intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tập truyện cổ tích hay nhất thế giới - Phần 1

Chia sẻ: Hyekyo Hyekyo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

3.902
lượt xem
2.397
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các câu truyện ngắn, thâm thuý mà đầy ý nghĩa. Rất hay, rất đáng để đọc để hiểu thêm về văn hoá của các nước trên thế giới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập truyện cổ tích hay nhất thế giới - Phần 1

 1. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 1 MUC Å LUC Å Ngûúâi thúå sùn.......................................................................................2 6 con thiïn nga.....................................................................................6 6 ngûúâi hêìu ........................................................................................11 aã Grïten thöng minh...........................................................................20 Anh chaâng àaánh tröëng ........................................................................23 Anh vaâ em gaái ....................................................................................35 Ba anh em..........................................................................................43 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 2. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 2 NGÛÚIÂ THÚÅ SÙN Ngaây xûa coá möåt võ Hoaâng tûã yïu vúå chûa cûúái tha thiïët. Möåt höm, chaâng àang ngöìi bïn naâng rêët àöîi sung sûúáng thò nhêån àûúåc tin cha öëm sùæp chïët muöën gùåp mùåt chaâng trû úác khi nhùæm mùæt. Chaâng liïìn baão ngúâi yïu: - Anh phaãi tûâ biïåt em ài ngay. Anh tùång em chiïëc nhêîn naây laâm kyã niïåm. Mai sau anh lïn ngöi vua röìi, anh seä trúã laåi àoán em. Chaâng lïn ngûåa ra ài. Khi chaâng vïì gùåp vua cha thò vua öëm thêåp tûã nhêët sinh sùæp chïët àïën núi. Vua cha phaán: http://www.ebooks.vdcmedia.com
 3. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 3 - Con yïu dêëu aå. Cha muöën nhòn mùåt con möåt lêìn cuöëi cuâng trûúác khi chïët. Con phaãi hûáa vúái cha laâ sau khi cha chïët ài, con seä lêëy vúå theo yá muöën cuãa cha. Röìi vua cho chaâng biïët tïn möåt naâng cöng chuáa maâ naâng phaãi lêëy laâm vúå. Trong luác choaáng vaáng caã ngûúâi, Hoaâng tûã khöng suy nghô gò, chó thû a: - Thûa cha, con seä laâm theo nhû yá cha. Nhaâ vua, nhùæm mùæt tûâ trêìn. Hoaâng tûã lïn ngöi vua. Hïët thúâi gian tang lïî chaâng phaãi giûä lúâi hûáa vúái cha cho ài hoãi naâng cöng chuáa êëy vaâ àûúåc naâng nhêån lúâi. Ngûúâi vúå cha cûúái àêìu tiïn cuãa chaâng àûúåc tin àoá buöìn baä vò bõ phuå tònh öëm suyát chïët. Cha naâng liïìn hoãi naâng: - Con yïu dêëu, laâm sao con buöìn rêìu thïë? Con ûúác muöën gò, cha cuäng cho. Naâng nghô möåt luác röìi noái: - Thûa cha, con mong ûúác coá múâi möåt thiïëu nûä tûâ mùåt muäi, hònh daáng, voác ngûúâi àïìu giöëng con y hïåt. Vua cha noái: - Nïëu laâ àiïìu coá thïí laâm àúåc thò àiïìu úác cuãa con nhêët àõnh seä thaânh sûå thêåt. Vua sai ngûúâi ài tòm trong khùæp nûúác kyâ cho àïën khi àúåc àuã mûúâi möåt thiïëu nûä giöëng con gaái mònh y hïåt, tûâ mùåt muäi hònh daáng, àïën khöí ngúâi. Khi caác thiïëu nûä coá àïën trúác cöng chuáa, naâng cho may mûúâi hai böå quêìn aáo ài sùn y hïåt nhau, cho mûúâi möåt cö mùåc vaâo, chñnh naâng cuäng mùåc möåt böå. Sau àoá, naâng tûâ biïåt vua cha, cuâng hoå lïn ngûåa ài àïën triïìu àònh cuãa ngûúâi chöìng chûa cûúái cuä maâ naâng àaä yïu tha thiïët. Naâng àïën hoãi xem nhaâ vua coá cêìn thúå sùn vaâ coá muöën mûúån caã mûúâi hai ngûúâi khöng? http://www.ebooks.vdcmedia.com
 4. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 4 Vua nhòn naâng nhng khöng nhêån ra àûúåc. Vua thêëy hoå àeåp quaá nïn àöìng yá mûúån caã. Thïë laâ hoå thaânh mûúâi hai ngûúâi thúå sùn cuãa nhaâ vua. Nhaâ vua vöën coá möåt con sû tûã. Àoá laâ con vêåt kyâ laå biïët hïët moåi àiïìu bñ êín. Möåt buöíi töëi noá noái vúái nhaâ vua: - Bïå haå àinh ninh laâ coá mûúâi hai ngúâi thúå sùn phaãi khöng? Vua baão: - Àuáng, àoá laâ mûúâi hai ngûúâi thúå sùn. Sû tûã laåi noái tiïëp: - Bïå haå lêìm röìi, àoá laâ mûúâi hai thiïëu nûä àêëy. Vua àaáp: - Nhêët àõnh khöng àuáng. Ngûúâi laâm thïë naâo chûáng minh àûúåc viïåc êëy! Sû tûã àaáp: - öì dïî thöi, bïå haå chó viïåc raãi àöî vaâo phoâng thò biïët ngay. Àaân öng bûúác maånh nïn khi giêîm lïn àöî thò khöng haåt naâo àöång àêåy, nhûng phuå nûä bûúác thò thoùn thoùæt laåi hay xoay chên, haåt àöî seä lùn ài. Vua khen laâ kïë hay, cho rùæc haåt àöî. Nhûng coá ngûúâi hêìu nhaâ vua coá loâng töët àöëi vúái nhûäng ngûúâi thúå sùn, nghe thêëy noái nhaâ vua nhêët àõnh thûã hoå, liïìu ài kïí cho biïët hïët vaâ baão: - Sû tûã noá muöën maách nhaâ vua rùçng caác ngûúâi laâ gaái caã àêëy. Cöng chuáa caãm ún baác ta röìi baão caác cö thiïëu nûä: - Caác em cöë sûác giêîm maånh lïn caác haåt àöî nheá. Saáng höm sau nhaâ vua truyïìn mûúâi hai ngûúâi thúå sùn àïën phoâng coá raãi haåt àöî. Caác cö thiïëu nûä cöë giêîm thêåt maånh, bûúác ài cuãa hoå khoeã vaâ chùæc àïën nöîi khöng möåt haåt àöî naâo lùn hoùåc chuyïín àöång, sau khi hoå ài khoãi, nhaâ vua baão sû tûã: -Maây àaánh lûâa tao röìi, chuáng ài chùæc bûúác, àoá laâ àaân öng. Sû tûã àaáp: http://www.ebooks.vdcmedia.com
 5. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 5 - Vò biïët laâ bõ thûã thaách nïn hoå àaä gùæng ài cho chùæc bûúác. Bïå haå cûá àïí mûúâi hai chiïëc guöìng keáo keáo súåi vaâo phoâng, hoå seä mûâng rúä vaâ xaán laåi ngay, àaân öng thò khöng bao giúâ thïë. Nhaâ vua cho laâ kïë hay, beân sai àïí guöìng keáo súåi vaâo phoâng. Nhûng ngúâi hêìu vöën thêåt thaâ vúái nhûäng ngûúâi thúå sùn, àïën noái löå cho hoå biïët hïët mûu kïë. Cöng chuáa baão riïng múâi möåt thiïëu nûä: "Caác em cöë nhõn àûâng coá ngoá túái guöìng keáo súåi nheá". Saáng höm sau vua cho triïåu mûúâi hai ngûúâi thúå sùn àïën, hoå vaâo phoâng khöng chuá yá gò àïën guöìng súåi. Vua laåi baão sû tûã: - Maây àaánh lûâa tao. àuáng laâ àaân öng röìi, vò chuáng khöng nhòn gò àïën guöìng keáo súåi. Sû tûã àaáp: - Hoå biïët laâ bõ thûã thaách nïn cöë nhõn àêëy. Nhûng vua nhêët àõnh khöng tin sû tûã nûäa. Ngaây naâo mûúâi hai ngûúâi thúå sùn cuäng theo vua ài sùn, caâng ngaây vua caâng yïu quñ hoå. Möåt höm trong khi hoå ài sùn, thò àûúåc tin vúå chûa cúái cuãa nhaâ vua sùæp túái. Ngûúâi vúå chû a cûúái chñnh thûác nghe vêåy àêu khöí quaá. Tim bõ nhoái lïn ngaä lùn xuöëng àêët bêët tónh nhên sûå. Vua tûúãng laâ ngúâi thúå sùn yïu quñ cuãa mònh bõ laâm sao vöåi chaåy laåi cûáu... Vua laåi thaáo bao tay êëy thò thêëy chiïëc nhêîn mònh àaä tùång cho ngûúâi vúå chûa c- ûúái thûá nhêët. Vua nhòn mùåt nhêån ra naâng. Loâng vua höìi höåp, vua hön naâng luác naâng múã mùæt, vua baão: - Em laâ cuãa anh, anh laâ cuãa em. Thiïn haå khöng ai thay àöíi àûúåc àiïìu êëy. Vua phaái sûá giaã àïën gùåp ngûúâi vúå chûa cûúái kia xin naâng quay vïì nûúác vò vua àaä coá vúå röìi. Ai àaä tòm thêëy chiïëc chòa khoaá cuä thò khöng cêìn àïën chiïëc múái nûäa. Sau àoá hön lïî àûúåc cûã haânh. Sû tûã àûúåc tha töåi, vò quaã laâ noá noái àuáng sûå thêåt. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 6. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 6 Cêu truyïån ca ngúåi phêím chêët töët àeåp cuãa ngûúâi con gaái vaâ tònh yïu bêët diïåt. Vúái tònh yïu chên chñnh, con ngûúâi luön tòm àûúåc haånh phuác daâi lêu. 6 CON THIÏN NGA Ngaây xûa coá möåt öng vua ài sùn úã möåt khu rûâng lúán, vua àuöíi àuöíi theo möåt con thuá hùng quaá nïn quên hêìu khöng ai theo kõp. Töëi àïën, vua àûáng lùång nhòn quanh, thêëy mònh àaä bõ laåc àûúâng, khöng tòm àûúåc löëi ra. Böîng vua thêëy coá möåt muå giaâ, àêìu lùæc lû ài túái: àoá laâ möåt muå phuâ thuyã. Vua baão muå: -Naây cuå, cuå coá thïí laâm ún chó cho töi löëi ra khoãi rûâng àûúåc khöng? Muå àaáp: - Têu bïå haå, àûúåc chûá. Caái àoá giaâ laâm àûúåc, nhûng vúái möåt àiïìu kiïån maâ nïëu bïå haå khöng chêëp nhêån thò bïå haå khöng bao giúâ ra àûúåc khoãi rûâng naây vaâ seä chïët àoái úã àêy. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 7. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 7 Vua hoãi: - Àiïìu kiïån gò húã cuå? - Giaâ coá möåt àûáa con gaái àeåp nhêët àúâi. Bïå haå chûa tûâng thêëy ai àeåp àïën thïë àêu, thêåt xûáng àaáng laâm vúå vua. Nïëu bïå haå àöìng yá lêëy noá laâm hoaâng hêåu thò giaâ seä chó àúâng cho bïå haå ra khoãi rûâng. Trong luác hoaãng súå, vua bùçng loâng ngay. Muå giaâ dêîn vua àïën ngöi nhaâ nhoã cuãa muå. Con gaái muå ngöìi bïn lûãa. Cö àûáng dêåy ra àoán vua ngay, nhû àaä sùén saâng chúâ vua àïën. Vua thêëy cö tuyïåt àeåp nhûng khöng thñch, nhòn cö, vua caãm thêëy rúân rúån. Sau khi vua àùåt cö lïn mònh ngûåa thò muå chó àûúâng cho vua. Vua vïì àïën cung àiïån laâm lïî cûúái. Nguyïn vua àaä lêëy vúå möåt lêìn vaâ hoaâng hêåu sinh àûúåc baãy con, saáu trai möåt gaái, vua yïu quñ vö cuâng. Súå ngûúâi dò gheã àöëi vúái con mònh khöng töët maâ coân coá thïí laâm khöí chuáng nûäa vua àûa chuáng àïën úã möåt toaâ lêu àaâi hiu quaånh giûäa rûâng sêu. Lêu àaâi rêët kñn, àûúâng ài àïën khoá maâ tòm àûúåc, chñnh vua cuäng khöng tòm ra àûúâng nïëu khöng àúåc möåt baâ laäo cho möåt quêån chó coá pheáp laå. Khi vua neám quêån chó vïì phña trûúác, noá seä tûå gúä ra vaâ chó àûúâng cho vua. Nhaâ vua luön luön ài thùm caác con yïu dêëu, nïn hoaâng hêåu àïí yá àïën sûå vùæng mùåt cuãa vua, Muå dò gheã toâ moâ muöën biïët vua ài vaâo rûâng möåt mònh laâm gò. Muå beân cho thõ vïå cuãa vua nhiïìu tiïìn, chuáng noái löå bñ mêåt cho muå biïët vaâ noái caã àïën cuöån chó biïët àûa àûúâng. Muå bûát rûát khöng yïn têm, maäi cho àïën luác muå tòm ra àûúåc chöî vua àïí cuöån chó. Muå beân may möåt söë aáo loát bùçng luåa trùæng vaâ khêu buâa vaâo vò muå hoåc àûúåc ñt pheáp cuãa meå. Möåt höm, vua ruöíi ngûåa ài sùn vùæng, muå mang aáo ài theo cuöån chó dêîn àûúâng vaâo rûâng. Boån treã thêëy tûâ xa coá boáng ngúâi àïën tûúãng laâ cha yïu dêëu, vöåi vui mûâng chaåy laåi àoán. Muå beân tung truâm lïn möîi àûáa möåt caái aáo, aáo vûâa àuång vaâo ngûúâi thò chuáng biïën ra thiïn nga bay vûúåt qua rûâng biïën mêët. Muå húán húã vïì nhaâ, tû úãng laâ àaä trûâ àûúåc luä con chöìng. Nhûng muå khöng ngúâ laâ coân cö con gaái khöng chaåy ra àoán cha cuâng caác anh. Möåt höm, vua àïën thùm caác con thò chó thêëy con gaái thöi. Vua hoãi: - Caác anh con àêu? Cö àaáp: http://www.ebooks.vdcmedia.com
 8. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 8 - Trúâi úi, cha yïu dêëu! Caác anh con ài mêët röìi, boã laåi mònh con. Röìi cö kïí cho vua nghe cö àûáng úã cûãa söí nhòn thêëy nhûäng gò, caác anh cö hoáa thiïn nga bay qua rûâng thïë naâo, vaâ àûa cho vua xem nhûäng löng chim cö nhùåt àûúåc úã ngoaâi sên. Vua rêët buöìn baä nhûng khöng ngúâ laâ hoaâng hêåu laâm viïåc àöåc aác êëy. Vua súå cö gaái cuäng bõ mêët nöët nïn àõnh mang cö ài cuâng. Nhng cö súå dò gheã nïn xin vua haäy àïí cö úã laåi toaâ lêu àaâi trong rûâng àïm êëy nûäa. Cö gaái àaáng thûúng nghô buång: - Mònh khöng thïí úã àêy lêu àûúåc nûäa, mònh phaãi tòm caác anh múái àûúåc. Àïm àïën, cö tröën vaâo rûâng. Cö ài suöët àïm höm êëy caã ngaây höm sau, maäi àïën luác mïåt quaá khöng ài àúåc nûäa. Luác àoá, cö thêëy möåt chiïëc lïìu hoang. Cö b- ûúác vaâo thò thêëy möåt cùn buöìng coá saáu chiïëc giûúâng nhoã. Nhng cö khöng daám nùçm vaâo chiïëc naâo, maâ chui xuöëng nùçm úã gêìm giûúâng, àõnh nguã àïm àoá trïn nïìn àêët rùæn. Nhûng túái luác mùåt trúâi sùæp lùån cö nghe coá tiïëng laâo xaâo vaâ thêëy saáu con thiïn nga bay qua cûãa söí chui vaâo. Chuáng ngöìi xuöëng àêët, thöíi lêîn cho nhau, cho bay hïët löng; böå löng thiïn nga truát ra nhû möåt chiïëc aáo loát. Cö gaái nhêån ra caác anh mònh, mûâng lùæm, chui úã gêìm giûúâng ra. Caác anh tröng thêëy em cuäng mûâng rúä chùèng keám. Nhûng vui chùèng àúåc bao lêu, caác anh baão em: - Em khöng úã àêy àûúåc àêu. Àêy laâ saâo huyïåt cuãa boån cûúáp, chuáng vïì thêëy em seä giïët em mêët. Em hoãi: - Thïë caác anh coá caách naâo che chúã em khöng? Caác anh noái: - Khöng, vò möîi töëi, caác anh chó coá thïí truát böå löng thiïn nga, hiïån nguyïn hònh ngûúâi trong möåt khùæc àöìng höì, sau àoá laåi phaãi biïën thaânh thiïn nga. Em khoác hoãi: - Thïë khöng coá caách naâo giaãi thoaát caác anh aâ? Caác anh àaáp: http://www.ebooks.vdcmedia.com
