intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Tạp chí Thông tin cải cách nền hành chính Nhà nước - Tháng 2/2016

Chia sẻ: Nguyen Minh Cuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
3
lượt xem
0
download

Tạp chí Thông tin cải cách nền hành chính Nhà nước - Tháng 2/2016

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạp chí trình bày các nội dung như: tin cải cách hành chính; một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng viên chức ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hiện nay; chuyển giao chính sách và kinh nghiệm quốc tế, cách nhìn từ áp dụng các mô hình đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức đối với thực tiễn ở Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạp chí Thông tin cải cách nền hành chính Nhà nước - Tháng 2/2016

 1. BỘ NỘI VỤ VIỆN KHOA HỌC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC Cải cách THÔNG TIN nền hành chính Nhà nước 1 TRONG SỐ NÀY . Tin cải cách hành chính 8 . Một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng viên chức ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hiện nay 12 . Chuyển giao chính sách và kinh nghiệm quốc tế - Cách nhìn từ áp dụng các mô hình đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức đối với thực tiễn ở Việt Nam THÁNG 02/2016
 2. Thông tin CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Tháng 02/2016 Phát hành hàng tháng n Chịu trách nhiệm xuất bản: TS. Trần Văn Ngợi - Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước n Ban biên tập: Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thu Hà, Đào Mạnh Hoàn n Trình bày: Phương Lan n Bản tin được thực hiện bởi: Trung tâm Thông tin và Thư viện khoa học 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội n Điện thoại: (04) 39741234, 39780878 n Fax: (04)39783952 n Website: isos.gov.vn vienkhtcnn.vn n Mọi thư, bài xin gửi về email: bantincchc@moha.gov.vn n Giấy phép xuất bản số: 39/GP-XBBT ngày 7/6/2014 n In tại Công ty Thanh Bình Mục lục n Tin cải cách hành chính 1 n Một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng viên chức ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hiện nay 8 n Chuyển giao chính sách và kinh nghiệm quốc tế - Cách nhìn từ áp dụng các mô hình đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức đối với thực tiễn ở Việt Nam 12
 3. Tin cải cách hành chính Thủ tướng chỉ thị Trung ương và địa phương còn chậm, chưa thực hiện Chiến lược bám sát yêu cầu thực tiễn; có nơi chưa thực hiện việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên N phát triển thanh niên vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của bộ, gày 16/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ngành, địa phương; công tác phối hợp liên ký ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg về ngành về thanh niên và công tác thanh niên ở việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết các cấp, các ngành còn thiếu chặt chẽ. số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ Để tăng cường việc thực hiện Nghị quyết và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam số 45/NQ-CP của Chính phủ và Chiến lược giai đoạn 2011 - 2020. phát triển thanh niên Việt Nam từ nay đến Chỉ thị nêu rõ, trong những năm qua, năm 2020, khắc phục các thiếu sót trong thời Chính phủ đã ban hành Chương trình hành gian qua, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực công nghiệp hoá, hiện đại hoá (kèm theo Nghị thuộc Trung ương (các bộ, ngành, địa quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009) và Thủ phương) căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát Nghị quyết số 45/NQ-CP, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - triển thanh niên Việt Nam, các bộ, ngành, địa 2020. Các văn bản nêu trên đã được các cấp, phương xây dựng kế hoạch triển khai thực các ngành và các đoàn thể chính trị - xã hội hiện trong giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; tạo triển khai thực hiện hàng năm phù hợp với được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức điều kiện kinh tế - xã hội và đáp ứng yêu cầu của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng viên, công phát triển của đất nước. Khi xây dựng kế chức, viên chức đối với công tác thanh niên; hoạch cần thể hiện rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành giải pháp thực hiện, kết quả đạt được hàng trong việc ban hành và tổ chức thực hiện năm và giai đoạn 2016 - 2020. chính sách, pháp luật đối với thanh niên. Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, điều chỉnh các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên cho phù hợp, gắn với các chỉ tiêu phát triển ngành, lĩnh vực; xem kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển thanh niên là một trong những chỉ số đánh giá sự phát triển của từng địa phương, đơn vị và của cả nước. Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ, đề án, dự án nêu trong Nghị quyết số 45/NQ-CP và trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam; ưu tiên bố trí Chỉ thị số 06/CT-TTg ban hành Chiến lược kinh phí, nguồn lực để triển khai, thực hiện. phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn Đồng thời, tập trung đẩy nhanh việc ban 2011 - 2020. hành chính sách, pháp luật đối với thanh Ảnh: TL niên; tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên ở các cấp, các ngành; chú trọng Tuy nhiên, qua rà soát việc triển khai, thực công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình hiện còn một số hạn chế, bất cập, như: Công độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công tác ban hành chính sách, pháp luật đối với chức làm công tác thanh niên, đáp ứng yêu thanh niên; việc xây dựng chương trình, kế cầu, nhiệm vụ được giao. hoạch thực hiện của một số bộ, cơ quan ở Tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra của bộ, 1 CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Th«ng tin Tháng 02/2016
 4. Tin cải cách hành chính ngành, địa phương đối với việc tổ chức triển sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP và công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam. cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao lượng dịch vụ công. Đồng thời, gắn kết công nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ tác cải cách hành chính của các bộ, ngành và lãnh đạo, đảng viên về vị trí, vai trò của thanh địa phương, tăng cường trách nhiệm của các niên và công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản nâng cao chất lượng, hiệu quả của cải cách Hồ Chí Minh và các đoàn thể chính trị - xã hành chính để phục vụ cho mục tiêu phát hội phát huy vai trò giám sát, phản biện xã triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm hội đối với việc ban hành và thực hiện chính 2020. sách, pháp luật liên quan đến thanh niên và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước công tác thanh niên. Bộ Nội vụ giúp Thủ giai đoạn 2016 – 2020 đưa ra nhiệm vụ phấn tướng Chính phủ đôn đốc, hướng dẫn, kiểm đấu đến năm 2020 hoàn thành cơ bản nhiệm tra các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp vụ xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn hiện nghiêm túc Chỉ thị này. định, dễ tiếp cận, với chi phí tuân thủ thấp, (Nguồn: Chỉ thị số 06/CT-TTg) dựa trên hệ thống chính sách đã được hoạch định trong từng lĩnh vực phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế về sở hữu, doanh nghiệp nhà nước; xác định rõ vai trò quản lý Thủ tướng Chính phủ của Nhà nước đối với vai trò chủ sở hữu tài phê duyệt Kế hoạch cải cách sản, vốn của Nhà nước; hoàn thiện thể chế về tổ chức và kinh doanh vốn nhà nước. Đẩy hành chính nhà nước mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giai đoạn 2016 - 2020 giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trên N tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; ưu tiên các thủ tục hành chính phục vụ hội nhập gày 04/02/2016, Thủ tướng Chính phủ kinh tế quốc tế, thủ tục hành chính trên một đã ban hành Quyết định số225/QĐ-TTg số lĩnh vực trọng tâm: đầu tư, đất đai, xây phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà dựng, sở hữu nhà ở, thuế, hải quan, xuất nước giai đoạn 2016 - 2020. khẩu, nhập khẩu, y tế, tiếp cận điện năng, Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch cải cách quản lý thị trường bảo đảm điều kiện thuận hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 là lợi cho sự phát triển của các thành phần kinh tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện tế trong môi trường kinh doanh thông thoáng, Chương trình tổng thể cải cách hành chính bình đẳng, góp phần giải phóng nguồn lực xã nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 theo Nghị hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ, đảm bảo Mức độ hài lòng của người dân, doanh hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt hành chính nhà nước trong giai đoạn II (2016 trên 80% vào năm 2020; hoàn thiện các quy - 2020). Trong đó, tập trung thực hiện các định về phân cấp quản lý Trung ương - địa nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính giai phương trên các lĩnh vực quản lý nhà nước đoạn 2016 - 2020 là: Cải cách thể chế; xây theo nguyên tắc cơ quan hành chính nhà nước dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cấp trên thực hiện những việc mà cơ quan công chức, viên chức, chú trọng cải cách hành chính nhà nước cấp dưới làm không chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực hiệu quả. Xác định rõ ràng, minh bạch các CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 2 Th«ng tin Tháng 02/2016
 5. Tin cải cách hành chính mục tiêu, yêu cầu, nguyên tắc, điều kiện và gia do hệ thống giúp quản lý tốt hơn. Bên chế tài các quy định phân cấp... cạnh đó việc tra cứu thông tin phục vụ yêu (Tin: Kim Liên) cầu nghiệp vụ của lực lượng CA cũng thuận lợi hơn, chính xác hơn. Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP, Giám đốc CATP Hà Nội đánh giá cao hiệu quả hệ TP. Hà Nội: Triển khai thống này sau thời gian thử nghiệm. hệ thống thông báo lưu trú, Đồng chí lưu ý, trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính, quản lý khai báo tạm trú qua mạng xuất nhập cảnh CATP trong quá trình thực N hiện cần cập nhật thường xuyên các thông tin hàng ngày liên quan đến các cơ sở, doanh gày 01/2/2016, CATP Hà Nội đã chính nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú. thức đưa vào hoạt động hệ thống thông Từ thực tế triển khai, với những khó khăn báo lưu trú, khai báo tạm trú trực tuyến tại địa vướng mắc, các lực lượng chức năng CATP chỉ: www.luutru.cahn.vn cần phối hợp hiệu quả khắc phục ngay để hệ Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc thống vận hành thông suốt, hiệu quả. CATP cho biết, hệ thống đi vào hoạt động sẽ Song song với việc triển khai ứng dụng hệ giúp nâng cao hiệu quả công tác hành chính, thông này, các cán bộ CATP khi xuống cơ sở hạn chế tình trạng các cơ sở có người nước kiểm tra sẽ phải sử dụng thiết bị thông minh ngoài tạm trú phải đến trụ sở cơ quan CA để đảm bảo độ chính xác, có thể đối chiếu, thực hiện việc thông báo lưu trú, khai báo kiểm tra ngay và không được gây phiền tạm trú, quản lý các cơ sở kinh doanh lưu trú nhiễu cho các cá nhân, doanh nghiệp, khách tốt hơn và phục vụ đắc lực công tác phòng nước ngoài. chống tội phạm... (Nguồn: www.hanoimoi.com.vn) TP. Đà Nẵng: Kết quả triển khai công tác tuyên truyền phối hợp cải cách hành chính, cải cách công vụ năm 2015 và Giao diện hệ thống thông báo lưu trú, khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016 trên địa bàn thành phố báo tạm trú trực tuyến của CATP Hà Nội. Ảnh: TL Trước đó, hệ thống đã được triển khai thí điểm tại phường Trung Hòa (Cầu Giấy) và N hằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là CBCCVC) về ý nghĩa, mục tiêu, nội phường Hàng Trống (Hoàn Kiếm) trong thời dung, giải pháp tổ chức thực hiện cải cách gian 1 tháng. Kết quả cho thấy công tác cải hành chính, cải cách công vụ (sau đây viết tắt cách hành chính đã có nhiều chuyển biến rõ là CCHC, CCCV) tại Chương trình tổng thể nét khi không còn cảnh xếp hàng chờ đợi CCHC giai đoạn 2011-2020 được ban hành thông báo thông tin lưu trú mỗi tối. Các cơ sở tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng kinh doanh lưu trú đều ủng hộ, tích cực tham 11 năm 2011 của Chính phủ và Quyết định số 3 CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Th«ng tin Tháng 02/2016
 6. Tin cải cách hành chính 10598/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm hành, các cuộc họp, làm việc với lãnh đạo các 2011 của UBND thành phố ban hành Chương cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn trình CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 thể, các ngành, địa phương trên địa bàn thành tại thành phố Đà Nẵng. Ngày 30 tháng 9 năm phố. Ngày 05 tháng 02 năm 2015, Sở Nội vụ 2015, Sở Nội vụ và Công đoàn Viên chức đã tham mưu UBND thành phố ban hành thành phố đã tiến hành ký kết và ban hành 02 Công văn số 976/UBND-NCPC về việc chỉ Kế hoạch: Kế hoạch số 34/KH-SNV-CĐVC đạo thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU tại các cơ về phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, quan, đơn vị trong năm 2015, yêu cầu, hướng tuyên truyền CCHC trong năm 2015 và Kế dẫn, các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch hoạch số 35/KH-SNV-CĐVC về phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU; rà đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền soát, xác định những vấn đề bức xúc, phức CCHC giai đoạn 2015-2020. tạp thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực, Theo đó, Kế hoạch tập trung vào các nội địa phương để đăng ký nội dung giải pháp dung: phù hợp, tạo sự chuyển biến về công tác quản - Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số lý điều hành, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và chất vụ Thành ủy (sau đây viết tắt là Chỉ thị 29- lượng giải quyết thủ tục hành chính. Đồng CT/TU) về đẩy mạnh CCHC, tăng cường kỷ thời, Sở Nội vụ thường xuyên có văn bản luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ CBCCVC hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện. chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố Việc triển khai Chỉ thị số 29-CT/TU được trong tình hình mới. Trong đó đã cụ thể hóa xác định là một trong những nội dung trọng các chuẩn mực "5 xây" (trách nhiệm, chuyên tâm trong Kế hoạch CCHC của thành phố Đà nghiệp, trung thực, kỷ cương, gương mẫu) và Nẵng năm 2015 (ban hành kèm theo Quyết "3 chống" (chống quan liêu, tiêu cực, bệnh định số 9754/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 hình thức). năm 2014 của Chủ tịch UBND thành phố). - Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Kết hợp thực hiện "Năm văn hóa, văn minh pháp luật về tiêu chuẩn công chức, chế độ đô thị", Sở Nội vụ chú trọng đẩy mạnh triển tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, chế độ đào khai Chỉ thị 29-CT/TU trong các nội dung tạo, bồi dưỡng, đề bạt đối với công chức liên quan đến văn hóa ứng xử, tinh thần, thái trong bộ máy hành chính nhà nước. độ của CBCCVC trong tiếp xúc, giao dịch - Tuyên truyền về việc thực hiện cơ chế với người dân; tiếp tục duy trì chuyên mục "5 một cửa, một cửa liên thông, trách nhiệm của xây, 3 chống" trên website của Sở Nội vụ CBCCVC trong giải quyết các công việc của nhằm tạo điều kiện thuận lợi, huy động sự công dân, đặc biệt tập trung một số lĩnh vực tham gia của người dân cung cấp hình ảnh, có tính chất nhạy cảm như: đất đai, môi thông tin, giám sát việc thực thi công vụ của trường, bảo trợ xã hội, người có công, thuế, CBCCVC trong việc thực hiện Chỉ thị số 29- lý lịch tư pháp… CT/TU và hệ thống báo cáo trực tuyến tình - Tập trung hướng dẫn CBCCVC về phần hình thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU nhằm mềm khảo sát mức độ hài lòng để có thể ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hướng dẫn tổ chức, công dân tham gia khảo hiệu quả, tính chính xác, kịp thời trong công sát mức độ hài lòng đối với việc cung ứng tác theo dõi, thông tin, báo cáo về tình hình dịch vụ hành chính công tại cơ quan đơn vị thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU tại các cơ trên địa bàn thành phố. quan, đơn vị. Qua đó, việc triển khai tuyên truyền năm Chú trọng việc thanh tra, kiểm tra giải 2015 đã đạt được một số kết quả như sau: quyết các thủ tục hành chính (sau đây viết tắt - Việc triển khai Chỉ thị số 29-CT/TU là TTHC), thái độ, trách nhiệm của CBCCVC được Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành trong thực thi công vụ. Trong năm, Sở đã tiến phố quan tâm chỉ đạo quyết liệt, thường hành 76 cuộc thanh tra, kiểm tra tại một số cơ xuyên thông qua các văn bản chỉ đạo, điều quan, đơn vị liên quan đến các lĩnh vực nhạy CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 4 Th«ng tin Tháng 02/2016
