Tập đọc - NGƯƠI ĂN XIN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
133
lượt xem
17
download

Tập đọc - NGƯƠI ĂN XIN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1 Đọc thành tiếng: Đọc đúng các tiếng , từ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ: giàn giụa, chằm chằm. - Đọc trôi chảy được toàn bài , ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ, nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả, gợi cảm - Đọc diễn cảm toàn bài , thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung 2 Đọc hiểu : - Hiểu các từ ngữ khó : giàn giụa, thảm hại, tài sản,khản đặc, rên rỉ. - Hiểu nội dung...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc - NGƯƠI ĂN XIN

  1. T p c NGƯƠI ĂN XIN I M c tiêu: 1 c thành ti ng: c úng các ti ng , t khó ho c d l n do nh hư ng c a phương ng : giàn gi a, ch m ch m. - c trôi ch y ư c toàn bài , ng t ngh hơi úng sau các d u câu, gi a các c m t , nh n gi ng các t ng g i t , g i c m - c di n c m toàn bài , th hi n gi ng c phù h p v i n i dung 2 c hi u : - Hi u các t ng khó : giàn gi a, th m h i, tài s n,kh n c, rên r . - Hi u n i dung bài : Ca ng i c u bé có t m lòng nhân h u, bi t ng c m thương xót trư c n i b t h nh c a ông lão ăn xin nghèo kh II Chu n b : - Trang 31 SGK - B ng ph vi t s n câu, o n , luy n c
  2. III Ho t ng d y h c Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 Ki m tra bài cũ G i 3 HS c và tr l i câu h i -3 HS c n i ti p bài Thư thăm b n 1 + Thư thăm b n nói lên i u gì? + Qua bài em th y Lương có c tính gì áng quý + Khi ngư i khác g p khó khăn, ho n n n chúng ta nên làm g ? G i 1 HS c toàn bài và tr l i: -1 HS c toàn bài +Nh ng dòng m u và k t thúc b c thư có tác d ng gì? Nh n xét, ghi i m 2 Bài m i: GV treo tranh và h i : b c tranh v c nh gì? -B c tranh v c nh trên ư ng ph 1 c u bé Em ã nhìn th y ngư i ăn xin chưa? ang n m l y bàn tay c a ông lão ăn xin. Ông lão ang nói i u gì ó v i c u bé H ra sao? Nh ng ngư i khác ix v i h th nào? H ăn m c r ch rư i, kh s , t i nghi p. M i ngư i u thương c m cho h ti n, th c
  3. ăn bi t ư c c u bé cho ông lão cái gì . Các em cùng cô tìm hi u bài h c qua câu chuy n c a nhà văn Nga Tuôc- ghê- nhep -HS nh c l i GV ghi lên b ng -HS m sách Yêu c u HS c n i ti p (2 l n) -3 HS c n i ti p -HS1: lúc y ….. c u giúp -HS 2 : tôi l c…. ông c -HS 3 : ngư i ăn xin ….. ông lão -2 HS c toàn bài G i 2 HS c toàn bài GV chú ý s a sai, ng t gi ng cho HS -1 HS c G i 1 HS lên c chú gi i GV c m u ( toàn bài c v i gi ng c nh nhàng – nh n gi ng các t lom khom, giàn gi a, tái nh t, t tơi, th m h i, chao ôi, g m nát, x u xí, sưng húp, rên r , l y b y,run r y, n m ch t, ch m
  4. ch m, xi t l y, c m ơn) Tìm hi u bài +Yêu c u HS c th m o n và tr l i câu h i -HS c th m và tr l i n i ti p ý. C u bé g p ông lão ăn xin khi nào? - C u bé g p ông lão khi ang i trên ph . Ông ng ngay trư c m t c u -Hình nh ông lão ăn xin áng thương - Ông lão già l m kh m , ôi m t d c, như th nào? giàn gi a nư c m t, ôi môi tái nh t , áo qu n t tơi, bàn tay sưng húp, b n th u, gi ng rên r . - Vì nghèo ói. - i u gì ã khi n ông lão th m thương n như v y? - 1 HS c G i 1 HS c o n1 - Ông lão ăn xin th t áng thương. o n 1 cho bi t gì ? GV ghi ý o n 1 + Yêu c u HS c th m o n 2 và tr l i
  5. câu h i. - C u bé ã làm gì ch ng t tình c m - Hành ng : l c tìm h t túi n n túi kia c a c u v i ông lão? tìm m t cái gì ó cho ông . N m ch t tay ông lão - L i nói: ông ng gi n cháu , cháu không - Hành ng và l i nói ăn c n ch ng t có gì cho ôngc . tình c m c u bé i v i ông lão như th nào? - C u bé t t b ng bi t xót thương ông lão và mu n giúp ông. - Tài s n: c a c i , ti n b c - Lâ b y: run r y, y u u i không t ch - Tài s n là gì? ư c - L y b y là th nào? + C u bé xót thương ông lão , mu n giúp ông. - o n 2 nói lên i u gì - GV ghi ý o n 2 - Ông nói : “ Như v y là cháu giúp cho ông r i”. + Yêu c u HS c o n 3 và tr l i: - C u bé ã cho ông s thông s thông c m , -C bé không có gì cho ông lão nhưng tình c m và thái tôn tr ng ông ã nói v i c u như th nào? - C u c g ng l c ... n m ch t tay ông - Em hi u c u bé ã cho ông lão cái gì? Lòng bi t ơn s ng c m. Ông ã hi u ư c t m lòng c a c u. Nh ng chi ti t nào th hi n i u ó? +S ng c m c a ông lão ăn xin và c u
  6. bé - Sau câu nói c a ông lão , theo em , c u bé ã nh n ư c gì ông lão ăn xin? o n 3 cho em bi t gì? - 1 HS c Ghi ý o n 3 + Ca ng i c u bé có t m lòng nhân h u G i 1 HS c toàn bài bi t ng c m , thương xót trư c n i b t h nh c a ông lão ăn xin H i n i dung chính c a bài ? Ghi n i dung GV ch t ý - 1 HS c c l p theo dõi - HS l ng nghe tìm ra gi ng c C/ c di n c m - G i 1 HS c - GV cm u - yêu c u HS tìm ra cách c o n: “ Tôi ch ng bi t …….. n c a ông lão” - 2 HS c theo vai ông lão và c u bé - 2 HS c -G i HS c phân vai - G i HS c toàn bài
  7. - Nh n xét ghi i m - HS Phát bi u 3 C ng c – d n dò: - Câu chuy n giúp em bi t i u gì? - Nh n xét - Liên h th c t : luôn c ó s ng c m chia s v i nh ng ngư i nghèo kh g p khó khăn ho n n n - D n dò
Đồng bộ tài khoản