Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tây Du Ký - tập 3

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:165

552
lượt xem
105
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tây du ký - tập 3', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tây Du Ký - tập 3

 1. TÊY DU KYÁ 1 MUÅC LUÅC Chûúng 32 ....................................................................................3 Nuái Bònh àaãnh, Cöng taâo baáo tin, Àöång liïn hoa, Baát Giúái mang hoåa............................................................................................3 Chûúng 33 ................................................................................. 10 Ngên Giaác di sún àeâ Àaåi Thaánh, Ngöå Khöng duång kïë àöíi höì lö....................................................................................................... 10 Chûúng 34 ................................................................................. 20 Chuáa yïu gioãi dùæn giûåt kim thùçng, Àaåi Thaánh phónh phúâ thêu bûãu böëi.................................................................................... 20 Chûúng 35 ................................................................................. 28 Chuáa àöång bõ thêu vïì vúái chuã, Ngöå Khöng àùång baáu traã cho tiïn................................................................................................... 28 Chûúng 36 ................................................................................. 33 Vaâo chuâa baáu, Ngöå Khöng doåa saäi, Nguå am thanh, Tam Taång xem trùng.............................................................................. 33 Chûúng 37 ................................................................................. 40 Quyã vûúng cêìu cûáu vúái Àûúâng Tùng, Haânh Giaã maách tin cho Thaái Tûã. .................................................................................... 40 Chûúng 38 ................................................................................. 49 Àöng Cung hoãi meå, hay taâ chaánh, Baát Giúái coãng thêy, biïët giaã chún........................................................................................... 49 Chûúng 39 ................................................................................. 58 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. TÊY DU KYÁ 2 Möåt höåt thuöëc linh trúâi àaä nêëy, Ba nùm chuáa cuä maång coân daâi. ................................................................................................... 58 Chûúng 40 ................................................................................. 66 Höìng Haâi lêåp kïë bùæt àûúâng tùng, Haânh Giaã duâng mûu trûâ yïu quaái........................................................................................... 66 Chûúng 41 ................................................................................. 75 Ngöå Khöng mùæc lûãa thiïu, Baát Giúái bõ yïu bùæt. ................ 75 Àaåi Thaánh ên cêìn cêìu Phêåt mêîu, Quan Êm nhún àûác troái Höìng Haâi......................................................................................... 83 Yïu quaái Hùæc haâ mûu bùæt saãi, Àöång cung Têy haãi túái thêu cuâ...................................................................................................... 93 Àûúâng Tùng nghe tiïëng kinh höìn, Haânh Giaã àêåp xe cûáu saäi................................................................................................... 102 Chûúng 45 ............................................................................... 113 Miïîu Tam Thanh, Àaåi Thaánh àïí danh, Nûúác Xa Tri, Ngöå Khöng àêëu pheáp. .......................................................................... 113 Chûúng 46 ............................................................................... 123 Àaåo sô cêåy taâi khi àaåo Phêåt, Ngöå Khöng àêëp pheáp haåi loaâi taâ. ................................................................................................... 123 Chûúng 47 ............................................................................... 136 Söng Thöng thiïn, thêìy troâ bõ caãn, Miïîu Linh caãm, yïu quaái troác vi. ................................................................................... 136 CHÛÚNG 48 ....................................................................... 146 Yïu quaái hoáa tuyïët buãa khùæp söng, Àûúâng Tùng cûúäi ngûåa ài trïn gia...................................................................................... 146 Tam taång bõ giam trong thuãy thaåch Quan Êm thûúng àïën bùæt Kim ngû .................................................................................. 156 http://ebooks.vdcmedia.com
