intTypePromotion=1
ADSENSE

TẬP SAN CLB CHẾ TẠO MÁY 5

Chia sẻ: Nguyễn Trần Cường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

118
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tập san clb chế tạo máy 5', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TẬP SAN CLB CHẾ TẠO MÁY 5

 1. CH T O MÁY 5 S N I SAN C A CÂU L C B CH T O MÁY 9 − 2004
 2. Trong s này Tin t c - s ki n 2 Trao ñ i ð i m i cơ ch qu n lý khoa h c và công ngh 6 Công ngh và ng d ng Danh m c các ñ tài, d ánKC. 02 8 Công ngh gia công dòng h t mài 11 D ng c - thi t b m i Máy ño ñ nhám b m t 13 Gi i thi u ph n m m – Trang Web – Sách Trang web www.mfg.mut.edu 14 Sách m i : Công ngh ch t o bánh răng 17 Góc h c t p Hư ng d n s d ng Pro/E 2000i : Basic drawing 4 18 Cách gi i các bài toán tương t 21 Tin h c 25 Ti ng Anh chuyên ngành 27
 3. TIN T C - S KI N b sunfat natri r n, ph n còn l i là thành ph m dư i Tin ho t ñ ng Câu l c b - ðoàn - Khoa V a qua B môn V k thu t ñã t ch c d ng dung d ch. thành công cu c thi olympic H a hình - v k thu t Ngoài nh ng thi t b trên, dây chuy n còn l n th nh t. Cu c thi ñã huy ñ ng ñư c 143 sinh có m t b ñi u khi n nh m kh ng ch nhi t ñ ph n viên c a nhi u ngành trong trư ng tham gia như : ng trong quá trình s n xu t, thi t b trao ñ i nhi t Cơ khí ch t o, Cơ khí ñ ng l c, Cơ khí tàu thuy n, nh m h i lưu các hoá ch t bay hơi ch ng h n như Khai thác Hàng h i, Công ngh thông tin, Công naphtalen, formalin, không ñ chúng bay ra kh i ngh ch bi n. K t qu cu c thi như sau : thi t b . T t c dây chuy n do Vi n t ch t o ngo i Gi i nh t : Ph m H nh (44TT) tr lò ph n ng tráng men ph i nh p c a Trung Gi i nhì : Dương Minh Tân (44CT) Qu c. Ph gia siêu d o ñã ñư c th nghi m ñ xây Nguy n Thái H u (44TT) d ng tr s c a Nhà xu t b n b n ñ . Gi i ba : Nguy n Văn Tư (44DL) K t qu cho th y, ph gia làm tăng ñ s t Trương Ch n Vũ (45ATHH) c a h n h p bê tông 3-5 l n, không làm gi m cư ng Gi i khuy n khích : ñ bê tông. N u không c n tăng ñ s t thì có th Lưu Minh Tú (44CT) gi m 15-20% lư ng nư c tr n, b o ñ m ñ d o yêu Lưu Thành Chung (44CT) c u, làm tăng cư ng ñ bê tông 25-35% tu i 28 Ph m Ti n ð t (44DL) ngày cũng như làm tăng cư ng ñ tu i s m (sau 3-5 Nguy n Văn Hân (44CT) ngày ñ t 80-90% mác thi t k ). Nh ph gia, bê Tr n Cao Nguyên (44TH-2) tông ñ t ñ ch c ñ c cao, ít l x p r ng nên có kh Nguy n Xuân Vư ng (44DL) năng ch ng th m, ch ng ăn mòn, nâng cao ch t Lương Văn Ch (44DL) lư ng công trình bê tông c t thép. Tr n Văn Hưng (44CT) Vi n V t li u xây d ng ñã chuy n giao ðoàn Ng c Anh (44DL) công ngh mà h nghiên c u trong hơn 20 năm cho Nh ng sinh viên ñ t gi i ñ u ñư c thư ng Công ty tư v n thí nghi m công trình giao thông 1 ñi m m t trong các môn h c : V k thu t, H a ñ s n xu t trên quy mô công nghi p v i công xu t hình, ð h a, H a hình - V k thu t và nh n ph n 150.000l/năm. ðây là dây chuy n s n xu t ph gia thư ng c a Trư ng. Nh ng sinh viên không ñ t gi i bê tông quy mô công nghi p ñ u tiên t i Vi t Nam , tùy theo k t q u thi mà ñ ng viên thư ng ñi m Vi t Nam chưa có cơ s h t ng ñ ki m tra môn h c. phát tri n công nghi p ch t o robot ð ðình May Năm nay, Trư ng ñ i h c Bách khoa TP H Ph gia siêu d o cho bê tông Chí Minh l i ti p t c ño t ch c vô ñ ch cu c thi Ph gia hoá h c ngày càng ph bi n trong Sáng t o Robot Vi t Nam (Robocon) và h s có xây d ng hi n ñ i. ð ñáp ng nhu c u s d ng m t t i Hàn Qu c tham d vòng chung k t Robocon trong nư c, các nhà khoa h c thu c Vi n V t li u châu Á - Thái Bình Dương. Phó giáo sư, TS Lê xây d ng Vi t Nam ñã phát tri n thành công công Hoài Qu c, Trư ng B môn ði u khi n t ñ ng ngh s n xu t ph gia siêu d o ñ ch t o bê tông Trư ng ñ i h c Bách khoa TP H Chí Minh, y có ñ s t cao. viên Ban giám kh o cu c thi Robocon Vi t Nam ñã Ban trao ñ i m t s ý ki n. ñ u, nhóm nghiên c u do k sư Lê Doãn Khôi ñ ng ñ u s d ng acid sulfurnic ñ Thi t b ngưng t . sulfonic hoá naphtalen r n. Sau ñó, h ngưng t s n ph m ñã ñư c sulfonic hoá v i formalin ñ t o thành polymer. Hai khâu ñ u tiên ñư c ti n hành trong lò ph n ng tráng men Phó giáo sư Lê Hoài Qu c tham quan thu tinh gia nhi t b ng ñi n. Ti p ñ n, h dùng xút mô hình robot hai chân t i phòng công nghi p trung hoà polymer trong thi t b b ng thí nghi m Fibo (Thái-lan). thép inox có tráng composite. Cu i cùng, bán thành ph m ñi qua các thùng l ng l c b ng inox ñ tách 2
 4. TIN T C - S KI N Hi n t i, các trư ng ñ i h c, các trung tâm - Phó giáo sư nh n xét th nào v ñ i FXR nghiên c u m i ch m c nghiên c u và ch t o c a ð i h c Bách khoa TP H Chí Minh. - Nh ng vòng thi v a qua cho th y ñ i FXR m u robot, sau ñó chuy n giao l t cho các nhà s n có kh năng ch t o cơ khí r t t t, ñã b o ñ m ñư c xu t. N u vi c này ñư c ñ y m nh hơn cũng s góp chi n thu t và ý tư ng, c ng v i tinh th n thi ñ u ph n tác ñ ng phát tri n ngành công nghi p s n “bi t ngư i, bi t ta”, ñánh giá cao ñ i th , nên ñ i xu t robot Vi t Nam. FXR ñã giành ñư c th ng l i. nhi u nư c trên th gi i, các vi n nghiên c u có ñ năng l c ch t o hàng lo t ñ ñáp ng - cu c thi Robocon th gi i t ch c t i nhu c u b c xúc c a th trư ng v robot. Riêng Nh t B n năm 2002, ñ i Telematic c a ð i h c TP H Chí Minh, chúng tôi ñang ñ xu t ð i h c Bách khoa TP H Chí Minh ñã ño t gi i nh t. Qu c gia TP H Chí Minh thành l p m t trung tâm Li u năm nay ñ i FXR có l p ñư c kỳ tích c a ñ i t ñ ng hóa và ch t o robot. Chúng tôi cũng ñư c Telematic? - Bên c nh nh ng cái ñư c, ñ i FXR cũng bi t S Khoa h c Công ngh TP H Chí Minh ñang còn nh ng ñi m y u. Trư c h t là tâm lý thi ñ u quan tâm ñ n vi c hình thành và phát tri n ngành chưa n ñ nh, thi ñ u còn h p t p. Trư c trư ng ñ u này như cái “ch o l a”, mà tâm lý thi ñ u kém s d b Theo Sài Gòn Gi i Phóng th t b i. Còn n i dung thi, gi i pháp ñưa quà vàng c a FXR chưa ch c, ñ tin c y chưa cao, t c ñ di Công ngh m i ch t o nh ng móc chuy n cũng chưa cao. N u các b n FXR kh c ph c khóa dán trên v t li u kim lo i nh ng như c ñi m này, hoàn thi n thêm thì m i có kh năng ño t gi i cao t i Hàn Qu c l n này. - Lâu nay Trư ng ñ i h c Bách khoa TP H Chí Minh ñã ch t o ñư c nh ng s n ph m robot nào và s n ph m nào ñã ñư c ñưa vào ng d ng, thưa Phó giáo sư? - Chúng tôi ñã ch t o m t s robot s d ng phù h p trong các doanh nghi p v a và nh . Thí d : “Robot tay máy” l y s n ph m trên máy nh