 7. Tin cải cách hành chính cảm, phức tạp như: đất đai, xây dựng, giải tỏa giấy phép kinh doanh có điều kiện giữa các đền bù, bố trí tái định cư, xây dựng, thuế, bảo sở, ban, ngành" (liên quan 22 TTHC thuộc hiểm xã hội… Bên cạnh đó, thông qua công thẩm quyền giải quyết của 08 đơn vị: Sở Kế tác kiểm tra đánh giá xếp hạng kết quả CCHC hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương; Sở Giao năm 2014 (được triển khai tổ chức kiểm tra thông vận tải; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở trong quý I năm 2015), Sở Nội vụ đã hướng Thông tin và Truyền thông; Sở Tài nguyên và dẫn triển khai Chỉ thị số 29-CT/TU, phát hiện Môi trường; Sở Văn hóa, Thể thao và Du và đề nghị khắc phục những hạn chế trong lịch; Sở Y tế). Đây là sáng kiến mới về công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ CCHC để tăng cường hiệu quả phối hợp thực chế một cửa liên thông tại tất cả sở, ban, hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC, ngành, quận, huyện và cơ quan Trung ương phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân, có tham gia xếp hạng CCHC trên địa bàn doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, hướng thành phố. Qua các kênh thông tin phản ánh đến việc tập trung tất cả đầu mối tiếp nhận của người dân, doanh nghiệp, Sở Nội vụ đã TTHC về "một đầu mối", "liên thông - liên tiến hành kiểm tra, xác minh và chấn chỉnh kết" và "trọn gói", nhằm rút ngắn thời gian xử hơn 40 trường hợp liên quan đến tinh thần, lý, chờ đợi, giảm thành phần hồ sơ trung gian thái độ, trách nhiệm, đạo đức công vụ của cũng như các mẫu đơn, giấy tờ trùng lặp hoặc CBCCVC, chẳng hạn như việc gây khó khăn, do chính các sở, ban, ngành cấp. Ngoài ra, phiền hà cho công dân khi thực hiện thủ tục nhằm chuẩn hóa quy chế phối hợp trong giải tại Ban Giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây quyết TTHC về biểu mẫu, thẩm quyền phê dựng, việc giải quyết hồ sơ chậm trễ tại Chi duyệt, quy trình soạn thảo, thẩm định, Sở Nội nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các quận, vụ đã tham mưu UBND thành phố ban hành huyện, việc đặt thêm các điều kiện thực hiện Công văn số 5161/UBND-NCPC ngày 06 TTHC ngoài quy định tại UBND một số tháng 7 năm 2015 về quy trình, biểu mẫu phường trên địa bàn thành phố… Quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục Trong năm 2015, Sở Nội vụ tham mưu hành chính. Đồng thời, để tăng cường cơ chế UBND thành phố Công văn số 1116/UBND- kiểm soát và xây dựng chế tài cụ thể, chặt chẽ NCPC ngày 09/02/2015 về chỉ đạo các cơ đối với các sai phạm trong việc giải quyết thủ quan, đơn vị thực hiện một số giải pháp cụ tục hành chính cho công dân, tổ chức, Sở đã thể để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả phối tham mưu UBND thành phố ban hành Chỉ thị hợp và mở rộng cơ chế một cửa, một cửa liên số 07/CT-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2015 thông trên địa bàn thành phố trong năm 2015. của Chủ tịch UBND thành phố về xử lý vi Đồng thời, trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc, phạm trong quá trình giải quyết hồ sơ, công kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị. Qua việc của tổ chức, cá nhân. đó, đã tham mưu ban hành 05 Quy chế phối Về mối quan hệ phối hợp giữa Văn phòng hợp trong giải quyết TTHC trên các lĩnh vực UBND thành phố và các sở, ban, ngành đầu tư, đất đai, thi đua khen thưởng, tôn giáo; trong giải quyết TTHC, sau khi triển khai ban hành 02 Đề án liên thông trong lĩnh vực Quyết định số 4676/QĐ-UBND ngày 29 hành chính tư pháp, 01 Đề án liên thông tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành trong cấp phép đấu nối thoát nước. Trong phố về việc công bố danh mục TTHC thuộc thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với thẩm quyền quyết định của UBND thành Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu phố, Chủ tịch UBND thành phố thực hiện công nghệ cao, Ban Quản lý Khu công theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND nghiệp và Chế xuất để xây dựng cơ chế liên thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. thông trong lĩnh vực đăng ký đầu tư và đăng Hiện nay, Sở Nội vụ cùng Công đoàn Viên ký doanh nghiệp. Đặc biệt, bên cạnh cơ chế chức thành phố đang phối hợp với Sở Thông một cửa liên thông, Sở Nội vụ còn tham mưu tin và Truyền thông hướng dẫn việc luân UBND thành phố ban hành Đề án "Thực hiện chuyển hồ sơ điện tử liên thông giữa Văn cơ chế liên kết trong giải quyết TTHC về cấp phòng UBND thành phố với các sở, ban, 5 CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Th«ng tin Tháng 02/2016
 8. Tin cải cách hành chính ngành nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp hóa - văn minh, tuyên truyền công tác CCHC, trong giải quyết các TTHC này. góp phần thực hiện tốt Năm Văn hóa văn Triển khai Kế hoạch số 34/KH-SNV- minh đô thị 2015. CĐVC về phối hợp đẩy mạnh công tác thông Với những kết quả đạt được nêu trên, năm tin, tuyên truyền, trong thời gian vừa qua, Sở 2016, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp với Nội vụ và Công đoàn Viên chức đã phối hợp Công đoàn viên chức tiếp tục thực hiện các với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền có hiệu nội dung: quả về công tác CCHC thông qua các hình - Phối hợp hướng dẫn với các cơ quan đơn thức như: Chuyên mục CCHC trên sóng của vị trong việc đăng ký thực hiện Chỉ thị 29- đài phát thanh, truyền hình; thông qua các CT/TU ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Ban buổi tọa đàm, đối thoại, dân hỏi cơ quan Nhà Thường vụ Thành ủy, tăng cường trong công nước trả lời; thông qua các trang thông tin tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý các điện tử của thành phố, của ngành, địa phát hiện trên thực tế. Phối hợp tổ chức sơ kết phương, xây dựng chuyên mục thông tin, 02 năm việc thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU trên tuyên truyền về CCHC thông qua tổng đài địa bàn thành phố. hành chính công 05113.881888 và thông qua - Tổ chức ít nhất 01 lớp bồi dưỡng về kỹ các đợt tập huấn, hội thảo…. năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, công Đặc biệt, phối hợp với UBND các quận, chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới và giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và từng tổ dân phố, thôn thông qua các hình thức trả kết quả. như: cung cấp miễn phí tờ rơi, tài liệu về - Phối hợp tổ chức 01 cuộc thi tuyên TTHC... với hơn 6000 tờ rơi. truyền về công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức viên chức, người lao động. - Phối hợp xây dựng 01 video tuyên truyền về văn hóa giao tiếp ứng xử dành cho công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. - Phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết mô hình "Phường, xã điện tử" trên địa bàn thành phố để nâng cao nhận thức của công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết Hội thi Tiếng hát công chức, viên chức, lao quả. động – Thời trang công sở và Tuyên truyền - Phối hợp, nghiên cứu, tham mưu trình viên về Văn hóa, văn minh đô thị . UBND thành phố về rà soát, công bố Bộ thủ Ảnh: TL tục hành chính của các sở ban ngành, UBND các quận huyện và phường xã kịp thời, đúng quy định; hoàn thiện cơ chế liên kết, liên Đặc biệt, từ 14 đến 17/7/2015, Công đoàn thông trong giải quyết thủ tục hành chính về Viên chức thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao cấp phép kinh doanh có điều kiện. và Du lịch, Sở Nội vụ phối hợp tổ chức Hội - Đảm bảo cập nhật liên tục và kịp thời thi tiếng hát, thời trang công sở và tuyên thông tin trên phương tiện thông tin đại truyền viên, trong đó lồng ghép việc tuyên chúng, các bản tin chuyên ngành, bộ thủ tục truyền công tác CCHC vào phần thi tuyên hành chính mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ truyền viên. Hội thi là dịp các Công đoàn cơ sung trên Cổng thông tin điện tử và các web- sở thuộc Công đoàn Viên chức thành phố site chuyên ngành, các thông tin liên quan giao lưu, gặp gỡ, tạo khí thế vui tươi, phấn đến Chương trình tổng thể cải cách hành khởi động viên nhau thi đua hoàn thành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ. nhiệm vụ. Đồng thời, nâng cao nhận thức Đồng thời tăng cường sử dụng địa chỉ e-mail trong CBCCVC về thực hiện nếp sống văn trong việc trao đổi để nâng cao chất lượng CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 6 Th«ng tin Tháng 02/2016