 3. TÊY DU KYÁ 3 CHÛÚNG 32 Nuái Bònh àaãnh, Cöng taâo baáo tin, Àöång liïn hoa, Baát Giúái mang hoåa. Noái vïì böën thêìy troâ ài khoãi nûúác Bûãu Tûúång, gùåp tiïët muâa Xuên. Ài heân lêu gùåp möåt hoân nuái. Tam Taång noái rùçng: "Hoân nuái àoán àûúâng, phaãi coi chûâng cho kyä lûúäng!" Tön Haânh Giaã thûa rùçng: "Xin thêìy nhúá Têm kin cuãa thêìy Ö Saâo coá noái rùçng: Hïî trong loâng khöng nghi ngaåi thò khoãi sûå súå lo. Miïîn laâ: Rûãa saåch buåi ngoaâi tai, trûâ àùång lûãa trong buång, thò viïåc chi àïìu coá töi lo". Tam Taång nghe noái, liïìn dûâng ngûåa maâ kïå böën cêu rùçng: Nùm xûa vêng chó khoãi Trûúâng An, Tröng àïën Têy Phûúng laåy Phêåt vaâng, Tûâng traãi nûúác non daây hoaån naån, Bao giúâ xong viïåc àùång thanh nhaân! Tön Haânh Giaã cûúâi rùçng: "Thêìy muöën thónh kinh vïì nûúác maâ hûúãng phûúác thanh nhaân thò cuäng khöng khoá chi àoá. Miïîn laâ bïìn chñ, khöng bao lêu cuäng àùång phó nguyïìn". Tam Taång an loâng, giuåc ngûåa ài túái. Song àûúâng ài gay gùæt, neão bûúác gêåp ghïình. Xaãy gùåp öng tiïìu noái rùçng: "Xin thêìy khoan ài, àïí töi noái möåt chuyïån! Búãi nuái nêìy coá yïu quaái, hay àoán àûúâng ùn thõt ngûúâi ta" Tam Taång haäi kinh noái rùçng: "Àöì àïå coá nghe öng tiïìu maách baão hay khöng? Ai ài laåi maâ hoãi thùm cho roä raâng". http://ebooks.vdcmedia.com
 4. TÊY DU KYÁ 4 Noái röìi lïn nuái, öng tiïìu hoãi rùçng: "Chùèng hay mêëy thêìy ài chuyïån chi, maâ àïën chöî hiïîm àõa?" Tön Haânh Giaã noái: "Anh öi! Chuáng töi úã Àöng Àöå qua Têy Phûúng maâ thónh kinh. Nhúâ ún anh noái giuâm, nïn hoãi thùm cho roä. Chùèng hay yïu quaái êëy laâm löång àaä mêëy nùm. Xin noái cho roä raâng, àùång töi khiïën Thöí Àõa sún thêìn bùæt noá". Öng tiïìu cûúâi ngêët noái rùçng: "Thïë thêìy cuäng coá hoåc pheáp trûâ taâ chuát àónh, chúá chûa gùåp yïu dûä nhû vêìy. Àïí töi noái cho maâ nghe. Àêy laâ nuái Bònh àaãnh, àöång Liïn hoa coá cùåp yïu. Chuáng noá veã hònh Àûúâng Tùng quyïët bùæt cho àùång maâ ùn thõt. Nïëu úã àêu thò hoåa may ài àùång, chúá phaåm chûä Àûúâng thò phaãi lui vïì". Tön Haânh Giaã noái: "Thêìy troâ töi thiïåt úã Àaåi Àûúâng". Öng tiïìu àaáp rùçng: "Noái vêåy thò noá quyïët ùn thõt mêëy thêìy àoá! Yïu quaái coá nùm moán bûãu böëi. Dêìu ai coá taâi pheáp bûåc naâo, baão höå Àûúâng Tùng qua nuái nêìy cuäng phaãi choáng maây choáng mùåt!" Tön Haânh Giaã hoãi: "Ûúác chûâng choáng mùåt mêëy lêìn?" Öng tiïìu noái: "Súå túái ba böën bêån!" Tön Haânh Giaã noái: "Khöng hïì gò maâ súå. Chuáng töi möîi nùm choáng mùåt túái baãy taám lêìn. Ba böën bêån thò dïî chõu lùæm!" Öng tiïìu noái: "Saäi àiïn khöng biïët súå chïët!" Tön Haânh Giaã troã xuöëng nuái thûa rùçng: "Thêìy öi! Khöng phaãi àaåi sûå. Búãi ngûúâi êëy nhaát lùæm, coá ba con yïu vùåt maâ kinh höìn. Thêìy cûá viïåc maâ ài, bïì naâo coá töi baão höå". TamTaång cuäng y lúâi. Tön Haânh Giaã ngoá lïn khöng thêëy öng Tiïìu, lêëy laâm laå, trúån mùæt maâ xem, thêëy Cöng Taâo àùçng vên bay trûúác. Tön Haânh Giaã nhaãy theo mùæng rùçng: "Sao ngûúi khögn noái thiïåt, laåi giaã daång maâ gaåt ta? ' Cöng Taâo àaáp lïî thûa rùçng: "Xin àaåi thaánh miïîn chêëp. Búãi yïu quaái thêìn thöng quaãng àaåi, biïën hoáa vö cuâng. Xin phaãi raáng sûác hïët loâng, thò baão höå Àûúâng Tùng múái àùång, Nïëu dïî ngûúi hú hoãng, chùæc ài khöng túái Têy Phûúng". Tön Haânh Giaã vaâ ài vaâ nghô rùçng: "Nïëu ta thuêåt chuyïån nêìy, chùæc thêìy súå lùæm. Bùçng noái giêëu röìi sú sêíy bõ yïu bùæt, ta cuäng mêët cöng. Chi bùçng nhûúâng cho Baát Giúái àaánh thûã àêìu tay, nhû qua http://ebooks.vdcmedia.com
 5. TÊY DU KYÁ 5 àùång cuäng àaánh cöng thûá nhêët. Dêìu coá bõ noá bùæt, mònh seä lo kïë cûáu ra. Maâ thêìy hay binh vûåc lùæm. Ta phaãi laâm thïë raâng buöåc nhû vêìy..." Nghô röìi liïìn duåi con mùæt laâm böå khoác ài vïì. Khi êëy Baát Giúái thêëy Tön Haânh Giaã nhû vêåy, liïìn baão Sa Tùng àïí gaánh xuöëng maâ noái rùçng: "Chuáng ta tñn phaá huân, maâ vïì cho súám". Tam Taång quúã rùçng: "Thùçng khöën naån dûä he! Àûúng ài àûúâng sao laåi noái baá laáp vêåy?" Baát Giúái àaáp rùçng: "Thêìy tûúãng töi noái bêåy hay sao? Rêët àöíi Tön Haânh Giaã laâ tay luác laáo, lïn trúâi xuöëng àêët nhû chúi. Nay coân thêët kinh maâ khoác. Chùæc yïu tinh dûä túån mûúâi phêìn, sûác ba thêìy troâ yïëu àuöëi nhû vêìy, ài laâm sao àùång". Tam Taång quúã rùçng: "Ngûúi àûâng noái nhiïìu chuyïån. Àïí ta hoãi thûã coi thïë naâo". Noái röìi hoãi rùçng: "Ngöå Khöng, ngûúi laâm böå khoác maâ nhaát ta phaãi chùng?" Tön Haânh giaã thûa rùçng: "Thêìy öi! Ngûúâi baáo tin khi naãy khöng phaãi öng Tiïìu, thiïåt thêìn Cöng Taâo biïën hoáa. Ngûúâi noái yïu àöång nêìy dûä lùæm, coá nhiïìu bûãu böëi thêìn thöng. Chùæc laâ ài khöng àùång. Nïn töi rêìu quaá, xin úã àêy thuäng thùèng tñnh lêìn". Tam Taång tuy laâ súå haäi, nhûng cuäng noái gûúång rùçng: "Ài àaä nûãa àûúâng leä naâo thöëi chñ?" Tön Haânh Giaã thûa rùçng: "Töi cuäng hïët loâng baão höå, ngùåt möåt mònh àaánh chùèng laåi àöng. Cuäng nhû lûãa chaáy caã nhaâ, möåt gaáo nûúác tûúái sao cho tùæt". Tam Taång noái: "Möåt mòn ngûúi cûå khöng laåi, thò coá Sa Tùng Baát Giúái phuå theo, mùåc yá ngûúi sai khiïën. Miïín baão höå qua cho khoãi àöång, sau cuäng thaânh chaánh quaã vúái nhau". Tön Haânh Giaã lau nûúác mùæt thûa rùçng: "Nïëu Baát giúái chõu hai chuyïån nêìy, thò ài qua múái àùång, bùçng khöng thò hïët kïí thónh kinh". Baát Giúái noái: "Sû huynh khöng ài, thò tñnh phaá huân cho raãnh. Xin àûâng trao gaánh cho töi. Maâ anh sai hai chuyïån chi àoá?" http://ebooks.vdcmedia.com
 6. TÊY DU KYÁ 6 Tön Haânh Giaã noái: "Möåt laâ baão höå thêìy, hai laâ ài doå àûúâng nuái. Ngûúi muöën bùæt phêìn naâo?" Baát Giúái hoãi: "Hai chuyïån êëy laâm sao? Anh phaãi noái cho raânh reã, àùång töi liïåu sûác maâ laänh phêìn". Tön Haânh Giaã noái: "Baão höå thêìy thò phaãi úã möåt bïn. Dêìu thêìy ài àaåi tiïíu cuäng phaãi theo ngöìi giûä khñt rõt, keão yïu tinh thûâa cú bùæt leán. Coân thêìy ài àûúâng thò theo möåt bïn lûng ngûåa, coi chûâng maâ àúä, thêìy biïíu ài xin cúm, cuäng phaãi ài lêåp tûác. Nïëu àïí thêìy àoái khaát thò phaãi àoân. Yïu bùæt thêìy thúâi ta àaánh ngûúi chïët". Baát Giúái noái: "Khoá lùæm, khoá lùæm! Töi chõu ài doå àûúâng maâ thöi". Tön Haânh Giaã noái: "Coân ài doå àûúâng thò phaãi thaám thñnh cho roä: Nuái gò, àöång gò. Yïu tinh bao nhiïu. Vaâ doå àûúâng naâo dïî ài, trúã vïì baáo laåi". Baát Giúái noái: "Àûúåc, àûúåc, töi chõu ài doå àûúâng". Noái röìi xùn quêìn aáo, vaác caâo coã ra ài. Khi Baát Giúái ài röìi, Tön Haânh Giaã nûåc cûúâi suåc suåc; Tam Taång mùæng rùçng: "Con khó nêëy àoåc quaá khöng biïët thûúng em, gaåt noá ài àûúâng cho yïu ùn, laåi coân cûúâi hó haã!" Tön Haânh Giaã thûa rùçng: "Töi khöng phaãi cûúâi nhû vêåy. Cûúâi laâ cûúâi Baát Giúái khöng phaãi ài doå àûúâng, chùæc laâ kiïëm chöî maâ nguã möåt höìi röìi vïì àùåt àiïìu noái laáo". Tam Taång noái: "Vò cúá naâo maâ ngûúi biïët thïë êëy?" Tön Haânh Giaã thûa rùçng: "Töi àaä biïët taánh Baát Giúái! Nïëu khöng tin àïí töi theo thûã maâ coi chûâng". Noái röìi biïën ra con ve, bay theo àêåu sau caånh tai Baát Giúái. Noái vïì Baát Giúái ra ài xùng xaái, àùång baãy taám dùåm àûúâng day mùåt laåi chó Tam Taång maâ mùæng rùçng: "Laäo thêìy caã yïëu xiïåu, ai noái cuäng nghe. Coân hoâa thûúång àen thui dûúäng thêy cho mêåp. Bêåt Maä Ön laâ con khó öëm, muöën úã khöng cho khoãe vúái nhau. Sai Laäo Trû ài doå àûúâng, àùång thónh kinh cho thaânh chaánh quaã. Biïët coá yïu dûä khöng daám ài trûúác, laåi biïíu ta naåp mònh! Ta laåi daåi gò maâ ài túái àöång. Kiïëm chöî nhuã chúi cho maän giêëc, röìi vïì noái bûúáng cuäng xong". http://ebooks.vdcmedia.com
 7. TÊY DU KYÁ 7 Noái röìi thêëy dûúái keåt nuái, coá möåt àaám coã hoâe. Liïìn nùçm ngay uöën mònh möåt caái maâ noái rùçng: "Sûúáng biïët dûúâng naâo! Dêìu cho Bêåt Maä Ön, cuäng khöng àûúåc thaãnh thúi nùçm nguã nhû vêìy". Khi êëy Tön Haânh Giaã chõu khöng àûúåc, liïìn bay ra ngoaâi biïën thaânh con chim goä kiïën. Àúåi Baát Giúái thiu thóu, nheâ moã möí möåt caái röìi bay liïìn, Baát Giúái kinh haäi, chöíi dêåy la lúán rùçng: "Coá yïu noá chuåp nhùçm caáo moã! Cha chaã laâ àau!" Noái röìi rúâ moã maáu chaãy roâng rong. Vûâa chuâi vûâa ngoá daáo daác, thêëy con chim goä kiïën lúán quaá, àûúng bay trïn khöng. Baát Giúái nöíi giêån mùæng rùçng: "Ön maâ vêåt Bêåt Maä Ön cho raãnh. Àaä sai ài thò thöi, laåi coân hiïån hònh theo maâ cùæn ta nûäa. Coi ta chùèng ra con ngûúâi, thõ nhû cêy muåc múái hoáa chim goä kiïën, maâ möí moã ta! Thïë laâ hïët kiïën röìi àoá! Thöi, ta àuát moã vö buång, che mùæt maâ nùçm. Coi phaá laâm sao cho àùång". Noái röìi nùçm nguã ngaáy pho pho. Khi êëy chim goä kiïën bay xuöëng möí tai; Baát Giúái giûåt mònh chúâ dêåy lêìm bêìm noái rùçng: "Thïë àaám coã nêìy laâ caái öí cuãa Bêåt Maä Ön, nïn noá súå ta chiïëm cûá! Thöi, khöng theâm nguã nûäa, traã öí cho mi". Noái röìi xaách Àinh ba ài nûäa. Coân Tön Haânh Giaã nûåc cûúâi nön ruöåt. Hoáa con ve bay theo nhû trûúác, àêu trïn caånh tai Baát Giúái maâ nghe. Khi êëy Baát Giúái ài möåt höìi chûâng böën nùm dùåm, thêëy möåt baân thaåch vuöng vûác, mûâng rúä baái lia. Tön Haânh Giaã cûúâi thêìm, àïí coi laâm caách gò cho biïët. Baát Giúái noái: "Mònh cûá lêëy chûä thaåch baân laâm tïn àöång. Vïì thûa laåi vúái thêìy: Phaãi têåp trûúác cho nhuêìn, keão noái ngêåp ngûâng chuáng biïët. Giaã àoâ cuåc àaá laâ thêìy, mònh vïì baái nhû vêìy maâ thûa rùçng: "Baåch vúái thêìy! Coá yïu quaái úã nuái Thaåch Àêìu, àöång Thaåch Àêìu, ba cùn röång raäi, ngoaâi cûãa sùæt coá àoáng àinh. Ûúác chûâng coá hoãi bao nhiïu àinh? Thò Laäo Trû noái: "Lêåt àêåt quaá nïn khöng àïëm cho kyä". Sùæp àùåt xong xaã röìi trúã vïì. Coân Tön Haânh Giaã bay vïì trûúác, hiïån hònh thûa tûå sûå vúái thêìy. Giêy lêu Baát Giúái ài gêìn túái, miïång lêåp lêìm thêìm. Tön Haânh Giaã heát lúán rùçng: "Vaái giöëng gò àoá?" http://ebooks.vdcmedia.com
 8. TÊY DU KYÁ 8 Baát Giúái giûåt mònh noái: "Baåc aác dûä quaá! Ài túái maâ khöng hay". Tam Taång hoãi rùçng: "Coá yïu quaái hay khöng?" Baát Giúái thûa rùçng: "Coá yïu quaái rêët nhiïìu kïí khöng hïët". Tam Taång noái: "Sao ngûúi vïì àùång?" Baát Giúái noái: "Chuáng noá kïu töi bùçng Trû Töí, àûáa thò kïu bùçng öng ngoaåi. Doån tröi nûúác àöì chay maâ àaäi töi. Röìi gioáng tröëng keáo cúâ maâ àûa töi trúã laåi". Tön Haânh Giaã noái rùçng: "Coá khi ngûúi nguã chiïm bao thêëy nhû vêåy, nïn thuêåt chuyïån laåi phaãi chùng?" Baát Giúái kinh haäi hoãi rùçng: "Sao anh biïët töi nguã?" Tön Haânh Giaã xaách tai hoãi rùçng: "Nuái gò?" Baát Giúái noái: "Nuái Thaåch Àêìu". Tön Haânh Giaã hoãi: "Àöång gò?" Baát Giúái thûa rùçng: "Àöång Thaåch Àêìu". Tön Haânh Giaã noái: "Thöi àûâng noái nûäa àïí ta noái thïë khuác sau cho: Àöång Thaåch Àêìu ba cùn röång raäi, ngoaâi cûãa sùæt coá àoáng àinh, ûúác chûâng coá hoãi bao nhiïu àinh, thò Laäo Trû noái: "Lêåt àêåt quaá nïn khöng kõp àïëm cho kyä. Vïì noái gaåt Bêåt Maä Ön nhû vêåt thò xong. Phaãi nhû vêåy hay khöng?" Baát Giúái thêët kinh quò xuöëng. Tön Haânh Giaã noái rùçng: "Ngûúi quò vúái cuåc àaá chúá quò vúái ta laâm chi?" Baát Giúái thûa rùçng: "Anh coá theo töi sao maâ biïët?" Tön Haânh Giaã mùæng rùçng: "Mi laâ loaâi ùn heâm ùn caám. Tñnh chuyïån nhû vêåy, maâ daám ài ùn chúi. Nïëu khöng coá chim goä kiïën möí moã, möí tai ngûúi thò ngûúi coân nguã núi àaám coã tña. Àïën thûác dêåy röìi coân kiïëm chuyïån noái laáo, khöng chõu ài doå àûúâng. Cuái xuöëng àêy ta àaánh vai cêy thiïët baãng". Baát Giúái thêët sùæc noái rùçng: "Nïëu anh àaánh bùçng cêy gêåy tang ùæt laâ töi phaãi chïët!" Tön Haânh Giaã noái: "Nïëu súå phaãi àoân thò àûâng noái laáo". Baát Giúái noái: "Lúä möåt lêìn, sau töi khöng daám nhû vêåy nûäa". http://ebooks.vdcmedia.com
 9. TÊY DU KYÁ 9 Tön Haânh Giaã noái: "Ngûúi lúä möåt lêìn thûá nhêët ta àaánh ba cêy". Baát Giúái thêët kinh noái rùçng: "Nûãa cêy chõu cuäng khöng nöíi". Tön Haânh Giaã quyïët àaánh khöng tha. Khi êëy Baát Giúái thêët kinh, nñu thêìy xin cûáu. Tam Taång noái: "Trûúác khi ngûúi múái ài, Ngöå Khöng noái ngûúi chùæc ài nguã cho àaä theâm röìi vïì kiïëm chuyïån noái laáo. Ta cuäng khöng tin. Teá ra nay thiïåt quaã nhû vêåy. Àaánh àaâ àaáng töåi ta khöng leä múã miïång maâ xin tha. Song luác nêìy àûúng duâng ngûúi maâ àaánh yïu quaái. Ta biïíu Ngöå Khöng tha ngûúi möåt phen, qua khoãi nuái röìi seä àaánh". Tön Haânh Giaã noái: "Thêìy xin töi khöng daám caäi, song ngûúi phaãi ài doå àûúâng cho roä raâng. Nïëu noái döëi möåt lêìn nûäa thò ta àaánh chïët". Baát Giúái chúâ dêåy vaác àinh ba ài riïët möåt höìi. Bêy giúâ Baát Giúái höì nghi súå Haânh Giaã biïën hoáa theo nûäa. Ài baãy taám dùåm thêëy coåp trong nuái nhaãy ra, Baát Giúái cuäng súå giú àinh ba maâ noái rùçng: "Sû huynh àûâng rònh vö ñch töi khöng daám noái laáo nûäa àêu". Coåp nhaãy ngang gaäy nhaánh cêy khö rúát nhùçm àêìu Baát Giúái. Baát Giúái dêåm chên àêëm ngûåc traách rùçng: "Anh tïå thò thöi! Töi thiïåt tònh khöng noái laáo nûäa, sao anh coân hoáa nhaánh cêy maâ àaánh töi!" Ài àûúåc nûãa dùåm thêëy con Khoan cöí àûúng kïu, Baát Giúái cûúâi rùçng: "Anh khöng biïët mùæc cúä. Töi thiïåt tònh khöng noái laáo nûäa, maâ anh coân biïën laâm Khoan cöí ài doâm haânh". Chuyïën nêìy Tön Haânh Giaã khöng theo maâ Baát Giúái gùåp giöëng gò cuäng nghi laâ Haânh Giaã. http://ebooks.vdcmedia.com
 10. TÊY DU KYÁ 10 CHÛÚNG 33 Ngên Giaác di sún àeâ Àaåi Thaánh, Ngöå Khöng duång kïë àöíi höì lö. Noái vïì nuái Bònh Àaãnh, àöång Liïn Hoa, coá hai con chuáa yïu laâ: Kim Giaác àaåi vûúng vaâ Ngên Giaác àaåi vûúng. Kim Giaác àaåi vûúng hoãi em rùçng: "Chuáng ta vùæng ài tuêìn nuái àaä bao lêu?" Ngên Giaác thûa rùçng: "Hún nûãa thaáng röìi". Kim Giaác noái: "Vêåy thò bûäa nay hiïìn àïå ài tuêìn nuái vúái ta. Búãi ta coá nghe Àûúâng ngûå àïå vêng lïånh Thiïn tûã, qua Têy Phûúng thónh kinh. Àûúâng Tùng coá ba ngûúâi hoåc troâ ài theo laâ Tön Haânh Giaã, Trû Baát Giúái vaâ Sa hoâa thûúång. Laåi thïm con ngûåa mêåp lùæm, vêåy hiïìn àïå chõu khoá, ài bùæt chuáng noá maâ laâm tiïåc chúi". Ngên Giaác thûa rùçng: "Anh muöën ùn thõt ngûúâi, thò töi kiïëm keã khaác. Coân luä Hoâa Thûúång êëy, àïí noá ài thónh kinh". Kim Giaác noái: "Búãi hiïìn àïå khöng roä, chúá ta coá nghe àöìn trong luác mònh múái giaáng haå, coá nghe ngûúâi noái rùçng: Àûúâng Tam taång laâ Kim Thiïìn trûúãng laäo àêìu thai. Nguyïn trûúác öng Kim Thiïìn tu haânh mûúâi kiïëp, khöng coá vúå con. Àïën nay àêìu thai laâm Tam Taång cuäng tu haânh tûâ beá àïën lúán, nïn tinh thêìn sung tuác, nïëu ùn möåt miïëng thõt Tam Taång thò àùång trûúâng sanh". Ngên Giaác thûa rùçng: "Nïëu ùn möåt miïëng thõt êëy maâ söëng àúâi, thò chuáng ta tu luyïån laâm chi cho nhoåc. Töi xin ài bùæt tûác thò". http://ebooks.vdcmedia.com
 11. TÊY DU KYÁ 11 Kim Giaác noái: "Hiïìn àïå àûâng noáng naãy! Nïëu bùæt khöng nhùçm Tam Taång thò coá ñch chi. Ta coá veä möåt bûác hoåa àöì àuã böën thêìy troâ, àïí tïn hoå toã roä, em nhòn coá phaãi haäy bùæt múái khoãi lêìm". Noái röìi àûa bûác tûúång. Ngên Giaác laänh hoåa àöì, hoãi tïn hoå àuã röìi, dêîn ba mûúi tiïíu yïu ài tuêìn nuái. Khi êëy Baát Giúái àûúng ài gùåp bêìy tiïíu yïu àoán laåi hoãi rùçng: "Mi laâ ai, ài àêu àoá?" Baát Giúái ngoá thêëy kinh haäi nghô rùçng: "Nïëu mònh noái ài thónh kinh chùæc noá keáo cöí. Chi bùçng noái keã böå haânh". Nghô röìi àaáp rùçng: "Ta laâ keã ài àûúâng can chi maâ hoãi". Tiïíu yïu trúã laåi thûa rùçng: "Ngûúâi êëy laâ keã ài àûúâng". Ngên Giaác noái: "Hoâa Thûúång êëy ta coi giöëng hònh Trû Baát Giúái trong hoåa àöì". Noái röìi truyïìn tiïíu yïu lêëy giaáo, maáng bûác tûúång àûa lïn. Ngên Giaác chó hònh trong hoåa àöì maâ noái rùçng: "Ngûúâi cúäi ngûåa kim laâ Tam Taång. Caái mùåt nhiïìu löng laâ Tön Haânh Giaã..." Khi êëy Baát Giúái nghe noái vaái rùçng: "Ûng ai khöng coá veä àêìu heo, töi laâm chay hai mûúi ngoå". Xaãy nghe Ngên Giaác noái: "Coân saäi mùåt àen laâ Sa hoâa thûúång. Moã daâi tai lúán laâ Trû Baát Giúái". Baát Giúái hoaãng höìn, àuát moã vaâo trong aáo, xïëp tai ra àùçng sau, Tiïíu yïu nghe rùçng: "Hoâa Thûúång kia ngûúác mùåt lïn coi thûã". Baát Giúái cuái mùåt noái rùçng: "Àau buång quaá, cêët àêìu khöng nöíi!" Ngên Giaác noái: "Chuáng bêy lêëy moác keáo moã noá ra". Baát Giúái súå àau, biïët bïì naâo giêëu cuäng khöng àùång, tuáng phaãi àûa moã cho noá coi. Ngên Giaác thêëy quaã Baát Giúái liïìn xaách siïu àao laåi vúát liïìn. Baát Giúái àûa àinh ba ra àúä. Àaánh hai mûúi hiïåp cêìm àöìng, Ngên Giaác kïu tiïíu yïu àaánh tiïëp; Baát Giúái nhùæm thïë phaãi thua, quay àêìu boã chaåy. Ruãi vêëp dêy mêy liïìn teá, bõ tiïíu yïu àeâ xuöëng, troái laåi khiïng vïì. Noái qua Kim Giaác úã trong àöång tröng tin. Xaãy thêëy Ngên Giaác chaåy vïì cûúâi noái rùçng: "Töi bùæt àùång möåt ngûúâi, treã khiïng vïì àoá". http://ebooks.vdcmedia.com
 12. TÊY DU KYÁ 12 Kim Giaác noái: "Hiïìn àïå bùæt lêìm röìi. Hoâa Thûúång nêìy vö duång lùæm". Baát Giúái nghe noái, thûa rùçng: "Àaåi vûúng öi! Hoâa Thûúång vö duång bùæt laâm chi, thaã noá ài cho raãnh". Ngên Giaác noái: "Àaåi ca àûâng tha noá. Tuy laâ vö duång, chúá cuäng möåt phe vúái Àûúâng Tùng, êëy laâ Trû Baát Giúái. Haäy ngêm nûúác dûúái ao vaâi ngaây, xeã thõt muöëi àïí daânh uöëng rûúåu". Baát Giúái nghe noái chùæt lûúäi than rùçng: "Mònh thúâi vêån xui quaá, múái gùåp yïu laâm mùæm nhû vêìy! Chùæc laâ thaânh heo muöëi!" Tiïíu yïu khiïn Baát Giúái àem liïång xuöëng ao. Noái vïì Tam Taång noáng tai maáy mùæt, höìi höåp khöng yïn, kïu Ngöå Khöng maâ hoãi rùçng: "Ngöå Nùng ài doå àûúâng àaä lêu, sao khöng thêëy trúã laåi?" Tön Haânh Giaã thûa rùçng: "Vêåy xin thêìy lïn ngûåa ài vúái chuáng töi, coi thûã thïë naâo cho biïët". Tam Taång cuäng y lúâi. Khi êëy Kim Giaác noái: "Hiïìn àïå àaä bùæt àùång Baát Giúái, chùæc Tam Taång cuäng theo sau. Mau àoán àûúâng keão sêíy". Ngên Giaác vêng lïånh, dêîn nùm mûúi tiïíu yïu ài tuêìn. Xaãy thêëy trïn trúâi hiïån mêy laânh, haâo quang nhêëp nhaáng. Ngên Giaác noái: "Tam Taång ài gêìn túái thêëy khöng?" Tiïíu yïu àöìng thûa rùçng: "Chuáng töi khöng thêëy chi hïët. Búãi Tam Taång cöët laâ Kim Thiïìn trûúãng laäo, nïn haâo quang chiïëu nhêëp nhaáng ngay àêìu, tiïíu yïu coi chûa thêëy ngûúâi vò khuêët cêy, coân Ngên Giaác nhùæm lïn cêy maâ biïët. Khi êëy Tam Taång ài khoãi rûâng cêy, Ngên Giaác chó maâ noái vúái tiïíu yïu rùçng: "Ngûúâi trïn ngûåa àoá, khöng phaãi Tam Taång hay sao?" Tam Taång bùæt laånh mònh moåc öëc. Noá chó ba lêìn, thò Tam Taång duân mònh ba caái, kinh haäi hoãi Haânh Giaã rùçng: "Àöì àïå sao ta bùæt duân mònh ba caái, khöng biïët àiïìm chi?" Tön Haânh Giaã thûa rùçng: "Thêìy thêëy nuái cao cêy rêåm, nïn höì nghi maâ laånh mònh. Xin thêìy àûâng súå àïí töi ài trûúác doån àûúâng cho". http://ebooks.vdcmedia.com
 13. TÊY DU KYÁ 13 Noái röìi muáa thiïët baäng nhû bay, àaánh Nam deåp Bùæc. Ngên Giaác àûáng dûåa nuái, xem thêëy khen rùçng: "Bêëy lêu nghe tiïëng Tön Haânh Giaã taâi cao, nay thiïåt quaã nhû vêåy!" Tiïíu yïu hoãi rùçng: "Àaåi vûúng khen ai àoá?" Ngên Giaác noái: "Tön Haânh Giaã coá thêët thêåp nhõ huyïìn cöng, chùæc khoá ùn Tam Taång!" Tiïíu yïu thûa rùçng: "Nïëu khoá ùn thõt Àûúâng Tùng chùæc cuäng bùæt lêìm Trû Baát Giúái. Chi bùçng traã laåi cho xong." Ngên Giaác noái: "Quaã thiïåt Trû Baát Giúái, khöng phaãi bùæt lêìm. Song chùèng cêìn traã laåi. Quyïët ùn thõt Tam Taång cho àùång múái nghe. Tuy vêåy mùåc loâng, phaãi duâng kïë bùæt ïm, chúá laâm ngang khöng àùång. Àïí ta biïën hoáa bùæt Tam Taång cho bêy coi". Noái röìi hoáa ra möåt thêìy àaåo sô giaâ quaá. Giaã àoâ vêëp laä cùèng, chaãy maáy roâng roâng! Vûâa ài vûâa rïn, miïång kïu cûáu maång. Khi êëy Tam Taång nghe tiïëng kïu vang thaãm thiïët thò noái rùçng: "Töåi nghiïåp thúâi thöi! Trong rûâng maâ kïu cûáu, chùæc laâ bõ coåp huâm!" Noái röìi dûâng ngûåa kïu lúán rùçng: "Ai mùæc naån chi maâ raán ra àêy töi cûáu". Àaåo sô úã trong buåi coã löìm cöìm chúâ dêåy laåy hoaâi. Tam Taång thêëy àaåo sô tuöíi giaâ, liïìn xuöëng ngûåa àúä dêåy. Àaåo sô öm caái chên maâ la lúán rùçng: "Cha chaã laâ àau nhûác!" Buöng tay ra maáu chaãy roâng roâng. Tam Taång lêëy laâm laå hoãi rùçng: "Chùèng hay thêìy úã àêu maâ àïën àêy? Vò chuyïån chi maâ laä cùèng?" Àaåo sô vaâ rïn vaâ baåch rùçng: "Phña bïn Têy nuái nêìy, coá möåt caái am laâ chöî töi úã. Höm qua thêìy troâ töi ài laâm àaám vïì trïî, àïå tûã töi bõ huâm tha, bêìn àaåo chaåy chïët, teá nhùçm àaá gêìn gaäy chên, nïn ài khöng nöíi. May trúâi xuöi gùåp sû phuå, xin laâm ún cûáu Bêìn àaåo vïì am, chùèng daám quïn ún nùång". Tam Taång ngúä thiïåt, noái rùçng: "Thêìy vúái töi cuäng laâ ngûúâi tu haânh, leä naâo laåi laâm lú khöng cûáu. Ngùåt thêìy ài khöng àùång, töi chùèng biïët laâm sao". Àaåo sô noái: "Töi àûáng dêåy coân khöng nöíi thay, ài laâm sao àùång". http://ebooks.vdcmedia.com
 14. TÊY DU KYÁ 14 Tam Taång noái: "Thöi, töi ài chên, àïí ngûåa cho thêìy cûúäi". Àaåo sô noái: "Töi caám ún thêìy hêåu tònh. Song bêëp vïë àaä sûng cúäi ngûåa khöng àùång". Tam Taång noái: "Vêåy thúâi Sa hoâa thûúång coäng thêìy möåt chuát, àïí gaánh àöì trïn lûng ngûåa cho ta". Àaåo sô ngoá Sa Tùng, röìi duåi con mùæt laâm böå khoác maâ noái rùçng: "Sû phuå öi! Töi bõ coåp doåa àaä hïët höìn. Nay thêëy diïån maåo thêìy rêët hung, töi khöng daám võn vai öm cöí". Tam Taång noái: "Thöi, Tön Haânh Giaã chõu khoá coäng thêìy. Tön Haânh Giaã cûúâi rùçng: Ngûúi laâ yïu quaái, daám àïën gaåt ta! Laäo Tön biïët ngûúi laâ chuáa àöång nuái nêìy, muöën ùn thõt thêìy ta lùæm, song miïëng thõt quyá phaãi chia hai cho ta". Àaåo sô noái: "Töi laâ ngûúâi tu haânh, thêìy noái laâm chi töåi nghiïåp vêåy. Khöng thûúng keã bõ coåp huâm". Tön Haânh Giaã noái: "Nïëu ngûúi thiïåt àaåo sô gùåp huâm sao chùèng niïåm kinh Bùæc àêíu?" Tam Taång nghe noái, nöíi giêån mùæng rùçng: "Con khó thiïåt nhiïìu chuyïån. Laâm baãy kiïíng chuâa, khöng bùçng cûáu möåt maång. Biïíu coäng thò coäng, coân hoãi kinh Bùæc àêíu Nam àêíu laâm chi?" Tön Haânh Giaã kï vai coäng theo sau. Tam Taång vúái Sa Tùng ài trûúác. Khi êëy Tön Haânh Giaã thêëy thêìy ài caách nùm dùåm, àaä khuêët rùång cêy thò tñnh vêåt con yïu cho raãnh. Chùèng ngúâ Ngên Giaác tñnh trûúác, laâm pheáp di sún. Niïåm chuá lêm dêm, hoân nuái Tu di bay ngang rúát xuöëng, coân noá liïìn bay lïn; Tön Haânh Giaã súå nuái sa nhùçm àêìu liïìn neá. Hoân nuái sa nhùçm vai bïn taã. Tön Haânh Giaã cûúâi rùçng: "Dêìu nùång bao nhiïu Laäo Tön chõu cuäng nöíi". Ngên Giaác niïåm chuá nûäa, thêu hoân nuái Nga mi quyïët àeâ cho àùång àêìu. Tön Haânh Giaã neá nûäa. Nuái Nga mi sa nhùçm vai bïn hûäu. Tön Haânh Giaã raáng sûác chaåy theo thêìy. Ngên Giaác xem thêëy, kinh haäi loãa möì höi. Khöng deâ sûác vaác nöíi hai hoân nuái. Tuy laâ thêu nhoã laåi, chúá sûác nùång cuäng nhû nuái thûúâng. Khi êëy Ngên Giaác niïåm chuá thêu hoân nuái Thaái sún bay trïn mêy, sa nhùçm àêìu Haânh Giaã. Àeâ nheåp xuöëng nhû Nguä haânh sún, röìi bay àûáng trïn mêy, thoâ tay xuöëng xaách cöí Tam Taång. Sa Tùng biïët laâ yïu quaái, lêëy bûäu trûúång liïìn àaánh Ngên Giaác hiïån hònh, http://ebooks.vdcmedia.com
 15. TÊY DU KYÁ 15 cùåp naách Tam Taång. Ruát gûúm Thêët tinh àaánh vúái Sa Tùng. Sa Tùng àaánh khöng laåi, bõ Ngên Giaác bùæt liïìn, cùåp taåi naách bïn taã röìi nùæm cûúng ngûåa bay vïì àöång Liïn Hoa kïu lúán rùçng: "Àaåi ca, töi bùæt thêìy troâ noá àuã mùåt". Kim Giaác noái: "Hiïìn àïå bùæt coân soát Tön Haânh Giaã, daám ùn thõt Tam Taång àêu?" Ngên Giaác cûúâi rùçng: "Töi àaä duâng pheáp sún, àeâ ba hoân nuái trïn mònh Haânh Giaã, anh em ta chùèng ra sûác cho nhoåc cöng, sai vaâi àûáa àem hai bûãu böëi maâ giïët noá". Kim Giaác hoãi: "Duâng hai moán naâo àoá?" Ngên Giaác noái: "Duâng Tûã kim höìng höì lö cuãa töi vaâ Dûúng chi ngoåc tõnh bònh cuãa anh". Kim Giaác y lúâi àûa hai baáu cho Tinh Tuïë Quyã vaâ Lanh Lúåi Truâng maâ dùån rùçng: "Chuáng bêy àem hai baáu nêìy àïën choát nuái êëy, cêìm truát bêìu vaâng ve ngoåc xuöëng, röìi kïu Tön Haânh Giaã, nïëu noá lïn tiïëng thò thêu vaâo trong bêìu, hoùåc laâ thêu vaâo ve, nöåi möåt giúâ ba khùæc thò Haânh Giaã tiïu ra nûúác". Hai quyã vêng lïånh ra ài, coân Ngên Giaáp truyïìn giam Tam Taång, Sa Tùng vaâ con ngûåa laåi àoá. Noái vïì Tön Haânh Giaã bõ ba hoân nuái àeâ mònh vêíy vuâng khöng nöíi, nghô nhúá thêìy kïu lúán than rùçng: "Sû phuå öi! Khi trûúác thêìy cûáu töi ra khoãi nuái Nguä haânh, töi quyïët baão höå thêìy túái Têy Phûúng cho thaânh chaánh quaã, khöng deâ àïën àêy mùæc naån, thaãm thiïët dûúâng naâo, thêìy chùæc khöng khoãi miïång yïu tinh, thûúng haåi Baát Giúái, Sa Tùng vaâ Tiïíu long cuäng àïìu liïn luåy!" Thiïåt laâ: Cêy cao chõu gioá, xiu vò gioá, Ngûúâi gioãi bia danh, luåy búãi danh. Tön Haânh Giaã khoác than inh oãi. Nguä Phûúng yïët àïë ài ngang qua nghe roã liïìn hoãi thêìn nuái rùçng: "Ba hoân nuái nêìy cuãa ai?" Caác thêìn nuái noái: "Cuãa chuáng töi". Yïët àïë hoãi: "Caác ngûúi dùçn ai dûúái nuái". Sún thêìn noái: "Chuáng töi khöng roä". Yïët àïë noái: "ÊËy laâ Tïì Thiïn àaåi thaánh Tön Ngöå Khöng, nay àaä tu theo pheáp Phêåt, baão höå Tam Taång ài thónh kinh, sao caác http://ebooks.vdcmedia.com
 16. TÊY DU KYÁ 16 ngûúâi nghe lúâi yïu tinh, caã gan daám àeâ Àaåi Thaánh? Àïën chûâng thoaát khoãi ra chùæc caác ngûúái chïët hïët!" Caác Sún thêìn nghe noái kinh haäi, niïåm chuá thêu nuái vïì. Tön Haânh Giaã chúâ dêåy giaá thiïët baäng baão rùçng: "Sún thêìn cuái xuöëng lêåp tûác, ta àaánh ñt gêåy giaäi buöìn". Caác thêìn nuái laåy vaâ thûa rùçng: "Xin Àaåi Thaánh röång dung thûá töåi, búãi khi trûúác chuáng töi khöng hay". Tön Haânh Giaã noái: "Hay cho Sún Thêìn! Súå yïu quaái chúá khöng súå Laäo Tön?" Sún thêìn thûa rùçng: "Búãi yïu quaái thêìn thöng quaãng àaåi, taâi pheáp cao cûúâng. Àoåc thêìn chuá bùæt chuáng töi phên phiïn hêìu viïåc". Tön Haânh Giaã nghe noái than rùçng: "Trúâi öi! Àaä sanh Laäo Tön, coân sanh loaâi yïu êëy laâm chi!" Xaãy thêëy haâo quang xa xa lêìn àïën Tön Haânh Giaã hoãi caác Sún thêìn rùçng: "Caác ngûúi thûúâng hêìu viïåc trong àöång, coá hiïíu haâo quang êëy laâ vêåt chi chùng?" Sún thêìn thûa: "Chùæc laâ yïu tinh àem bûãu böëi maâ bùæt Àaåi Thaánh". Tön Haânh Giaã cûúâi rùçng: "Nhû vêåy thò vui lùæm! Song chùèng hay chuáng noá hay quen lúán vúái ai?" Sún thêìn thûa rùçng: "Chuáng noá ûa Toaân Chún àaåo sô". Tön Haânh Giaã noái: "Vêåy thúâi caác ngûúi lui vïì, àïí cho ta bùæt noá". Noái röìi biïën ra àaåo sô giaâ. Giêy phuát Tinh Tuïë Quyã Lanh Lúåi Truâng ài vûâa túái. Àaåo sô àûa gêåy caãn dûúái chên. Hai con yïu àïìu vêëp teá, àöìng chúâ dêåy maâ cûå rùçng: "Sao thêìy caãn àûúâng cho chuáng töi teá?" Àaåo sô noái: "Àaåo àöìng, ta muöën laâm quen, nïn cho teá möåt caái goåi laâ lïî ra mùæt". Hai con quaái lêëy laâm laå noái rùçng: "Àaåi vûúng töi duâng baåc laâm lïî ra mùæt, coân thêìy duâng teá laâm lïî ra mùæt. Chùæc laâ phong tuåc xûá khaác, khöng phaãi ngûúâi nûúác nêìy". Tön Haânh Giaã noái: "Ta úã nuái Böìng lai múái àïën". Hai con quaái noái: "Non Böìng laâ caãnh thêìn tiïn". http://ebooks.vdcmedia.com
 17. TÊY DU KYÁ 17 Àaåo sô noái: "Ta laâ thêìn tiïn, nïn thêìn tiïn naâo ta cuäng biïët". Hai con quaái nghe noái àöíi giêån laâm vui, baái maâ thûa rùçng: "Chuáng töi laâ mùæt thõt thai phaâm, noái lêìm löîi xin thêìn tiïn tha töåi". Àaåo sô noái: "Ta khöng chêëp, quyïët kiïëm ngûúâi lûúng thiïån maâ àöå cho thaânh tiïn. Ai muöën theo ta thò noái?" Hai con quaái thûa rùçng: "Chuáng töi nguyïån theo thêìy tu luyïån". Àaåo sô noái: "Hai võ úã àêu àïën àêy?" Hai con quaái noái: "Töi vêng lïånh Àaåi vûúng, ài bùæt Tön Haânh Giaã". Àaåo sô hoãi: "Phaãi laâ Tön Haânh Giaã theo Tam Taång thónh kinh chùng?" Hai con quaái noái: "Phaãi, chùèng hay thêìy coá biïët noá chùng?" Àaåo sô noái: "Con khó êëy vo lïî vúái ta möåt lêìn. Àïí ta trúå lûåc vúái hai ngûúi maâ bùæt noá". Hai con quaái thûa rùçng: "Àaåi vûúng thûá nhò cuãa chuáng töi àaä dùçn noá dûúái ba hoân nuái, sai anh em töi àem bûäu böëi maâ thêu noá, thêìy chùèng trúå lûåc laâm chi." Àaåo sô hoãi: "Laâm sao maâ thêu noá?" Tinh Tuïë Quyã thûa rùçng: "Höìng höì lö cuãa töi, vaâ Ngoåc tõnh bònh cuãa ngûúâi nêìy, àïìu laâ vêåt baáu, nïëu cêìm döång àêìu truác miïång xuöëng maâ kïu tïn noá, noá lïn tiïëng thò thêu àùång tûác thò. Lêëy laá buâa nêëy bõt miïång ve möåt giúâ ba khùæc thò tiïu ra nûúác" Tön Haânh Giaã nghe noái giûåt mònh, laâm böå vui veã cûúâi rùçng: "Hai võ àûa bûãu böëi cho ta xem thûã". Hai con quaái kia vêng lúâi. Tön Haânh Giaã nhùæm nhña, vaâ nghô thêìm rùçng: "Nïëu mònh cêìm hai baáu maâ nhaãy ài, thò cuäng khöng khoá, song e mang tiïëng giûåt àöì! Chi bùçng tñnh nhû vêìy, thò khoãi hû thïí diïån". Nghô röìi dûa hai baáu laåi maâ noái rùçng: "Chùæc caác ngûúi chûa thêëy bûãu böëi cuãa ta". Hai con quaái hoãi rùçng: "Sû phuå coá bûãu böëi chi, xin cho chuáng töi xem thûã?" http://ebooks.vdcmedia.com