a, ñã chuy n giao cho Công ty Nh a B o Vân và ñang l p ñ t m t chi c khác t i Công ty Nh a ðô Thành. Hay “Robot v n năng” ñã ñư c chuy n giao s d ng t i Công ty Cơ khí ô-tô Sài Gòn. G n ñây là “Robot cánh tay quay phim RCC” v a ñư c chuy n Ông Bruce Dance và ñ ng nghi p t i Vi n giao cho ðài truy n hình Vi t Nam vào ñ u tháng K thu t hàn (TWI) Great Abington (Anh) ñã tìm 4-2004, ñã ñư c VTV3 s d ng quay mts ra m t phương pháp ñ t o ra s i kim lo i c c m nh chương trình, như t i ñêm nh c Tr nh Công Sơn t gi ng như lo i khóa dán Velcro, có kh năng k t ch c t i Khu du l ch Bình Qu i h i ñ u tháng 4 v a dính ch c ch n gi a kim lo i và nh ng v t li u qua. composite nh trong máy bay và ô-tô. Công ngh có - Kh năng sáng t o và ch t o robot c a tên là Surfi-Sculpt này có th t o ra các s i kim lo i Vi t Nam cũng như th trư ng tiêu th trong nư c có ñ cao 2 mm và ñư ng kính 0,2mm. ñã có, th nhưng vì sao ñ n nay chúng ta v n Nh ng s i kim lo i này có th ñư c s chưa có ngành công nghi p ch t o robot, thưa d ng ñ kích thích xương phát tri n trên các khung Phó giáo sư? xương ch u nhân t o. Chúng còn có th s d ng - Hi n nay, ta chưa có cơ s h t ng ñ phát ñư c trong ngành ñi n t ñ s n xu t các b t n tri n ñ ng b các nhà máy, xư ng ch t o, s n xu t nhi t v i m i hình d ng. robot. Trong khi ñó, hi n có nhi u môi trư ng làm ð t o s i kim lo i, các nhà khoa h c ñã t p vi c Vi t Nam r t c n s có m t c a robot, như trung m t chùm ñi n t trong bu ng chân không các công ty khai thác khoáng m , nh ng nhà máy vào m t ñi m trên b m t kim lo i, nơi h mu n nó ép nh a, công ty n o vét c ng… Ngoài ra, chính m c lên. Kim lo i s b ch y ra t i gi a chùm ñi n phía ngư i s d ng – nh ng doanh nghi p có nhu t . Khi chùm ñi n t di chuy n sang m t bên, s c c u “xài” robot - do ít ti p c n v i robot, nên h v n căng b m t s kéo kim lo i nóng ch y thành m t nghĩ r ng vi c ñưa robot v làm vi c là m t vi c gi t. ð ng th i, kim lo i b b c hơi bên c nh cũng làm… “xa xôi”. 3
 5. TIN T C - S KI N b sung thêm kim lo i vào gi t nóng ch y này. Sau Máy MTM-2, ñư c ch t o thành công t ñó, gi t kim lo i nóng ch y s c ng l i và b t ñ u tháng 12-2003 và ñư c H i ñ ng nghi m thu S hình thành s i kim lo i. Khoa h c Công ngh Thành ph H Chí Minh Vi c l p l i quá trình này nhi u l n s làm nghi m thu ngày 17-5 v i k t qu xu t s c, là máy cho s i kim lo i m c d n lên và kim lo i nóng ch y tr ng mía b ng hom theo hai hàng kép v i kho ng s ñư c thêm vào t nhi u hư ng khác nhau. M t cách t i thi u gi a hai hàng kép là 1m. ph n m m máy tính s ñi u khi n các trư ng ñi n V i s h tr c a máy c t hom, máy cùng t , d n d t s di chuy n c a chùm ñi n t quanh b lúc th c hi n t t c các công ño n, g m r ch hàng, m t c a kim lo i ñ có th ñ ng th i t o ra nhi u bón lót phân hóa h c và vi sinh, ñ t hom, l p ñ t và s i kim lo i. Quá trình này di n r t nhanh. Nó ch nén ñ t, v i năng su t tr ng 0,3-0,5ha/h. Thùng c n dư i 10 giây ñ t o ra hàng nghìn s i kim lo i ch a hom trên máy ch a kho ng 1,5 t n hom, phù trên m t chi c ñĩa r ng 10cm2. h p v i lô th a vùng mía ðông Nam B thư ng có Ông Dance hy v ng k thu t này s s m chi u dài dư i 300m. ñư c áp d ng ñ c i thi n s k t n i gi a kim lo i ð ñi u khi n máy MTM-2 ch c n hai và v t li u composite. Các t m kim lo i ñư c kh c công nhân ñ lái máy kéo và ki m soát quá trình s có di n tích b m t l n hơn t hai t i mư i l n so làm vi c c a máy, và máy c t hom c n ba công v i b m t kim lo i trơn, và các s i composite s nhân. Như v y, v i hai máy này, năm công nhân có móc n i v i nh ng s i này r t d dàng. th chu n b hom và tr ng 45.000-60.000 hom/ha, Cũng gi ng như hai m t khóa dán Velcro, trong khi làm th công ph i t n ñ n 30 công nhân. các nhà khoa h c t i TWI cho r ng công ngh m i K t qu th nghi m máy MTM-2 trên 13ha c a h có th liên k t m t mi ng kim lo i vào m t mía t nh Tây Ninh cho th y máy MTM-2 góp mi ng composite ch ñơn gi n b ng cách ép chúng ph n gi m t i 77% chi phí lao ñ ng và gi m hơn l i v i nhau. Các s i các-bon trong v t li u 40% giá thành tr ng mía. Theo các ch ru ng ñã composite s qu n ch t quanh nh ng s i kim lo i tr ng mía v i máy MTM-2, năng su t mía có th nhô ra t o nên m t k t n i v ng ch c mà không c n tăng 15 t n/ha (tăng 25%) so v i cách tr ng th m t chút keo dán nào. công hi n nay. Ông Dance cho bi t nh ng th nghi m c a B y ñ tài ño t gi i nh t H i thi sáng ông cho th y nh ng liên k t này b n hơn r t nhi u t o khoa h c k thu t so v i nh ng liên k t composite-kim lo i b ng ch t TP H Chí Minh bám dính hi n th i. Surfi-Sculpt cũng ñã ñư c th Ngày 15-5, t i Nhà hát TP, s Khoa h c - nghi m thành công ñ i v i thép không g , nhôm và Công ngh , Liên hi p Các h i Khoa h c k thu t, titan, nhưng TWI hy v ng r ng công ngh này có LðLð và Thành ñoàn TP H Chí Minh ñã t ng k t th ñư c áp d ng ñ i v i b t kỳ lo i lo i v t li u H i thi Sáng t o khoa h c k thu t TP H Chí Minh nóng ch y nào như th y tinh hay nh a. năm 2003.T i bu i l , Ban T ch c ñã trao 53 gi i Theo NewScientist thư ng sáng t o khoa h c và k thu t, trong ñó có Vi t Nam l n ñ u ch t o thành công b y gi i nh t, trong s 175 ñ tài, gi i pháp d thi. máy tr ng mía B y ñ tài, gi i pháp ño t gi i nh t (10 tri u ñ ng/gi i) ñư c UBND TP t ng b ng khen, ñó là: Trung tâm Nghiên c u thi t k , ch t o máy ñ t d p ñi u khi n Năng lư ng b ng chương trình s ; ph n m m phát tri n thông và Máy tin v ñ th m DSP; t ñ ng hóa quá trình ño ph c nông v ki m ñ nh và theo dõi tr ng thái cơ h c c a m t nghi p, s lo i c u; thi t b tráng bánh tráng r ; công ngh thu c s n xu t t o Spirulina và d n ch t dùng trong dinh Trư ng ð i dư ng, dư c ph m, m ph m; ph n m m “Em h c h c Nông toán”; bé x p hình h c toán. Lâm Thành Máy c t hom mía MCHM-8 (trái) ð n d l trao gi i thư ng, Ch t ch UBND ph H Chí ñang ti p hom cho máy TP Lê Thanh H i ñánh giá cao các cá nhân, t p th Minh, ñã tr ng mía MTM-2. ño t gi i. Ông nói: “ðây là vi c làm có ý nghĩa thi t ch to th c. TP r t mong có nhi u ñ tài, gi i pháp khoa thành công máy tr ng mía liên h p ñ u tiên t i Vi t h c ng d ng vào th c t ñ ñ y m nh s nghi p Nam, mang tên MTM-2, thay th cho phương pháp công nghi p hóa, hi n ñ i hóa TP và c nư c”. tr ng mía th công truy n th ng. 4
