Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tây Du Ký - tập 2

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:173

434
lượt xem
128
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tây du ký - tập 2', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tây Du Ký - tập 2

 1. TÊY DU KYÁ 1 MUÅC LUÅC Chûúng 16 ....................................................................................3 Chuâa Quan Êm, thêìy tu tham baáu vêåt, Nuái Hùæc phong, yïu quaái tröåm Caâ sa..........................................................................3 Chûúng 17 ..................................................................................13 Haânh Giaã àaánh yïu ùn tröåm, Quan Êm bùæt gêëu thaânh tinh. ..................................................................................................13 Chûúng 18 ..................................................................................23 Quan Êm àiïån, Àûúâng Tùng khoãi naån, Cao laäo trang, Haânh Giaã bùæt yïu.......................................................................................23 Chûúng 19 ..................................................................................32 Vên san àöång, Ngöå Khöng thêu Baát Giúái, Phuâ àöì sún, TamTaång gùåp Thiïìn sû. .................................................................32 Chûúng 20 ..................................................................................41 Túái Huyânh Phong, Àûúâng Tùng mùæc naån, Gùåp tiïn phuöng, Baát Giúái tröí taâi. ...............................................................................41 Chûúng 21 ..................................................................................51 Höå Phaáp hoáa nhaâ cûáu Àaåi Thaánh, Linh Kiïët cho pheáp bùæt Huyânh Phong...................................................................................51 Chûúng 22 ..................................................................................62 Baát Giúái cûå chiïën söng Lûu Sa, Möåc Tra vêng pheáp thêu Ngöå Tõnh. .........................................................................................62 Chûúng 23 ..................................................................................73 Tam Taång chùèng quïn àaåo, Tûá Thaánh thûã loâng thiïìn. .....73 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. NGÖ THÛÂA ÊN 2 Chûúng 24 ..................................................................................87 Vaån Thoå sún, Trêën Nguún cêìm cöë hûäu, Nguä Trang am, Haânh Giaã tröåm nhún sêm. .............................................................87 Chûúng 25 ................................................................................100 Trêën Ngûún tiïn bùæt thêìy Tam Taång, Tön Haânh Giaã phaá viïån Nguä trang. .............................................................................100 Chûúng 26 ................................................................................112 Tön Ngöå Khöng non cao tòm thuöëc, Quan Thïë Êm nûúác pheáp cûáu cêy. .................................................................................112 Chûúng 27 ................................................................................122 Thêy ma ba thûá trïu Hoâa Thûúång, Tam Taång nhiïìu phen àuöíi Ngöå Khöng.............................................................................122 Chûúng 28 ................................................................................131 Nuái Hoa quaã, quêìn hêìu gùåp chuáa, Rûâng Hùæc toâng, Tam Taång bõ yïu....................................................................................131 Chûúng 29 ................................................................................139 Tam Taång khoãi tai qua Bûãu tûúång, Ngöå Nùng vêng chó àïën rûâng sêu.........................................................................................139 Chûúng 30 ................................................................................148 Huyânh Baâo Bùæt Sa Tùng, Baåch Maä Tröng Haânh Gia......148 Chûúng 31 ................................................................................161 Trû Baát Giúái noái khñch Hêìu vûúng, Tön Haânh Giaã mûu trûâ yïu quaái..........................................................................................161 http://ebooks.vdcmedia.com
 3. TÊY DU KYÁ 3 CHÛÚNG 16 C h u âa Q u a n Ê m , t h ê ìy t u t h a m b a áu v ê åt , N u ái H ù æc p h o n g , y ï u q u a ái t r ö åm C a â s a . y troâà i à ï ìn c û ãa c h u âa , T a m T a ån g l i ï ìn x u ö ën g n g û åa , m ê ëy s a äi b û ú ác r a c h a âo h o ãi . T a m T a ån g th u ê åt h ï ët s û å t ò n h , c a ác s a äi m ú âi T a m T a ån g v a âo t r o n g . H a ân h G i a ã d ù æt n g û åa t h e o b e án g o át , c a ác s a äi t h ê ëy H a ân h G i a ã h òn h d u n g k y â d õ , m ú ái h o ãi t h ù m T a m T a ån g r ù çn g : "Ö n g t û ú án g g ò d ù æt n g û åa à o áv ê åy ? " T a m T a ån g n o ái r ù çn g : " T h ê ìy n o ái n h o ã n h o ã v ê åy , c h ú á n o á n o án g n a ãy l ù æm , h ï í a i n o ái à ö ån g t ú ái n o á t h ò k h ö n g d u n g , n o á l a â h o åc t r o â t ö i m a â d a åy b i ï íu k h ö n g à ù ån g " . C a ác s a äi n o ái : " H o åc t r o â g ò m a â x ê ëu d û ä v ê åy ? " T a m T a ån g n o ái : " T u y t û ú án g m a åo x ê ëu h u n g , m a â t a âi n ù n g g i o ãi l ù æm " . T a m T a ån g b û ú ác l ï n c h u âa l ú án , t h ê ëy tê ëm b i ï ín à ï ì b ö ën c h û ä r ù çn g : " Q u a n Ê m t h i ï ìn v i ï ån " . T a m T a ån g m û ân g q u a á à ö íi m û ân g , b û ú ác v a âo c h u âa l a åy p h ê åt Q u a n Ê m . H a ân h G iaãd ö ån g c h u ö n g , t h ê ìy c h u âa à a án h t r ö ën g , T a m T a ån g q u ò l a åy , v a ái p h ê åt Q u a n Ê m , la åy c u án g x o n g r ö ìi t h ê ìy c h u âa t h ö i à a án h t r ö ën g , c o ân m ö åt m ò n H a ân h G i a ã à û án g d ö ån g c h u ö n g h o a âi , c a ác s a äi h o ãi r ù çn g : " T h ê ìy l a åy à a ä r ö ìi c o ân d ö ån g c h u ö n g l a âm c h i n û äa ? " http://ebooks.vdcmedia.com