 9. Tin cải cách hành chính giải quyết công việc. với cán bộ, công chức, viên chức. Minh bạch - Thường xuyên đăng tải các tin, bài, các tài sản thu nhập. Chế độ trách nhiệm của văn bản về cải cách hành chính; cải cách chế người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra độ công vụ; cập nhật bộ thủ tục hành chính tham nhũng. Cải cách hành chính, đổi mới mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung trên Cổng công nghệ quản lý và phương thức thanh toán. thông tin điện tử và các website chuyên ngành. Thường xuyên tiến hành việc tự kiểm tra (Nguồn: www.noivu.danang.gov.vn) nội bộ, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra trên những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; chú trọng thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện công tác PCTN; xem xét giải quyết dứt Tỉnh Lâm Đồng: Đẩy mạnh điểm các đơn thư, tin báo tố cáo tham nhũng theo quy định của Luật phòng, chống tham cải cách thủ tục hành chính nhũng, Luật tố cáo; nâng cao hiệu quả phối gắn với yêu cầu phòng hợp giữa các cơ quan pháp luật trong quá trình tố tụng, xử lý các vụ án tham nhũng. ngừa tham nhũng ở các lĩnh Kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vực dễ phát sinh tiêu cực vi phạm liên quan đến hành vi tham nhũng. T Tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức heo Kế hoạch phòng, chống tham nhũng thành viên của Mặt trận trong PCTN, phát (PCTN) của UBND tỉnh Lâm Đồng, huy vai trò trách nhiệm của báo chí, doanh trong năm 2016, các cơ quan, đơn vị thực nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát ngành nghề, trách nhiệm của Ban Thanh tra hiện, xử lý các hành vi tham nhũng; tăng nhân dân và của công dân trong PCTN. cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát Sở Nội vụ tham mưu UBND đẩy mạnh hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các hành công tác cải cách hành chính; công khai, minh vi tham nhũng gắn với thực hành tiết kiệm, bạch trong công tác cán bộ; điều chuyển, thay chống lãng phí. thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiều Kế hoạch cũng yêu cầu nâng cao trách dư luận, biểu hiện tham nhũng, lãng phí, uy nhiệm của người đứng đầu, phân công nhiệm tín giảm sút, không đáp ứng được yêu cầu vụ cụ thể của các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra việc thực hiện trong thực hiện công tác PCTN. các quy định về Quy tắc ứng xử, Quy tắc đạo Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên công tác PCTN trong năm 2016 gồm: chức trong cơ quan hành chính Nhà nước, Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, chuyển đổi vị trí cán bộ, công chức, viên chức thành phố tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ nhằm phòng ngừa tham nhũng. biến các quy định của pháp luật về phòng, Các sở, ban, ngành, doanh nghiệp nhà chống tham nhũng theo Kế hoạch số nước, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, 7071/KH-UBND ngày 15-12-2011 của thành phố xây dựng kế hoạch cải cách hành UBND tỉnh về thực hiện Đề án tuyên truyền, chính năm 2016 đúng yêu cầu; thực hiện đẩy phổ biến pháp luật về PCTN, Công ước của mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với yêu Liên hợp quốc về chống tham nhũng. cầu phòng ngừa tham nhũng trong các lĩnh Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải vực dễ phát sinh tiêu cực như: cấp phép xây pháp: công khai, minh bạch trong hoạt động dựng, kinh doanh, cấp giấy chứng nhận của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Xây dựng và quyền sử dụng đất, thuế, phí… tăng cường rà thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn. soát thủ tục hành chính và kiểm tra công tác Thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức cải cách hành chính… nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác đối (Nguồn: www.noichinh.vn) 7 CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Th«ng tin Tháng 02/2016
 10. Một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng viên chức ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hiện nay ThS. Bùi Thị Trà Ly - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 1. Một số điểm mới trong tuyển dụng Theo quy định của Luật Viên chức, việc tuyển viên chức giai đoạn thực hiện Luật Viên dụng viên chức tiếp tục được đổi mới theo chức và các văn bản hướng dẫn thi hành hướng phân cấp, đề cao trách nhiệm của người Hiện nay, việc quản lý viên chức đã được đứng đầu đơn vị sự nghiệp trong công tác chuyển sang thực hiện theo quy định của tuyển dụng, kể cả về kế hoạch, chỉ tiêu, nội Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi dung, hình thức thi tuyển. Nhà nước chỉ quy hành. Để triển khai thực hiện có hiệu quả hệ định về tiêu chuẩn, điều kiện chung đối với thống thể chế mới về quản lý đội ngũ viên từng ngành, lĩnh vực sự nghiệp. chức, cần thiết phải tiến hành triển khai Thực hiện tuyển dụng viên chức theo tinh nghiên cứu, đánh giá thực trạng tuyển dụng thần của Luật Viên chức và các văn bản đội ngũ viên chức do các bộ, ngành và địa hướng dẫn thi hành, hệ thống cơ chế quản lý phương quản lý nhằm phân tích, làm rõ viên chức đã được hình thành và hoàn thiện những ưu điểm và tồn tại, hạn chế cũng như từng bước đưa công tác quản lý và công tác xác định rõ các nguyên nhân khách quan, chủ tuyển dụng viên chức từng bước đi vào nề quan của những tồn tại, hạn chế đó; đồng thời nếp, có nhiều đột phá quan trọng, góp phần đề xuất, kiến nghị các biện pháp nâng cao tích cực vào việc xây dựng và phát triển đội hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về viên ngũ viên chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chức, trực tiếp là công tác tuyển dụng viên chính trong giai đoạn hiện nay. chức trong thời gian tới. 2. Đánh giá kết quả thực hiện tuyển So với quy định của Pháp lệnh Cán bộ, dụng viên chức công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành, Việc tuyển dụng viên chức giai đoạn thực việc tuyển dụng viên chức và phân cấp tuyển hiện Luật Viên chức và các văn bản hướng dụng viên chức theo quy định của pháp luật dẫn thi hành có những ưu điểm sau: viên chức hiện hành (và các văn bản quy định Quy trình tuyển dụng viên chức được công về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên khai hóa ở từng đơn vị tuyển dụng, quy định chức thay thế các văn bản đã ban hành giai rõ trách nhiệm và quyền hạn của từng chủ thể đoạn triển khai thực hiện Pháp lệnh Cán bộ, trong quá trình thực hiện tuyển dụng đã thể công chức do các tỉnh, thành phố trực thuộc hiện sự thay đổi quan điểm toàn diện về công Trung ương ban hành từ khi Luật Viên chức có tác tổ chức, công tác cán bộ, hạn chế sự quen hiệu lực thi hành cho đến nay) đã thể hiện tinh biết, gửi gắm, xóa bỏ cơ chế “xin cho”. Quy thần đổi mới hơn theo hướng phải căn cứ vào chế tuyển dụng được công khai, dân chủ, nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn khách quan đánh giá hiệu quả người được chức danh nghề nghiệp và quỹ lương của đơn tuyển dụng, việc công khai tạo nhiều điều vị sự nghiệp công lập; thẩm quyền tuyển dụng kiện cho người có trình độ, năng lực làm đúng tiếp tục được đổi mới theo hướng có quy định ngành, nghề đào tạo, đúng vị trí việc làm. phân cấp, đề cao trách nhiệm của người đứng Thực hiện đúng quy trình tuyển dụng, tuyển đầu đơn vị sự nghiệp công lập trong công tác dụng được đúng người, đúng việc đã khuyến tuyển dụng, kể cả phân cấp trong việc lập kế khích được người trẻ, sinh viên giỏi quan tâm, hoạch, chỉ tiêu, nội dung, hình thức thi tuyển. làm việc, gắn bó trong khu vực nhà nước. CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 8 Th«ng tin Tháng 02/2016