 6. TIN T C - S KI N S n xu t thành công máy bơm công Ngư i c i ti n máy tu t lúa thành su t l n máy tu t ngô Là m t nư c nông nghi p n m trong vùng Sau 5 năm mày mò th nghi m, anh nông khí h u nhi t ñ i m, l m n ng nhi u mưa, chúng ta dân chưa h c h t l p 2 Nguy n Thành ð t ñã c i r t c n nh ng máy bơm có công su t l n ñ ph c v ti n thành công máy tu t lúa thành máy tu t ngô cho tư i, tiêu trong nông nghi p. Nhưng hi n nay không c n bóc v v i công su t 5 t n h t/gi , v i ch y u nư c ta v n s d ng các bơm l n nh p giá 6,5 tri u ñ ng. ngo i r t ñ t ti n và vi c s a ch a g p nhi u khó Nguy n Thành ð t trư ng thành t ngư i khăn do không ch ñ ng ñư c ph tùng thay th . lính Sư ñoàn kinh t 333. Sau khi xu t ngũ anh v Trư c ñòi h i ñó c a th c ti n s n xu t, B Khoa m cơ s cơ khí "Ti n ð t", ñ t t i trung tâm xã Ea h c - Công ngh và B Nông nghi p và Phát tri n Quang, n m bên qu c l 26. Nh ng năm 80 c a th nông thôn ñã giao cho Trung tâm bơm và máy xây k trư c cơ s Ti n ð t s n xu t khung xe ñ p, sau d ng (Vi n khoa h c th y l i) ch trì th c hi n ñ chuy n sang s n xu t máy tu t lúa, máy c t lúa, tài c p nhà nư c KHCN.05.01: "Nghiên c u thi t k máy ñ p ñ u-ñ , máy s y-rang-xay cà-phê và g u và công ngh ch t o toàn c m thi t b bơm nư c có múc ñóng lúa-ngô-cà phê dây chuy n t ñ ng. Cho lưu lư ng 36.000 m3/h". ñ n năm 1995, khi cây ngô phát tri n m nh ðác Qua hơn ba năm th c hi n, v i s n ph m L c, Nguy n Thành ð t ñã trăn tr c i ti n máy tu t bơm nư c hư ng tr c HT-145, lưu lư ng 36.000 lúa sang máy tu t ngô. Do ch mày mò t th c ti n m3/h - máy bơm nư c công su t l n l n ñ u tiên và nghiên c u trong sách v , nên vi c c i ti n t ñư c nghiên c u, thi t k và ch t o thành công máy tu t lúa sang máy tu t ngô c a Nguy n Thành trong nư c. Qua k t qu ño ñ c t i hi n trư ng cho ð t g p nhi u khó khăn. Khi chi c máy tu t ngô th y, các thông s th y l c c a bơm HT-145 ñ u ñ u tiên s n xu t ra, anh cho ch y th thì b th t b i; tuân theo quy lu t chung, t máy có ch t lư ng th y b i máy phun c h t và v theo cùi. Mãi ñ n năm l c t t nh t trong s t t c các t máy có tr m; 2000, t c là m t c 5 năm mày mò, v a làm v a th hi u su t bơm cao; ch t lư ng cơ khí tương ñương nghi m và tìm ra khi m khuy t ñ s a ch a, v i các máy cũ, bơm làm vi c n ñ nh; các thông s Nguy n Thành ð t m i c i ti n thành công máy v ñ rung, ñ n ñ u n m trong gi i h n cho phép. tu t ngô. Bình quân, t năm 2001 ñ n nay, m i năm Qua hơn ba năm th c hi n, ñ tài ñã hoàn cơ s Ti n ð t s n xu t và bán cho nông dân các thành vi c nghiên c u tính toán thi t k bơm trong t nh Tây Nguyên hơn 100 máy. phòng thí nghi m, ch t o bơm nguyên hình, l p Hi n nay, máy tu t ngô này ñã bán cho bà ñ t, v n hành trong th c t và ti n hành ño ñ c ki m con nông dân ñ a bàn các t nh Tây Nguyên, các tra các thông s k thu t. Bơm HT-145 hoàn toàn t nh mi n núi phía b c và các t nh ñ ng b ng Nam phù h p trình ñ và công ngh ch t o c a nư c ta B. hi n nay. Bơm ñư c thi t k theo các ñi u ki n c M i ñây t i Ch Công ngh -thi t b Tây th c a Tr m bơm C c Thành v i các thông s Nguyên do UBND thành ph H Chí Minh và trùng v i nhi u tr m bơm tương t ñ ng b ng B c UBND t nh ðác L c t ch c t i thành ph Buôn Ma B và Khu b n cũ nên phù h p v i nhi u tr m bơm Thu t, s n ph m máy tu t ngô không bóc v c a khác. Các k t qu tính b n bơm cho phép kh ng Nguy n Thành ð t ñã ñư c gi i thi u và nh n ñư c ñ nh bơm HT-145 làm vi c hoàn toàn n ñ nh v i s quan tâm c a r t nhi u khách hàng. Sáng ki n c i ñ tin c y tương ñ i cao, các chi ti t ch u l c ch ti n máy tu t lúa thành máy tu t ngô c a Nguy n y u c a bơm ñư c tính ñ b n v i h s an toàn khá Thành ð t r t c n ñư c c p b ng sáng ch , và t o l n, b o ñ m tu i th làm vi c lâu dài cho bơm. ñi u ki n ñ m r ng quy mô s n xu t, vì hi n nay, ði u này ñã ñư c ch ng minh qua th c t l p ñ t, s lư ng máy tu t ngô do cơ s s n xu t ra chưa ñ v n hành bơm HT-145 t i Tr m bơm C c Thành. ñáp ng nhu c u c a nông dân. Thành công này ph n nào ñã ñưa ra ñư c l i gi i Ti n sĩ Y Ghi Niê, Phó giám ñ c S Khoa cho v n ñ s n xu t bơm l n nư c ta, ñ c bi t là h c-công ngh ðác L c kh ng ñ nh: "Sáng ki n c i có th ch ñ ng gi i quy t ñư c v n ñ ph tùng ti n c a anh Nguy n Thành ð t r t thi t th c v i thay th ph c v vi c s a ch a các tr m bơm l n ñ i s ng lao ñ ng c a ngư i nông dân. V i nh ng ñang r t xu ng c p nư c ta hi n nay. sáng ki n này c n ph i ñư c phát hi n, t o ñi u ki n áp d ng vào th c ti n cu c s ng, và phát huy hi u qu trong ñ y m nh CNH, HðH nông nghi p-nông Theo Nhân Dân thôn" Theo Báo Quân ñ i Nhân dân 5
 7. TRAO ÑOÅI nh ng v n ñ ñòi h i trình ñ và yêu c u khoa h c Ð i m i cơ ch qu n lý khoa h c cao, t p trung vào m t s hư ng nghiên c u mũi và công ngh nh n c a th gi i như: công ngh vi n thám, sinh Hơn n a nhi m kỳ th c hi n Ngh quy t Ð i h i IX h c phân t , công ngh nano, công ngh gene... c a Ð ng và m t năm th c hi n K t lu n H i ngh M t trong nh ng thành công c a ho t ñ ng KH Trung ương 6 (khóa IX) v KH và CN, ngành KH và và CN là trong lĩnh v c nông nghi p. N i b t nh t ñó CN ñã ñ t ñư c nh ng k t qu bư c ñ u, t o s là nh có KH và CN mà có hơn 80% di n tích lúa, chuy n bi n tích c c trong nh n th c c a các c p, các 60% di n tích ngô ñư c gieo tr ng b ng các gi ng ngành và nh ng bư c ti n ñáng k trong ñ i m i cơ m i, năng su t cao. ch , chính sách. Trong năm 2002, s n lư ng lương th c c nư c Nhi u k t qu nghiên c u khoa h c ñư c ng ñ t 33,62 tri u t n, tăng 2,23 tri u t n (g n 7%) so d ng v i năm 1999. Nguyên nhân ch y u là nh áp d ng Ho t ñ ng khoa h c xã h i và nhân văn trong th i các gi ng cao s n m i, các k thu t canh tác tiên gian qua có nh ng ñóng góp tích c c vào vi c phát ti n làm cho năng su t tăng lên trong khi di n tích tri n lý lu n và t ng k t th c ti n xây d ng ch nghĩa tr ng lúa tăng không ñáng k . xã h i nư c ta; góp ph n cung c p lu n c khoa h c Trong lĩnh v c chăm sóc và b o v s c kh e cho vi c ho ch ñ nh các ñư ng l i, chính sách c a nhân dân. K t qu n i b t nh t là nghiên c u và phát Ð ng và Nhà nư c; xây d ng và hoàn thi n h th ng tri n công ngh s n xu t vaccine, làm ch vi c s n pháp lu t. xu t 9/10 lo i vaccine c a chương trình tiêm ch ng Các chương trình khoa h c xã h i (KHXH) c p nhà m r ng và ng d ng thành công công ngh cao nư c ñã ñóng góp 485 nhóm ki n ngh khoa h c cho trong s n xu t vaccine viêm gan B tái t h p. Trung trung ương và các cơ quan ch c năng c