 4. NGÖ THÛÂA ÊN 4 T ö n H a ân h G i a ã c û ú âi r ù çn g : " C a ác ö n g k h ö n g h i ï íu , à ï í t ö i n o ái c h o m a â n g h e . L a âm H o âa T h û ú ån g m ö åt n g a ây t h ò d ö ån g c h u ö n g m ö åt b û äa " . K h i ê ëy c a ác s a äi n g h e t i ï ën g c h u ö n g l o a ån à a ä, k h ö n g c o á c h ê åp c o á h ö ìi , r u ân g r u ân g k e áo r a m a â h o ãi r ù çn g : " T h ù çn g à i ï n n a âo p h a á c h u ö n g à o á? " T ö n H a ân h G i a ã n h a ãy r a h e át l ú án r ù çn g : " Ê Ëy l a â ö n g n g o a åi b ê y à o á, d ö ån g c h u ö n g l ú án g i a ãi b u ö ìn " . C a ác s a äi n g h e n o ái t i ï ën g v a n g n h û s ê ëm n ö í, m ù åt d û ä t ú å T h i ï n L ö i , t e á n g û äa t e á n g h i ï n g , b o á c a ân g b o â n i ï în g , m i ï ån g l a b a âi h a äi r ù çn g : " X i n L ö i C ö n g d u n g m a ån g " . T ö n H a ân h G i a ã n o ái : " T h i ï n l ö i l a â c h ù æt c h ñ t c u ãa t a à o á, t h ö i , c h ú â d ê åy m a â à i , k h ö n g h ï ì c h i m a â s ú å, t h i ï åt l a â ö n g l ú án n û ú ác À a åi À û ú ân g " . C a ác s a äi t h ê ëy T a m T a ån g v u i v e ã m ú ái m û ân g , l i ï ìn à a äi t r a â n û ú ác . X a ãy t h ê ëy h a i à a åo n h o ã, h ê ìu m ö åt s a äi g i a â r a t r û ú ác , c a á c H o âa T h û ú ån g n o ái r ù çn g : " C o á T ö í s û r a à o á" . T a m T a ån g à û án g d ê åy b a ái l i ï ìn , ö n g S a äi g i a â c u än g b a ái l a åi m a â n o ái r ù çn g : " T ö i m ú ái n g h e t r e ã n o ái r ù çn g : " Ö n g l ú án ú ã n û ú ác À a åi À û ú ân g à ï ën à ê y , n ï n p h a ãi r a n g h i n h t i ï ëp , c h ù èn g h a y t û â à o á à ï ën à ê y , û ú ác c h û ân g m ê ëy d ù åm ? " T a m T a ån g n o ái : " T û â t h a ân h v u a r a k h o ãi T r û ú ân g A n , c u än g h ú n n ù m n g a ân d ù åm , q u a k h o ãi n u ái L û ú än g g i ú ái n û ú ác T ê y p h i ï n v a â n û ú ác H ê ëp m ê åt , p h o ãn g s a áu n g a ân d ù åm à û ú ân g " . S a äi g i a â n o ái : " N o ái v ê åy t û â à o á à ï ën c u än g h ú n m u ö n d ù åm , p h ê ån t ö i q u ï l ù æm , ñ t d a åo c o äi à ú âi , l u åc à u åc ú ã t r o n g c h u âa , g i a â à ú âi k h ö n g k h o ãi c û ãa , k h a ác t h ï í ï ëc h n g ö ìi à a áy g i ï ën g t h ê ëy t r ú âi c h ù èn g b a o n h i ï u " . http://ebooks.vdcmedia.com
 5. TÊY DU KYÁ 5 T a m T a ån g h o ãi : " B a åc h t h ê ìy à ù ån g m ê ëy t r ù m n ù m t u ö íi ? " S a äi g i a â n o ái : " N h ú â t r ú âi c h o s ö ën g , h a i t r ù m b a ãy c h u åc t u ö íi r ö ìi " . T ö n H a ân h G i a ã à û án g d û åa b ï n T a m T a ån g , l i ï ìn n o ái h o ãi r ù çn g : " C o ân n h o ã h ú n s ù æp c h a áu c h ù æt t ö i à o á! " T a m T a ån g n h a áy m ö åt c a ái , T ö n H a ân h G i a ã l a âm th in h . M ö åt l a át c o á à a åo n h o ã b û n g d ô a n g o åc c h e án v a ân g , r o át t r a â m a â à a äi . T a m T a ån g n g o á t h ê ëy k h e n l ù æm : " T h i ï åt l a â v ê åt b a áu t r o n g à ú âi " . S a äi g i a â n o ái : " X i n t h ê ìy à û ân g k h e n v õ t ò n h , t ö i l ê ëy l a âm h ö í t h e ån . T h ê ìy ú ã T r u n g Q u ö ëc c h ù æc l a â n h i ï ìu v ê åt b a áu h ú n , c o á m o án c h i c h o t ö i x e m , l ê ëy l a âm c a ám ú n l ù æm " . T a m T a ån g t h a n r ù çn g : " N g ù åt n û ú ác t ö i k h ö n g v ê åt c h i b a áu , à e m c h o c a ác s a äi x e m c h ú i " . C a ác s a äi n g h e n o ái t û ác c û ú âi . T ö n H a ân h G i a ã h o ãi r ù çn g : " C a ác n g û ú i c û ú âi c h u y ï ån g ò v ê åy ? " H o âa T h û ú ån g r ù çn g : "Ö n g n o ái a áo c a â s a l a â b a áu , a i n g h e m a â c h ù èn g t û ác c û ú âi ? G i a á a n h e m t ö i , c ê ìm b o ã c u än g h ú n b a c h u åc c a ái , c h ú á n h û c u ãa T ö ísû töi à o á, b a ãy t a ám t r ù m c a ái c o á d û , à ï í t ö i b i ï íu à e m r a c h o m a â c o i , k e ão n g h i l a â n o ái d ö ëi " . H o âa T h û ú ån g ê ëy h a y d i ï ån l ù æm , b i ï íu k h i ï n g m û ú âi h a i t u ã a áo r a . À ö i b ï n g i ù n g d ê y , t u ã a áo à ï í g i û äa , l ê ëy a áo c a â s a v ù æt t û â c a ái , c hó c h o T a m T a ån g v ú ái H a ân h G i a ã c o i . T h i ï åt l a â: R ù çn r û åc c a ãn h a â, à o ã à e n b ö ën p h ñ a , n h û än g l a â k ï ët h a ân g m a y g ê ëm , t h ï u c h û ä à ñ ân h v a ân g T ö n H a ân h G i a ã x e m t h ê ëy c û ú âi r ù çn g : " T ö ët l ù æm , t ö ët l ù æm , c ê ët à i , c ê ët à i , à ï í l ê ëy a áo c h o c a ác n g û ú i c o i t h û ã" . T a m T a ån g n ñ u H a ân h G i a ã m a â n o ái r ù çn g : " T r o â ö i ! À û ân g k h o e c u ãa t ö ët l a âm c h i ? T h ê ìy t r o â m ò n h c ö t h ï ë, n ï ëu m a â h ú h o ãn g , e v i ï åc r u ãi r o . L ú âi x û a r ù çn g : http://ebooks.vdcmedia.com
 6. NGÖ THÛÂA ÊN 6 " N h û än g v ê åt q u y á b a áu t r o n g à ú âi , c h ù èn g à ï í c h o n h i ï ìu n g û ú âi t h ê ëy l a â s ú å t h a m l a m , x e m q u a n g o a âi m ù æt , à ö ån g à ï ën t r o n g l o ân g , b u ån g à a â c h i l ù æm t h ò s a n h m û u k ï ë, n g û ú âi t a l u åy v ò c u ãa , c h i m s e ä c h ï ët t a åi l o ân g " . T û ác t h ò c h a åy v ö m ú ã g o ái , l ê ëy a áo à e m r a , m a âu s a án g a áo c a â s a , c h i ï ëu t h ê ëu h a i l ú áp g i ê ëy , m ú ã g i ê ëy r a t h ò t h ê ëy h a âo q u a n g c h o ái m ù æt , h ú i a án h s a án g n h a â, t h ê ìy n a âo c u än g th ê ët k i n h , g a äi à ê ìu l e l û ú äi , n h û át l a â S a äi g i a â t h ê ëy a áo , m u ö ën l ê ëy à û ú åc m a âth ö i. L i ï ìn k h o ác r ö ìi q u ò x u ö ën g n o ái v ú ái T a m T a ån g r ù çn g : " T ö i l ê ëy l a âm v ö d u y ï n x ê ëu p h û ú ác l ù æm ! " . T a m T a ån g à ú ä d ê åy n o ái r ù çn g : " C h u y ï ån c h i x i n t h ê ìy n o ái , l a âm s a o l a åi k h o ác th a n ? " S a äi g i a â n o ái r ù çn g : " M ú ái d ú ã a áo b a áu r a , t r ú âi à a â v û âa t ö ëi , p h ê ìn c o n m ù æt t ö i l a ân l ó n h c h ù èn g r o ä r a ân g . Ê Ëy l a â x ê ëu p h û ú ác v ö d u y ï n , k h ö n g t u ãi l a âm s a o c h o à ù ån g ? P h a ãi c h i t h ê ìy r ö ån g r a äi , c h o t ö i m û ú ån v a âo p h o ân g c o i c h o s a án g à ï m n a y , à ï ën r a ån g à ö n g s e ä t r a ã" . T a m T a ån g n g h e n o ái t h ê ët k i n h , t r a ác h H a ân h G i a ã r ù çn g : " C u än g t a åi n h a â n g û ú i h ï ët t h a ãy " . T ö n H a ân h G i a ã c û ú âi r ù çn g : " K h ö n g h ï ì c h i m a â s ú å! T ö i c h o m û ú ån t h û c o i , n ï ëu c o á l e ä n a âo , t h ò c û á t ö i m a â t r a ác h " . N o ái r ö ìi l ê ëy a áo , t r a o c h o S a äi g i a â t û ác t h ò S a äi g i a â m û ân g r ù çn g : " T ö i c a ám ú n l ù æm " . N o ái r ö ìi t r u y ï ìn c a ác s a äi d o ån c ú m n û ú ác à a äi à ù çn g . T ö ëi l a åi s e ä d o ån l i ï u c h o h a i ö n g n g u ã, t r u y ï ìn r ö ìi v a âo n h a â h ê åu t û ác t h ò . K h i ê ëy S a äi g i a â à e m g o ái a áo v a âo p h o ân g , h ö ëi à ï å t û ã t h ù æp à e ân c h o k ñ p , ö m g o ái a áo m a â k h o ác , n û ú ác m ù æt d ê ìm d ï ì. C a ác s a ä i l ê ëy l a âm l a å h o ãi r ù çn g : " V ò c ú á n a âo ö n g k h o ác l a âm v ê åy ? " S a äi g i a â n o ái : " T a k h o ác v ò c o i k h ö n g à ù ån g c a ái a áo c a â s a " . http://ebooks.vdcmedia.com
 7. TÊY DU KYÁ 7 C a ác s a äi t h û a r ù çn g : " A Áo c a â s a t r o n g g o ái , s a o ö n g k h ö n g m ú ã m a â c o i , à ï í k h o ác l o ác l a âm c h i , m a â n o ái r ù çn g c o i k h ö n g à ù ån g ? " S a äi g i a â n o ái : " C o i m ö åt g i ê y m ö åt l a át , r ö ìi c u än g n h û k h ö n g ? T a h a i t r ù m b a ãy c h u åc t u ö íi r ö ìi , s ù æm c a â s a h ú n m ê ëy t u ã, x e át l a åi m ê ëy t r ù m a áo à o á, k h ö n g b ù çn g m ö åt c a ái n ê ìy . N ï ëu m ù åc à ù ån g m ö åt n g a ây , c h ï ët c u än g à ù ån g n h ù æm m ù æt " . C a ác s a äi n o ái : " Ö n g m u ö ën m ù åc a áo à o á c o á k h o á c h i à ê u . C ê ìm h o å ú ã m ö åt n g a ây , t h ò ö n g m ù åc m ö åt b û äa , c ê ìm h o å m û ú âi b û äa , t h ò ö n g m ù åc m û ú âi n g a ây , c h u y ï ån ê ëy d ï î n h û c h ú i , x i n ö n g à û ân g k h o ác n û äa " . S a äi g i a â n o ái : " L e ä n a âo c ê ìm c a ã n ù m , m ù åc c h o p h ó c h ñ ? C h û ân g h o å à i c u än g t h e o h o å m a â b ê ån h a y s a o ? " M ê ëy t h ê ìy t r o â à û ú n g n o ái v ú ái n h a u , x ê y v ê ìn c h û a d û át . C o á m ö åt H o âa T h û ú ån g n h o ã t ï n l a â Q u a ãn g T r ñ , l o á c ö í r a b a åc h r ù çn g : " Ö n g m u ö ën b ê ån h o a âi c u n ä g k h ö n g k h o á c h i " . S a äi g i a â n g h e n o ái m û ân g r ú ä h o ãi r ù çn g : " C o n t ñ n h l a âm s a o à o á? " Q u a ãn g T r ñ b a åc h r ù çn g : " H a i t h ê ìy t r o â h o å, n g a ây à i m ï m ï åt , t ö ëi n g u ã l i b ò , s e ä p h a á c û ãa v a âo p h o ân g c ù æt c ö í à i c h o r a ãn h , l a åi à ù ån g g o ái à ö ì v a â c o n n g û åa , a áo c a â s a t r u y ï ìn t û ã l û u t ö n " . S a äi g i a â n g h e n o ái m û ân g l ù æm , l a u n û ú ác m ù æt m a â k h e n r ù çn g : " K ï ë ê ëy h a y l ù æm , h a äy à e m d a o b u áa c h o m a u " . C o á H o âa T h û ú ån g n h o ãl a â Q u a ãn g m û u , c a n r ù çn g : " K ï ë ê ëy k h ö n g k h e áo , k h ö n g k h e áo . M ò n h l a âm m û u h a åi n o á, p h a ãi g i û ä t h ï ë m ú ái x o n g , a n h m ù åt t r ù æn g t h ò d ï î l ù æm , c h u ám ù åt l ö n g e k h o ác h õu, m ò n h g i ï ët m a â k h ö n g à ù ån g , n o á h a åi m ò n h n h û c h ú i, tö i x in d ê n g k ï ën ê ìy , à ö í d ê ìu b o á c u ãi m a âth i ï u . H o å t û ú ãn g l a â c h a áy c h u âa , m ò n h k h o ãi m ù æc t h û ú ân g n h ê n m a ån g . http://ebooks.vdcmedia.com
 8. NGÖ THÛÂA ÊN 8 S a äi g i a â k h e n r ù çn g : " H a y l ù æm ! H a y l ù æm ! " . T r u y ï ìn v a ác h ï ët m ê ëy à ö ën g c u ãi , c h ê ët g i a áp v o ân g c h u âa . N o ái v ï ì t h ê ìy t r o â T a m T a ån g , à û ú n g n g u ã s a u l i ï u , T ö n H a ân h G i a ã t u y n g u ã m ù åc l o ân g , m a â t a i t o ã l ù æm , n g h e t i ï ën g k e áo c h a â c h ê ët c u ãi , s a n h n g h i n g ú â d ê åy t û ác t h ò , s ú å ú ã c û ãa t h ê ìy g i ê åt m ò n h n g u ã k h ö n g n g o n g i ê ëc . H a ân h G i a ã h o áa l a âm c o n o n g n h o ã, c h u n c û ãa s ö í m a â b a y r a . T h ê ëy c a ác s a äi à û ú n g c h ê ët c u ãi t û ú ái d ê ìu . H a ân h G iaã n û åc c û ú âi r ù çn g : " N g h ô t h ê ìy m ò n h n o ái p h a ãi l ù æm , n o á q u y ï ët à ö ët c h o c h ï ët , m a â l ê ëy a áo c a â s a , n o á ú ã a ác n h û v ê ìy , c u än g n ï n à ê åp m ö åt h e âo c h o c h ï ët , n ï ëu m ò n h l a âm b ê ët t û ã, s ú å t h ê ìy n o ái s a át s a n h . T h ö i t h ö i , p h a ãi t ñ n h t h ï ë l a âm ï m , m u ö ën v ê åy t h ò c h o v ê åy . H a ân h G i a ã n h a ãy l ï n t r ú âi m ö åt c a ái , t ú ái c û ãa N a m T h i ï n M ö n , c a ác ö n g t h ê ìn g i û ä c û ãa t h ê ët k i n h , à ö ìn g l a l ú án r ù çn g : " K h ö n g x o n g , k h ö n g x o n g , c h ù æc T ï ì T h i ï n l a âm p h a ãn n û äa " . T ö n H a ân h G i a ã k h o a át m a â n o ái r ù çn g : " T ö i k h ö n g p h a ãn m a â c a ác ö n g h o ân g s ú å, t h i ï åt à i t ò m Q u a ãn g M u åc t h i ï n v û ú n g " . N o ái c h û a d û át l ú âi , x a ãy t h ê ëy T h i ï n V û ú n g b û ú ác v a âo b a ái c h a âo H a ân h G i a ã, T ö n H a ân h G i a ã n o ái : "B ê y g iú â k h ö n g r a ãn h m a â c h u y ï ån v a ãn . T h ê ìy t ö i b õ s a äi à ö ët t a åi c h u âa , g ê ëp r u át n h û v ê ìy , n ï n t ò m ö n g l ê åp t û ác , x i n c h o m û ú ån c a ái l ö ìn g T õ c h h o ãa , x o n g r ö ìi à e m t r a ã t û cá t h ò " . Q u a ãn g M u åc t h i ï n v û ú n g h o ãi : " N ï ëu t h ê ìy b õ l û ãa t h i ï u , s a o c h ù èn g h o áa n û ú ác r a m a â c û áu , m û ú ån l a âm c h i T õ c h h o ãa t r a åo , m ê ët c ö n g à e m x u ö ën g à e m l ï n " . T ö n H a ân h G i a ã n o ái : " B ú ãi ö n g k h ö n g r o ä, à ï í t ö i c ù æt n g h ô a c h o m a â n g h e ; n o á à ö ët c h u âa l ê ëy a áo c u ãa m ò n h , m ò n h t û ú ái n û ú c n h û c h û äa n h a â c h o n o á, n ï n t ö i m û ú ån c a ái l ö ìn g T õ c h h o ãa m a â à ê åy m ö åt m ò n h t h ê ìy , n o á à a â t ñ n h v i ï åc s a át n h ê n , à ï í c h a áy c h u âa c h o b o ãg h e át " . Q u a ãn g M u åc t h i ï n v û ú n g c û ú âi r ù çn g : " Ö n g g i ö åc n ê ìy t h i ï åt à ö åc q u a á: M i ï în c h o m ò n h k h o ãi h a åi , k h ö n g t h û ú n g x o át t ú ái a i " . http://ebooks.vdcmedia.com
 9. TÊY DU KYÁ 9 N o ái r ö ìi l ê ìy l ö ìn g g h e áp t û ác t h ò , m a â t r a o c h o H a ân h G i a ã. T ö n H a ân h G i a ã l i ï ìn k i ï ëu r ö ìi h i ï ån h ò n h v ï ì c h u âa l ê ëy c a ái l ö ìn g l i n h c h e m ö åt k h o a ãn c h o t h ê ìy , v a â à ö ì v ú ái n g û åa , r ö ìi h i ï ån v a âo l i ï u c u ãa ö n g s a äi , n g ö ìi g i û ä a áo c a â s a , l a âm p h e áp t i ï n n ö íi g i o á t û ác t h ò à ù ån g c h o m a u c h a áy . C o ân l u ä t h ê ìy c h u âa m ú ái c h ï ë d ê ìu c h ê m l û ãa , x a ãy à ê u g i o á t ú ái a âo a âo . X û a l a â m ö åt k i ï ín g c h u âa , n a y h o áa h o ân n u ái l û ãa , n o á c h a áy l a n q u a n h a â h ê åu , k h ö n g c o ân s o át m ö åt n o ác c h u âa , c a ác s a äi t h ê ët k i n h , v o â à ê ìu v a n g x i ï ët . B ê y g i ú â t h ö i n i ï åm P h ê åt , l u ác ê ëy c û ák ï u trú âi , t h ê ìy c a ã à ö åi b a ân , t h ê ìy c o n m a n g g o ái , k e ã t h ò x u ác g a åo n g û ú âi l a åi d o ån à ö ì. T h i ï åt l a â: A i à a án h t o t h u a l ú án . K h i ê ëy c o á c o n t i n h ú ã n u ái H ù æc p h o n g , n g u ã m ú ái t h û ác d ê åy n g o á r a s o n g , t h ê ëy p h ñ a B ù æc l û ãa c h a áy à o ã t r ú âi , c o n t i n h ê ëy t h ê ët k i n h n o ái r ù çn g : " C h a c h a ã! C h u âa Q u a n Ê m c h a áy r ö ìi , t a m a u à i c h û äa l û ãa " . L i ï ìn à ù çn g v ê n b a y t ú ái , t h ê ëy s a u l i ï u k h ö n g l û ãa , c o á m ö åt n g û ú âi n g ö ìi t r ï n trñn h , t h ö íi g i o á l a âm g i ö n g c o ân t r ï n b a ân à ï í m ö åt g o ái à ö ì, h a âo q u a n g s a án g g i ú ái , m ú ãr a x e m t h ê ëy m ö åt c a ái a áo c a â s a , ê ëy l a â: G ù åp c u ãa b a áu t h ò à ö ån g l o ân g n g û ú âi , t h ò k h ö n g t h e âm c h û äa l û ãa , g o ái a áo c a â s a l a åi , x a ác h v ï ì à ö ån g H ù æc p h o n g . C o ân l û ãa c h a áy t ú ái c a n h n ù m m ú ái t h i ï åt t ù æt n g o ån , t h ê ìy c o n t h ê ìy c a ã t h a n k h o ác v a n g t a i . T ö n H a ân h G i a ã l ê ëy l ö ìn g p h e áp n h a ãy l ï n m ê y , t r a ã r ö ìi t r ú ã l a åi b i ï ën c o n o n g c h u n v a âo c û ãa s ö í, h i ï ån h ò n h n g û ú âi c ê ët t i ï ën g r ù çn g : " D ê åy b ú ái t h ê ìy , m ù åt t r ú âi à a ä m o åc " . T a m T a ån g c h ú â d ê åy b ê ån a áo , m ú ã c û ãa p h o ân g b û ú ác r a , t h ê ëy m ö åt à ö ën g l û ãa t h a n , c h u âa c h i ï ìn à ê u m ê ët . T a m T a ån g t h ê ët k i n h h ö ìn v ñ a , h o ãi H a ân h G i a ã r ù çn g : " À ï m n a y t h ê ìy n g u ã n g o n , k h ö n g h a y l û ãa c h a áy " . http://ebooks.vdcmedia.com
 10. NGÖ THÛÂA ÊN 10 T a m T a ån g h o ãi : " S a o c a ái b u ö ìn g c o ân n g u y ï n h i ï ån , n o ái t h û ã m a â n g h e " . T ö n H a ân h G i a ã n o ái : " C o á t ö i g i û ä c a ái b u ö ìn g c h o t h ê ìy , n ï n l û ãa k h ö n g c h a áy t ú ái " . T a m T a ån g n o ái : " N g û ú i c o á t h ê ìn t h ö n g n h û v ê åy , s a o k h ö n g b a ão h ö å c a ã c h u âa ? " T ö n H a ân h G i a ã n o ái : " À ï í t ö i t h û a l a åi c h o r a ân h , t h i ï åt l ú âi t h ê ìy b a ân l i n h l ù æm ; n o á q u y ï ët à ö ët t h ê ìy t r o â c h o c h ï ët , m a â l ê ëy a áo c a â s a , p h a ãi t ö i k h ö n g h a y t h ò t h ê ìy t r o â b õ t h i ï u h ï ët , t ö i t h ê ëy n o á ú ã a ác , n ï n k h ö n g t h e âm c h û äa l û ãa , l a åi g i u âm m ö åt t r ê ån g i ö n g . " T a m T a ån g h o ãi : " L û ãa c h a áy t h ò t û ú ái n û ú ác , g i u âm g i ö n g g i u âm g i o á l a âm c h i ? " T ö n H a ân h G i a ã n o ái : " L ú âi x û a r ù çn g : N g û ú âi c h ù èn g d ö ëc l o ân g g i ï ët c o åp , c o åp à ê u n ú ä d a å ù n n g û ú i , n ï ëu n e á c h ù èn g à ö ët c h u âa , t h ò t ö i k h ö n g l a âm g i o á" . T a m T a ån g h o ãi : " N ï ëu v ê åy , a áo c a â s a à a ä c h a áy r ö ìi s a o ? " T ö n H a ân h G i a ã n o ái : " K h ö n g h ï ì g ò , a áo c a â s a c o á T õ c h h o ãa c h ê u , à ï í t r o n g l i ï u k h ö n g c h a áy , à ï í t ö i v ö à o á m a â l ê ëy , k h ö n g m ê ët à i à ê u ? " T ö n H a ân h G i a ã g a án h à ö ì, c o ân T a m T a ån g d ù æt n g û åa , v a âo s a u p h û ú n g t r û ú ån g t h ê ëy s a äi g i a â, s a äi t r e ã k h o ác t h a n . T h ê ëy t h ê ìy t r o â b û ú ác v a âo , c a ác s a äi t h ê ët k i n h h ö ìn v ñ a , n o ái r ù çn g : " H ö ìn o a n v a âo à o âi m a ån g k i a k ò a ! " . À ö ìn g q u y â x u ö ën g l a åy r ù çn g : " O a n c o á n h a â o a n , n ú å c o á c h u ã n ú å, c h u án g t ö i k h ö n g c a n c h i h ï ët , t a åi Q u a ãn g M û u v a â ö n g t ö í à ö ët c h u âa " . T ö n H a ân h G i a ã h e át m ö åt t i ï ën g r ù çn g : " À ö ì c h o á c h ï ët m a â! A i l a â h ö ìn m a m a â n o ái b ê åy , t r a ã a áo c a â s a l a åi k e ão m a â c h ï ët c a ã b ê ìy " . http://ebooks.vdcmedia.com