 18. TÊY DU KYÁ 18 Tön Haânh Giaã nhöí löng àuöi hoáa ra bêìu höì lö daâi möåt thûúác baãy têëc, àûa ra noái rùçng: "Höì lö cuãa ta lúán hún nhiïìu lùæm". Lanh Lúåi Truâng cêìm nhùæm nhña rùçng: "Bêìu nêìy coi thò rúm lùæm, song chûa chùæc laâ baáu hún". Tön Haânh Giaã hoãi: "Sao chùæc laâ khöng baáu hún?" Lanh Lúåi Truâng thûa rùçng: "Höì lö cuãa sû phuå laâm sao chûa roä, chúá hai bûãu böëi cuãa chuáng töi, möîi caái àûång caã ngaân ngûúâi". Tön Haânh Giaã noái: "Bûãu böëi ngûúi àùång caã ngaân ngûúâi khöng lêëy laâm laå, höì lö ta thêu hïët caã trúâi". Hai con quaái hoãi rùçng: "Thêu trúâi àùång hay sao?" Tön Haânh Giaã noái: "Sao laåi khöng àùång". Hai con quaái àöìng thûa rùçng: "Vêåy xin sû phuå thêu thûã coi thïí naâo?" Tön Haânh Giaã noái tuáng rùçng: "Nïëu trúâi choåc giêån ta thò trong möåt thaáng thêu bay taám lêìn, bùçng khöng nûãa nùm chùèng thêu túái". Lanh Lúåi Truâng noái: "Anh úi, thûa vúái thêìy maâ àöíi bûãu böëi ài?" Tinh Tuïë Quyã noái: "Leä naâo bêìu thêu trúâi maâ chõu àöíi cho mònh". Lanh Lúåi Truâng noái: "Khöng thò mònh buâ thïm Ngoåc tõnh bònh cuäng àùång". Tön Haânh Giaã nghe noái liïìn nùæm tay Lanh Lúåi Truâng maâ hoãi rùçng: "Ngûúi muöën àöíi lùæm sao?" Lanh Lúåi Truâng thûa rùçng: "Thiïåt thêu àùång trúâi, töi àaânh àöíi hai maâ lêëy möåt, nïëu töi noái döëi laâ con thêìy". Tön Haânh Giaã mûâng thêìm cuái àêìu niïåm thêìn chuá, thêu Du thêìn maâ vaái thêìm rùçng: "Caác võ laâm ún têëu vúái Thûúång Àïë rùçng: "Laäo Tön baão höå Tam Taång ài thónh kinh, nay mùæc naån taåi nuái Bònh Àaãnh, muöën àöíi bûãu böëi cho yïu quaái maâ cûáu thêìy. Vêåy xin cho Laäo Tön thêu trúâi möåt khùæc cho xuöi viïåc thò caám ún, nïëu chùèng y lúâi xin, ta lïn phaá Linh Tiïu bûãu àiïån", Du thêìn vaâ Yïët àïë y lúâi lïn têëu, vên vên. Thûúång Àïë nöíi giêån phaán rùçng: "Yïu hêìu thiïåt caã gan, muöën thêu trúâi sao àùång". http://ebooks.vdcmedia.com
 19. TÊY DU KYÁ 19 Na Tra quò têu rùçng: "Nïëu Bïå Haå ún thò cuäng coá thïí thêu àùång". Thûúång Àïë phaán rùçng: "Laâm sao maâ thêu?" Na Tra têu rùçng: "Xin Bïå Haå truyïìn chó àïën Bùæc Thiïn Mön mûúån cêy cúâ Taåo Diïu cuãa Chún Voä. Àûáng taåi Nam Thiïn Mön maâ trûúng cúâ êëy, thò ban ngaây töëi sêîm nhû àïm. Goåi laâ pheáp thêu trúâi, maâ trúå Tön Ngöå Khöng cho xuöi viïåc". Thûúång Àïë y têëu, Du Thêìn traã lúâi vúñ Àaåi Thaánh, vên vên. Tön Haânh Giaã mûâng rúä, noái vúái cùåp quyã rùçng: "Caác ngûúi trúån mùæt cho lúán maâ coi ta thêu trúâi". Tön Haânh Giaã quùng Höì lö lïn cao. Na Tra liïìn dûúng cúâ Taåo Diïu lêåp tûác. Hai con quaái ngoá khön thêëy nhau, kinh haäi hoãi rùçng: "Àûúng noái chuyïån thò trúâi vûâa àûáng boáng, sao bêy giúâ nhû nûãa àïm vêåy?" Tön Haânh Giaã noái lúán rùçng: "Thêu trúâi vaâo trong bêìu, coân mùåt nhûåt àêu maâ khöng töëi". Hai con quaái hoãi rùçng: "Vêåy chúá sû phuå úã àêu maâ noái àoá?" Tön Haânh Giaã noái: "Ta àûáng trûúác mùåt caác ngûúi". Cùåp quyã hoãi rùçng: "Khöng biïët chöî nêìy laâ chöën naâo vêåy thêìy". Tön Haânh Giaã noái: "Àêy laâ meá biïín, phaãi àûáng cho vûäng vaâng, nïëu bûúác möåt bûúác thò sêíy chên baãy ngaây chòm chûa túái àaáy biïín". Hai con quyã kinh haäi noái rùçng: "Chuáng töi àaä thêëy pheáp nhiïåm cuãa thêìy, xin traã trúâi laåi nhû cuä". Tön Haânh Giaã niïåm thêìn chuá. Na Tra nghe roä liïìn cuöën cúâ, nùæng chang chang thiïåt laâ chaánh ngoå. Hai con quaái mûâng rúä cûúâi rùçng: "Hay thiïåt, hay thiïåt, xin thêìy àöíi cho töi". Miïång noái tay trao, àöíi choån xong xaã. Tön Haânh Giaã nhaãy lïn Nam Thiïn Mön taå ún Thaái Tûã Na Tra. Na Tra trúã vïì têu laåi. http://ebooks.vdcmedia.com
 20. TÊY DU KYÁ 20 CHÛÚNG 34 Chuáa yïu gioãi dùæn giûåt kim thùçng, Àaåi Thaánh phónh phúâ thêu bûãu böëi. Noái vïì hai con quaái maãng nhùæm nghña giaã Höì lö, ngoá laåi khöng thêëy àaåo sô. Lanh Lúåi Truâng than rùçng: "Thêìn tiïn cuäng gaåt ngûúâi! Khi naäy noái àöå chuáng ta, bêy giúâ biïën mêët". Tinh Tuïë Quyã noái: "Taåi loâng ngûúi tham khöng cuâng, àöíi àùång pheáp mêìu, coân muöën thaânh tiïn nûäa. Àïí thêu trúâi thûã coi thïí naâo!" Lanh Lúåi Truâng cêìm Höì lö quùng lïn, rúát xuöëng nhû àöì boã. Lanh Lúåi Truâng kinh haäi noái rùçng: "Sao thêu trúâi khöng àùång! Coá khi Tön Haânh Giaã biïën hoáa maâ gaåt mònh chùng?" Tinh Tuïë Quyã àaáp rùçng: "Ngûúi noái khöng thöng chi hïët! Tön Haânh Giaã nuái àeâ gêìn dêåp mêåt, ra sao àùång maâ gaåt mònh. Chùæc laâ khöng niïåm chuá nïn thêu chùèng àùång. Àïí ta thêu thûã coi thïí naâo". Noái röìi cêìm Höì lö vaái maâ rùçng: "Nêëu thêu khöng àùång, thò ta àaánh thêëu àïìn Linh Tiïu". Noái röìi quùng lïn nûäa. Khi êëy Tön Haânh Giaã úã trïn mêy ngoá thêëy, liïìn duân mònh maâ thêu löng. Coân hai con quyã thêëy bêìu rúát xuöëng nûäa, àöìng noái lúán rùçng: "Thêu khöng àùång chùæc laâ bêìu giaã!" http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2