a Ð ng và bình c m t ñ ng v n ñ u tư cho nghiên c u s n Nhà nư c. Các ñ tài m i th c hi n trong giai ño n xu t vaccine viêm gan B nư c ta lãi 13 ñ ng. 2001-2005 cũng bư c ñ u t p h p ñư c nh ng k t T sau Ð i h i IX c a Ð ng ñ n nay, công tác qu nghiên c u, trình bày v i trung ương các lu n gi i qu n lý ho t ñ ng KH và CN ñã ñư c ñ i m i m t v m t s v n ñ l n theo chương trình c a các h i bư c quan tr ng. Các b , ngành và ñ a phương ñã ngh trung ương khóa IX. chú ý vi c g n ho t ñ ng KH và CN v i phát tri n Nhi u ñ tài v KHXH ñã lu n gi i nh ng v n ñ lý kinh t - xã h i. Ð c ñi m n i b t nh t c a ho t ñ ng lu n có tính th i s , trong ñi u ki n hi n nay như: KH và CN nh ng năm g n ñây là hư ng t i th ñ ng viên làm kinh t tư nhân; phát tri n kinh t trang trư ng, g n k t ch t ch v i s n xu t, ñ i s ng và tr i; s h u ru ng ñ t trong n n kinh t th trư ng; các s phân c p qu n lý m nh m cho b , ngành, ñ a chính sách ñ ng b ñ i v i nông nghi p - nông dân - phương. nông thôn, các gi i pháp kh c ph c phân hóa xã h i S ra ñ i c a Ngh ñ nh 10/2002/NÐ-CP áp d ng và xóa ñói, gi m nghèo, chính sách dân t c và tôn cho các ñơn v s nghi p có thu ñã t o ñi u ki n cho giáo, xây d ng và phát huy nhân t con ngư i, các các ñơn v KH và CN t ch v tài chính, nhân l c, v n ñ toàn c u và v n ñ b o ñ m an ninh qu c gia k ho ch ho t ñ ng và h p tác qu c t . Ðây là m t và tăng cư ng b o v ñ c l p và ch quy n trong tình bư c ti n quan tr ng trong ñ i m i ho t ñ ng qu n hình hi n nay. lý nhà nư c v KH và CN. Nhìn chung các nghiên c u khoa h c ph c v lãnh S thay ñ i v phong cách, phương th c làm ñ o, ñi u hành ñ t nư c và xây d ng ñư ng l i, chính vi c và ch ñ o ñi u hành c a các cơ quan qu n lý sách, chi n lư c trong nh ng năm g n ñây ñã ñư c cũng là m t nhân t m i tăng cư ng liên k t gi a các c p, các ngành ñánh giá khá t t. Lĩnh v c khoa qu n lý KH và CN v i qu n lý kinh t và s n xu t, h c t nhiên và khoa h c - công ngh cũng thu ñư c kinh doanh. nh ng k t qu ñáng khích l . T l ñ u tư cho KH và CN trong t ng chi ngân sách M t s công trình nghiên c u v khoa h c t nhiên nhà nư c ñã tăng lên t 0,78% năm 1996 lên 2,13% có ng d ng t t như: công ngh sinh h c, d báo năm 2002 và năm 2003 t ng chi cho KH và CN t phòng, ch ng thiên tai, công ngh vi n thám, ñ a v t ngân sách nhà nư c ñ t hơn 3.150 t ñ ng (chi m lý, công ngh tr c ñ a b n ñ ng d ng vào ñi u tra, 2% t ng chi ngân sách). Ðây là m t c g ng c a thăm dò d u khí, tài nguyên bi n và các tài nguyên toàn Ð ng, toàn dân ñ th hi n vai trò qu c sách khoáng s n khác. hàng ñ u c a KH và CN. Như v y có th th y, ho t M c tiêu quan tr ng c a ho t ñ ng KH và CN là ñ ng KH và CN trong nh ng năm g n ñây ñã và góp ph n nâng cao ch t lư ng ñào t o, nâng cao ñang tr thành n i dung then ch t trong ho t ñ ng năng l c và trình ñ c a ñ i ngũ cán b KH và CN. c a các c p, các ngành. Các ñ tài nghiên c u KH và CN, nh t là các ñ tài M t s m t h n ch c p nhà nư c, ñã t p h p l c lư ng cán b KH và CN B n thân ngành KH và CN tuy ñã c g ng vươn t nhi u t ch c khác nhau cùng hi p l c nghiên c u lên nhưng chưa ñ s c ñáp ng yêu c u v i vai trò gi i quy t các v n ñ khoa h c ph c t p. m t ñ ng l c phát tri n KT-XH. Th c ti n c a cu c Ði u ñáng m ng là, nh ng năm g n ñây ñã hình s ng sinh ñ ng ñang ñ t ra nhi u v n ñ b c xúc thành nhi u t p th khoa h c liên ngành ñ gi i quy t c n ñư c gi i quy t. Công tác nghiên c u khoa h c 6
 8. TRAO ÑOÅI chưa ñáp ng k p v i yêu c u phát tri n c a ñ t nư c. s m ban hành chính sách h tr doanh nghi p ñ y Còn nhi u ch trương, chính sách c a Ð ng và m nh vi c xây d ng và nâng cao năng l c ñ i m i Nhà nư c thi u s ñóng góp ý ki n c a các nhà khoa công ngh , t o s c c nh tranh cho s n ph m c a h c. Nhà nư c chưa có cơ ch h u hi u ph i k t h p mình và ch ñ ng h i nh p kinh t qu c t . các chương trình, d án kinh t - xã h i v i nhau và Ngoài vi c h tr doanh nghi p nghiên c u khoa v i các chương trình KH và CN, cho nên các chương h c, s m ng h vi c h tr m t ph n kinh phí t trình, d án ñ t hi u qu th p. ngân sách nhà nư c ñ doanh nghi p nh p li-xăng, Trong lúc chương trình kinh t - xã h i có ngu n chuy n giao công ngh , gi m thu thu nh p cho các v n l n nhưng chưa chú tr ng áp d ng công ngh doanh nghi p tích c c ñ i m i công ngh . m i, thì chương trình KH và CN l i thi u v n ñ tri n Thí ñi m vi c giao quy n t ch , t ch u trách khai k t qu nghiên c u vào s n xu t và ñ i s ng. nhi m toàn di n cho các t ch c KH và CN. Ð ng Nhi u d án ñ u tư chưa ñư c th m ñ nh k v KH và th i ban hành các chính sách ưu ñãi thu , tín d ng, CN, không b o ñ m hi u qu . b o hi m xã h i... ñ h tr và khuy n khích các t Hi n tư ng buông l ng qu n lý k thu t, không tôn ch c KH và CN tr c ti p ph c v s n xu t, kinh tr ng tiêu chu n, quy trình, quy ph m k thu t, không doanh và g n v i th trư ng, chuy n nhanh sang ch tuân th các phương pháp, nguyên lý khoa h c, ñ ñ t ch toàn di n. x y ra s c , hư h ng, kém ch t lư ng các công Có chính sách ñ các nhà khoa h c l n, các nhà trình còn ph bi n. khoa h c có thành tích trong nghiên c u ñư c Trình ñ v KH và CN c a nư c ta còn kho ng hư ng ñãi ng x ng ñáng, ñ ng th i cũng có cơ ch cách l n so v i các nư c phát tri n và nhi u nư c g n ch t trách nhi m c a các nhà khoa h c v i s n trong khu v c. Chưa t o ñư c năng l c KH và CN n i ph m KH và CN ñư c t o ra. sinh c n thi t ñ ñáp ng yêu c u m i c a giai ño n Th c hi n cơ ch ràng bu c và ñ cao trách ñ y m nh CNH, HÐH ñ t nư c. nhi m th trư ng các b , ngành, UBND các t nh, Năng l c sáng t o công ngh , kh năng s d ng thành ph v hi u qu ho t ñ ng KH và CN, v ñ i ngo i ng và tin h c... ñang là nh ng rào c n l n m i và nâng cao trình ñ công ngh trong s n xu t trong vi c nâng cao ch t lư ng ñ i ngũ nh ng ngư i và kinh doanh. làm KH và CN. Khôi ph c phong trào qu n chúng phát huy sáng Ho t ñ ng qu n lý KH và CN v n chưa thoát kh i ki n, c i ti n k thu t ñ i m i công ngh . Thí ñi m thói quen hành chính, bao c p. Không ít nhà khoa h c ch trương khoán ho c mua l i s n ph m KH và CN chưa th t s nh y bén trong vi c ti p c n cơ ch th theo ñúng giá tr và hi u qu kinh t c a s n ph m trư ng. ñó. Vi c ñ i m i cơ ch qu n lý KH và CN còn ch m, Th ch hóa vi c góp v n b ng b n quy n và chưa t o ñư c các ñi u ki n cho các t ch c KH và các ñ i tư ng s h u trí tu khác ñ i v i s n ph m CN phát huy tính năng ñ ng và "bung ra" b t k p nh p nghiên c u. ñ ñ i m i cơ ch kinh t , ñáp ng yêu c u phát tri n L a ch n và phát tri n m t s ngành công kinh t - xã h i và th c ti n ñ i s ng. Do v y, chưa nghi p, công ngh cao (trư c h t là CNTT, công phát huy ñư c m nh m ti m năng sáng t o c a các ngh sinh h c) thông qua vi c hình thành m t s t p nhà khoa h c và g n k t ch t ch ho t ñ ng KH và CN ñoàn kinh t m nh. Các ngành công nghi p, công v i giáo d c và ñào t o và s n xu t, kinh doanh. ngh cao này s gi m t vai trò chi n lư c, có kh Chưa chú tr ng vi c xây d ng và phát tri n ti m năng chi ph i l n trong n n kinh t qu c dân. Nhà l c KH và CN. Thi u chính sách h p lý ñ ñ y m nh nư c c n có chính sách ñ c bi t và t p trung ñ u tư vi c ña d ng hóa ngu n ñ u tư cho KH và CN d n ñ n cho các t p ñoàn này phát tri n. t ng ñ u tư cho KH và CN còn th p. Th trư ng KH và C p y ñ ng và chính quy n các c p có trách CN tuy bư c ñ u ñư c hình thành, nhưng các bư c nhi m ch ñ o vi c ñi u ch nh l i chi n lư c, xây tri n khai v th ch và t ch c ñ thúc ñ y th trư ng d ng k ho ch hành ñ ng, ñ nh các bư c ñi, ñ ra KH và CN còn ch m. các m c tiêu c th , tri n khai r ng rãi phong trào Ð i m i qu n lý KH và CN phát tri n công ngh ho t ñ ng KH và CN trong s n xu t và ñ i s ng, cao là khâu ñ t phá th c hi n các nhi m v tr ng ñi m v KH và CN. KH và CN ngày càng thâm nh p sâu và chi m v Các cơ quan ch c năng c a Ð ng và Nhà nư c trí ngày càng quan tr ng vào các ho t ñ ng kinh t - các c p c n xây d ng các chương trình, n i dung và xã h i, do v y các c p có th m quy n c n ñ y nhanh t ch c b i dư ng t p hu n quán tri t v các nhi m t c ñ ñ i m i doanh nghi p nhà nư c thông qua vi c v , quan ñi m, m c tiêu, l trình gi i pháp phát tri n c ph n hóa, sáp nh p, gi i th , khoán kinh doanh... và ng d ng KH và CN. Ð nh k ỳ có ki m tra, sơ k t Ð i v i KH và CN, vi c làm nói trên chính là s kích vi c th c hi n ngh quy t v KH và CN, coi KH và c u và tăng cư ng năng l c ti p nh n KH và CN c a CN là m t n i dung ch y u trong ch ñ o, lãnh ñ o n n kinh t , ñ ng th i là ñi u ki n tiên quy t ñ phát ho t ñ ng th c ti n c a các c p y. tri n th trư ng KH và CN. Không ch có ngành KH và CN, các ngành có liên HÀ H NG (Báo Nhân Dân) quan trong th i gian t i c n th c hi n các gi i pháp: 7
 9. CÔNG NGH VÀ NG D NG DANH M C CÁC ð TÀI, D ÁN SXTN C P NHÀ NƯ C ð TUY N CH N TH C HI N TRONG K HO CH NĂM 2004 THU C CHƯƠNG TRÌNH KHCN TR NG ðI M C P NHÀ NƯ C GIAI ðO N 2001 - 2005: "NGHIÊN C U KHOA H C VÀ PHÁT TRI N CÔNG NGH V T LI U M I" MÃ S KC.02 I. ð tài 1. Nghiên c u v t li u nano polyme composit trên n n nh a polypropylen gia cư ng b ng s i tre và nanoclay ñ ch t o các s n ph m ch t lư ng cao ng d ng trong công nghi p và dân d ng. M c tiêu - ðánh giá vai trò c a các ph n t nanoclay trong c u trúc c a v t li u polyme composit; - S n xu t ñư c m t s lo i s n ph m ph c v cho công nghi p ñóng xe buýt và công nghi p s n xu t hàng tiêu dùng. D ki n s n ph m - Quy trình công ngh và thi t b tách s i tre b ng hơi nư c áp su t cao; - Quy trình công ngh và tài li u k thu t ñ t ch c s n xu t l n ho c chuy n giao công ngh ; - V t li u polyme composit trên n n nh a polypropylen gia cư ng b ng s i tre và nanoclay ñ t yêu c u v các ch tiêu k thu t ñ s d ng cho các k t c u trong xe buýt và hàng tiêu dùng; - M t s s n ph m các lo i ñư c th nghi m th c t . 2. Nghiên c u ch t o v t li u cao su blend ch ng cháy và các k t c u c u h h a ho n kh n c p nhà cao t ng M c tiêu - Ch t o ñư c cao su blend có các ch tiêu cơ lý và ch ng cháy t t; - Xây d ng ñư c phương án k t c u và qui trình công ngh ch t o ñ m và ng c u h ho ho n kh n c p nhà cao t ng. D k i n s n ph m - Quy trình công ngh ch t o và s d ng s n ph m; - ð m c u h 4x4x2 m (cho nhà 4-6 t ng); - ng c u h dài L=100m,  0,6 m (cho nhà cao t ng). 3. Nghiên c u ch t o v t li u cacbon y-sinh ñ s n xu t và th nghi m m t s s n ph m c y ghép trong cơ th (implants). M c tiêu - Công ngh ch t o v t li u cacbon y-sinh: cacbon pyro (cacbon nhi t phân), composit cacbon-cacbon, composit s i cacbon-s i cacbon nano-polyete ete keton dùng ñ s n xu t s n ph m c y ghép; - N m v ng qui trình công ngh ch t o và th nghi m s n ph m. D k i n s n ph m - Quy trình công ngh ch t o v t li u cacbon y sinh; - Quy trình công ngh s n xu t và th nghi m các s n ph m: + V t li u c y ghép thay th xương; + V t li u c y ghép trám h c m t; + V t li u c y ghép xương c t s ng; + ng n i ñ ng m ch; + Ch m xương ch u 2 c c; Các s n ph m có hàm lư ng cacbon không nh hơn 99% và kh i lư ng riêng 0,8 - 1 g/cm3; - Tiêu chu n hoá s n ph m. 4. Nghiên c u ch t o v t li u polyme compozit (PC) trên cơ s vinylesteepoxy gia cư ng b ng s i thu tinh ñ ch t o và b o v các b trung hoà và tháp kh lưu huỳnh c a các nhà máy s n xu t phân bón M c tiêu - ðánh giá m i tương quan gi a thành ph n và c u trúc c a vinylesteepoxy (VEE) và kh năng ch ng ăn mòn ñ i v i môi trư ng kh c nghi t trong nhà máy s n xu t phân bón ( ñ m, supephotphat); - T n d ng t i ña ngu n ph gia vô cơ có trong nư c ñ t o nên lo i v t li u PC ch t lư ng cao; - Ch t o v t li u ñ b o v các b trung hoà và tháp kh lưu huỳnh trong các nhà máy s n xu t phân bón. 8
 10. CÔNG NGH VÀ NG D NG D k i n s n ph m - Quy trình công ngh ch t o v t li u PC trên cơ s VEE gia cư ng b ng s i thu tinh có các ch tiêu cơ lý cao và ch ng ăn mòn t t (ñ t tiêu chu n qu c t ) - Xây d ng quy trình công ngh ch t o thi t b , ñư ng ng d n c l n (F1.200mm) và b c lót các thi t b l n b ng thép thông thư ng; - Tài li u k thu t ñ t ch c s n xu t l n; - B c lót cho 3.000m3 b trung hoà và tháp kh lưu huỳnh t i Công ty phân ñ m Hà B c. Ch t o 500m ng F500 d n nư c th i l n axit t i Công ty supe photphat Lâm Thao. Ch t o m t s b ch a axit HCl dung tích 1- 30m3; - S n ph m ñư c các cơ s s n xu t h p ñ ng s d ng. 5. Nghiên c u ch t o m t s h c ch ăn mòn ñ b o v b m t bên trong ng thép v n chuy n d u m , axít, nư c v a trong khai thác d u khí. M c tiêu - Ch t o ba h c ch ăn mòn thép: + H c ch ăn mòn thép trong môi trư ng axít; + H c ch ăn mòn thép trong môi trư ng d u và nư c bi n; + H c ch ăn mòn thép ch ñ dòng ch y nhi u pha (khí, d u, nư c v a). - ðánh giá ñư c hi u qu b o v ăn mòn thép c a các h c ch trong các môi trư ng khác nhau (d u m , axít, nư