 11. TÊY DU KYÁ 11 C o á h a i t h ê ìy s a äi d a ån l ù æm h o ãi r ù çn g : " H a i ö n g à a ä b õ c h ï ët t h i ï u , s a o n a y v a âo à o âi a áo c a â s a , c o á p h a ãi h ö ìn m a h a y l a â c o ân s ö ën g ? " T ö n H a ân h G i a ã c û ú âi r ù çn g : " T r o n g l i ï u k h ö n g c o á c h a áy , c a ác n g û ú i r a t r û ú ác m a â c o i " . C a ác s a äi c h a åy r a x e m , t h i ï åt t h ê ëy c a ái b u ö ìn g c o ân n g u y ï n h i ï ån , t h ê ët k in h c h ù æc l û ú äi t h a n r ù çn g : "T a m T a ån g l a â ö n g t h ê ìn , n ï n à ö ët k h ö n g c h ï ët , t e á r a l a âm h û h a åi c h u âa m ò n h , l ê ëy a áo c a â s a m a â t r a ã c h o n g a âi k e ão t ö åi " . C h ù èn g n g ú â s a äi g iaâ c h i ï ëm c a â s a k h ö n g à ù ån g , l a åi t h ï m c h a áy h ï ët c h u âa c h i ï ìn , t û ác m ò n h k h ö n g b i ï ët l a âm s a o , l i ï ìu m a ån g à ê åp à ê ìu m a â c h ï ët . C a ác s a äi k h o ác r ù çn g : " T h ê ìy c a ã l i ï ìu m ò n h m a â c h ï ët , k i ï ëm k h ö n g r a c a ái a áo c a â s a , c h u án g t ö i k h ö n g b i ï ët l a âm s a o ? N h ú â T h ê ìn n h ê n s o i s e át . " T ö n H a ân h G i a ã n o ái : " C h ù æc c h u án g b ê y ù n c ù æp , b ê y g i ú â p h a ãi x e át m ú ái x o n g " . N o ái r ö ìi x e át m ê ëy r û ú n g à ö ì, k i ï ëm h o a âi k h ö n g à ù ån g . T a m T a ån g l ê ëy l a âm t û ác t ö ëi , c û á n g ê ìy H a ân h G i a ã l u ö n l u ö n . N g ö ìi n iï åm c h u áà õ n h t ê m , T ö n H a ân h G iaã n h û ác à ê ìu n g a ä l ù n x u ö ën g à ê ët . L i ï ìn l a l ú án r ù çn g : " X in t h ê ìy à û ân g n i ï åm c h u á, t ö i h ï ët l o ân g k i ï ëm a áo c a â s a " C a ác s a ä i t h ê ëy v ê åy , à ö ìn g q u y â l a åy x i n g i u âm . T a m T a ån g v õ tòn h t h ö i n i ï åm , T ö n H a ân h G i a ã c h ú â d ê åy , r u át t h i ï ët b a ãn g r a à û ú n g l u ác g i ê ån c u ân g , m u ö ën à a án h m ê ëy ö n g H o âa T h û ú ån g . T a m T a ån g h e át m a â c a ãn r ù çn g : " M ê ìy l a â c o n k h ó d û ä, k h ö n g s ú å n h û ác à ê ìu , c h ù èn g b i ï ët l ö îi m ò n h , m u ö ën à a án h n g û ú âi t a n û äa , h a äy h o ãi à i h o ãi l a åi , c o i a i t h ê ëy h a y c h ù n g ? " C a ác s a äi l a åy m a â k h o ác r ù çn g : " T h i ï åt c h u án g t ö i k h ö n g b i ï ët , t a åi ö n g g i a â c h ï ët , b ê ìy à ù åt h ö ìi h ö m . http://ebooks.vdcmedia.com
 12. NGÖ THÛÂA ÊN 12 N ö íi l û ãa à ö ët c h u âa q u y ï ët h a åi n g û ú âi m a â l ê ëy c u ãa , t r o n g l u ác l û ãa c h a áy , c h u án g t ö i l ê åt à ê åt d o ån à ö ì, k h ö n g b i ï ët v ò c ú á n a âo a áo c a â s a m ê ët b i ï åt " . T ö n H a ân h G i a ã g i ê ån l ù æm , l i ï ìn à i t h ù èn g v a âo l i ï u c ú ãi a áo ö n g t h ê ìy g i a â , k i ï ëm c u än g k h ö n g c o á; g i ê ån à a âo à ê ët b a t h û ú ác , k i ï ëm c u än g k h ö n g r a . T ö n H a ân h G i a ã n g ê îm n g h ô , r ö ìi h o ãi c a ác s a ä i r ù ç n g : " G ê ìn à ê y c o á y ï u q u y ã h a y k h ö n g ? " C a ác s a äi n o ái : " P h ñ a b ï n N a m c o á n u ái H ù æc p h o n g , c h u áa à ö ån g t h û ú ân g c h ú i v ú ái t h ê ìy c a ã" . T ö n H a ân h G i a ã h o ãi : " À ê y à ï ën n u ái H ù æc p h o n g c h û ân g m ê ëy d ù åm ? " C a ác s a äi n o ái : " C h û ân g h a i m û ú i d ù åm m a ât h ö i " . T ö n H a ân h G i a ã c û ú âi r ù çn g : " X i n t h ê ìy à û ân g l o , t ö i c h ù æc c o n y ï u n ê ìy ù n c ù æp , à ï í t ö i q u a b ï ín l a âm s a o c u än g c o á a áo c a â s a " . R ö ìi n o ái v ú ái c a ác s a ä i r ù ç n g : " C a ác n g û ú i p h a ãi h ê ìu h a å t h ê ìy t a , g i û ä g ò n c o n n g û åa ; n ï ëu à i ï ìu c h i s a i c h a åy , t h ò t a à a án h n h û v ê ìy " . N o ái r ö ìi à û a t h i ï ët b a ãn g à ê åp v a âo v a ác h t û ú ân g , g a åc h n a át l u ö n t a ám m i ï ën g . A i n ê ëy t h ê ët k i n h h ö ìn v ñ a , à ö ìn g q u y â l a åy t h û a r ù çn g : " C h u án g t ö i t h i ï åt v ê n g l ú âi , x i n ö n g à û ân g n g a åi d a å" . T ö n H a ân h G i a ã à ù çn g v ê n l ï n n u ái , m a â k i ï ëm a áo c a â s a . http://ebooks.vdcmedia.com
 13. TÊY DU KYÁ 13 CHÛÚNG 17 H a ân h G i a ã à a án h y ï u ù n t r ö åm , Q u a n Ê m b ù æt g ê ëu t h a ân h t i n h . T ö n H a ân h G i a ã n h a ãy l ï n m ê y , c a ác s a äi t h ê ëy t h ê ët k i n h h ö ìn v ñ a , à ö ìn g q u y â l a åy n o ái r ù çn g : "N g a âi t h i ï åt l a â t h ê ìn n h ê n , b i ï ët à ù çn g v ê n g i a á v o ä, k h ö n g s ú å l û ãa à ö ët , d a ám à a án h y ï u t i n h . T a åi ö n g g i a â c h ù èn g b i ï ët c o i n g û ú âi , n ï n t r ú âi k h i ï ën m ò n h l a âm m ò n h c h õ u" . T a m T a ån g n o ái : " T h ö i c a ác ö n g c h ú â d ê åy , à û ân g p h i ï ìn n a äo l a âm c h i , v a ái c h o k i ï ëm à ù ån g c a â s a t h ò x o n g x u ö i m o åi v i ï åc ; s ú å t ò m k h ö n g à ù ån g , ù æt l a â n o á c h ù èn g d u n g t ò n h " . C a ác s a äi n g h e n o ái à ö ìn g n i ï åm p h ê åt v a n g t r ú âi , x i n t h ê ìn t h a án h x e át s o i , k i ï ëm a áo c a â s a c h o à ù ån g . N o ái v ï ì T ö n H a ân h G i a ã à ù çn g v ê n t ú ái n u ái H ù æc p h o n g n h ù çm t i ï ët t h a án g b a , x e m n u ái n o n t ö ët l ù æm , c o á b a âi t h ú c u ö ëi m u âa X u ê n n h û v ê ìy : K h ù æp n e ão n g u ö ìn k h e c h a ãy , À ê ìu n o n h o a c o ã à ú m C h i m k ï u n g û ú âi c h ù èn g t h ê ëy , http://ebooks.vdcmedia.com
 14. NGÖ THÛÂA ÊN 14 B ö n g r u ån g n h a án h c o ân t h ú m . T ö n H a ân h G iaãà û ú n g x e m n g h e t r o n g b u åi c o án g û ú âi n o ái c h u y ï ån . H a ân h G i a ã l e án x u ö ën g , d o âm th ê ëy b a c o n y ï u n g ö ìi d û ú ái à ê ët m a â n o ái c h u y ï ån v ú ái n h a u ; m ö åt t h ù çn g n g ö ìi g i û äa m ù åt à e n , b ï n taãl a âà a åo s ô , b ï n h û äu l a â t u á t a âi a áo t r ù æn g , n g ö ìi n o ái k i n h n o ái s a ác h , k h o e p h e áp k h o e t a âi , n g û ú âi m ù åt à e n c û ú âi r ù çn g : " Ñ t b û äa n û äa à ï ën n g a ây s i n h n h ê åt c u ãa t ö i , x i n h a i ö n g r a án g à ï ën " . T u á t a âi a áo t r ù æn g n o ái r ù çn g : " N ù m n a âo t ö i c u än g t ú ái À a åi v û ú n g , c o á l e ã n a âo n ù m n a y k h ö n g à ï ën ? " N g û ú âi m ù åt à e n n o ái : " T ö i x ñ à ù ån g v ê åt b a áu , l a â c a ái a áo c a â s a , t ñ n h m a i l a âm h ö åi P h ê åt Y à ù ån g ù n m û ân g m ö åt t i ï åc " . À a åi s ô n g h e n o ái c û ú âi r ù çn g : " H a y l ù æm , h a y l ù æm ! T ö i c h ù èn g d a ám q u ï n , n g a ây m a i d û å t i ï åc ù n m û ân g , ú ã ñ t b û äa c h o q u a à a ám s i n h n h ê åt " . T ö n H a ân h G i a ã n g h e n o ái , n ñ n k h ö n g à ù ån g , n h a ã y r a g i a á t h i ï ët b a ãn g h e át l ú án r ù çn g : " M ê ìy l a â à ö ì q u y ã , ù n c ù æp a áo c a â s a , à û ân g l o l a âm P h ê åt Y , p h a ãi t r a ã c h o t a o l ê åp t û ác . N o ái v û âa d û át t i ï ën g , g i ú t h i ï ët b a ãn g à a án h l i ï ìn , t h ù çn g m ù åt à e n n ö íi g i o á t r ö ën à i . L a äo à a åo s ô à ù çn g v ê n b a y m ê ët , à ê åp T u á t a âi a áo t r ù æn g c h ï ët t ö ët h o áa r a B a åc h h o a x a â, H a ân h G i a ã n ö íi n o án g x a ác h l ï n b û át c o n r ù æn à û át l a âm h a i k h u ác . R ö ìi c h a åy v o ân g t h e o n u ái , m a â k i ï ëm q u ãy m ù åt à e n , x a ãy t h ê ëy à ö ån g y ï u , à o án g c û ãa c h ù åt k ñ n h , b i ï ín à ï ì" H ù æc p h o n g à ö ån g " r o ä r a ân g . T ö n H a ân h G i a ã g i a á t h i ï ët b a ãn g k ï u r ù çn g : " B ú á t h ù çn g c h o á c h ï ët , t r a ã a áo c a â s a c h o m a u " Y ï u n h o ã v a âo b a áo r ù çn g : " À a åi v û ú n g ö i ! C h ù æc l a âm h ö åi P h ê åt Y k h ö n g à ù ån g ! N g o a âi n g o ã c o á T h i ï n L ö i à ê ìu t r o åc , à û ú n g à o âi a áo c a â s a " . http://ebooks.vdcmedia.com
 15. TÊY DU KYÁ 15 H ù æc p h o n g n a i n õ t c ê ìm c ê ìn t h û ú n g , v o ân g r a c û ãa à ö ån g . H a ân h G i a ã t h ê ëy c o n t i n h ê ëy : À ö åi m a äo à e n , m ù åc g i a áp s ù æt , c ê ìm c ê y g i a áo c u än g à e n , c o i g i ö ën g c u åc t h a n h ê ìm m ö åt t h û á. T ö n H a ân h G i a ã c û ú âi r ù çn g : " B ö å m ê ìy ú ã l o â g ö ëm t h ò p h a ãi ? " H ù æc p h o n g k ï u l ú án h o ãi r ù çn g : " M ê ìy l a â H o âa T h û ú ån g c h u âa n a âo , a áo c a â s a l a âm m ê ët ú ã à ê u , k h e áo à ï ën à ê y à o âi b ê åy ? " T ö n H a ân h G i a ã n o ái : " A Áo c a â s a à ï í t r o n g p h û ú n g t r û ú ån g t a åi c h u âa Q u a n Ê m , h ö ìi h ö m b õ l û ãa c h a áy c h u âa , m ê ìy t r a â t r ö ån l e án v a âo ù n c ù æp , h ù m l a âm h ö åi P h ê åt Y h ö ìi n a äy , b ê y g i ú â t h i ï åt c h ö ëi h a y s a o ? M a u m a u t r a ã l a åi c h o t a o , m ú ái l a â k h o ãi c h ï ët " . H ù æc P h o n g n g h e n o ái c û ú âi h a ã h a ã m a â t i ï ëc r ù çn g : " M ê ìy l a â à ö ì k h ö ën n a ån ! H ö ìi h ö m n ö íi l û ãa à ö ët c h u âa , n g ö ìi l a âm p h a ác h h o áa g i ö n g , c h u án g l ê y ë c a â s a k h ö n g t h ê ëy , m ê ìy l a âth ù çn g g ò à o á, t a âi l û åc à a án g b a o n h i ï u ? D a ám v a ác g ê åy à ï ën à ê y , m a â à ù åt à i ï ìu n h ò n b ê åy ? " T ö n H a ân h G i a ã n o ái : " M ê ìy l a â t h ù çn g c h a áu b ê ët h i ï ëu , n h e â ö n g n g o a åi m a â q u ï n . Ö n g l a â h o åc t r o â c u ãa À û ú ân g n g û å à ï å t ï n l a â H a ân h G i a ã h o å T ö n , n ï ëu t a n o ái v i ï åc p h e áp t a âi c h ù æc n h a â g a ã b a y h ö ìn m ê ët v ñ a " . H ù æc P h o n g n o ái r ù çn g : " À ê u m ê ìy t h û ã n o ái s û å t ñ c h t a o n g h e ? " T ö n H a ân h G i a ã c û ú âi r ù çn g : " C o n h a äy à û án g c h o v û än g c h ê n m a â n g h e ö n g n o ái " . L i ï ìn à o åc h ï ët à ê ìu d ê y m ö ëi n h ú å, r ö ìi n o ái r ù çn g : " M ê ìy k h ö n g t i n t h ò h o ãi t h û ã t h i ï n h a å, c o i t a o c o á p h a ãi l a â Y ï u t h û á n h û át h a y k h ö n g ? " H ù æc P h o n g n g h e n o ái c û ú âi r ù çn g : " Q u a ã n h û l ú âi n o ái à o á, t h ò m ê ìy l a â B ê åt m a ä ö n " . http://ebooks.vdcmedia.com
 16. NGÖ THÛÂA ÊN 16 T ö n H a ân h G i a ã n g h e k ï u B ê åt M a ä Ö n g i ê ån l ù æm , h u ú t h i ï ët b a ãn g à a án h l i ï ìn . H ù æc P h o n g l ê ëy g i a áo à ú ã n g a n g , à a án h à ê ëu à a ä h ú n v a âi m û ú i h i ï åp , t û â s ú ám m a i à ï ën à û án g b o án g , c h û a b i ï ët h ú n t h u a . H ù æc P h o n g à ú ã t h i ï ët b a ãn g n o ái r ù çn g : " T ö n H a ân h G i a ã ú i ! À ï í t a v ï ì ù n c ú m à a ä, r ö ìi r a à a án h t ú ái c h i ï ìu " . N o ái r ö ìi c h a åy v ï ì n h a â, à o án g c û ãa à ö ån g c h ù åt c û án g , r ö ìi c h o m ú âi b a ån h û äu t ú ái m û ân g h ö åi P h ê åt y . H a ân h G i a ã p h a á c û ãa k h ö n g à û ú åc , t r ú ã v ï ì c h u âa m ö åt n û ú ác . N o ái q u a T ö n H a ân h G i a ã v ï ì t ú ái c h u âa , t h û a c u ân g T a m T a ån g t û å s û å t r û ú ác s a u , c a ác s a äi n g h e n o ái r a m ö ëi m ú ái m û ân g , r ö ìi v ö åi v a ä d o ån c ú m c h a y m a â à a äi . T ö n H a ân h G i a ã ù n c ú m r ö ìi l ï n n u ái n û äa , q u y ï ët v a âo p h a á c û ãa à ù ån g l ê ëy a áo c a â sa, à û ú n g à i n û ãa à a ân g g ù åp m ö åt