 9. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 9 - Khöng àûúåc àêu! Khoá lùæm. Trong saáu nùm, em khöng àûúåc noái àúåc cû- úâi. Trong thúâi gian êëy, em phaãi may cho caác anh saáu chiïëc aáo loát nhoã bùçng hoa thuyá cuác. Nïëu em noái nûãa lúâi laâ cöng toi hïët. Caác anh vûâa noái xong thò möåt khùæc àöìng höì àaä qua, caác anh laåi biïën thaânh thiïn nga bay qua cûãa söí mêët. Cö gaái nhêët àõnh giaãi thoaát cho caác anh, duâ coá phaãi hy sinh tñnh maång. Cö rúâi boã chiïëc lïìu hoang, vaâo giûäa rûâng, leo lïn cêy nguã àïm. Saáng höm sau, cö ài haái hoa thuyá cuác vaâ bùæt àêìu khêu aáo. Cö chùèng noái nùng àûúåc vúái ai maâ cuäng chùèng buöìn heá miïång cûúâi. Cö chó ngöìi möåt chöî chùm chuá laâm. Möåt thúâi gian àaä qua. Vua xûá êëy cuâng thúå sùn vaâo rûâng tòm thuá, àïën cêy cö ngöìi. Hoå goåi cö: - Cö haäy xuöëng àêy vúái chuáng töi, chuáng töi khöng haåi gò cö àêu. Cö chó lùæc àêìu. Hoå hoãi döìn maäi, cö liïìn neám xuöëng cho hoå chiïëc dêy chuyïìn àeo cöí bùçng vaâng, túãng laâm nhû thïë cho hoå yïn ài. Nhûng hoå vêîn khöng chõu thöi, cö liïìn vûát chiïëc thùæt lûng cuãa cö xuöëng. Thêëy vêîn chûa öín cö vûát thïm nõt bñt têët, röìi dêìn dêìn dêìn vûát têët caã caác thûá mùåc trïn ngûúâi coá thïí vûát à- ûúåc, àïën nöîi cö chó coân chiïëc aáo loát. Nhûäng ngûúâi thúå sùn khöng vò thïë maâ chõu luâi. Hoå treâo lïn cêy, ùém cö xuöëng àûa àïën trûúác mùåt vua. Vua hoãi: - Naâng laâ ai? Naâng ngöìi trïn cêy laâm gò? Cö khöng àaáp. Vua duâng àuã caác thûá tiïëng vua biïët maâ cö vêîn cêm nhû hïën. Nhûng cö àeåp quaá khiïën loâng vua rung àöång. Vua yïu cö tha thiïët. Vua khoaác aáo ngûåc cho cö, àùåt cö lïn kiïåu ngöìi trûúác mònh àûa vïì cung àiïån. Vua cho cö mùåc quêìn aáo sang troång, cö àeåp löång lêîy nhû möåt ngaây nùæng àeåp, nhûng cö vêîn khöng noái nûãa lúâi. Vua àûa cö laåi ngöìi úã baân ùn, cho ngöìi bïn mònh. Daáng àiïåu nhu mò vaâ e lïå cuãa cö khiïën vua rêët haâi loâng. Vua noái: - Ta thiïët tha muöën lêëy cö naây, ta khöng lêëy möåt ai khaác trong thiïn haå àêu. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 10. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 10 Mêëy höm sau, vua lêëy naâng. Vua coá möåt baâ meå gheã àöåc aác, khöng bùçng loâng vúái àaám cûúái naây, vaâ noái xêëu hoaâng hêåu treã tuöíi. Baâ baão: - Khöng biïët caái con naây úã àêu ra maâ noá khöng noái nùng gò àûúåc. Noá khöng xûáng àaáng laâm vúå vua. Hún möåt nùm sau, khi hoaâng hêåu sinh con àêìu loâng. Muå bùæt tröåm ài vaâ lûâa khi naâng nguã böi maáu vaâo möìm naâng. Röìi muå têu vua laâ naâng ùn thõt ngûúâi. Vua khöng tin, khöng àïí ai laâm haåi naâng. Luác naâo naâng cuäng ngöìi khêu aáo loát, ngoaâi ra khöng àïí yá àïën caái gò khaác. Lêìn sau, naâng laåi sinh möåt àûáa con trai khaáu khónh. Meå gheã quó quyïåt laåi lûâa vua nhû lêìn trûúác. Vua vêîn nhêët àõnh khöng tin lúâi muå. Vua baão: - Naâng trong saåch vaâ töët buång, khöng thïí laâm viïåc êëy àêu. Nïëu naâng noái àûúåc vaâ coá thïí tûå bïnh vûåc àúåc thò seä minh oan àûúåc. Nhûng àïën lêìn thûá ba, muå giaâ laåi ùn tröåm àûáa beá múái àeã vaâ laåi töë caáo hoaâng hêåu. Naâng vêîn khöng noái nûãa lúâi àïí minh oan. Vua khöng laâm khaác àûúåc phaãi àa naâng ra toaâ xûã. Naâng bõ kïët töåi chïët thiïu. Àaä àïën ngaây haânh hònh, cuäng laâ ngaây cuöëi cuâng cuãa thúâi gian saáu nùm khöng àúåc noái, cûúâi, ngaây naâng seä giaãi thoaát àûúåc caác anh khoãi yïu thuêåt. Saáu chiïëc aáo loát àaä khêu xong chó coân thiïëu caánh tay aáo chiïëc cuöëi cuâng. Khi naâng bõ dêîn àïën àöëng cuãi, úã dûúái sùæpâ chêm lûãa, naâng nhòn quanh thò thêëy saáu con thiïn nga bay trïn