Tập tính động vật 1

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

2
2.996
lượt xem
356
download

Tập tính động vật 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Hãy quan sát các tư liệu sau và cho biết các họat động của động vật ở mỗi trường hợp là gì? -Tập tính động vật là gì ? Tập tính có vai trò gì trong đời sống ĐV?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập tính động vật 1

 1. KHOA TỰ NHIÊN-TRƯỜNG CĐSP BÌNH DƯƠNG GIÁO ÁN SINH HỌC 3/2008 Thân Thị Diệp Nga
 2. TRƯỜNG CĐSP BÌNH DƯƠNG BÀI GIẢNG TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT
 3. MỤC TIÊU SAU KHI HỌC XONG BÀI NÀY SINH VIÊN CÓ KHẢ NĂNG : 1-Hiểu được thế nào là tập tính và vai trò với đời sống ĐV. Phân biệt được các tập tính bẩm sinh và học được ở động vật 2- Hiểu rõ bản chất thần kinh của tập tính 3- Phân tích được sự khác biệt giữa các hình thức học tập của động vật 4- Có ý thức và hành động bảo vệ các loài động vật 5- Rèn luyện kĩ năng thuyết trình, thu thập và xử lý thông tin, củng cố kĩ năng hợp tác học tập theo nhóm. Có khả năng vận dụng để giảng dạy SH 7
 4. TẬP TÍNH ĐỘNG VẬT • I. Định nghĩa tập tính. II. Phân loại tập tính. III. Cơ sở thần kinh của tập tính. IV. Một số hình thức học tập ở ĐV
 5. TẬP TÍNH ĐỘNG VẬT I- ĐỊNH NGHĨA tẬP TÍNH • ThẢO LUẬN 1- hãy quan sát các tư liệu sau và cho biết các họat động của động vật ở mỗi trường hợp là gì? 2 -Tập tính động vật là gì ? Tập tính có vai trò gì trong đời sống ĐV?
 6. HÌNIH 2 HÌNH1 4 VIDEO 1 Video 2
 7. TẬP TÍNH ĐỘNG VẬT • I. Định nghĩa tập tính. Tập tính là chuỗi phản ứng của động vật trả lời kích thích từ môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể) nhờ đó giúp động vật thích nghi với môi trường sống và tồn tại. Em h·y lÊy mét sè vÝ dô kh¸c vÒ tËp tÝnh cña ®éng vËt ?
 8. TẬP TÍNH ĐỘNG VẬT Tập tính chọn bạn tình ở loài chim
 9. TẬP TÍNH ĐỘNG VẬT II. Phân loại tập tính: Δ H·y quan s¸t mét sè hiÖn t−îng sau vμ cho biÕt ho¹t ®éng nμo cña sinh vËt sinh ra ®· cã vμ ho¹t ®éng nμo cña sinh vËt míi häc ®−îc ?
 10. VÝ dô 1 • Sự gặp gỡ của chuồn chuồn dực và chuồn chuồn cái trong mùa sinh sản.
 11. VÝ du 2 KhØ sö dông èng hót ®Ó uèng n−íc dõa
 12. VÝ dô 3 Săn mồi theo bầy đàn
 13. VÝ du 4 S¬n d−¬ng ®¸nh dÊu l·nh thæ
 14. VÝ dô 5 Nh÷ng chó chã biÕt ch¬i thÓ thao
 15. VÝ dô 6 Chim mẹ mớm mồi cho con
 16. Hãy phân loại TT Học được ? TT Bẩm sinh ?
 17. Học được Bẩm sinh
 18. Ví dụ TËp tÝnh tha r¸c vÒ lμm tæ cña loμi vÑt. Loμi B: gμi Loμi A: c¾p sîi r¸c trªn r¸c b»ng má l«ng ë phÝa l−ng. Con lai: khi tha r¸c võa c¾p trªn l−ng võa tha b»ng má.
 19. PhiÕu häc tËp sè 1: Ph©n lo¹i tËp tÝnh Hãy điền vào phiếu TËp tÝnh bÈm sinh TËp tÝnh häc ®−îc Kh¸i niÖm VÝ dô
 20. TẬP TÍNH ĐỘNG VẬT 1. Tập tính bẩm sinh: • sinh ra đã có; • Di truyền; • Đặc trưng cho loài. Một số ví dụ minh họa: - Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm(ca dao) - Trẻ biết đòi bú mẹ khi đói;Chim làm tổ, ấp trứng, nuôi con; -Gà gáy sáng……

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản