Tập làm văn- LUYỆN TẬP TẢ CẢNH - Sông nước

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
718
lượt xem
27
download

Tập làm văn- LUYỆN TẬP TẢ CẢNH - Sông nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Tiếp tục luyện tập tả cảnh sông nước:xác định các đoạn của bài văn, quan hệ liên kết giữa các đoạn trong một bài văn. - Luyện tập viết câu mở đoạn, hiểu quan hệ liên kết giữa các câu trong một đoạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làm văn- LUYỆN TẬP TẢ CẢNH - Sông nước

  1. T p làm văn: LUY N T P T C NH ( Sông nư c) I. M c tiêu, nhi m v : - Ti p t c luy n t p t c nh sông nư c:xác nh các o n c a bài văn, quan h liên k t gi a các o n trong m t bài văn. - Luy n t p vi t câu m o n, hi u quan h liên k t gi a các câu trong m t o n. II. dùng d y h c: - M t s hình nh minh ho c nh sông nư c. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4’)
  2. - 2 HS trình bày l i dàn ý c a bài văn miêu t c nh sông nư c. 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Làm bài t p. (28-29’) a) Hư ng d n HS làm BT 1. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. Xác nh 3 ph n c a bài văn. Ph n thân bài có m y o n? N i dung? Tác d ng c a các câu văn in m trong m i o n, trong c bài. - Cho HS làm bài + trình bày k t qu . - HS làm vi c cá
  3. nhân. - GV nh n xét, ch t l i. - L p nh n xét. b) Hư ng d n HS làm BT 2. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. c t ng o n văn và ch n câu làm câu m o n cho o n văn. - Cho HS làm bài. - HS làm vi c cá nhân. - Cho HS trình bày k t qu . - L p nh n xét. - GV nh n xét, ch t l i. c) Hư ng d n HS làm BT 3. - Cho HS c yêu c u và giao vi c.
  4. Ch n 1 trong 2 o n văn và vi t câu m o n ã ch n. - Cho HS làm bài. - Cho HS trình bày. - L p nh n xét. - GV nh n xét, khen nh ng HS vi t hay. 3. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà hoàn ch nh o n văn c a BT 3, vi t l i vào v , chu n b cho ti t TLV m i. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản