Tập đọc - VẼ TRỨNG

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
147
lượt xem
15
download

Tập đọc - VẼ TRỨNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+ Đọc trôi chảy lưu loát toàn bài,. Đọc chính xác, không ngắt ngứ, vấp váp các tên riêng nước ngoài.: Lê- ô- nác-đô- đa- Vin-xi , Vê-rô-ki-ô. + Biết đọc diễn cảm bài văn- giọng từ tốn, nhẹ nhàng. Lời thầy giáo đọc với giọng khuyên bảo ân cần. Đoạn cuối đọc với giọng cảm hứng ca ngợi. + Hiểu các từ ngữ trong bài. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc - VẼ TRỨNG

  1. T P C V TR NG I/ M C TIÊU : + c trôi ch y lưu loát toàn bài,. c chính xác, không ng t ng , v p váp các tên riêng nư c ngoài.: Lê- ô- nác- ô- a- Vin-xi , Vê-rô-ki-ô. + Bi t c di n c m bài văn- gi ng t t n, nh nhàng. L i th y giáo c v i gi ng khuyên b o ân c n. o n cu i c v i gi ng c m h ng ca ng i. + Hi u các t ng trong bài. + Hi u ý nghĩa câu chuy n: Nh kh công rèn luy n Lê- ô- nác- ô a Vin-xi ã tr thành m t ho sĩ thiên tài. II ?CHU N B : + Chân dung Lê-ô- nác- ô a Vin-xi. III / HO T NG D Y H C: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 Ki m tra bài cũ: Ki m tra 2 HS 2 HS lên b ng.
  2. GV nh n xét ghi i m. 2 Bài m i: Treo tranh chân dung Lê-ô-nác- ô và HS l ng nghe. gi i thi u ông là m t ho sĩ, m t ki n trúc sư, m t nhà bác h c vĩ i th gi i. GV ghi lên b ng. HS nh c l i . G i 2 HS c n i ti p nhau. GV chú ý 2 HS c n i ti p nhau. s a sai o n 1:Ngay t nh …như ý. o n 2 :Lê-ô-nác- ô….ph c hưng G i HS c chú gi i +1 HS c chú gi i. G i HS c toàn bài. 2 HS c toàn bài. GV cm u G i HS c o n1 + 1 HS cc l p c th m trao H i:+ S thích c a Lê-ô-nác- ô khi i còn nh là gì? +S thích c a Lê-ô khi còn nh là + Vì sao trong nh ng ngày uh c thích v . v Lê-ô-nác- ô c m th y chán n n? + Vì su t mư i m y ngày c u ch + T i sao th y cho r ngv tr ng là v tr ng, h t qu này l i v qu không d ? khác.
  3. + Vì theo th y không có qu tr ng nào gi ng nhau, m i qu u có nét + o n 1 cho bi t gì? riêng ph i kh công m i v ư c. + Lê-ô-nác- ô kh công v tr ng theo l i khuyên c a th y GV ghi ý o n 1 G i HS c o n2 HS nh c l i ý chính. H i:Lê-ô-nác- ô thành t như th + 1 HS c o n 2. nào? + Lê-ô-nác- ô tr thành danh ho ki t xu t, các tác ph m c a ông ư c trưng bày nhi u b o tàng l n trên th gi i, là ni m t hào c a nhân lo i. Ông còn là nhà iêu kh c, ki n trúc sư kĩ sư, nhà bác h c l n c a nhân lo i. +Theo em nh ng nguyên nhân nào + Ông n i ti ng nh : ông ham thích khi n cho Lê-ô tr thành ho sĩ n i v và có tài b m sinh. Ông có ti ng? ngư i th y t n tình ch b o.Nh ông kh luy n mi t màivà có ý chí quy t tâm h c v . + S thành t c a Lê-ô-nác- ô a Vin-xi. + HS nh c l i ý o n 2.
  4. + Ý o n 2 là gì? + Ông thành t là nh s kh công rèn luy n. +GV ghi ý o n 2 + Theo em nh âu mà Lê-ô-nác- ô thành t n như v y? GV: Nh ng nguyên nhân trên ut o nên s thành công c a Lê-ô-nác- ô, nhưng nguyên nhân quan tr ng nh t là s kh công luy n t p c a ông. Ngư i ta thư ng nói : thiên tài ư c t o nên b i 1% năng khi u b m sinh, 99% do công kh luy n và m i thiên tài ub t u t nh ng a tr . Ngay t hôm nay các em hãy c g ng h c gi i hơn n a ngày mai làm vi c th t t t. +Bài văn ca ng i s kh công rèn luy n c a Lê-ô-nác- ô- a Vin-xi, +N i dung chính bài này là gì? nh ó ông ã tr thành danh ho n i ti ng. + HS nh c l i + 2 HS c. GV ghi ý chính. + G i 2 HS c ti p n i nhau toàn
  5. bài. + 1 HS c. c l p theo dõi . + HS luy n c theo c p. G i HS c toàn bài L p luy n c o n văn: Th y Vê-rô- + 3 HS c di n c m. ki-ô…….cũng có th v ư c như ý. + HS thi c di n c m o n văn + 2 HS c. GV nh n xét ghi i m. + HS thi c toàn bài. GV nh n xét ghi i m. + Ph i kh công rèn luy n m i 3 C ng c , d n dò: thành tài . Th y giáo Vê-rô-ki-ô có nh ng cách d y h c trò th t gi i. H i:+ Câu chuy n v danh ho Lê-ô- nác- ôgiúp em hi u i u gì? GV nh n xét, d n dò

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản