vaø DVTM Phuù Thònh<br /> <br /> Muïc luïc<br /> DIỄN ĐÀN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ<br /> 4 Đào Mạnh Thắng: Hệ tri thức Việt số hóa: Phổ biến tri thức và hỗ trợ đổi mới sáng tạo ở Việt Nam.<br /> 8 Lê Thu Hương: Tài sản vô hình.<br /> 12 Nguyễn Thị Thanh Huyền: “Think tank”: Mô hình tư vấn chính sách hiệu quả và chuyên nghiệp.<br /> 15 Đặng Anh Thư, Dương Hồng Nhật…: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý giảm thiểu nguy cơ bức xạ và hạt nhân ở<br /> Việt Nam.<br /> 18 Lâm Quang Thiệp: Mô hình đại học đa lĩnh vực và việc triển khai xây dựng ở nước ta.<br /> 21 Trần Văn Tùng: Hướng tới mô hình đại học doanh nghiệp.<br /> 24 Nguyễn Thị Anh Đào: Khu di tích Hoàng thành Thăng Long và vấn đề bảo tồn chống nguy cơ xâm hại của tự nhiên.<br /> 27 Nguyễn Hữu Sơn: Di sản văn bản kho tàng sử thi Tây Nguyên và việc hóa giải hiện tượng “đứt gãy” trong tiếp nhận.<br /> KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO<br /> 30 Lê Minh Hoan: Từ “Hội quán nông dân” đến “Cây xoài nhà tôi”, nghĩ về việc tiếp cận KH&CN của người nông dân<br /> trong CMCN 4.0.<br /> 32 Nguyễn Thanh Hùng, Đặng Hoàng Thanh…: Tăng cường ứng dụng công nghệ viễn thám - GIS trong phòng chống<br /> và giảm nhẹ thiên tai.<br /> 35 Đỗ Tuấn Đạt, Mạc Văn Trọng: Vắc xin phòng bệnh dại cho người - Nhu cầu sử dụng và tình hình nghiên cứu sản<br /> xuất ở Việt Nam.<br /> 38 Bùi Thị Hạnh: Biến đổi hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết yến sào Khánh Hòa trong quá trình sản xuất.<br /> KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG<br /> 46 Lê Xuân Trường, Phạm Thị Phương Thảo…: Truy xuất nguồn gốc sản phẩm: Yêu cầu tất yếu.<br /> 49 l Những thành công bước đầu trên con đường khởi nghiệp.<br /> 51 Vũ Mạnh Quân: Xuân Mậu Tuất nói chuyện về chó: Yêu mến chó giúp con người tăng tuổi thọ?<br /> KH&CN NƯỚC NGOÀI<br /> 53 Võ Văn Thuận: Mối liên hệ giữa thuyết Tương đối tổng quát với Cơ học lượng tử.<br /> 56 l Chuyển hóa bột mực in phế thải thành kim loại sắt.<br /> 59 l Thương mại hóa quy trình sản xuất tế bào T biến đổi gen trong trị liệu và những vấn đề đặt ra.<br /> 62 Đặng Ngọc Thanh, Trần Đức Lương: Thực trạng và xu hướng phát triển của phân loại học sinh vật.<br /> <br /> Vietnam Journal of Science,<br /> Technology and Engineering<br /> EDITORial council<br /> EDITOR - in - chief<br /> Prof.Dr.Sc. Academician Nguyen Van Hieu Dang Ngoc Bao<br /> Prof. Dr Bui Chi Buu<br /> DEPUTY EDITOR<br /> Nguyen Thi Hai Hang<br /> Prof. Dr.Sc Nguyen Dinh Duc<br /> Nguyen Thi Huong Giang<br /> Prof. Dr.Sc Vu Minh Giang<br /> head of editorial board<br /> Assoc.Prof. Dr Trieu Van Hung<br /> Pham Thi Minh Nguyet<br /> Prof. Dr Pham Gia Khanh<br /> head of administration<br /> Prof. Dr Le Huu Nghia<br /> Luong Ngoc Quang Hung<br /> Prof. Dr Le Quan Nghiem<br /> Art director<br /> Prof. Dr Mai Trong Nhuan<br /> Dinh Thi Luan<br /> Prof. Dr Ho Si Thoang<br /> <br /> office<br /> <br /> 113 Tran Duy Hung - Trung Hoa ward - Cau Giay dist - Ha Noi<br /> Tel: (84.24) 39436793; Fax: (84.24) 39436794<br /> Email: khcnvn@most.gov.vn<br /> Website: khoahocvacongnghevietnam.com.vn<br /> <br /> publication licence<br /> <br /> No. 1153/GP-BTTTT 26th July 2011<br /> No. 2528/GP-BTTTT 26th December 2012<br /> No. 592/GP-BTTTT 28th December 2016<br /> <br /> Contents<br /> SCIENCE AND TECHNOLOGY FORUM<br /> 4 Manh Thang Dao: The digitized Vietnamese knowledge system: disseminating knowledge and supporting innovation<br /> in Vietnam.<br /> 8 Thu Huong Le: Intangible assets.<br /> 12 Thi Thanh Huyen Nguyen: “Think tank”: An effective and professional model of policy advising.<br /> 15 Anh Thu Dang, Hong Nhat Duong…: Improving the effectiveness of the management of radiation and nuclear risk<br /> reduction in Vietnam.<br /> 18 Quang Thiep Lam: Multi-disciplinary university model and the deployment in Vietnam.<br /> 21 Van Tung Tran: Towards the business university model.<br /> 24 Thi Anh Dao Nguyen: The Imperial Citadel of Thang Long and the problem of conservation against harmful risks<br /> of the nature.<br /> 27 Huu Son Nguyen: The legacy of the Central Highlands epics and the interpretation of the “break-off” phenomenon<br /> in reception.<br /> SCIENCE - TECHNOLOGY AND INNOVATION<br /> 30 Minh Hoan Le: The farmers’ approach to science and technology in the context of industrial revolution 4.0.<br /> 32 Thanh Hung Nguyen, Hoang Thanh Dang…: Boosting the application of remote sensing technology - GIS in natural<br /> disaster prevention and mitigation.<br /> 35 Tuan Dat Do, Van Trong Mac: Vaccine against rabies - The need of utilization and the situation of research and<br /> production in Vietnam.<br /> 38 Thi Hanh Bui: Modifying the antioxidation activity of Khanh Hoa salangane nest extracts during production.<br /> SCIENCE AND LIFE<br /> 46 Xuan Truong Le, Thi Phuong Thao Pham…: Traceability: The essential requirement.<br /> 49 l The initial success of startups.<br /> 51 Manh Quan Vu: The Spring of Mau Tuat talking about dogs: Loving dogs helps people improve the longevity?<br /> THE WORLD SCIENCE AND TECHNOLOGY<br /> 53 Van Thuan Vo: The relationship between General Relativity and Quantum Mechanics.<br /> 56 l Making iron from waste printer toner.<br /> 59 l The commercialization of genetically engineered T cells production for therapies and the challenges.<br /> 62 Ngoc Thanh Dang, Duc Luong Tran: Current situation and development trends of organism taxonomy.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2