c o n y ï u n h o ã, c ù åp n a ác h c a ái h ö åp à i g i û äa l ö å n h û b a y . T ö n H a ân h G i a ã à ê åp m ö åt h e âo th õ t x û ú n g t a n n a át , d ú ã h ö åp r a c o i t h û ã, t h ê ëy laá t h i ï åp m ú âi , à ï ì r ù çn g : T ö i laâ H u ân g B i , sai kñ nh t h i ï åp m ú âi K i m T rò h o âa t h û ú ån g t r û ú ác p h o ân g x e m r o ä. C a ãm t ò n h d a åy d ö î, m ï ën à û át y ï u th û ú n g . À ï m h ö ìi h ö m t h ê ëy l û ãa c h a áy lan. M a âk ï íc h ù æc m ê ëy l i n h k h ö n g n a o n u án g . T ö i t ú ái à o á l û ãa t a ân k h o ái n g u án , à ê u t h ú âi m a y à ù ån g a áo c a â s a . T ñn h m ú ãtiï åc h o a , ù n m û ân g v ê åt q u ú ái . X i n ö n g r a án g t ú ái , m ú âi t r û ú ác b a n g a ây . H a ân h G iaã coi r ö ìi c û ú âi n g ê ët r ù çn g : " L a äo g i a â ê ëy c h ï ët à a â à a án g s ö ë, n o á l a â m ö åt luäy ï u t i n h , h e ân c h i s ö ën g l ê u , t ú ái h a i t r ù m b a ãy m û ú i t u ö íi . C h ù æc l a â y ï u tin h t r u y ï ìn p h e áp à õ a t i ï n c h o n o á n ï n t r û ú ân g t h o å n h û v ê ìy , à ï í t a b i ï ën r a h ò n h l a äo ê ëy , v a âo à ö ån g m ú ái x o n g . H o ù åc m a y t h ê ëy a áo c a â s a thò g i û åt c h a åy v ï ì k h o ãi m ù æc c ö n g à a án h à ê åp " . N o ái r ö ìi n i ï åm t h ê ìn c h u á l i ï ìn h o áa S a äi g i a â t ú ái à ö ån g H ù æc p h o n g , à û án g n g o a âi k ï u m ú ã c û ãa . Q u y ã n h o ã v a âo b a áo r ù çn g : " C o á H o âa T h û ú ån g K im T r ò t ú ái ". H ù æc p h o n g n g ê îm n g h ô r ù çn g : " M ò n h m ú ái s a i t r e ã à i m ú âi , l e ã n a âo t ú ái m a u n h û v ê åy ? " C o á k h i T ö n H a ân h G i a ã b i ï íu t h ê ìy à i à o âi a áo à o á c h ù n g ? T r e ã b ê y c ê ët a áo c a â s a , à û ân g à ï í à o á K i m T r ò n g o á t h ê ëy " . http://ebooks.vdcmedia.com
 17. TÊY DU KYÁ 17 T ö n H a ân h G i a ã à ï ën t r û ú ác s ê n , t h ê ëy à a âo l y á t ö ët t û ú i , t r e t o ân g m a át m e ã , k h a ác m a âu n h a â n u ái , g i ö ën g c a ãn h c u n g t i ï n . T r û ú ác c û ãa c a ái à ï ì à ö i l i ï ín r ù çn g : N û ú n g d û åa n o n x a n h , k h ö n g v i ï åc t u åc , T h a ãn h t h ú i à ö ån g t ñ a , t ú å n g û ú âi t i ï n . T ö n H a ân h G i a ã k h e n r ù çn g : " T h ù çn g n a ây y ï u q u a ái m ù åc l o ân g m a â t a án h û a t h a n h t õ n h " . B û ú ác v a âo t r o n g n g o á t h ê ëy , n h û än g l a â r û ân g x o i c ö åt x e ã, x o n g s a án g c û ãa c a o . H ù æc P h o n g r a n g h i n h t i ï ëp n o ái r ù çn g : " T ö ëi h ö m n a y k h ö n g g ù åp m ù åt , l ê ëy l a âm b u ö ìn b û åc q u a á c h û ân g , m ú ái s a i t r e ã à i m ú âi t h ê ìy , m ö ët q u a ù n t i ï åc , k h ö n g d e â t h ê ìy à ï ën s ú ám , t ö i m û ân g r ú ä v ö c u ân g " . T ö n H a ân h G i a ã n o ái : " T ö i m ê ëy b û äa r ê ìy m ù æc v i ï åc , b û äa n a y m ú ái q u a t h ù m , à i n û ãa à û ú ân g g ù åp t r e ã t r a o t h ú , x e m m ú ái r o ä m ú âi q u a h ö åi c a ã, n ï n t ö i à ï ën t r û ú ác x i n c h o c o i a áo p h ê åt r a t h ï í n a âo ? " H ù æc P h o n g m ú âi n g ö ìi , à a äi à ù çn g t r a â n û ú ác . X a ãy t h ê ëy t i ï íu y ï u t u ê ìn n u ái , c h a åy v a âo b a áo r ù çn g : " À a åi V û ú n g ö i ! T h ù çn g n h o ã à i t h ú , b õ H a ân h G i a ã à a án h c h ï ët , c h ù æc n o á g i a ã K i m T r ò h o âa t h û ú ån g , v a âo g i û åt a áo c a â s a " . H ù æc P h o n g n g h e n o ái n ö íi x u n g , g i û åt g i a áo à ê m T ö n H a ân h G i a ã. T ö n H a ân h G i a ã h i ï ån h ò n h t h i ï åt , l ê ëy t h i ï ët b a ãn g à ú ä l i ï ìn , h a i n g û ú âi à a án h t a åi t r û ú ác s ê n , à u ö íi r a n g o a âi c û ãa n g o ã, à a ân h d ö ìn t ú ái c h ê n n u ái , l ê ìn l ê ìn l ï n t ú ái c h ê n m ê y , à a án h à a â s ê åp m ù åt trú âi , c h û a b i ï ët a i t h ù æn g b a åi . H ù æc p h o n g n o ái : " H o å T ö n , k h o a n à a án h à a ä , b û äa n a y t r ú âi t ö ëi , à ï í m a i s e ä à a án h c h o t r o ån n g a ây " . N o ái r ö ìi n ö íi g i o á t r ú ã v ï ì à o án g c û ãa à ö ån g , k h ö n g t h e âm à a án h n û äa . T ö n H a ân h G i a ã h ï ët p h e áp , t u án g p h a ãi v ï ì c h u âa , t h û a c a ác v i ï å c c h o t h ê ìy h a y , b ú ãi t r ú âi t ö ëi n ï n p h a ãi t r ú ã l a åi . T a m T a ån g h o ãi : " N h a â n g û ú i n h ù æm s û ác à a án h l a åi n o á h a y k h ö n g ? " http://ebooks.vdcmedia.com
 18. NGÖ THÛÂA ÊN 18 T ö n H a ân h G i a ã b a åc h r ù çn g : " T ö i k h ö n g h ú n s û ác n o á b a o n h i ï u , n ï n c h ù æc g ê ëp c h û a à ù ån g ! " T a m T a ån g n o ái : " N ï ëu c u â c û a n h û v ê åy , c h û ân g n a âo c h o c o á a áo c a â s a ? " T ö n H a ân h G i a ã t h û a r ù çn g : " T ö i k y â n ö åi n g a ây m a i l a âm s a o c u än g l ê ëy à ù ån g " . C a ác s a äi d o ån c ú m t ö ëi , ù n u ö ën g x o n g r ö ìi , a i n ê ëy à ö ìn g n g h ó n g ú i , T ö n H a ân h G i a ã n ù çm k h ö n g c u åc c û åa , c o á m ö åt m ò n h T a m T a ån g , t h a o t h û ác s a án g à ï m . R a ån g à ö n g H a ân h G i a ã c h ú â d ê åy , k ï u c a ác s a ä i d ù ån r ù çn g : " C a ác n g û ú i h ê ìu h a å t h ê ìy , b ê y g i ú â t a à i n û äa " . T a m T a ån g b û ú ác x u ö ën g g i û ú ân g l ê åp t û ác , k e áo a áo H a ân h G i a ã l a åi h o ãi r ù çn g : " B ê y g i ú â n g û ú i à i à ê u à o á? " T ö n H a ân h G i a ã t h û a r ù çn g : " T ö i t û ú ãn g c h u y ï ån n a ây , t a åi Q u a n Ê m h ï ët t h a ãy , c h u âa b a â t a åi à o á, h û ú ãn g h û ú n g k h o ái c û ãa n g û ú âi t a , à ï í c h o y ï u q u y ã ú ã g ê ìn l a âm à i ï ìu t a ác t ï å, n a y à ï í t ö i q u a N a m H a ãi , m a â h o ãi t h û ã P h ê åt b a â, p h a ãi t ñ n h l a âm s a o l ê ëy a áo c a â s a t r ú ã l a åi " . T a m T a ån g h o ãi : " N g û ú i à i c h û ân g n a âo v ï ì t ú ái ? " T ö n H a ân h G i a ã t h û a r ù çn g : " M a u t h ò v ï ì k õ p b û äa c ú m m a i , t r ï î t h ò à û án g b o án g , l a âm s a o t ö i c u än g l ê ëy a áo à e m v ï ì. T h ö i t h ê ìy b u ö n g c h o t ö i à i " . N o ái r ö ìi b i ï ën m ê ët . T ö n H a ân h G i a ã à ù çn g v ê n t ú ái N a m H a ãi , x e m q u a b i ï ín r ö ån g m ï n h m ö n g , n o n c a o c h ú án c h ú ã, c h ñ n h g i û äa c o á m ê ëy l o a âi c h i m t ö ët , t r ù m t h û á h o a t û ú i , n ö ìn g n û åc m u âi h û ú n g , c h o ái l o âa m a âu s a án g . T ö n H a ân h G i a ã à i t ú ái t r û ú ác t o âa s e n c u ái à ê ìu l a âm l ï î, Q u a n Ê m h o ãi : " N h a â n g û ú i à i c h u y ï ån c h i à ê y ? " http://ebooks.vdcmedia.com
 19. TÊY DU KYÁ 19 H a ân h G i a ã n o ái : " C h u âa b a â ú ã g ê ìn n u ái H ù æc p h o n g , h û ú ãn g k h ö n g b i ï ët b a o n h i ï u h û ú n g k h o ái . B a â c h o c o n g ê ëu n g û åa ú ã g ê ìn m ö åt b ï n c h u âa , ù n c ù æp a áo c a â s a , t ö i à o âi h o a âi k h ö n g t r a ã, n ï n t ö i x i n l ö îi , p h a ãi m ù æn g v ö ën c h o b a â h a y " . Q u a n Ê m n o ái : " C o n k h ó n ê ìy n o ái t r a ái l e ä, t i n h g ê ëu ù n t r ö åm a áo , s a o n g û ú i l a åi à o âi t a , c u än g t a åi c o n k h ó l ú án g a n à e m k h o e v ê åt b a áu , à û áa t i ï íu n h ê n n g o á t h ê ëy , n ï n s a n h s û ån h û v ê ìy . N g û ú i c o ân l a âm q u y ã n ö íi d ö n g à ö ët c h u âa t a c h a áy r u åi . T ö åi n h a ân g û ú i d û ú ân g ê ëy c o ân l ï n l a âm q u y ã v ú ái a i ?" T ö n H a ân h G iaãn g h e q u a b iï ët l ö îi , l i ï ìn q u y â l a åy m a â n o ái r ù çn g : " T h i ï åt b a â n o ái p h a ãi l ù æm , x in tûâb i th a t ö åi c h o t ö i . N g ù åt v ò c o n t i n h k h ö n g c h õ u t r a ã a áo , p h ê ìn t h ê ìy t ö i l a âm n g ù åt , cû á n i ï åm c h u á à õ n h t ê m , b a áo h a åi t ö i n h û ác à ê ìu l o âi h a i c o n m ù æt , x in B ö ìT a át t û â b i h ó x a ä, l a âm ú n t h ê u a áo c a â s a " . Q u a n Ê m n o ái : " T h ö i , t a v õ m ù åt t h ê ìy n g û ú i , r a án à i g i u âm m ö åt c h u y ï ën " . N o ái r ö ìi à ù çn g v ê n x u ö ën g , à i n g a n g n u ái H ù æc p h o n g , T ö n H a ân h G i a ã t h ê ëy à a åo s ô à i d û åa c h ê n n u ái , tay b û n g d ô a l û u l y à û ån g h a i v i ï n t h u ö ëc . T ö n H a ân h G i a ã n h a ãy x u ö ën g l ê ëy t h i ï ët b a ãn g à ê åp à ê ìu . Q u a n Ê m t h ê ët k i n h n o ái r ù çn g : " C o n k h ó y ï u n ê ìy t h i ï åt d û ä q u a á, n o á k h ö n g ù n t r ö åm a áo , c ú á g ò m a â g i ï ët n g û ú âi t a . " T ö n H a ân h G i a ã n o ái : " B a â k h ö n g r o ä t û ú ãn g n o á l a â h i ï ìn , t h i ï åt m ö åt t u åi v ú ái c o n g ê ëu n g û åa , n o á à i q u a ù n t i ï åc à a ám s a n h n h ê åt c o n g ê ëu k i a , v a â m û ân g h ö åi P h ê åt Y , n ï n b û n g t h u ö ëc d ê n g c h o c o n g ê ëu . " N o ái r ö ìi k e áo t h ê ìy À a åo s ô c h ú â d ê åy , c o i r a l a â c h o á s o ái l ö n g x a n h , r ö ìi x e m à a áy d ô a l û u l y , c h a åm b ö ën c h û ä L ù n g h û t û ä c h ï ë . N g h ô a l a â t h u ö ëc c u ãa t h ê ìy L ù n g H û l a âm r a . T ö n H a ân h G i a ã n g o á t h ê ëy c û ú âi r ù çn g : " M a y l ù æm m a y l ù æm , t ö i m u ö ën l a âm m ö åt k ï ë k h ö n g b i ï ët b a â c o á c h õ u c u ân g c h ù n g ? " http://ebooks.vdcmedia.com
 20. NGÖ THÛÂA ÊN 20 Q u a n Ê m r ù çn g : " N g û ú i n o ái t a n g h e t h û ã. " T ö n H a ân h G i a ã n o ái : " C û áth e o c h û ä ú ã d û ú ái à ñ t d ô a , t h ò l a äo n ê ìy t ï n t h i ï åt L ù n g H û . N ï ëu b a ân g h e k ï ëtö i, th ò p h a ãi h o áa l a âm À a åo s ô , à ï í t ö i n u ö ët h a i v i ï n th u ö ëc , r ö ìi t h ê u h ò n h h o áa l a åi m ö åt h u ú ân . B aâb û n g v a âo à ö ån g t û ác t h ò m a â g a åt c o n g ê ëu u ö ën g , m i ï în t ö i v ö b u ån g n o á, n o á l a âm s a o c u än g t r a ã a áo c a â s a , b ù çn g c h ù èn g à û a ra, t öi s e ä r u át g ê n n u ö ët r u ö åt . " Q u a n Ê m n g h e n o ái n û åc c û ú âi m a â g ê åt à ê ìu , l i ï ìn h o áa p h e áp t h ê ìn t h ö n g b i ï ën l a âm À a åo s ô . H ò n h d u n g n h û t a åt , c ö ët c a ác h k h ö n g s a i . T ö n H a ân h G i a ã c û ú âi h a ã h a ã m a â h o ãi r ù çn g : " K h ö n g b i ï ët p h ê åt y ï u h a y l a â y ï u p h ê åt . " Q u a n Ê m c û ú âi r ù çn g : " Y ï u p h ê åt h ò n h d u n g c u än g v ê åy , d û ä l a ân h t ê m à õa k h a ác n h a u . P h ê åt l a âm d û ä c u än g n h û y ï u , y ï u à i t u c u än g t h a ân h p h ê åt . " T ö n H a ân h G iaãn g h e n o ái t r ñ h o áa m ú ã m a n g , l i ï ìn l a âm p h e áp d u ân g m ò n h , h o áa l a âm h u ú ân t h u ö ëc . Q u a n Ê m b û n g d ô a t h u ö ëc à ï ën c û ãa à ö ån g H ù æc p h o n g , t h ê ëy k i ï ín g v ê åt t ö ët t û ú i, b ö n g h o a r û åc r ú ä, l i ï ìn k h e n t h ê ìm r ù çn g : " C o n t i n h ú ã n u ái n ê ìy , c o i g i ö ën g n g û ú âi t u n i ï åm ." T i ï íu y ï u n g o á t h ê ëy , v a âo b a áo v ú ái H ù æc P h o n g r ù çn g : " C o á ö n g t i ï n L ù n g H û à i t ú ái . " H ù æc P h o n g r a r û ú ác v a âo , Q u a n Ê m v ö n g ö ìi x u ö ën g , H ù æc P h o n g n o ái : " T i ï n ö n g t û ú ãn g t ò n h m a â à ï ën , t ö i v i n h b i ï ët d û ú ân g n a âo ! " Q u a n Ê m n o ái : " N a y à a ä g ù åp n g a y s i n h n h ê åt , t ö i x i n d ê n g t h u ö ëc k i m à ú n . " L i ï ìn à û án g d ê åy à û a d ô a t h u ö ëc m a â c h u ác r ù çn g : " X i n u ö ën g h u ú ân t h u ö ëc n ê ìy s ö ën g l ê u n g a ân t u ö íi . " http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2