 11. Trên cơ sở quy định của Luật Viên chức thông tin vào thi tuyển công chức, viên chức và các quy định chung của Chính phủ, của đã được Bộ Nội vụ cho triển khai và nhân Bộ Nội vụ về tuyển dụng viên chức, các tỉnh, rộng tại nhiều bộ, ngành, địa phương. thành phố trực thuộc Trung ương đều có văn Bộ Nội vụ đã phối hợp với Ban Tổ chức bản cụ thể hoá quy định về phân cấp tuyển Trung ương Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo dụng viên chức phù hợp với đặc điểm, tình kịp thời ban hành văn bản nhắc nhở, chấn hình của địa phương mình. Một số tỉnh, chỉnh, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thành phố trực thuộc Trung ương đã có quy thực hiện nghiêm các quy định của Luật Viên định thêm một số chính sách trong tuyển chức và các văn bản khác có liên quan hướng dụng nhằm thu hút người có năng lực và dẫn thi hành việc tuyển dụng viên chức. trình độ cao về công tác tại các cơ quan, tổ Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đã đạt chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa được, trong quá trình thực hiện tuyển dụng phương mình. viên chức vẫn còn một số nhược điểm, hạn Trong quá trình tổ chức tuyển dụng viên chế như: chức, hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc Trong quá trình thực hiện tuyển dụng viên Trung ương đều đã ban hành các văn bản chức ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung hướng dẫn thi hành, việc tuyển dụng viên ương hiện nay vẫn còn gặp nhiều hạn chế, chức và phân cấp tuyển dụng viên chức theo khó khăn trong cả hệ thống văn bản quy quy định của pháp luật viên chức hiện hành, phạm pháp luật và quá trình thực hiện. trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch cụ thể, bảo Vẫn còn những bất cập từ văn bản quản lý đảm nguyên tắc, quy trình tổ chức thi tuyển chuyên ngành. Cùng là quy định của Nghị hoặc xét tuyển theo quy định. Việc tổ chức thi định 29/2012/NĐ-CP, nhưng mỗi tỉnh, thành tuyển, xét tuyển viên chức đã từng bước đi phố trực thuộc Trung ương lại hiểu và thực vào nề nếp và được tổ chức thường xuyên ở hiện khác nhau, nhiều quy định về cơ chế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. phối hợp chưa thống nhất, đồng bộ. Ví dụ: Việc phân cấp thẩm quyền tuyển dụng việc tuyển dụng, quản lý viên chức ngành viên chức đã được tiếp tục thực hiện và đẩy giáo dục ở một số địa phương giao cho Phòng mạnh theo hướng từng bước thực hiện Giáo dục và đào tạo tham mưu cho Chủ tịch nguyên tắc gắn thẩm quyền tuyển dụng với Ủy ban nhân dân cấp huyện, nhưng có địa thẩm quyền sử dụng, trao quyền nhiều hơn phương lại giao cho Phòng Nội vụ… đây là cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công một trong những bất cập trong thực hiện lập. Từ đó tạo tiền đề thuận lợi cho việc tổ chính sách, pháp luật về phân cấp tuyển dụng chức tuyển dụng viên chức gắn dần với triển viên chức ngành giáo dục hiện nay. khai xác định vị trí việc làm và cơ cấu chức Sự chồng chéo giữa quy định Nghị định số danh nghề nghiệp của viên chức tại các tỉnh, 115/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số thành phố trực thuộc Trung ương. 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV quy định thẩm Để thực hiện tối đa nguyên tắc khách quyền quản lý vị trí việc làm, số lượng người quan, công bằng, minh bạch, chất lượng làm việc có nhiều nội dung khác với Nghị trong tuyển dụng, Chính phủ đã chỉ đạo định số 41/2012/NĐ-CP quy định về vị trí nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, dẫn vào công tác tuyển dụng. Bộ Nội vụ đã chủ đến khó khăn cho các địa phương khi thực động nghiên cứu, đi đầu trong việc đổi mới, hiện phân cấp tuyển dụng viên chức. áp dụng công nghệ thông tin trong tuyển Một số địa phương còn lúng túng trong dụng viên chức thông qua phần mềm tổ chức quá trình tổ chức thực hiện các nội dung mới thi tuyển trên máy tính (và đã áp dụng đối với trong tuyển dụng quy định tại Luật Viên chức cả thi tuyển công chức). Sau khi thực hiện và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc quy thành công tại kỳ thi tuyển dụng công chức, định các môn thi tuyển đã bảo đảm việc kiểm viên chức vào các cơ quan thuộc và trực tra tương đối toàn diện kiến thức, hiểu biết và thuộc Bộ Nội vụ, việc sử dụng công nghệ năng lực của người dự thi. Tuy nhiên, với cơ 9 CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Th«ng tin Tháng 02/2016
 12. cấu môn thi, hình thức thi thống nhất, đồng Nghị định 29/2012/NĐ-CP. đều áp dụng cho tất cả các lĩnh vực khác nhau Cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế nên thực tế đã không kiểm tra được các kỹ thi tuyển, xét tuyển viên chức cho phù hợp năng mềm của người dự tuyển. Trong điều với tinh thần pháp luật mới về viên chức, kiện hiện nay, yêu cầu đối với viên chức đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật. không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn Quy chế phải thể hiện rõ các nội dung như: đòi hỏi phải có năng lực, kỹ năng của hoạt Đối tượng áp dụng; các nguyên tắc tổ chức động nghề nghiệp (kỹ năng giao tiếp, thuyết thi tuyển; thẩm quyền, trách nhiệm của cơ trình, kỹ năng giải quyết công việc, làm việc quan có thẩm quyền quản lý và tổ chức thi theo nhóm...). tuyển viên chức, điều kiện dự tuyển, thẩm Cơ sở xét tuyển viên chức là điểm học tập, quyền, trách nhiệm của Hội đồng thi, của Ban điểm tốt nghiệp, nhưng hiện nay chưa có sự coi thi, Ban chấm thi, chấm thi, phúc tra bài thống nhất giữa các cơ sở đào tạo về cách thi, việc xử lý những trường hợp thi tuyển có tính kết quả học tập (có nơi đào tạo theo tín điểm bằng nhau, chính sách ưu tiên trong thi chỉ, có nơi không), đào tạo ở nước ngoài tuyển… Nên quy định những chế tài cụ thể không tính điểm như đào tạo trong nước... sự cho từng hành vi vi phạm đối với các đối không thống nhất đó dẫn đến những khó tượng có liên quan đến kỳ thi. khăn, vướng mắc trong quá trình xét tuyển Cần có một văn bản hệ thống lại các chức viên chức hiện nay. danh nghề nghiệp tại đơn vị sự nghiệp công Trong quá trình tổ chức thực hiện chính lập để đảm bảo các quy định trong luật đều sách pháp luật về tuyển dụng viên chức, tại phải được thi hành trong thực tế. Cần hoàn một số bộ, ngành, địa phương còn có những thiện hơn nữa những quy định về chức danh sai phạm, gây ra những bức xúc trong dư luận nghề nghiệp đối với viên chức, làm cơ sở cho xã hội trong thời gian vừa qua, như mặc dù việc thi tuyển viên chức diễn ra thuận lợi đã có quy định không phân biệt văn bằng và hơn, tạo cơ sở, tiền đề để quá trình tuyển loại hình đào tạo trong tuyển dụng viên chức, dụng tiến hành được thuận lợi hơn. nhưng một số địa phương vẫn không nghiêm Khi xây dựng các văn bản quy định chi túc chấp hành, và vẫn thực hiện việc phân tiết và hướng dẫn thi hành luật cần lưu ý tới biệt bằng cấp, hình thức đào tạo. một số đối tượng đặc biệt. Cần có quy định Vẫn còn tình trạng chưa thực hiện đúng về thủ tục đặc biệt trong việc tuyển dụng đối quy định pháp luật trong tuyển dụng, ký hợp với người có tài năng và người có trình độ đồng làm việc đối với đội ngũ viên chức như chuyên môn cao. Cần thành lập một hội đồng thời kỳ thực hiện tuyển dụng viên chức theo tuyển dụng độc lập tại các địa phương. Thành quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức, viên của hội đồng là những người có trình độ mà một số trường hợp đã được các phương chuyên môn cao và kinh nghiệm công tác, có tiện thông tin đại chúng phản ánh, lãnh đạo uy tín trong giới chuyên môn, bên cạnh đó có Bộ Nội vụ cũng đã có ý kiến chính thức của thể mời một số chuyên gia pháp luật, tâm lý. Bộ về các trường hợp này. Việc trao cho một hội đồng độc lập sẽ khiến 3. Các giải pháp cụ thể để nâng cao cho việc tuyển dụng diễn ra công bằng, minh chất lượng, hiệu quả công tác tuyển dụng bạch hơn, đồng thời giảm khối lượng công viên chức việc cho cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng. Một là, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý Đây là vấn đề cần nghiên cứu trong thực tế. nhà nước về viên chức và tuyển dụng viên chức Hai là, đổi mới cơ chế quản lý đối với các Cần sớm hoàn thiện các văn bản quy đơn vị sự nghiệp công lập phạm pháp luật về tuyển dụng viên chức để Cần nghiên cứu thay đổi mô hình quản lý khắc phục những bất cập, hạn chế như đã nêu các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay, tránh và phân tích ở các phần trên. Hiện nay, công tình trạng người đứng đầu đơn vị vừa là tác tuyển dụng viên chức vẫn đang thực hiện người quản lý, vừa là người phụ trách về theo quy định chung là Luật Viên chức và chuyên môn. Người đứng đầu được giao CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Th«ng tin 10 Tháng 02/2016