c v a) các ch ñ nhi t ñ , áp su t, dòng ch y khác nhau trên mô hình g n s n xu t. D k i n s n ph m - Quy trình công ngh ch t o các h c ch ; - Các h c ch ăn mòn ng thép trong các môi trư ng khác nhau cùng v i các ch tiêu ch t lư ng ñ i v i các s n ph m - ðánh giá th nghi m kh năng ch ng ăn mòn thép c a các h c ch các ñi u ki n môi trư ng ăn mòn khác nhau; - Mô hình h th ng vòng xoáy ñư ng ng thép có các thi t b ño t c ñ dòng ch y h n h p và khí ñ c h i tu n hoàn bên trong ñư ng ng s d ng ñ kh o sát kh năng c ch ăn mòn c a các s n ph m do ñ tài t o ra. 6. Nghiên c u công ngh s n xu t hoá ph m PACKER FLUID nh m ch ng ăn mòn thép vùng không gian vành xuy n t i các gi ng khai thác d u khí và bơm ép nư c bi n. M c tiêu Xây d ng quy trình công ngh s n xu t hoá ph m PACKER FLUID nh m ch ng ăn mòn thép vùng không gian vành xuy n t i các gi ng khai thác d u khí và bơm ép nư c bi n v i ch t lư ng và giá thành c nh tranh ñư c v i s n ph m nh p ngo i. D k i n s n ph m - Quy trình công ngh s n xu t hoá ph m PACKER FLUID; - Hoá ph m PACKER FLUID v i các ch tiêu k thu t sau: + B n v ng trong kho ng nhi t ñ t 30oC ñ n 140oC, áp su t t 1at ñ n 400at; + Có kh năng b o v thép kh i s ăn mòn ñi n hoá và ăn mòn do vi sinh v t gây ra; + Không gây ñ c h i cho ngư i s d ng và môi trư ng; - S n ph m ñ ñ th nghi m. II.D án SXTN 1. Hoàn thi n công ngh ch t o các lo i khe co giãn cao su c t b n thép s d ng trong các công trình c u ñư ng b . M c tiêu - Hoàn thi n công ngh ch t o các lo i khe co giãn cao su c t b n thép tho mãn các yêu c u k thu t cho các công trình c u ñư ng b ; - n ñ nh công ngh ch t o ñ chuy n giao cho s n xu t. D k i n s n ph m - Quy trình công ngh ch t o các lo i khe co giãn cao su c t b n thép; - S n ph m khe co giãn cao su c t b n thép bao g m các lo i có t 3 ñ n 6 rãnh co giãn v i các kích thư c sau: 9
 11. CÔNG NGH VÀ NG D NG + Chi u r ng: 274 - 890 mm; + Chi u cao: 50-93 mm; + Chi u dài: 1.000 - 1.800 mm; - Các s n ph m ñ t ch tiêu k thu t theo tiêu chu n AASHTO Standards M251-96 và ASTM D412-97; - Giá thành c a s n ph m th p hơn giá nh p ngo i. - S n ph m ñư c các cơ s s n xu t h p ñ ng s d ng. 2. Áp d ng công ngh tiên ti n s n xu t bi nghi n h Mullite-Corund ph c v cho ngành công nghi p g m s Vi t Nam M c tiêu - Hoàn thi n công ngh ch t o v t li u Mullite – Corund; - Hoàn thi n công ngh và dây chuy n thi t b s n xu t bi nghi n h Mullite-Corund công su t 400 t/năm. D k i n s n ph m - Qui trình công ngh ch t o v t li u Mullite-Corund; - Quy trình công ngh ch t o bi nghi n; - Dây chuy n s n xu t bi nghi n công su t 400 t/năm; - Bi Mullite-Corund ñ t các ch tiêu k thu t: + Hàm lư ng Al2O3: 88-95%; + Thiêu k t ñ n tr ng thái k t kh i hoàn toàn (ñ hút nư c » 0%); + T tr ng ñ t t 3,4-3,6 g/cm3; + ð mài mòn 0,018-0,025 %/h; + ð c ng 8-9 Mohr. - S n ph m ñư c các cơ s s n xu t h p ñ ng s d ng. 3. Xây d ng dây chuy n công ngh s n xu t m t s lo i h p kim Ferro-ð t hi m-Magiê (Fe-RE-Mg) quy mô 100 t/năm. M c tiêu - Hoàn thi n các quy trình công ngh s n xu t m t s lo i h p kim Fero-ð t hi m–Magiê ñ t các yêu c u ch tiêu k thu t; - Xây d ng dây chuy n s n xu t quy mô 100 t/năm. D k i n s n ph m - Quy trình công ngh ngh s n xu t m t s lo i h p kim Fero-ð t hi m–Magiê n ñ nh; - Dây chuy n thi t b s n xu t ñ ng b qui mô 100 t/năm; - S n xu t th h p kim Ferro mác KC1, KC8 ñ t các ch tiêu k thu t sau : KC1 : RE 13-15%, Ca 13-15%, Si 43-47%, Al 1,2-1,5%, KC8 : RE 3,5-4%, Mg 7-9%, Ca 2-2,5%, Ai 45-50%, Al 1,2-1,5%. - S n ph m ñư c các cơ s s n xu t h p ñ ng s d ng. 4. Hoàn thi n công ngh và xây d ng dây chuy n tuy n và x lý cao lanh b ng phương pháp thu l c, công su t 20.000 t/năm M c tiêu - Xây d ng dây chuy n ñ ng b tuy n và x lý cao lanh công su t 20.000 t/năm b ng phương pháp thu l c, ñ m b o ch t lư ng s n ph m tương ñương cao lanh nh p ngo i. - S d ng bã th i c a quá trình tuy n cao lanh ñ s n xu t các s n ph m khác. D k i n s n ph m - Quy trình công ngh tuy n và x lý cao lanh.; - Dây chuy n ñ ng b tuy n cao lanh công su t 20.000 t/năm; - Ch t lư ng s n ph m cao lanh ñ t tiêu chu n ch t lư ng EU: + ð tr ng >72% so v i BaSO4; + ð m n (lư ng còn l i trên sàng 0,063 mm)
 12. CÔNG NGH VÀ NG D NG CÔNG NGH GIA CÔNG V T LI U B NG DÒNG H T MÀI (Abrasive Jet Machining - AJM) 1. Nguyên lý gia công : Hình 1: Nguyên lý gia công dòng h t mài. Gia công dòng h t mài là phương pháp bóc v t li u khi dòng khí khô mang h t mài v i v n t c cao tác ñ ng lên chi ti t. S va ñ p c a các ph n t h t mài vào b m t chi ti t gia công t o thành m t l c t p trung ñ l n, gây nên m t v t n t nh , và dòng khí mang c h t mài và m u v t li u n t (mòn) ñi raxa. Phương pháp này r t thu n l i ñ gia công các lo i v t li u giòn, d v . Khí bao g m nhi u lo i như không khí, CO2, nitơ, heli,… Khí s d ng có áp su t t 0,2 ÷ 1,4 MPa, dòng khí có h t mài có v n t c lên ñ n 300m/s và ñư c ñi u khi n b i m t van. Quá trình thư ng ñư c th c hi n b i m t công nhân ñi u khi n vòi phun hư ng dòng h t mài chi ti t. 2. Thi t b và d ng c : a. Máy : Hình 2: Sơ ñ c a m t máy gia công dòng h t mài. Khí t bình ch a sau khi l c ñư c ñưa ñ n b tr n. Trong b tr n có ch a s n h t mài m n. B tr n ñư c rung v i t n s 50c/s. T b tr n, dòng khí v i các h t mài có kích thư c t 10 ÷ 50µm ñư c d n t i vòi phun và ñi ra ngoài. Lư ng khí tiêu th kho ng 0,6m3/h. ð u vòi phun cách chi ti t gia công m t kho ng nh t ñ nh tùy thu c m c ñích gia công. T c ñ n p h t mài ñư c ñi u khi n b i biên ñ rung c a b tr n. M i liên h chuy n ñ ng gi a vòi phun và chi ti t gia công nh n ñư c nh cam chương trình và máy v truy n ñ ñi u khi n hình dáng và kích thư c c t. Thi t b d n b i ñư c g n vào ñ b o v môi trư ng. b. Vòi phun : Vòi phun ph i làm b ng v t li u c ng ñ gi m mài mòn, thư ng s d ng WC (các bít vonfram) và sapphire. Tu i th c a vòi phun làm b ng WC t 12 ÷ 30 gi , còn vòi phun làm b ng sapphire có tu i th ñ n 300 gi . L vòi phun có ñư ng kính t 0,075 –1 mm. ð u phun có th th ng ho c góc vuông như hình 3. 11
 13. CÔNG NGH VÀ NG D NG Hình 3. Hình dáng ñ u phun. c. H t mài : H t mài ph i có hình dáng không ñ u, bao g m nh ng c nh ng n, s c t t hơn là hình d ng tròn. H t mài thư ng ñư c làm t các v t li u sau : o xít nhôm,các bic silic, bi-các-bô-nát natri, ñolomit và th y tinh. C h t dùng trong gia công nh , ñư ng kính 10 ÷ 50µm, t t nh t là t 15 ÷ 20µm. Các h t mài ph i ñ ng b v kích thư c cho m t l n s d ng. ði u ñó quan tr ng trong vi c s d ng l i nh ng h t mài, b i vì nh ng h t mài sau khi s d ng có th b gãy, mòn và hư h ng. ð quá gia công ñ t hi u qu thì các h t mài ph i s c c nh. Không nên s d ng l i các h i mài ñã mòn các c nh và kích thư c h t nh hơn. Các h t mài nh có th làm t t vòi phun. Vi c ch n lo i h t mài, c h t ph thu c vào t ng nguyên công. 3. Các thông s công ngh : Các thông s cơ b n c a gia công dòng h t mài là: - Áp su t ra c a dòng h t mài. - T c ñ c a dòng h t mài. - C h t và lo i h t mài. - Năng su t bóc v t li u. - V t li u c a chi ti t gia công. Năng su t bóc v t li u, hình d ng hình h c v t c t, ñ bóng b m t và t c ñ mòn vòi phun b nh hư ng b i kích thư c và kho ng cách c a vòi phun, thành ph n, ñ b n kích thư c và hình dáng c a dòng h t mài, và thành ph n, áp su t và t c ñ c a khí. Năng su t bóc v t li u ch y u ph thu c vào t c ñ dòng h t mài và kích thư c h t mài. H t mài có ñ h t l n s bóc v i t c ñ cao hơn. T i m t áp su t nh t ñ nh, năng su t bóc v t li u tăng theo t c ñ dòng h t mài, nhưng sau khi ñ t ñ n giá tr t i ưu thì năng su t bóc v t li u gi m n u ta ti p t c tăng t c ñ dòng h t mài. S dĩ như v y là vì t c ñ dòng khí gi m khi ta tăng t c ñ dòng h t mài và t s tr n tăng gây nên s gi m năng su t bóc v t li u b i vì năng lư ng ñ mài mòn lúc này gi m ñi. T c ñ lưu lư ng h t mài ph i tương x ng v i áp su t và lưu lư ng dòng khí. Lưu lư ng c a h t mài thư ng t 2 ÷ 20g/ph. Áp su t dòng khí ñi n hình là 0,2 N/mm2 ÷ 1N/mm2. T c ñ dòng dòng h t mài t 150 ÷ 300m/s.Thành ph n khí nh hư ng ñ n m i quan h gi a áp su t và lưu lư ng khí. Năng su t bóc v t li u tăng khi tăng kho ng cách kho ng cách t mi ng vòi ñ n chi ti t gia công ñ n m t giá tr nh t ñ nh, sau ñó nó gi không thay ñ i trong m t kho ng cách nh t ñ nh r i gi m d n. Phương pháp gia công này có năng su t bóc v t li u nh : 40 mg/ph, 15 mm3/ph, Khi kho ng cách t mi ng vòi phun ñ n chi ti t gia công càng l n thì v t gia công càng r ng, c nh c t càng kém s c nét (hình 2). Kho ng cách t mi ng vòi phun và b m t gia công kho ng t 0,25 ÷ 75 mm. 4. ng d ng : Quá trình gia công dòng h t mài thư ng ñư c s d ng ñ th c hi n các công vi c như : - C t nh ng l nh , rãnh, ho c nh ng mô hình, hoa văn ph c t p trên v t li u kim lo i r t c ng ho c giòn ho c v t li u phi kim lo i. - T y ba via. - C t mép, t o m t vát. - T y l p ô xít và nh ng màng m ng t p ch t trên b m t. - Làm s ch chi ti t có b m t không ñ u. Phương pháp này ñư c s d ng ñ gia công các lo i v t li u kim lo i c ng và giòn, h p kim và v t li u phi kim lo i như : germanium, silicon, th y tinh, ceramics, và mica. Chi phí ban ñ u th p. Tuy nhiên năng su t bóc v t li u th p, s c t t n mát có th x y ra làm cho ñ chính xác không cao, và không th gia công v t li u m m. Nguy n Văn Tư ng 12
 14. D NG C - THI T B MÁY ðO NHÁM B M T B NG PHƯƠNG PHÁP TI P XÚC B m t c a chi ti t gia công có nh ng nh p nhô. N u ta kéo m t kim dò ñi vuông góc v i v t gia công thì nh ng nh p nhô ñó s làm cho kim dò chuy n v . Chuy n v này ñư c khu ch ñ i và ñưa vào b ch th ho c ghi ñ th . ðó là nguyên t c máy ño ti p xúc profinlomet dùng ñ ño nhám b m t, ñ sóng, ño biên d ng ho c các m t b c t vi. Hình v sau ñây mô t hình dáng bên ngoài máy ño ki u dò profile . Hình 1: Máy ño ñ nhám b m t ki u dò. ð u dò mang mũi dò kim cương ñư c g n v i ph n ng c a chuy n ñ i ñi n c m. ð u dò ñư c rà theo tuy n vuông góc v i v t gia công. S thay ñ i c a chi u cao nhám, qua chuy n ñ i ño ñư c bi n thành s thay ñ i c a ñi n áp ra. Sau khi ñư c khu ch ñ i, tín hi u ño ñư c ñưa vào b ch th ho c b t ghi. Ch tiêu nhám b m t Ra ñư c xác ñ nh b ng phương pháp này. Tùy theo ñ l n c a Ra mà ngư i ta ch n kim dò có bán kính góc lư n khác nhau. L c ño ñư c ch n theo ñi u ki n v t li u chi ti t và c u t o c a kim. Kim thư ng ñư c ch t o d ng côn ho c chóp lăng tr có bán kính góc lư n ñ u dò t 0,2 – 30 µm b ng kim cương, h p kim c ng. Máy Surftest 301 c a hãng Mitutoyo có th ño ñư c nhi u thông s như Ra, Rz, Ry, Rp, Rq, mr... ð u dò b ng kim cương v i góc côn 900 và bán kính 2 ho c 5 µm (tùy ch n). L c ño c a ñ u dò nh . Máy ño ñư c các thông s nhám theo các tiêu chu n JIS, DIN, ISO, ANSI. K t qu ño ñư c hi n th trên màn hình tinh th l ng và ñư c in ra gi y thông qua máy in l p Hình 2 s n trên máy (hình 3). Hình 3. Nguy n Văn Tư ng 15
 15. GI I THI U PH N M M – TRANG WEB – SÁCH GI I THI U TRANG WEB www.mfg.mtu.edu Trang web này chuyên v ch t o máy. Trong t ng topic b n có th tìm ki m nh ng thông tin b ích cho các môn h c : Ch t o máy 1, Ch t o máy 2, Các phương pháp gia công kim lo i… T trang web này b n có th link ñ n nh ng trang web h p d n khác Trang ch : MANUFACTURING EDUCATION PAGE Introduction Primer Topics Turning Milling Drilling Machine Tools Design for Manufacture Heat in Machining Environmentally Conscious Manufacturing Software Testbeds End Milling Simulation (EMSIM) Turning Tool Design and Insert Selection (TTDIS) Fixture Modeling and Analysis (FIXMA) Cutting Fluid Evaluation Software Testbed (CFEST) Miscellaneous Manufacturing Education Chat Room (under development) Topic Search (under development) GuideLines for Educational Primers GuideLines for Personnel Home Pages Style Sheet for the Primers Feedback References Developers/Contributors: Comments or suggestions: Contact Prof. John W. Sutherland at jwsuther@mtu.edu 14
 16. GI I THI U PH N M M – TRANG WEB – SÁCH Trang Ti n Welcome to Michigan Technological University's Turning Information Center!! We hope to educate and inform the public about current technology and research relating to Turning. Below are the areas that we currently have on the net. Introduction Lathe Related Operations Cutting Tools for Lathes Turning Machines Turning Research at Michigan Tech Help with your turning related homework Last modified on 1/6/98. Comments or suggestions: Contact Prof. John W. Sutherland at jwsuther@mtu.edu Trang Phay Introduction Milling Equipment Milling Process Performance(Software available here) Milling Research Milling Technology Update Go to the MANUFACTURING EDUCATION PAGE Comments or suggestions: Contact Prof. John. W. Sutherland at jwsuther@mtu.edu 15