khöng laåi. Naâng caãm thêëy mònh sùæp àûúåc cûáu thoaát, loâng mûâng khön xiïët. Thiïn nga bay raâo raâo túái chöî naâng, saâ xuöëng thêëp àïí naâng coá thïí neám aáo loát lïn túái àûúåc. aáo vûâa àuång chim thò löng thiïn nga rúi xuöëng liïìn, caác anh naâng hiïån lïn hònh ngûúâi àûáng trûúác naâng, vui veã, àeåp àeä. Chó coá ngûúâi em cuöëi cuâng laâ chiïëc aáo coân thiïëu caánh tay traái vò vêåy úã lûng coân coá möåt caánh thiïn nga. Anh em öm nhau hön tròu mïën; hoaâng hêåu àïën tòm vua, vua rêët àöîi ngaåc nhiïn. Naâng noái: - Têu bïå haå, giúâ thiïëp múái àûúåc pheáp noái vaâ böåc löå laâ thiïëp àaä bõ oan. Naâng kïí laåi êm mu muå giaâ àaä lêëy tröåm ba àûáa con àem giêëu ài. Vua tòm àûúåc con mûâng rúä lùæm, coân muå dò gheã cay nghiïåt kia phaãi àïìn töåi. Muå bõ troái http://www.ebooks.vdcmedia.com
 11. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 11 trïn àöëng lûãa vaâ bõ thiïu ra tro. Vua vaâ hoaâng hêåu cuâng saáu anh hûúãng haånh phuác daâi lêu. Caác em vûâa àûúåc àoåc möåt trong nhûäng cêu chuyïån hay trong böå truyïån cöí Grim. Truyïån ca ngúåi têëm loâng vaâng cuãa ngúâi con gaái biïët hy sinh têët caã àïí cûáu caác anh mònh. Naâng rêët xûáng àaáng àúåc hûúãng haånh phuác lêu daâi. 6 NGÛÚIÂ H ÊU Ì Xûa coá möåt baâ hoaâng hêåu giaâ, vöën laâ möåt muå phuâ thuyã. Muå sinh àûúåc möåt con gaái àeåp vaâo bêåc nhêët trïn àúâi. Nhng muå vöën chó tòm caách haåi ngûúâi nïn muå vêîn baão: Ai àïën cêìu hön cuäng phaãi laâm möåt viïåc àaä, laâm àûúåc muå seä gaã con gaái cho, maâ laâm khöng xong thò mêët maång. Àaä nhiïìu ngúâi chó vò mï nhan sùæc phaãi liïìu thên nhûng laâm chùèng nöíi caác viïåc muå giao àaânh chõu quò göëi rúi àêìu. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 12. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 12 Coá võ hoaâng tuã nghe àöìn vïì sùæc àeåp cuãa ngúâi con gaái êëy, têu vua cha: -Cha cho con ài cêìu hön thûã. Vua khuyïn hoaâng tûã: -Khöng khi naâo cha ûng àêu con aå. Con ài laâ ài vaâo coäi chïët àêëy! Hoaâng tûã öëm tûúng tû nùçm liïåt giûúâng suöët baãy nùm khöng thêìy thuöëc naâo chûäa àûúåc. Vua thêëy àaä tuyïåt voång, buöìn lùæm, baão con: - Thöi thïë con cûá ài maâ cêìu may vêåy. Cha cuäng chùèng coân caách naâo khaác àïí giuáp con nûäa. Hoaâng tûã nghe cha noái, àûáng dêåy ngay. Chaâng thêëy trong ngúâi laåi khoeã vaâ húán húã lïn àúâng. Möåt höm chaâng àang phi ngûåa qua caánh àöìng hoang, böîng thêëy úã xa luâ luâ möåt vêåt gò tûåa àöëng coã lúán. Laåi gêìn nhòn kyä, hoaá ra àêëy laâ buång möåt anh chaâng àang nùçm daâi dúái àêët. Caái buång êëy bùçng quaã nuái con. Gaä beáo thêëy coá ng- úâi phi ngûåa àïën vöåi àûáng lïn tha: -Nïëu nhû ngaâi cêìn ngûúâi, töi xin theo hêì u. Hoaâng tûã àaáp: -Cöìng kïình nhû ngûúi, ta biïët duâng laâm gò àêy? Gaä beáo noái: - Thûa, cha thêëm vaâo àêu, töi maâ phònh ngûúâi ra thêåt sûå, coân lúán gêëp ba ngaân lêìn nûäa. Hoaâng tûã baão: -Nïëu quaã nhû thïë thò coá cú duâng àûúåc. Ngûúi ài vúái ta. Gaä beáo ài theo hoaâng tûã. Luác sau, laåi thêëy möåt ngûúâi nùçm daâi dûúái àêët gheá tai saát mùåt coã. Hoaâng tûã hoãi: - Ngûúi laâm gò thïë? Ngûúâi êëy àaáp : http://www.ebooks.vdcmedia.com
 13. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 13 - Töi àang lùæng nghe. - Nghe gò maâ chùm chuá thïë? - Nghe xem trïn thïë gian múái coá chuyïån gò xaãy ra. Chùèng coá gò loåt àûúåc khoãi tai töi. Àïën tiïëng coã moåc töi cuäng nghe thêëy. Hoaâng tûã baão: - Thïë ngúi thûã noái xem, ngúi àaä nghe thêëy gò trong triïìu cuãa baâ hoaâng hêåu giaâ coá cö con gaái àeåp nhêët àúâi êëy? Gaä àaáp: - Töi nghe coá tiïëng gûúm cheám soaân soaåt: hùèn coá keã àïën cêìu hön bõ chùåt àêìu. Hoaâng tûã baão gaä: -Ài vúái ta, coá thïí ta cêìn àïën ngûúi. Ba ngûúâi cuâng ài. Luác sau, hoå thêëy nhû coá hai baân chên ai úã trûúác mùåt hoå. Hoå thêëy caã bùæp chên nhûng khöng nhòn àûúåc suöët hïët. Hoå laåi ài möåt quaäng àûúâng nûäa múái tröng thêëy thên ngûúâi, röìi ài maäi múái tröng thêëy àêìu. Hoaâng tûã theát lïn: -Chao öi! Ngûúâi àêu maâ daâi quaá! Gaä ngûúâi daâi àaáp: - Naâo àaä thêëm vaâo àêu! Töi maâ vûún ra thêåt sûå thò coân daâi àïën gêëp ba ngaân lêìn nûäa, cao hún quaã nuái cao nhêët thïë giúái. Nïëu ngûúâi cêìn hoãi töi, töi xin theo hêìu. Hoaâng tûã baão gaä: - Ài vúái ta, coá thïí ta cêìn àïën ngûúi. Hoå ài möåt quaäng, thêëy coá ngûúâi hai mùæt bõt chùåt ngöìi bïn lïì àûúâng. Hoaâng tûã hoãi: - Mùæt ngûúi hoãng hay sao maâ khöng daám nhòn ra aánh saáng thïë? Gaä àaáp: http://www.ebooks.vdcmedia.com
 14. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 14 - Khöng phaãi àêu! Töi khöng daám gúä khùn bõt mùæt chñnh laâ vò nhaän quang maånh lùæm. Töi àaä nhòn vêåt gò, vêåt êëy ùæt nöí tung. Nïëu ngûúâi duâng àûúåc töi, töi xin theo hêìu. Hoaâng tûã baão gaä: - Ài vúái ta, coá thïí ta cêìn àïën ngûúi. Hoå laåi ài vaâ thêëy möåt ngûúâi àang nùçm súãi giûäa nùæng maâ cûá run cêìm cêåp, tay chên lêíy bêíy. Hoaâng tûã hoãi: - Trúâi àang noáng ngöåi ngaåt maâ sao ngúâi laåi reát àûúåc? Gaä àaáp: - Trúâi úi, cú thïí töi noá rêët laå. Ngûúâi ta caâng thêëy bûác thò töi caâng thêëy reát, reát thêëu xûúng thêëu tuyã. Ngûúåc laåi trúâi caâng giaá thò töi caâng thêëy oi bûác. Töi ngöìi giûäa àöìng bùçng maâ thêëy oi bûác khöng chõu nöíi. Luác ngöìi giûäa àöëng lûãa maâ thêëy reát khöng chõu nöíi. Hoaâng tûã baão: -Thêåt laâ ngûúâi kyâ dõ! Ngûúi coá muöën theo ta thò ài vúái ta. Hoå laåi ài tiïëp vaâ gùåp möåt ngûúâi àang vûún cöí maâ doâm qua caác choãm nuái. Hoaâng tûã hoãi: - Ngûúi laâm gò maâ hùng thïë? Gaä baão: - Töi coá cùåp mùæt rêët saáng, nhòn thêëu moåi nuái cao, rûâng rêåm, àöìng ruöång, luäng sêu, coá thïí thêëy khùæp caã thïë gian. Hoaâng tûã baão gaä: -Nïëu ngûúi thuêån thò ài vúái ta. Ta àang thiïëu ngûúâi coá taâi êëy. Hoaâng tûã àem saáu ngûúâi hêìu àïën thùèng thaânh àö, chöî muå hoaâng hêåu giaâ ngûå trõ. Chaâng khöng àïí löå tung tñch, chó noái; -Nïëu ngûúâi àõnh gaã con gaái cho töi thò sai gò töi cuäng laâm. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 15. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 15 Muå phuâ thuyã thêëy chaâng àeåp trai, thïë maâ sa vaâo tay muå thò mûâng lùæm. Muå baão: - Tao seä giao cho maây ba viïåc, laâm àûúåc caã thò ta gaã con cho. Chaâng hoãi: -Viïåc thûá nhêët laâ viïåc gò? - Trúác tao coá àaánh rúi xuöëng Höìng Haãi mêët möåt caái nhêîn, maây ài tòm vïì cho tao. Hoaâng tûã leãn vïì baão saáu ngûúâi hêìu: - Viïåc thûá nhêët khöng dïî àêu, ta phaãi tòm möåt caái nhêîn rúi úã Höìng Haãi, biïët laâm sao bêy giúâ? - Àïí töi xem noá chöî naâo? - Gaä mùæt saáng noái. Gaä ngoá möåt luác röìi noái: - Kia röìi! Noá bõ mùæc trïn möåt muäi àaá ngêìm. Gaä ngúâi daâi duöîi lûng noái: - Töi lêëy àûúåc ngay, chó tiïëc chûa nhòn thêëy. Gaä beáo heát: - Chó cêìn thïë thöi aâ? Gaä nùçm phuåc xuöëng, gheá miïång saát mùåt nûúác. Soáng biïín xö nhau vaâo möåt hang ngêìm. Gaä uöëng möåt húi daâi caån saåch nûúác, coân trú àaáy biïín raáo khö nhû baäi coã. Luác êëy, gaä ngûúâi daâi múái cuái xuöëng, gaä chó húi nghiïng mònh àaä nhùåt àûúåc nhêîn. Hoaâng tûã cêìm nhêîn, mûâng lùæm, mang ngay vïì cho muå giaâ. Muå kinh ngaåc quaá, kïu: - ûâ, àuáng caái nhêîn naây röìi! Viïåc thûá nhêët may mùæn àaä xong, nhng coân viïåc nûäa. Maây coá thêëy ba trùm con boâ möång àang ùn coã úã ngoaâi baäi trûúác lêu àaâi khöng? Maây phaãi ùn àûúåc bùçng hïët ba trùm con boâ êëy, phaãi ngöën caã da, löng, xûúng, sûâng. Dûúái hêìm coá ba trùm thuâng rûúåu vang, maây cuäng phaãi nöëc cho bùçng caån. Khöng àûúåc àïí soát http://www.ebooks.vdcmedia.com
 16. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 16 möåt súåi löng boâ, möåt gioåt rûúåu . Bùçng khöng, maây seä khöng coân àûúåc hoaân maång. Hoaâng tûã hoãi: -Liïåu töi coá àûúåc múâi baån cuâng ùn khöng? Ùn uöëng thiïëu baån phoãng coân thuá võ gò. Muå giaâ cûúâi nham hiïím: - Cho maây múâi möåt àûáa baån, nhng chó àûúåc möåt àûáa thöi. Hoaâng tûã ra tòm saáu ngûúâi hêìu vaâ baão gaä beáo: - Höm nay ngûúi laâ khaách cuãa ta, cûá viïåc ùn thêåt no nheá. Gaä beáo cùng buång ùn möåt luác hïët saåch àaân boâ ba trùm con, àïën súåi löng cuäng khöng coân. Ùn xong gaä coân hoãi liïåu sau bûäa àiïím têm êëy coá gò nûäa khöng. Gaä tu caån mêëy trùm thuâng rûúåu, chùèng cêìn roát ra cöëc, chùèng boã soát möåt gioåt. Bûäa ùn àaä xong, Hoaâng tûã vaâo baáo cho muå giaâ biïët. Muå kinh ngaåc lùæm, baão: - Chûa coá àûáa naâo laâm àûúåc thïë, nhûng coân viïåc nûäa. Muå nghô buång: "Àùçng naâo röìi maây cuäng mêët àêìu, thoaát khoãi tay ta sao àûúåc". Muå heån: - Töëi nay, tao seä cho con gaái vaâo phoâng maây. Maây phaãi öm noá maâ ngöìi suöët àïm, cêëm nguã. Àuáng nûãa àïm, tao seä àïën xem. Nïëu luác êëy maây buöng tay ra röìi, tûác laâ maây thua cuöåc. Hoaâng tûã nghô thêìm: "Khoá gò viïåc naây, ta thûác àúåc". Nhng chaâng vêîn goåi caác ngûúâi hêìu vaâo, noái cho hoå biïët vaâ baão: - Ai biïët mûu sêu cuãa noá thïë naâo! Cêín thêån vêîn hún, caác ngûúi haäy thûác canh vaâ phaãi chuá yá, chúá àïí naâng ra khoãi phoâng. Töëi, muå giaâ àûa con laåi, giao têån tay hoaâng tûã. Gaä ngûúâi daâi vöåi nùçm khoanh laåi thaânh möåt caái voâng quanh hai ngûúâi, coân gaä beáo àûáng caånh ngay trû- http://www.ebooks.vdcmedia.com
 17. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 17 úác cûãa. Hoå tûúãng thïë laâ chùæc, khöng ai loåt vaâo nöíi. Hai ngûúâi ngöìi trong, cö gaái chùèng noái möåt cêu nhûng nhúâ aánh trùng roåi chïëch qua cûãa söí soi toã khuön mùåt cö nïn Hoaâng tûã vêîn thêëy àûúåc dung nhan tuyïåt vúâi êëy. Chaâng cûá ngùæm hoaâi, yïu thûúng, mûâng rúä traân àêìy, khöng hïì thêëy moãi mùæt. Khoaãng múâi möåt giúâ khuya, muå giaâ niïåm chuá cho moåi ngûúâi thiïëp ài, röìi muå hoaá pheáp cûúáp ngúâi con gaái. Hoå thiïëp ài cho àïën têån múâi möåt giúâ böën lùm. Khi êëy yïu thuêåt hïët linh nghiïåm moåi ngûúâi tónh dêåy. Hoaâng tûã kïu: - Vaå àïën núi röìi! Ta thua cuöåc röìi! Mêëy ngûúâi trung thaânh cuäng bùæt àêìu than thúã, böîng gaä thñnh tai baão: - Im naâo, àïí töi xem naâo! Gaä lùæng tai nghe möåt luác röìi baão: - Cö êëy àang ngöìi than thên trong möåt quaã nuái àaá, caách àêy ba trùm giúâ ài böå. Cêåu ngûúâi daâi laâ ngúâi duy nhêët laâm nöíi viïåc naây: cêåu cûá duöîi daâi ngûúâi ra thò chó cêìn bûúác dùm bûúác laâ àïën núi. Gaä ngûúâi daâi baão: - Àûúåc, nhûng cêåu mùæt sùæc phaãi ài vúái túá, ta seä cuâng doån quaã nuái êëy ài. Noái àoaån, gaä xöëc luön gaä bõt mùæt lïn vai vaâ chó trong nhaáy mùæt, cha kõp trúã baân tay hai gaä àaä àûáng trûúác quaã nuái yïím buâa. Gaä ngûúâi daâi vöåi thaáo caái khùn bõt mùæt gaä kia. Gaä kia múái trûâng mùæt, caã quaã nuái àaä nöí tan ra ngaân vaån maãnh. Gaä ngûúâi daâi vöåi bïë böíng cö thiïëu nûä lïn vaâ chó trong nhaáy mùæt, gaä àaä vïì àïën núi. Gaä laåi ài àoán nöët baån vïì, cuäng nhanh nh thïë. Trûúác khi àöìng höì àiïím mûúâi hai tiïëng, hoå àaä ngöìi laåi caã úã àoá, tónh taáo vaâ húán húã. Àuáng nûãa àïm, muå giaâ roán reán bû úác laåi. Veã mùåt muå kiïu kyâ nhû muöën baão: "Giúâ thò maây úã trong tay tao röìi". Muå cûá tûúãng con gaái vêîn coân ngöìi trong nuái caách àêy ba trùm dùåm. Ngúâ àêu muå thêëy con vêîn ngöìi nguyïn trong tay hoaâng tûã. Muå kinh haäi quaá, kïu: -Thùçng naây thêåt cûâ hún ta! http://www.ebooks.vdcmedia.com
 18. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 18 Muå coân biïët noái sao nûäa, àaânh phaãi gaã con gaái cho Hoaâng tûã nhûng meå kheä ró tai con: -Thêåt laâ nhuåc cho con, khöng kiïëm àûúåc têëm chöìng túng xûáng, àïí tûâ nay cûá phaãi vêng theo möåt àûáa thûúâng dên. Ngûúâi con gaái bõ töín thúng loâng kiïu kyâ sinh cùm giêån, nghô caách baáo thuâ. Saáng höm sau, naâng sai chúã ba trùm thûúác göî àïën röìi noái vúái hoaâng tûã: "Mùåc dêìu ba viïåc àaä laâm xong, ta seä chó lêëy chaâng khi naâo coá keã daám ngöìi giûäa àöëng göî chaáy maâ chõu àûúåc lûãa". Naâng nghô chùèng keã hêìu naâo chõu thiïu mònh vò chuã àêu vaâ vò yïu naâng têët chaâng seä phaãi àñch thên ngöìi vaâo, thïë laâ naâng thoaát. Saáu ngûúâi hêìu baân nhau: "Boån mònh ai cuäng àaä àûúåc möåt viïåc, chó coá cêåu reát run chûa laâm gò, giúâ àïën lûúåt cêåu êëy". Hoå àaä khiïng gaä reát run lïn àöëng göî röìi àöët lûãa. Lûãa chaáy suöët ba ngaây, caã àöëng göî êëy ra tro. Nhûng lûãa vûâa múái luåi àaä thêëy ngûúâi reát run àûáng dêåy giûäa àöëng tro run rêíy nhû têìu laá maâ baão. - Àúâi töi chûa khi naâo thêëy reát nhû thïë naây, reát thïm tyá nûäa chùæc laâ chïët coáng mêët! Ngûúâi con gaái àeåp khöng coân kïë naâo khaác, àaânh nhêån lúâi lêëy chaâng trai laå mùåt. Nhûng luác hoå lïn xe ra nhaâ thúâ laâm lïî cûúái, muå giaâ laåi noái: - Tao khöng chõu àûúåc caái nhuåc naây! Muå sai binh tûúáng àuöíi theo, haå lïånh chuáng phaãi giïët saåch vaâ àem bùçng àûúåc con gaái vïì cho muå. Khöng ngúâ gaä thñnh tai nghe àûúåc caã nhûäng lúâi dùån doâ kñn àaáo êëy. Gaä hoãi gaä beáo: - Laâm thïë naâo àêy? Nhûng gaä naây àaä coá kïë röìi, gaä nhöí ngay nûúác biïín àaä uöëng khi trûúác, múái nhöí vaâi baäi àaä thaânh caái höì lúán chùån àûúâng cöî xe. Àaám binh tûúáng cuãa muå giaâ khöng sao tiïën àûúåc vaâ bõ chïët àuöëi rêët nhiïìu. Muå giaâ biïët tin laåi cho möåt àöåi giaáp binh nûäa àuöíi theo. Nhûng gaä thñnh tai àaä kõp nghe thêëy tiïëng àöì binh giaáp va nhau laách caách. Gaä giêåt caái khùn bõt mùæt gaä mùæt sùæc. Gaä naây múái chó húi trûâng mùæt, quên thuâ àaä tan taânh nhû múá thuyã tinh vuån. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 19. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 19 Àoaân ngûúâi yïn chñ àaánh xe ài tiïëp. Khi cùåp vúå chöìng vaâo nhaâ thúâ laâm pheáp cúái àaä xong, saáu ngúâi hêìu noái vúái chuã: - Giúâ Ngûúâi àaä toaåi nguyïån, khöng cêìn àïën chuáng töi nûäa. Chuáng töi xin ài núi khaác tòm vêån höåi. úã trûúác cung àiïån cuãa hoaâng tûã, caách àöå möåt nûãa giúâ ài böå, coá möåt caái thön nhoã. Luác hoå ài ngang àêëy, thêëy möåt ngûúâi àang chùn lúån ngoaâi thön. Hoaâng tûã baão vúå: - Naâng coá biïët thêåt ta laâ ai khöng? Ta khöng phaãi laâ con vua àêu maâ chó laâ con cuãa möåt ngûúâi chùn lúån. Ngûúâi chùn lúån kia chñnh laâ cha ta àêëy. Röìi àöi ta cuäng seä phaãi giuáp cha möåt tay. Noái àoaån, chaâng xuöëng xe. Dùæt ngang vaâo quaán troå. Chaâng ró tai baão keã hêìu trong quaán, àúåi àïm lêëy tröåm quêìn aáo sang troång cuãa hai ngûúâi ài. Saáng höm sau, luác hai ngûúâi thûác dêåy, quêìn aáo mêët saåch chùèng coân gò mùåc. Muå chuã cêìm vaâo cho naâng möåt caái aáo cuä vúái àöi têët àen cuäng àaä cuä. Muå coân laâm nhû moán quaâ lúán lùæm, muå baão: -Khöng coá chöìng cö, töi chùèng cho cö tñ gò àêu! Naâng laåi caâng tin: "Àuáng chöìng mònh chó laâ anh chùn lúån". Naâng cuäng ài chùn lúån vúái chöìng vaâ nghô buång: "Cuäng laâ àaáng àúâi mònh, cûá hay kiïu kyâ ngaåo nghïî". Nhû thïë àûúåc taám höm, chên naâng àau nhûác quaá khöng thïí chõu àûúåc nûäa. Khi êëy coá möåt ngûúâi àïën hoãi naâng coá biïët chöìng naâng laâ ai khöng. Naâng àaáp: - Coá chûá! Laâ anh chaâng chùn lúån. Nhaâ töi vûâa ra xong, hònh nhû ài mua dêy baán rúå gò àêëy. Nhûng mêëy ngúâi noå baão: - Laåi àùçng naây ài, chuáng töi seä àûa chõ àïën núi. Hoå dêîn naâng lïn cung àiïån. Luác naâng vaâo àïën phoâng lúán thò chöìng naâng àaä úã àêëy, mònh khoaác hoaâng baâo, nhûng naâng khöng nhêån ra. Maäi àïën luác chöìng baá cöí hön naâng múái biïët. Chaâng baão: - Ta chõu khöí vò em àaä nhiïìu, nïn em cuäng cêìn chõu khöí vò ta. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 20. TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 20 Àaám cûúái àûúåc töí chûác ngay vaâ ngûúâi kïí chuyïån naây cuäng rêët muöën àïën dûå. Cêu chuyïån àûa caác em qua nhiïìu tònh tiïët thêåt hêëp dêîn vaâ lyá thuá. "Quaã quyát daây thò coá moáng tay nhoån", moåi pheáp thuêåt cuãa baâ Hoaâng Hêåu àöåc aác àaä bõ saáu ngûúâi hêìu phaá coân Hoaâng Tûã àûúåc hûúãng haånh phuác troån veån. AÃ GRÏTEN TH ÖNG MINH http://www.ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2