 13. nhiệm vụ quản lý và phát triển đơn vị, tương thanh kiểm tra từ việc lập kế hoạch, tổ chức tự như giám đốc doanh nghiệp; việc phụ thi tuyển và khâu chấm thi nhằm đảm bảo trách về chuyên môn giao cho quản lý các bộ tính khách quan công bằng và hiệu quả. Có phận như trưởng khoa, trưởng bộ môn(1). sự phối kết hợp với các bộ, Công an tỉnh Như vậy có thể kiểm soát được chất lượng trong quá trình thi tuyển viên chức trong các hoạt động tuyển dụng khi viên chức được đơn vị sự nghiệp để tránh xảy ra những sự cố. tuyển dụng vào vị trí việc làm theo yêu cầu Trong giai đoạn Việt Nam bước vào thời về chuyên môn của trưởng bộ phận, người kỳ hội nhập quốc tế thì đội ngũ viên chức là đứng đầu đơn vị sự nghiệp có nhiệm vụ phát nhân tố quyết định trong việc thay mặt Nhà triển đơn vị bằng cách tìm kiếm viên chức nước phục vụ nhân dân và đóng góp cho đất phù hợp, có chất lượng cao. Ngoài ra, còn tạo nước, tạo thành một Nhà nước của dân, do điều kiện cho việc thực hiện thi tuyển người dân và vì dân. Trong những năm qua, nước đứng đầu bởi tìm kiếm người có khả năng ta đã quan tâm việc tuyển dụng, đào tạo, bồi quản lý, điều hành dễ hơn rất nhiều người dưỡng cho đội ngũ viên chức được trang bị vừa có chuyên môn nghề nghiệp cao, vừa có kiến thức về lý luận chính trị, quản lý nhà khả năng quản lý. nước và pháp luật… Kiến thức, trình độ và Ba là, giao quyền tự chủ nhiều hơn cho năng lực hoạt động thực tiễn của đội ngũ các đơn vị sự nghiệp công lập viên chức từng bước được trưởng thành, góp Phân cấp quản lý nguồn nhân lực của các phần quan trọng vào sự thành công của công đơn vị sự nghiệp công lập phải nhấn mạnh cuộc đổi mới đất nước. Việc thực hiện đồng đến phân cấp tuyển dụng. Phân định rõ ràng, bộ các giải pháp trên sẽ có tác dụng nâng cao cụ thể nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm chất lượng tuyển dụng viên chức tại các đơn của mỗi cấp trong bộ máy chính quyền nhà vị sự nghiệp công lập, tạo được hiệu quả cao nước, phát huy tính năng động, sáng tạo, trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của mỗi tuyển dụng của các đơn vị góp phần xây cấp chính quyền địa phương, của mỗi đơn vị dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp sự nghiệp công lập trên cơ sở đảm bảo sự ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thống nhất của Chính phủ để nâng cao hiệu đất nước. lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu TÀI LIỆU THAM KHẢO cầu phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện 1. Ngọc Khả Hân (2011) Quản lý giáo dục chuyển sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ đại học đang thay đổi trên toàn cầu, Báo Giáo nghĩa. Trong những năm tới, nên triển khai dục và thời đại, số đặc biêt tháng 3, tr. 4 -5 mở rộng việc áp dụng phân cấp tuyển dụng 2. Nguyễn Minh Phương (2013), Thực cho tất cả các đơn vị còn lại nhằm phát huy trạng phân cấp, phân quyền và vấn đề tự trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, nâng quản địa phương tại Việt nam, Văn phòng cao năng lực quản lý của lãnh đạo đơn vị, Quốc hội, Oxfam, Unicef, Hội thảo Tổ chức giúp đơn vị tự chủ và chủ động hơn trong chính quyền địa phương ở Việt Nam. quản lý và tuyển dụng viên chức. 3. Lê Chi Mai (chủ biên)(2002), Chuyển Bốn là, tăng cường công tác thanh tra, giao dịch vụ công cho các cơ sở ngoài nhà kiểm tra và giám sát tuyển dụng nước – vấn đề và giải pháp, NXB Lao Động Trong các kỳ thi tuyển, cần bố trí cử cán – Xã hội, Hà Nội. tr. 161 – 162 bộ giám sát các đơn vị sự nghiệp công lập 4. Trần Anh Tuấn (2011), Nghiên cứu cơ trong công tác thu hồ sơ, đảm bảo thu hồ sơ sở khoa học hoàn thiện chế độ công vụ ở Việt đúng đối tượng, đúng cơ cấu ngạch đã được Nam, Đề tài cấp nhà nước. phê duyệt và tất cả các thí sinh đủ điều kiện 5. Trần Văn Tuấn (2011), Thực hiện tốt dự thi đều nộp được hồ sơ thi tuyển mà Luật Viên chức để tiếp tục đổi mới cơ chế không gặp bất cứ sự gây khó khăn nào. Đối quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ của với các đơn vị sự nghiệp được phân cấp tuyển khu vực sự nghiệp công lập, Tạp chí Tổ chức dụng, cần tăng cường người của Sở Nội vụ nhà nước, số 1. CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Th«ng tin 11 Tháng 02/2016
 14. Chuyển giao chính sách và kinh nghiệm quốc tế - Cách nhìn từ áp dụng các mô hình đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức đối với thực tiễn ở Việt Nam ThS. Nguyễn Mạnh Cường - Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ 1. Mô hình chuyển giao chính sách từ nước Mỹ1. Như vậy, chuyển giao chính (policy transfer) và vấn đề áp dụng kinh sách được nhìn nhận chủ yếu từ đối tượng nghiệm tốt (best practice) đối với các tiếp nhận và áp dụng mô hình, kinh nghiệm quốc gia tốt. Tuy nhiên, cho tới nay vẫn còn ít các Lâu nay, khi ban hành một chính sách nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, trực tiếp tới hoặc tổ chức thực hiện một mô hình mới, quá trình chuyển giao chính sách. Bên cạnh các nhà quản lý thường đặt vấn đề học hỏi đó, câu hỏi được đặt ra là tại sao có mô hình kinh nghiệm hay, mô hình thành công của chính sách được thực hiện thành công ở các quốc gia phát triển trên thế giới. Trong quốc gia này nhưng lại không thể áp dụng bối cảnh toàn cầu hóa, các mối liên hệ về được ở quốc gia khác. Đâu là sự khác biệt? phát triển kinh tế - xã hội, sự hình thành các Phân tích việc chuyển giao và áp dụng mô cộng đồng kinh tế, cộng đồng quốc tế thì sự hình chính sách bao gồm những nội dung gia tăng của việc chuyển giao chính sách và gì? áp dụng các kinh nghiệm hay trên thế giới là Các nghiên cứu, báo cáo, đánh giá trong vấn đề quan tâm của các nhà khoa học chính thời gian qua cho thấy thường đó chỉ là việc sách công, hành chính công cũng như các mô tả chuyển giao ý tưởng, chính sách, mô nhà nghiên cứu vấn đề hành chính so sánh hình tốt, cách làm hay giữa các quốc gia hơn và thể chế chính trị. Khái niệm chuyển giao là việc phân tích và giải thích việc tham gia chính sách được các nhà khoa học hành của quá trình chuyển giao. Trong khi đó, chính thiết lập trên một mô hình được gọi là quá trình chuyển giao/tiếp nhận chính sách theo dõi quá trình chính sách từ lúc thiết lập, này dường như là một quá trình phức tạp, thực thi cho tới những bài học được rút ra nhiều khâu, chu trình, tổ chức thực hiện và trên cơ sở tự nguyện tiếp nhận mô hình mẫu con người thực hiện. Câu hỏi được đặt ra là hoặc bắt buộc phải học tập mô hình chính có thể có nhiều chủ thể hoặc các chủ thể sách đó của một quốc gia. Ví dụ Canada khác nhau tham gia vào các bước khác nhau thường được coi là quốc gia luôn học tập của quá trình chuyển giao chính sách ở nước các mô hình của Vương quốc Anh hoặc tiếp nhận hay không? Khi nào thì chuyển nước Mỹ, tuy nhiên, nước Mỹ lại là nước giao chính sách xuất hiện cùng với bước học tập chính sách quản lý thuốc lá của hoạch định chính sách? Có các bước chuyển Canada; hoặc ví dụ nước Anh đã học tập giao khác nhau tham gia vào từng cách thành công kinh nghiệm về chính sách an chuyển giao khác nhau hay không? (Ví dụ sinh xã hội và việc làm của nước Mỹ, nhưng như có việc các nhà chính trị cố gắng sao lại thất bại trong việc áp dụng mô hình Tổ chép mô hình của nước ngoài trong khi các chức hỗ trợ trẻ em (Child Support Agency) nhà hoạch định chính sách lại đang trong 1. Dolowitz, D. P. and Marsh, D. (2000), Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy- Making (tạm dịch Học tập kinh nghiệm nước ngoài: Vai trò của chuyển giao chính sách cùng với quá trình hoạch định chính sách). CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Th«ng tin 12 Tháng 02/2016