 17. GI I THI U PH N M M – TRANG WEB – SÁCH Trang Khoan Introduction Research Issues Drilling Process Performance (Software available here) Other MT-AMRI Drilling pages Links to Drill Manufacturers Back to Primer's Page Last modified on 1/6/98 Suggestions/comments contact: Prof. John W. Sutherland at jwsuther@mtu.edu Trang Máy công c Introduction to Machine Tool Systems Types of Machine Tools Construction of Machine Tools Machine Tool Spindles and Motors Machine Tool Controls Machine Tool Tools and Holders Go to Machine Tool Systems Page Machining Waste Stream Page Trang Cutting Fluids Chips Vibrations & Noise Heat Links Mfg Ed Home Page For For Information about this web page contact: Dr. J.W.Sutherland at jwsuther@mtu.edu Và còn nhi u trang khác n a… GI I THI U SÁCH 16
 18. GI I THI U PH N M M – TRANG WEB – SÁCH Công ngh ch t o bánh răng Tác gi : GS. TS. Tr n Văn ð ch Nhà xu t b n Khoa h c và K thu t 2003 Sách dùng cho gi ng d y, nghiên c u và s n xu t N i dung : Sách g m 24 chương: Chương 1 : Khái ni m v truy n ñ ng bánh răng và bánh vít Chương 2 : ð chính xác c a truy n ñ ng bánh răng và bánh vít Chương 3 : Ch t o phôi bánh răng Chương 4 : Ch t o bánh răng tr ăn kh p ngoài Chương 5 : C t răng tr ăn kh p ngoài Chương 6 : Gia công tinh bánh răng tr ăn kh p ngoài Chương 7 : Ch t o bánh răng tr hình ch V Chương 8 : Ch t o bánh răng tr ăn kh p trong Chương 9 : Ch t o thanh răng Chương 10 : Ch t o bánh răng côn Chương 11 : C t răng côn th ng Chương 12 : C t răng côn cong Chương 13 : ði u ch nh máy c t răng Chương 14 : Các phương pháp nâng cao năng su t c t răng Chương 15 : Nhi t luy n bánh răng Chương 16 : Ki m tra bánh răng Chương 17 : Ch t o tr c vít và bánh vít Chương 18 : C t răng tr c vít và bánh vít hình tr Chương 19 : C t răng tr c vít và bánh vít lõm Chương 20 : T ng quan v các phương pháp ch t o bánh răng b ng bi n d ng d o Chương 21 : Công ngh ch t o bánh răng b ng d p th tích Chương 22 : Công ngh ch t o bánh răng b ng d p hư ng kính Chương 23 : D ng c ch t o bánh răng b ng bi n d ng d o Chương 24 : Ch t lư ng s n ph m và hi u qu kinh t c a phương pháp ch t o bánh răng b ng bi n d ng d o ðây là cu n sách ti ng Vi t ñ u tiên vi t chuyên v gia công bánh răng. R t ñáng có trong t sách c a sinh viên, giáo viên ngành Ch t o máy. Các sinh viên ngành Ch t o máy có th s d ng nó khi h c môn h c: Các phương pháp gia công kim lo i, Công ngh ch t o máy. 17
 19. GOÙC HOÏC TAÄP Hư ng d n s d ng Pro/E2000i Basic Drawing 4 1. BO TRÒN : L nh Round ð th c hi n bo tròn c nh, góc ta làm như sau : Feature – Create – Round. Xu t hi n c a s Round type bao g m hai tùy ch n là Simple và Advanced. N u ch n Simple thì xu t hi n c a s RND SET ATTR bao g m : + Các tuỳ ch n bán kính bo tròn : - Constant : Bán kính không ñ i - Variable : Bán kính bi n ñ i, các giá tr bán kính ñư c xác ñ nh t cu i các ño n n i chu i - Thru curve : Xác ñ nh bán kính c a m t chi ti t d a trên m t ñư ng cong ñư c ch n - Full round : ch n m t chi ti t tròn hay cho m t b m t ñư c ch n + Các tuỳ ch n Reference : - Edge chain : Ch n các c nh ñ bo tròn - Surf-surf : ch n hai b m t ñ ñ t m t chi ti t tròn. Chi ti t tròn s ñư c t o gi a 2 b m t này - Edge – surf : ñ t m t chi ti t tròn gi a m t m t và m t c nh - Edge-pair : m t gi a hai c nh ñư c ch n s ñư c thay th b ng m t chi ti t tròn. Các tuỳ ch n trên menu CHAIN : - One-By one : Ch n t ng c nh riêng v . - Tangent chain : Các c nh ti p xúc ñư c ch n . - Surf chain : Các c nh ñư c ch n theo các b m t ñư c ch n. - Unselect : Hu ch n m t ph n tham chi u. Sau khi ch n c nh c n bo, ProE s yêu c u nh p bán kính bo tròn. Khi s d ng l nh Round ñ t o các ñ i tư ng bo tròn c n chú ý : - Các ñ i tư ng cu i ti n trình t o mô hình - T o các ñ i tư ng tròn nh trư c, l n sau - Tránh s d ng d ng hình h c tròn làm thành ph n tham chi u ñ t o ra ñ i tư ng - N u ph i phát th o m t b m t thì hãy phát th o trư c r i sau ñó m i t o ñ i tư ng tròn bo tròn 2. VÁT : L nh Chamfer Dùng l nh Chamfer ñ vát c nh (EDGE) ho c góc (CORNER). Feature – Create - Chamfer Các tuỳ ch n : - 45*d : Góc vát 450, chi u dài c nh vát là d. - d*d : Chi u dài hai c nh vát là d. - d1* d2 : Chi u dài hai c nh vát là d1* d2 . - Ang* d : Góc vát do ngư i dùng ch ñ nh, c nh vát có chi u dài d. 3. T O GÂN : L nh Rib Feature - Create – Rib TH C HÀNH Bài 1 : V chi ti t như hình 4. Th c hi n các bư c như sau : 1. Thi t l p ñơn v ño theo h Met 2. T o 3 m t ph ng chu n. 3. T o chi ti t cơ b n : 50*30*20 b ng l nh Extrude 4. T o hai m t tr : 18
 20. GOÙC HOÏC TAÄP Create – Protrusion – Extrude – Solid – Done – One Side – Done ch n m t ph ng phía trên h p làm ph ng v phác – Okay – Default – Specify Defs, ch n hai s i ch này giao nhau gi a màn hình, ch n nút No Hidden. Sketch – Circle – v phác th o hai vòng tròn như hình Modify, xong ch n Done – Blind – Done nh p c nh c n vát chi u sâu 10, Enter – OK- View- Defaut. Hình 1 Hình 2 5. Bo tròn : Create – Round – Simple – Done – Constant – Edge chain –Done - One By One – Done, ch n c nh giao gi a hai tr và m t ph ng – Done nh p bán kính 2 , ENTER – OK 6. T o m t vát : Create – Chamfer – Edge, trên menu SCHEME ch n 45*d nh p kích thư c vát là 1, ENTER - Ch n c nh c n vát như hình 2- Done Sel – Done Refs – Okay. K t qu như hình 3. Hình 3 Hình 4 7. T o l ñ ng tr c Create – Hole – Straight – Done – Coaxial – pick ñư ng tâm c a tr tròn. Xuát hi n dòng nh c : Select the placement plane, pick lên m t trên c a tr , One side – Done- Thru all, nh p ñư ng kính là 5, ENTER – OK. 8. T o l tuy n tính v i tuỳ ch n Linear, nh p ñư ng kính l là 10, ch n Thru all … 9. Bo tròn các c nh : Feature – create – Round – Advanted – Done – Add – Constant – Edge chain – Done – One By – One ñ ch n t ng c nh, ch n 4 góc ñ nh – Done- nh p giá tr bán kính là 2 ENTER– Ok Add – Constant – Edge chain – Done - One By One, ch n 4 c nh c a m t trên – Done. Nh p giá tr bán kính là 1, ENTER – Ok – Done Sets – OK- View – Default. K t qu như hình 4. Bài 2 :V chi ti t như hình v 12. 1. Thi t l p ñơn v ño theo h Met 2. T o 3 m t ph ng chu n. 3. T o chi ti t hình h p 80x50x10. 4. T o m t ph ng s li u d ch chuy n (DTM4) Create – Datum – plane – Offset – ch n DTM1 – Enter Value : nh p 20- Enter (chú ý hư ng mũi tên) – Done 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2