 15. quá trình xây dựng và hình thành một mô định chính sách có thể tìm đến ba cấp độ hình mới ở trong nước?). quản trị: quốc tế, quốc gia và chính quyền Như đã biết, có ít nghiên cứu cũng như địa phương. Trong một quốc gia, các chủ thể phát triển một mô hình để phân tích quá tham gia việc học tập kinh nghiệm nước trình chuyển giao chính sách. Dolowitz và ngoài có thể rút ra bài học từ hệ thống chính Marsh2 đã phát triển một mô hình riêng dựa trị của các quốc gia khác. Ở trong cùng một trên những nghiên cứu của các nhà khoa quốc gia, không chỉ các địa phương cũng có học, đặc biệt đối với mô hình của Rose và thể rút ra bài học của việc áp dụng kinh Bennett. Mô hình của Dolowitz và Marsh nghiệm thực tiễn từ địa phương khác, mà được tổ chức xung quanh sáu câu hỏi, năm ngay cả cấp độ Trung ương cũng có thể trong số đó đều tập trung tới việc trả lời câu truyền tải những kinh nghiệm thực tiễn từ hỏi rằng tại sao các chủ thể lại tham gia các cấp chính quyền địa phương. trong quá trình chuyển giao chính sách: (1) Trở lại với câu hỏi tại sao một mô hình có Các chủ thể chính tham gia là ai trong quá thể áp dụng thành công ở quốc gia này trình chuyển giao chính sách? (2) Những gì nhưng lại thất bại trong việc tiếp nhận thực được truyền tải? (3) Từ nơi nào có được bài hiện ở quốc gia khác. Hầu hết các nghiên học rút ra? (4) Các mức độ khác nhau của cứu về vấn đề chuyển giao chính sách tập chuyển giao là gì? (5) Điều gì hạn chế hoặc trung vào khuyến nghị những thành công và tạo điều kiện cho quá trình chuyển giao coi đó là một phần của những cách thức phát chính sách? Và ở đây có một câu hỏi mới triển mà các quốc gia tiếp nhận mong muốn. quan trọng từ nghiên cứu đó là: Làm thế nào Tuy nhiên, rõ ràng là không phải luôn luôn là quá trình chuyển giao chính sách liên như vậy. Đặc biệt, các nghiên cứu đã chỉ ra quan đến sự "thành công" hay "thất bại" của và cho thấy rằng ít nhất ba yếu tố có ảnh việc áp dụng mô hình được tiếp nhận? hưởng lớn đến việc áp dụng không thành Tất nhiên, các nhà khoa học và các công một mô hình chính sách. Thứ nhất, các chuyên gia tư vấn chính trị không tham gia nước có thể không có đủ thông tin về các một cách đơn giản trong mối quan hệ hài chính sách và cách thức thực hiện mô hình hoà của hệ thống chính trị trên toàn cầu; vai đó ở quốc gia khởi nguồn của chính sách: trò của họ trong quá trình chuyển giao chính quá trình này được gọi là không hiểu rõ sách phức tạp hơn nhiều. Ví dụ: khi các tổ chính sách (uninformed transfer). Thứ hai, chức quốc tế như Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) mặc dù quá trình chuyển giao đã được thực và Ngân hàng Thế giới (World Bank) tham hiện, tuy nhiên những yếu tố quan trọng để gia vào việc chuyển giao chính sách họ chính sách và cách thức tổ chức thực hiện thường có lời khuyên về việc thuê các cũng như một cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh và chuyên gia tư vấn. Tuy nhiên, các chính phủ cấu trúc thể chế cho việc thực hiện mô hình buộc phải lựa chọn đến các tổ chức có thể một cách thành công tại nước xuất xứ có thể giúp đỡ tài chính thường có thể quyết định không được chuyển giao, dẫn đến thất bại: chuyên gia tư vấn nào để sử dụng, và các tư quá trình chuyển giao này được gọi là vấn khác nhau có thể, đến một mức độ nào chuyển giao không đầy đủ (incomplete đó, kiến nghị chính sách khác nhau. Như transfer). Thứ ba, sự khác biệt giữa các bối vậy, ngay cả trong một bối cảnh buộc phải cảnh kinh tế, xã hội, chính trị và ý thức hệ thực hiện việc sử dụng các kinh nghiệm, mô giữa quốc gia xuất xứ mô hình chính sách hình của nước ngoài, các quốc gia có một đối với quốc gia tiếp nhận mô hình: được mức độ tự do lựa chọn các phiên bản chính gọi là sự chuyển giao không phù hợp sách kinh tế phù hợp nhất với hoàn cảnh của (inappropriate transfer). Tất cả những vấn họ, bất kể những ưu đãi đặc biệt của các tổ đề này được Dolowitz và Marsh khái quát chức quốc tế. Về bản chất, các nhà hoạch thành mô hình như bảng bên dưới. 2. Thuộc đại học Liverpool và đại học Birmingham, Vương quốc Anh CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Th«ng tin 13 Tháng 02/2016
 16. Tại sao Ai liên quan đến Cái gì được Từ đâu Mức độ của Áp lực của việc Làm cách Làm cách chuyển giao việc chuyển giao chuyển giao chuyển giao chuyển giao nào để diễn nào việc Tính liên tục giải việc chuyển giao chuyển giao dẫn đến sự Mong muốn ……........ Phải làm chính sách thất bại của chính sách Sự tự Sự pha trộn Sự bắt Quá khứ Đối với Nhiều quốc nguyện buộc một quốc gia gia Bài học rút Bài học rút Sự áp đặt Đại biểu dân cử Chính sách Nội bộ Nhà nước Các tổ chức Quá trình Sự phức tạp của Truyền Sự chuyển ra ra (Giới hạn trực tiếp (mục tiêu) quốc gia quốc tế sao chép chính sách thông giao không Tháng 02/2016 CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Th«ng tin (nội dung) Trung ương (Báo chí) đồng bộ (Tính hợp của sự hợp lý hoàn lý) (công cụ) (Tạp chí) (TV) hảo) (Đài tiếng nói) 14 Áp lực Công chức hành Các chương Tính Chính phủ Các vùng Sự tranh Chính sách cũ Các báo cáo Sự chuyển quốc tế chính trình toàn cầu Chính đua giao không quyền địa đầy đủ phương (Hình ảnh) (Được ủy Sự chuyển (Đồng quyền) giao không thuận) (Không phù hợp (Nhận thức) được ủy Các yếu tố Áp lực của Thể chế Chính Sự pha trộn Tính cấu trúc quyền) bên ngoài các nhóm quyền địa Thể chế đảng phái Sáng kiến phương chính trị Tính khả thi Điều kiện Sự khích lệ Hội nghị (Các khoản (Sáng kiến) vay) (Văn hóa) (Các điều (Công nghệ) kiện kèm (Nền kinh tế) Trạng thái theo) (Tính quan (văn bản) liêu) (truyền Ngôn ngữ miệng) Bắt buộc Chính sách Thái độ/ Các doanh Giá trị văn hóa nhân/Các chuyên gia Tư vấn Bài học tiêu Các mối Các nhóm tư duy cực quan hệ đã Xuyên quốc gia qua Công ty đa quốc gia Liên quốc gia Các thể chế tổ chức
 17. 2. Các mô hình đánh giá tổ chức trên hiệu quả thực thi của khu vực công là khó thế giới và việc áp dụng thực tiễn ở Việt khăn, phức tạp, theo đó đo lường thực thi Nam không phải lúc nào cũng đem lại sự cải thiện Bước sang thế kỷ XXI, loài người đã và chất lượng hoạt động khu vực công. Các kỹ đang chuyển sang một giai đoạn phát triển thuật so sánh dựa trên điểm chuẩn mới, với yêu cầu ngày càng cao về chất (Benchmarking) và chỉ số đo lường thực thi lượng và quản lý chất lượng trong tất cả các (Performance Indicators) là hai trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Chất lượng và phương thức được nhiều nền hành chính trên các phương thức quản lý chất lượng hiện đại thế giới sử dụng nhằm đánh giá hiệu quả đã thực sự trở thành nhân tố quyết định năng hoạt động của tổ chức khu vực công. Đây là lực cạnh tranh và phát triển của các quốc gia hai công cụ khác biệt, theo đó phương pháp nói chung và từng tổ chức nói riêng. Tuy dùng mô hình chuẩn để so sánh các tổ chức nhiên, để có thể nâng cao chất lượng hoạt công với nhau, tạo ra sự cạnh tranh và nhằm động, vấn đề đánh giá chất lượng bước đi xác định những điểm mạnh, điểm yếu của tổ đầu tiên cần được chú ý. Từ góc độ khoa học chức công, từ đó có những cách thức quản quản lý, đánh giá là một khâu của quá trình lý, công nghệ mới hơn trong hoạt động thực quản lý: “Thiếu công tác đánh giá hoặc công thi công vụ, góp phần nâng cao chất lượng tác đánh giá không được thực hiện khoa học, hoạt động. Để đảm bảo có sự so sánh trên hiệu quả sẽ khó tìm ra được những giải pháp nền tảng một điểm chuẩn nhất định, sự cần hiệu quả cho việc nâng cao chất lượng hoạt thiết phải có những tiêu chí để đánh giá được động”; “Nếu bạn không đo được kết quả, đề cập nhiều trong các nghiên cứu. Một tập bạn sẽ không thể chỉ ra thành công từ thất hợp các tiêu chí đánh giá chính là Chỉ số đo bại; nếu bạn không thể nhận ra thành công, lường hoạt động của khu vực công. bạn không khen thưởng được thành công; Bên cạnh đó, các mô hình đánh giá tổ nếu bạn không khen thưởng thành công thì chức được nhiều nước áp dụng dựa trên cơ có thể bạn lại khuyến khích thất bại; nếu bạn sở lý thuyết cơ bản về đánh giá tổ chức như: không nhận ra thành công, bạn không thể Mô hình SWOT, Lý thuyết bộ máy thư lại; học hỏi từ thành công; nếu bạn chỉ ra được Lý thuyết quản lý công mới (New Public kết quả, bạn có được sự ủng hộ của công Management); Lý thuyết quản trị tốt ( Good chúng”3. Kết quả của quá trình đánh giá là Governance - đảm bảo nắm chắc về đặc một bức tranh tổng thể giúp cho các cơ quan, điểm chung của tổ chức; cơ cấu tổ chức; cấu tổ chức có thể xác định được mức độ đạt trúc cơ bản; phối hợp các bộ phận trong tổ được các yêu cầu chất lượng hoạt động và có chức...); Mô hình thẻ điểm cân bằng cơ sở khoa học để tìm ra các giải pháp nâng (Balanced Scorecard)... cao chất lượng hoạt động. Chính vì vậy, xây Trong đó, phân tích về mô hình thẻ điểm dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu cân bằng (Balanced Scorecard) cho thấy đây quả hoạt động đã và đang trở thành xu hướng là một hệ thống quản lý nhằm thiết lập, triển mới của khoa học quản lý và khoa học hành khai thực hiện và giám sát việc đạt được các chính hiện đại. chiến lược, các mục tiêu của tổ chức một Trên thế giới đã có nhiều mô hình, nhiều cách khoa học. Đồng thời Mô hình thẻ điểm phương pháp được đưa ra và tổ chức thực cân bằng cũng đo lường đánh giá kết quả hiện để đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ hoạt động của tổ chức trên cơ sở 4 khía cạnh: chức. Phân tích thực tiễn hoạt động quản lý Tài chính, khách hàng, các quá trình nội bộ, của các cơ quan nhà nước trên thế giới trong học tập và phát triển. Từ đó giúp tổ chức thập kỷ gần đây cho thấy, việc ứng dụng các phát hiện ra các cơ hội cải tiến và đột phá mô hình và phương pháp đánh giá trên cơ sở nhằm đem lại sự thành công và phát triển các nguyên tắc của quản trị là yếu tố bảo bền vững ở hiện tại và tương lai trong môi đảm hiệu quả hoạt động cao. Ngoài ra, nhiều trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt4. nghiên cứu cũng chỉ rằng đánh giá, đo lường 3. Wayne A.Bacale - Vai trò của giám sát và đánh giá đối với cải cách hành chính ở Việt Nam 4. http://balancedscorecard.vn/hoc-lieu/so-tay-quan-tri/balanced-scorecard-mo-hinh. CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Th«ng tin 15 Tháng 02/2016
 18. Mô hình thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard) Tài Chính Để đạt hiệu quả về nguồn Kế hoạch hành động lực tài chính, Đo lường Mục tiêu tổ chức nên thể hiện như thế nào Cộng đồng/ Quy trình nội bộ Khách hàng Để đạt được mục Để đạt Kế hoạch hành động Kế hoạch hành động tiêu, tổ sự hài chức Tầm nhìn và lòng thì Đo lường Mục tiêu Đo lường nên thể chiến lược phải cải Mục tiêu hiện thiện ở như thế điểm gì nào Học hỏi và phát triển Để đạt được mục Kế hoạch hành động tiêu của tổ chức Đo lường Mục tiêu cần thay đổi và cải thiện CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Th«ng tin 16 Tháng 02/2016
 19. Ngoài ra, mô hình CAF (Common hình quản lý chất lượng toàn diện, có tính Assessment Framework) – Khung đánh giá đến những đặc trưng của các tổ chức trong tổng hợp được Viện Hành chính công châu khu vực công. Âu đưa vào áp dụng nhằm đánh giá chất Theo mô hình CAF, tiêu chí cơ bản để lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà đánh giá hiệu quả và chất lượng hoạt động là nước thông qua tự đánh giá từ năm 2000 chất lượng quản lý nguồn nhân lực, tiềm cũng đã được nhiều nước ứng dụng thử năng lãnh đạo cũng như sử dụng đầy đủ các nghiệm và ngày càng hoàn thiện5. Mô hình nguồn lực và mối quan hệ hợp tác. Điều này CAF được xây dựng dành riêng cho các tổ minh chứng về việc nhấn mạnh yếu tố tâm lý chức trên cơ sở tính đến những đặc thù của - xã hội của quản lý, nỗ lực đánh giá trước hết các tổ chức ở khu vực công. Mô hình này là chất lượng và kết quả của các mối quan hệ cho phép thực hiện đánh giá chất lượng và quản lý. Như vậy, CAF cho phép nhìn nhận hiệu quả hoạt động của từng cơ quan nhà tổng thể về tổ chức đồng thời dưới nhiều góc nước thông qua tự đánh giá. Ngoài ra, mô độ khác nhau và tạo một cách tiếp cận tổng hình này được sử dụng để phân tích so sánh hợp khi phân tích hoạt động của tổ chức. Một và trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan cách tổng hợp, mô hình CAF có 4 mục tiêu nhà nước trong phạm vi quy mô quốc gia và chính, đó là: liên quốc gia. Phương pháp đánh giá hiệu - Phản ánh những tính chất đặc trưng của quả và chất lượng hoạt động của cơ quan nhà tổ chức khu vực công; nước theo mô hình CAF là bước tiến quan - Là công cụ để các nhà quản lý sử dụng trọng trong quá trình hình thành không gian với mong muốn cải thiện chất lượng hoạt hành chính chung của châu Âu cũng như các động của tổ chức; nền hành chính trên thế giới nói chung, hỗ - Là cầu nối quan trọng giữa các mô hình trợ cho việc thống nhất các hệ thống hành khác nhau trong các phương thức quản lý chính của các quốc gia khác nhau trên cơ sở chất lượng; tiêu chuẩn chung về chất lượng và hiệu quả - Tạo điều kiện để so sánh, xếp hạng các quản lý nhà nước. CAF đưa ra công cụ đơn tổ chức khu vực công dựa trên các điểm giản giúp các tổ chức trong khu vực công ở chuẩn6. tất cả các cấp (liên bang, vùng và địa Cấu trúc của mô hình CAF gồm hai nhóm: phương) đánh giá và nâng cao chất lượng, nhóm “Các khả năng” và nhóm “Các kết hiệu quả hoạt động của mình. CAF đồng thời quả” với tổng cộng 9 tiêu chí là cơ sở để tự là mô hình tự đánh giá, mô phỏng các mô đánh giá hoạt động của tổ chức. Cấu trúc của Khung đánh giá tổng hợp (CAF) CÁC KHẢ NĂNG CÁC KẾT QUẢ 7. Các kết quả 3. Đội ngũ đối với nhân viên 2. Chiến lược 6. Các kết quả 1. và kế hoạch 5. đối với công 9. Lãnh Các dân/khách hàng Các đạo quá kết 4. Các đối tác trình 8. Các kết quả quả và nguồn lực đối với xã hội chính 5. Engel, Christian (2002) Common Assessment Framework: The state of affairs. EIPASCOPE, 2002 (1). pp. 1-5. 6. Patrick Staes and Nick Thijs, Report on the State of Affairs of the Common Assessment Framework (CAF) after Five Years, EIPASCOPE 2005/3 CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Th«ng tin 17 Tháng 02/2016
 20. Chi tiết các tiêu chí thành phần của mô hình CAF Tiêu chí Tiêu chí thành phần 1.1. Xác định hướng phát triển của tổ chức thông qua sứ mạng, tầm nhìn và giá trị tổ chức; 1.2. Xây dựng và phát triển hệ thống quản lý và thực hiện các thay đổi trong tổ chức; 1. Lãnh đạo 1.3. Tạo động lực và hỗ trợ cho nhân viên, thể hiện những nỗ lực hoàn thiện tổ chức bằng việc tự nêu gương của cá nhân nhà lãnh đạo; 1.4. Kiểm soát các mối quan hệ tương hỗ giữa nhóm lợi ích và các bên liên quan khác để chia sẻ trách nhiệm. 2.1. Xác định những nhu cầu tương lai và mong muốn của các bên liên quan; 2.2. Xây dựng, phân tích và kiểm tra lại chiến lược và các kế hoạch dựa trên 2. Chiến nhu cầu của các bên liên quan và nguồn lực có sẵn; lược và kế hoạch 2.3. Thực hiện chiến lược và kế hoạch của tổ chức; 2.4. Lập kế hoạch, thực hiện và phân tích các thay đổi và đổi mới. 3.1. Kế hoạch hóa, quản lý và phát triển đội ngũ; 3. Đội ngũ 3.2. Xác định, phát triển và hỗ trợ kiến thức, năng lực của nhân viên, gắn liền mục tiêu cá nhân với nhiệm vụ của tổ chức; 3.3. Khuyến khích nhân viên cải tiến công việc và trao cho họ những quyền hạn cần thiết. 4.1. Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các đối tác bên ngoài; 4.2. Thiết lập và phát triển quan hệ đối tác với người dân/khách hàng; CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Th«ng tin 18 Tháng 02/2016

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản