Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tây Du Ký - tập 4

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:182

394
lượt xem
114
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tây du ký - tập 4', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tây Du Ký - tập 4

 1. TÊY DU KYÁ 1 MUÅC LUÅC Chûúng 51 ....................................................................................3 Thaánh Thêìn Coá Pheáp Coân Chûa Gioãi Nûúác Lûäa Khöng Linh Rûúác Uöíng Cöng.......................................................................3 Chûúng 53 ................................................................................. 11 Saãi uöëng nûúác söng maâ coá chûäa, Thêìn cho doâng suöëi giaãi khöng thai....................................................................................... 11 Chûúng 54 ................................................................................. 23 Rûãa saåch ruöåt gan mònh cuäng saåch, Giöëng hung thò coá thûá trûâ hung. ......................................................................................... 23 Chûúng 55 ................................................................................. 35 Gaái yïu eáp uöíng àiïìu trùng gioá, Saãi thaánh döëc gòn nïët àaá vaâng. ................................................................................................ 35 Chûúng 56 ................................................................................. 46 Haânh Giaã trûâ chaánh àaãng, Tam Taång àuöíi Ngöå Khöng... 46 Chûúng 57 ................................................................................. 59 Qua Nam Haãi, Tïì Thiïn trònh Böì taát, Taåi Thuãy liïm, bêìy khó giaã Ngöå Khöng......................................................................... 59 Chûúng 58 ................................................................................. 68 Hai hònh Haânh Giaã múâ trúâi àêët, Möåt tiïëng Nhû Lai roä chaánh taâ. ......................................................................................... 68 Chûúng 59 ................................................................................. 78 Thûúng thêìy Tam Taång, gùåp Hoãa diïåm sún, Lêìm quaåt Ba tiïu, cûúâi Tön Haânh Giaã. ............................................................... 78 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. TÊY DU KYÁ 2 Chûúng 60 ................................................................................. 92 Ngûu ma vûúng vaâo non Loaån thaåch, Tön ngöå Khöng lêëy quaåt Ba tiïu.................................................................................... 92 Chûúng 61 ............................................................................... 103 Ngûu ma vûúng giaã hònh Baát Giaái, Tön ngöå Khöng mêët quaåt Ba tiïu.................................................................................. 103 Chûúng 62 ............................................................................... 114 Tam Taång coá loâng queát thaáp. Ngöå Khöng gùåp dõp bùæt yïu. ........................................................................................................ 114 Chûúng 63 ............................................................................... 126 Hai thêìy àaánh quaái vúä long cung, Caác thaânh trûâ yïu thêu bûãu böëi........................................................................................... 126 Chûúng 64 ............................................................................... 137 Nuát Kinh caát Ngöå Khöng ra sûác, Am Möå tiïn Tam Taång ngêm thú....................................................................................... 137 Chûúng 65 ............................................................................... 152 Loaâi yïu riïng giaã Löi êm nhoã, Caác saãi àöìng vûúng aách naån lo..................................................................................................... 152 Chûúng 66 ............................................................................... 161 Chû thêìn lêm hoaån naån, Di Laåc troái yïu tinh................. 161 Chûúng 67 ............................................................................... 169 http://ebooks.vdcmedia.com
 3. TÊY DU KYÁ 3 CHÛÚNG 51 N û ú ác L û äa K h ö n g L i n h R û ú ác U ö ín g C ö n g . Tön Haânh Giaã tuáng thïë phaãi chaåy, vïì ngöìi sau hoân nuái Kim àêíu, maâ than rùçng: "Thêìy öi! Töi quyïët giuáp thêìy ài túái Têy Phûúng, cho thaânh chaánh quaã. Ai ngúâ nay mêët thiïët baäng röìi, tay khöng àaánh sao laåi noá!" Khoác than röìi nghô rùçng: "Con yïu naây noá biïët ta àaåi naáo thiïn cung, chùæc noá laâ vò tinh tuá chi giaáng haå àoá. Chi bùçng cûá göëc maâ phùn". Nghô röìi àêîu lïn Nam Thiïn Mön gêìn Linh Tiïu àiïån. Xaãy thêëy Caát tiïn öng, Trûúng àaåo Lùng, Hûáa chún quên, Khûäu hoùçng Tïë, böën võ thiïn sû àöìng nghinh tiïëp hoãi rùçng: "Àaåi Thaánh àïën coá sûå chi?" Tön Haânh Giaã noái: "Töi coá viïåc cêìn kiïëp lùæm, xin böën öng laâm ún têu giuâm, àùång töi vaâo chêìu Thûúång Àïë". Böën võ thiïn sû y lúâi vaâo têu laåi, röìi ra àoâi Haânh Giaã vaâo àïìn, Tön Haânh Giaã têu rùçng: "Töi baão höå Àûúâng Tùng ài thónh kinh, thuúã nay hùçng mùæc naån. Bêy giúâ gùåp yïu quaái dûä, bùæt thêìy töi, quyïët loâng ùn thõt. Töi tòm àïën cûãa àöång, àaánh vúái noá cêìm àöìng, bõ pheáp linh thêu cêy thiïët baäng. Noá laåi biïët cöåi rïí töi, nïn töi nghi laâ tinh tuá giaáng haå. Nhúâ ún trúâi cho tra xeát thêu vïì, töi lêëy laâm may mùæn". Têu röìi liïìn quò laåy. http://ebooks.vdcmedia.com
 4. TÊY DU KYÁ 4 Caát tiïn öng hoãi rùçng: "Con khó kia, sao höìi trûúác nghinh ngang, bêy giúâ cung kñnh?" Tön Haânh Giaã noái: "Khöng phaãi àêu, búãi mêët thiïët baäng röìi nïn hïët muáa". Thûúång Àïë truyïìn chó Khaä haâng Trûúång Nhún chún quên tra thûã coi vò sao naâo giaáng thïë, tûác thúâi phaãi thêu vïì. Khi êëy Khaä haâng Trûúång Nhún chún quên phuång chhó ài vúái Tön Haânh Giaã tra xeát caác vò sao, àêu àïìu àuã mùåt hïët thaäy! Khaä haâng Trûúång Nhún chún quên vaâo têu laåi. Thûúång Àïë phaán rùçng: "Nhû vêåy trêím ban chó cho Tön Àaåi Thaánh àùång phaáp àûa ñt võ thiïn tûúáng ài àaánh yïu". Böën võ thiïn sû ra truyïìn chó laåi, Tön Haânh Giaã baân luêån rùçng: "Khi trûúác laäo Tön phaän thiïn cung khöng tûúáng naâo àaánh laåi. Nay con yïu êëy dûå hún Laäo Tön nûãa, coân viïån thiïn tûúáng laâm chi?" Hûáa chún quên noái: "Xûa khaác nay khaác, bêy giúâ nhiïìu keä taâi nùng. Leã thûúâng möåt ngûúâi hay möåt nghïì, möåt vêåt trõ möåt vêåt. Àaåi Thaánh phaäi tuên chó, choån ñt võ thiïn tûúáng trúå chiïën vúái mònh, chúá höì nghi maâ hû viïåc". Tön Haânh Giaã noái: "Nhû vêåy thò caäm phiïìn Chún quên têu laåi, xin thónh Lyá Thiïn Vûúng vaâ Na Tra, vò hai ngûúâi êëy coá nhiïìu pheáp trõ yïu, àaán cêìu may coi thûã". Khi êëy Hûáa chún quên vaâo têu nhû vêåy, Thûúång Àïë truyïìn chó àoâi hai cha con Lyá Thiïn Vûúng, cêëp theo Tön Haânh Giaã. Tön Haânh Giaã noái: "Xin chún quên têu giuâm möåt chuyïån nûãa, cho töi thônh hai võ Löi Cöng, àúåi noá giao chiïën vúái Lyá Thiïn Vûúng, hai võ Thiïn löi thûâa cú úã trïn mêy àaánh xuöëng". Hûáa chún quên vaâo têu nûäa, Thûúång Àïë sai Àùång thiïn quên vaâ Trûúng thiïn quên, laâ hai võ Löi Cöng àöìng theo trúå chiïën. Khi caác võ àöìng àïën nuái Kim àêu, Tön Haânh Giaã hoãi rùçng: "Chùèng hay tñnh ai ài khiïu chiïën?" Lyá Thiïn Vûúng noái: "Na Tra àaánh chñn mûúi saáu àöång yïu, vò nhiïìu pheáp baáu. Nay àïí sau ài trûúác coi thïí naâo?" http://ebooks.vdcmedia.com
 5. TÊY DU KYÁ 5 Tön Haânh Giaã noái: "Nhû vêåy àïí Laäo Tön dêîn Thaái Tûã ài". Na Tra hùm húã theo túái cûãa àöång. Tön Haânh Giaã thêëy àoáng cûãa, kïu lúán rùçng: "Yïu quaái, traã sû phuå cho ta?" Tiïíu yïu vaâo baáo laåi. Àöåc giaác Tó nghe baáo, liïìn cêìm giaáo ra cûãa àöång, chó Na Tra maâ cûúâi rùçng: "Mi laâ con trai uát cuãa Lyá Thiïn Vûúng, chuyïån chi túái àöång ta khiïu chiïën?" Na Tra noái: "Búãi ngûúi laâm loaån bùæt thaánh tùng, nïn ta vûng chó ài vêën töåi". Àöåc giaác Tó nöíi giêån noái rùçng: "Na Tra, phaãi Tön Haânh Giaã viïån ngûúâi trúå chiïën àoá chùng? Ta laâ ngûúâi quyïët ùn thõt thaánh tùng. Mi laâ treã thú ngêy, taâi pheáp bao nhiïu maâ cûáu àùång?" Noái röìi àêm möåt giaáo, Na Tra àûa gûúm traãm yïu àúã liïìn. Hai ngûúâi höîn chiïën vúái nhau. Tön Haânh Giaã chaåy lïn kïu hai võ Löi Cöng, baäo àaánh lûúãi têìm seát maâ trúå chiïën. Khi êëy hai võ Löi Cöng múái túái, thêëy Na Tra duâng mònh biïën ba àêìu saáu tay, cêìm saáu moán binh khñ maâ àaánh. Àöåc giaác Tó cuäng hiïån ra ba àêìu saáu tay, cêìm ba cêy giaáo cûå chiïën, Na Tra quùng saáu moán binh khñ, laâ: Khaãm yïu àao, traãm yïu kiïëm, phûúåc yïu saách, haâng ma xûã, tuá cêìu, hoãa luên nhi, saáu moán êëy biïën ra muön muön ngaân ngaân àaánh vaãi xuöëng. Àöåc giaác Tó chùèng hïì súå, lêëy chiïëc voâng quùng lïn, haâo quang chiïëu saáng, thêu saáu moán binh khñ êëy liïìn. Na Tra coân tay khöng, thêët kinh baåi têîu! Àöåc giaác Tô thùæng trêån, vaâo àöång nghó ngúi. Coân hai võ Löi Cöng úã trïn mêy baân luêån vúái nhau rùçng: "May chuáng ta chêåm tay, phaãi bêët tûã cuäng mêët lûúäi têìm seát vaâ buáa maâ chúá". Khi êëy hai võ Löi Cöng ài vúái Na Tra, Haânh Giaä àöìng túái trûúác mùåt Lyá Thiïn Vûúng. Na Tra thûa rùçng: "Con yïu êëy thiïåt thêìn thöng cao lùæm!" Tön Haânh Giaã noái: http://ebooks.vdcmedia.com
 6. TÊY DU KYÁ 6 "Taâi pheáp noá cuãng têìm thûúâng. Ngùåt chiïëc voâng hay thêu pheáp ngûúâi ta, lêëy laâm khoá trõ lùæm!" Lyá Thiïn Vûúng noái: "Ta thêëy noá thêu hïëp pheáp thaái tûã, thiïåt khöng biïët tñnh kïë chi!" Tön Haânh Giaã noái: "Tñnh kïë chi maâ trõ àùång chiïëc voâng, thò ta bùæt noá dïî lùæm". Lyá Thiïn Vûúng noái: "Nûúác vaâ lûãa khöng võ vêåt chi, hoåa laâ trûâ àùång chiïëc voâng êëy". Tön Haânh Giaã noái: "Phaãi lùæm". Vêåy thúâi caác öng naán àúåi, töi ài thónh sao Huyânh hoùåc laâ Hoäa Àûác tinh quên, àem lûãa àöët tiïu chiïëc voâng maâ bùæt noá. Trûúác laâ cûáu thêìy töi khoãi naån, sau laâ thêu bûãu phaáp cho caác öng vïì trúâi". Na Tra nghe noái mûâng rúä dùån rùçng: "Xin àaåi thaánh ài cho cêìn kiïëp". Khi êëy Tön Haânh Giaã hiïån haâo quang àïën cung Àöng huïå, Hoäa Àûác tinh quên ra ngoaâi nghinh tiïëp, noái rùçng: "Höm qua Khaä haâng Trûúång Nhún tra taåi àêy khöng coá ai giaãng thïë". Tön Haânh Giaã noái: "Chuyïån tra xeát àuã mùåt, töi àaä hay röìi. Nay Na Tra thaái tûã baåi trêån, bõ yïu thêu hïët binh khñ. Nïn thónh tinh quên trúå chiïën möåt phen. Búãi con yïu êëy coá möåt chiïëc voâng hay thêu caác bûãu phaáp. Chuáng töi baân luêån rùçng: Lûãa àöët vêåt chi cuäng chaáy tiïu hïët. Nïn viïån Tinh quên àöët noá vaâ chiïëc voâng êëy maâ cûáu thêìy töi". Hoãa Àûác tinh quên nghe noái, truyïìn höå tûúáng àem caác moán hoáa lûäa ài theo. Khi Hoäa Àûác tinh quên vaâ Tön Haânh Giaã vïì àïën, Lyá Thiïn Vûúng chaâo röìi noái rùçng: "Tön Haânh Giaã khiïu chiïën cho con yïu ra àaánh vúái töi, àùång Hoãa Àûác tinh quên àöët noá". Tön Haânh Giaã y lúâi khiïu chiïën. Tiïíu yïu baáo laåi. Àöåc giaác Tó dêín yïu quaái ra àöång hoãi rùçng: "Con khó àöåt viïån quên naâo nûäa àoá?" Lyá Thiïn Vûúng lûúát túái heát lúán rùçng: http://ebooks.vdcmedia.com
 7. TÊY DU KYÁ 7 "Ngûúi coá biïët ta chùng?" Àöåc giaác Tó cûúâi vaâ hoãi rùçng: "Lyá Thiïn Vûúng baáo cûâu con uát, vaâ àoâi binh khñ laåi phaãi chùng?" Lyá Thiïn Vûúng noái: "Möåt laâ baáo cûâu con vaâ thêu binh khñ, hai laâ bùæt yïu quaái maâ cûáu Àûúâng Tùng. Haäy coi ngoån àao ta, àöë chaåy àêu cho khoãi". Noái röìi liïìn vúát möåt ngoån àao, Àöåc giaác Tó àûa thûúng ra àúã. Hai ngûúâi àûúng höín chiïën. Tön Haânh Giaã nhaäy lïn choát nuái, noái vúái Hoãa Àûác tinh quên, coi chûáng àöët noá. Hoäa Àûác tinh quên truyïìn thaä röìng lûãa, ngûåa lûãa, chuöåc lûãa, àao lûãa, vaâ cung lûãa, tïn lûãa àöìng tuön ra möåt lûúåt. Khi êëy Lyá Thiïn Vûúng thêëy noá lêëy chiïëc voâng ra, thò haäi kinh baåi têíu, Àöåc giaác Tó àuöíi theo. Xaãy thêëy Lyá Thiïn Vûúng biïën mêët, lûãa trïn nuái chaáy xuöëng rêìn rêìn. Àöåc giaác Tó quùng chiïëc voâng lïn, thêu hïët caác moán laâm lûãa, röìi quay vïì àöång tûác thò. Coân Hoãa Àûác tinh quên cêìm cúâ lõnh trong tay, thêu böå tûúáng xuöëng nuái. Lyá Thiïn Vûúng noái: "Con yïu naây thiïåt dûä quaá, chuyïën nêìy thêu thïm khñ giaái cuãa Hoãa Àûác tinh quên biïët tñnh laâm sao maâ trõ noá?" Tön Haânh Giaã cûúâi rùçng: "Noá khöng súå lûãa, chùæc phaãi súå nûúác. Àïí Laäo Tön viïån Thuãy Àûác tinh quên dûng nûúác ngêåp àöång giïët noá cho röìi àúâi, seä lêëy caác pheáp laåi". Noái röìi cên àêíu vên qua Bùæc Thiïn Mön, àïën cung Ö haåo. Thuãy Àûác tinh quên nghinh tiïëp, noái rùçng: "Höm qua Khaã Haâng Trûúång nhún vûng chó ài xeát cung Ö haåo, vò lúán söë quaá nïn àiïím chûa àuã caác tûúáng khöng biïët coá võ naâo tröën hay chùng?" Tön Haânh Giaã noái: "Con yïu êëy chùæc khöng phaãi thêìn söng thêìn biïín àêu, Höìi naäy Laäo Tön lïn cung Àöng huï, thónh sao Huyânh hoùåc ài àöët noá, bõ noá thêu hïët hoãa khñ. Töi nhùæm chûâng noá khöng súå lûãa, thò súå nûúác, nïn thónh tinh quên àem nûúác dûng vaâo àöång cho noá chïë, maâ cûáu thêìy töi". http://ebooks.vdcmedia.com
 8. TÊY DU KYÁ 8 Thuãy àûác tinh quên àoâi Haâ baá söng Huyânh haâ, truyïìn theo trúå chiïën vúái Àaåi Thaánh. Tön Haânh Giaã hoãi: "Thuãy baâ àem vêåt chi maâ àûång nûúác?" Haâ baá noái: "Töi coá baát ngoåc àûång nûúác". Noái röìi lêëy baát ngoåc trong tay aáo àûa ra. Tön Haânh Giaã hoãi: "Caái cheán ngoåc bêy lúán maâ àûång nûúác bao nhiïu?" Haâ baá thûa rùçng: "Tiïíu thêìn khöng daám noái giêëu Àaåi Thaánh, caái baát nêëy àûång hïët söng Huyânh haâ. Nïëu muöën duâng nûãa söng, thò àem nûãa baát nûúác". Tön Haânh Giaã cûúâi rùçng: "Nûãa söng cuäng hiïëm". Noái röìi tûâ giaä Thuãy Àûác tinh quên. Haâ baá muác nûãa baát nûúác ài theo Haânh Giaä. Khi êëy àïën nuái Kim àêu, caác thêìn àöìng mûâng rúä. Tön Haânh Giaã thuêåt chuyïån röìi noái rùçng: "Thuãy baá theo ta àïën àöång, xuêët kyá bêët yá dûng nûúác lïn cho chïët hïët caã öí. Laäo Tön lêåp tûác ài cûáu thêìy". Dùån röìi àïën cûãa àöång kïu lúán rùçng: "Yïu tinh, mau múã cûãa ra maâ dûng thuã cêëp". Àöåc giaác Tó truyïìn quên múã cûãa, múái cêìm giaáo bûúác ra, Haâ baá hùæt nûúác vaâo àöång, Àöåc giaác Tó thêëy nûúác dûng túái, liïìn lêëy voâng àûa ra, nûúác chaãy döåi laåi cuöån cuöån! Tön Haânh Giaã kinh haäi thoát lïn mêy. Haâ baá nhaãy lïn choát nuái. Caác võ thêìn thêëy nûúác chaãy mïnh möng, àïìu àùçng vên ngoá xuöëng. Tön Haânh Giaã hoaãng kinh noái rùçng: "Nûúác nêìy traânh xuöëng, chùæc ngêåp ruöång dên cû, chùèng hïì vaâo àùång àöång noá! Vêåy thò Thuãy baá haäy thêu nûúác cho mau?" Haâ baá thûa rùçng: "Àöí nûúác röìi lêëy laåi sao àùång, tiïíu thêìn khöng biïët phaáp thêu. Song taánh nûúác thò chaãy xuöëng, khöng bao lêu cuäng trúã vïì söng; chùèng can chi maâ ngaåi". Giêy phuát nûúác ruát hïët, thêëy caác yïu nhaãy nhoát trûúác cûãa àöång nhû thûúâng. http://ebooks.vdcmedia.com
 9. TÊY DU KYÁ 9 Lyá Thiïn Vûúng noái: "Teá ra nûúác khöng vaâo àöång chuát naâo, rêët uöíng cöng Thuãy baá!" Tön Haânh Giaã nöíi noáng, xùng tay aáo chaåy àïën trûúác àöång àaánh tiïíu yïu quùng giaáo chaåy tan. Chuáng noá vaâo baáo rùçng: "Giùåc khó àaä xöng vaâo, àûúng nhaãy lùng ba trûúác àöång". Àöåc giaác Tó xaách giaáo xöng ra cûúâi rùçng: "Con khó nêìy cuäng kyâ, àaánh chùèng laåi ta, ûa doåa hêím sùæp nhoã, mi rûúåt theo chuáng noá maâ naåp maång hay sao? Tön Haânh Giaã noái: "Chaáu àûâng dïî ngûúi, öng ngoaåi àêëm cho möåt àêëm". Àöåc giaác Tó cûúâi ngêët noái rùçng: "Mêët gêåy röìi àaä cua tay, haäy coân laâm tuáng! Nay coân tröí nghïì voä àaánh quúân, caái tay nùæm laåi bùçng höåt àaâo, muöën cûå vúái baân tay traái àêëm! Thöi thöi ta cuäng boã giaáo, àaánh quúân möåt trêån vúái ngûúi". Noái röìi höín chiïën. Caác võ thêìn trïn nuái àöìng nhaãy xuöëng phuã vêy. Caác tiïíu yïu binh chuã trúå chiïìn. Tön Haânh Giaã nhùæm bïì àêëm khöng thêëm chi noá, liïìn nhöí nùæm löng quùng lïn, biïën ra böën nùm mûúi khó àöåt, con thò öm gioâ maâ keáo, con thò moác mùæt, con laåi löi lûng. Àöåc giaác Tó thêët kinh lêëy voâng ra liïång lïn, thêu khó biïën ra löng. Haânh Giaã phaãi chaåy nûäa. Coân caác võ thêìn chaåy trûúác àaä xa, vò thêëy chiïëc voâng nïn lui hïët! Tön Haânh Giaã noái: "Noá taâi pheáp têìm thûúâng ngùåt coá chiïëc voâng àöåc lùæm! Bêy giúâ hïët pheáp, biïët tñnh laâm sao?" Hoãa Àûác tinh quên vaâ Thuãy baá noái rùçng: "Coá khoá chi, trûúác lêëy àùång chiïëc voâng, thò bùæt noá nhû nhaáy mùæt". Tön Haânh Giaã noái: "Laâm sao maâ lêëy àùång chiïëc voâng noá, hoùåc laâ ùn cùæp múái àûúåc cho!" Hai võ Löi Cöng cûúâi rùçng: "Trûâ ra möåt mònh Àaåi Thaánh ùn cùæp àùång maâ thöi; nhúâ chuyïån cuã ùn tröåm rûúåu, ùn tröåm àaâo, laåi http://ebooks.vdcmedia.com
 10. TÊY DU KYÁ 10 ùn tröåm thuöëc, thiïåt trong nghïì coá möåt khöng hai; nay cuäng nïn duâng nghïì cuä". Tön Haânh Giaã cûúâi rùçng: "Hai öng àiïìm chó hay lùæm àïí Laäo Tön ài doå coi thïí naâo". Noái röìi nhaãyxuöëng biïën ra con lùçng xanh, bay vaâo trong àöång, thêëy Àöåc giaác Tó àûúng ngöìi ùn thõt rùæn khö nai, gu laåc àaâ, tai con gêëu, ùn vaâ uöëng rûúåu ngoãa nguï. Tön Haânh Giaã biïën laâm con tinh àêìu heo rûâng, àûáng traâ tröån vúái tiïíu quyã , doâm hoaâi khöng thêëy chiïëc voâng; lêìn dêìn ra sau, nghe röìng gêìm, ngûåa hñ. Coi laåi thò röìng lûãa, ngûåa lûãa bõ treo. Laåi coá thiïët baäng cuãa mònh dûång vaâo vaách, trong loâng mûâng quaá liïìn hiïån nguyïn hònh, xaách thiïët baäng vaâ àaánh vaâ chaåy ra khoãi àöång. Tiïíu yïu kinh haäi, chuáa àöång boã ùn, dêîn binh theo rûúåt. Coân Tön Haânh Giaã nhaãy lïn choát nuái, Àöåc giaác Tó theo hoaâi. http://ebooks.vdcmedia.com
 11. TÊY DU KYÁ 11 CHÛÚNG 53 S a ãi u ö ën g n û ú ác s ö n g m a â c o á c h û äa , T h ê ìn c h o d o ân g s u ö ëi g i a ãi k h ö n g t h a i . Ngûúâi êëy xaách bònh baát cúm bûúác túái noái rùçng: "Töi laâ Thöí Àõa, thuêåt chuyïån cho thaánh tùng nghe: Bònh baát cúm nêìy cuãa Àaåi Thaánh ài hoáa trai, búãi thêìy khöng nghe lúâi, boã chöî maâ ài múái bõ yïu bùæt! Baáo haåi Àaåi Thaánh cûåc khöí hïët sûác múái cûáu àùång thêìy! Vêåy thöi thêìy haãy ùn cúm lêëy thaão, cho biïët loâng Àaåi Thaánh coá cöng". Tam Taång noái: "Nhû vêåy thò thêìy caám ún Ngöå Khöng lùæm, biïët ngaây naâo cho quïn. Phaãi chi chùèng bûúác ra khoãi voâng thò coá àêu mùæc naån". Tön Haânh Giaã noái: "Taåi thêìy khöng tin caái voâng cuãa töi, baáo töi bõ caái voâng cuãa chuáng! Cûåc khöí kïí sao cho cuâng! Song cuäng taåi caái thùçng ùn heâm nêìy noái vö noái ra, thêìy hay nghe lúâi noá, múái bõ mang khöí! Thûúng haåi cho ta àaánh khöng laåi noá, phaãi viïån tûúáng trúâi, tûúáng trúâi cuäng thua, ta thónh La Haán, La Haán bõ noá thêu pheáp röìi cuäng cua tay. Nhúâ ún Phêåt Töí chó àûúâng tòm àïën chuã noá laâ öng Thaái Thûúång, múái roã laâ con Thanh ngûu tröën xuöëng laâm yïu. Nhúâ coá chuã noá xoã muãi dùæt vïì, nïn cûáu thêìy múái àùång". Tam Taång noái: "Tûâ raây sùæp vïì sau, ngûúi baão thïë naâo, thêìy chùèng hïì daám caãi". Noái röìi àöìng ngöìi laåi ùn cúm. Dúã bònh baát ra thêëy húi lïn ngui nguát. http://ebooks.vdcmedia.com
 12. TÊY DU KYÁ 12 Tön Haânh Giaã lêëy laâm laå hoãi rùçng: "Cúm nêìy àaä lêu sao maâ coán söët?" Thöí Àõa rùçng: "Khi Àaåi Thaánh giao cúm êëy, töi àem phúi khö, àïën nay biïët Àaåi Thaánh àaä thaânh cöng, nïn töi múái hêëp laåi cho noáng". Giêy phuát ùn uöëng xong xaã, giaã tûâ Thöí Àõa, thêìy troâ múái lïn àûúâng. Ài khoãi nuái túái àûúâng bùçng phùèng. Heân lêu qua muâa Xuên àêìm êëm, túái söng kia thêëy nûúác trong veo, Tön Haânh Giaã thêëy trïn kia söng coá nhaâ, sùén ghe dûúái bïën, Tön Haânh Giaã chó maâ noái rùçng: "Caái nhaâ êëy chùæc laâ keã àûa àoâ". Baát Giúái àïí gaánh xuöëng kïu lúán rùçng: "Búá àoâ, búá àoâ, qua mau maâ rûúác khaách". Kïu luön ba, böën tiïëng, xaãy coá chiïëc àoâ day muäi ra, ngûúâi cheâo àoâ cheâo böå khoan thai, heân lêu qua múái túái; Tam Taång coi laåi laâ baâ giaâ cheâo àoâ. Tön Haânh Giaã hoãi: " Baâ àûa àoâ phaãi khöng?" Baâ êëy noái: "Phaãi". Tön Haânh Giaã hoãi: "Vêåy chúá öng ài àêu maâ àïí baâ cheâo chöëng?". Baâ êëy laâm thinh cûúâi chuöëm chiïëm. Thêìy troâ dùæt ngûåa xuöëng àoâ, àoaån qua khoãi söng. Sa Tùng traã tiïìn àoâ xong xaä. Baâ àûa àoâ cûúâi chuöëm chiïëm vaâo nhaâ. Coân Tam Taång thêëy nûúác trong veo muöën uöëng, sai Baát Giúái muác nûúác, Baát Giúái sùèn khaát, muác möåt bònh baát àêìy traân. Tam Taång uöëng hïët möåt phêìn, coân hai phêìn vïì Baát Giúái uöëng röëc. Thêìy troâ ài àùång nûãa giúâ, Tam Taång rïn rùçng: "Öi, àau buång quaá!" Baát Giúái noái: "Töi cuäng àau buång nhû thêìy". http://ebooks.vdcmedia.com
 13. TÊY DU KYÁ 13 Sa Tùng noái: "Chùæc laâ taåi uöëng nûúác laånh nïn àau buång". Tam Taång noái: "Öi, àau quaá chûáng ài!" Baát Giúái noái: "Cha chaã, bêy giúâ cuåc chi trong buång àöång hoaâi coi hònh nhû àaân baâ coá thai ba böën trùng, con maáy thò phaãi!" Tam Taång noái: "Ta cuäng y nhû vêåy!". Giêy phuát ài túái caái nhaâ dûåa bïn àûúâng. Tön Haânh Giaã noái: "May lùæm, may lùæm! Chùæc nhaâ nêìy laâ quaán rûúåu quaán traâ, vaâo àoá nghó ngúi, xin nûúác noáng cho thêìy uöëng. Vaâ hoãi thùm coi caáo thêìy höët thuöëc àau buång hay chùng?" Tam Taång mûâng rúä xuöëng ngûåa vaâo nhaâ. Thêëy coá möåt baâ giaâ àûúng ngöìi xe chó. Tön Haânh Giaã baái vaâ noái rùçng: "Thêìy töi laâ Ngûå àïå, em vua nûúác Àaåi Àûúâng, vêng chó ài thónh kinh, búãi uöëng nûúác söng nïn àau buång..." Tön Haânh Giaã noái chûa dûát tiïëng, baâ giaâ êëy cûúâi ngêët hoãi rùçng: "Uöëng nûúác söng àùçng kia phaãi khöng?" Tön Haânh Giaã noái phaãi. Baâ êëy cûúâi haã haã noái rùçng: "Ngöå lùæm, ngöå lùæm! Ài vaâo àêy töi noái chuyïån cho maâ nghe". Tön Haânh Giaã àúä Tam Taång, Sa Tùng võn Baát Giúái àöìng vaâo. Hai thêìy troâ buång lúán chang chang, cûá chêu maây rïn maäi. Tön Haânh Giaã noái: "Baâ öi! Thêìy töi vaâ sû àïå bõ choái nûúác nïn àau buång, sanh ra chûáng cöí trûúáng nhû vêìy! Xin baâ laâm ún nêëu nûúác traâ cho thêìy töi uöëng. Töi seä àïìn ún tiïìn baåc cho baâ" Baâ êëy cûúâi ngêët chaåy vaâo trong kïu ba ngûúâi àaân baâ ra nûäa, àöìng ngoá Tam Taång maâ cûúâi hoaâi. http://ebooks.vdcmedia.com
 14. TÊY DU KYÁ 14 Khi êëy Tön Haânh Giaã nöíi giêån, nghiïën rùng treåo treåo. Luä àaân baâ kinh haäi chaåy vaâo trong. Tön Haânh Giaã böëc theo keáo baâ êëy maâ hùm rùçng: "Baâ nêëu nûúác cho mau keão maâ chïët". Baâ êëy run lêåp cêåp noái rùçng: "Gia gia öi, töi coá nêëu nûúác traâ, hai thêìy uöëng cuäng khöng hïët àau buång, gia gia buöng ra töi noái chuyïån cho maâ nghe: Àêy laâ Têy Lûúng nûä quöëc, khöng coá àaân öng con trai. Búãi cúá êëy, gùåp mêëy thêìy thò chuáng töi mûâng lùæm. Nguyïn hai thêìy uöëng lêìm nhùçm söng Mêîu tûã haâ. Trong nûúác töi, con gaái hai mûúi tuöíi sùæp lïn múái daám uöëng möåt húáp nûúác êëy, uöëng röìi àau buång thoå thai. Caách ba ngaây àïën nhaâ quaán Nghinh dûúng maâ ngoá xuöëng suöëi Chiïëu thai, nïëu thêëy coá boáng hai hònh thò biïët sùæp àïën ngaây sinh àeã, uöëng nûúác traâ sao hïët chûáng êëy!" Tam Taång nghe noái thêët sùæc rùçng: "Àöì àïå öi! Nhû vêåy múái tñnh laâm sao?" Coân Baát Giúái rúâ buång vaâ rïn vaâ noái rùçng: "Chao öi! Biïët àeä ngaä naâo cho àùång!" Tön Haânh Giaã cûúâi rùçng: "Àïën chûâng êëy thò nûát naách, lo chi khöng chöî cho con ra!" Baát Giúái nghe noái vêåt mònh rùçng: "Öi thöi, öi thöi! Chùæc chïët, chùæc chïët!" Sa Tùng cûúâi rùçng: "Anh àûâng coá vêåt mònh, e noá àöång thai maâ khoá!" Baát Giúái khoác maâ noái vúái Haânh Giaã rùçng: "Anh laâm ún rûúác muå cho mau caái húi àau quùån quùån nhû vêìy, chùæc laâ chuyïín buång". Sa Tùng cûúâi rùçng: "Anh haäy ngöìi cho vûãng vaâng maâ àúåi àaåi ca rûúác muå. Nïëu anh vuâng vùçng lùæm, e noá bûåc löìi öëi bêët tûã, muå chûa túái, ai rûúác cho anh. Chúá baâ cûúâi nêìy chùæc khöng chõu khoá!" Tam Taång rïn vaâ hoãi rùçng: http://ebooks.vdcmedia.com
 15. TÊY DU KYÁ 15 "Àêy coá nhaâ thêìy thuöëc hay chùng? Xin baâ laâm ún chó giuâm höët möåt thang phaá thai uöëng thûã!" Baâ êëy noái: "Thêìy thuöëc thiïëu gò, thêìy naâo höët phaá thai cho nöíi. Trûâ ra qua phña Nam, nuái Giaãi dûúng, àöång Phaá nhi, muác nûúác giïëng Laåc thai maâ uöëng möåt húáp, thò tiïu taán tûác thò. Song bêy giúâ muác nûúác êëy khöng àùång nûäa; vò coá thêìy àaåo só xûng laâ Nhû YÁ chún tiïn, nùmnay vïì chiïëm cûá àöång Phaá nhi, caäi laåi laâ am Tûå tiïn, raâo giïëng Laåc thai khöng cho ai muác nûúác. Nïëu ai dûng lïî troång hïët loâng cêìu khêín múái cho muác möåt cheán maâ thöi! Mêëy thêìy laâ saãi ài àûúâng, tiïìn baåc bao nhiïu maâ mua lïí vêåt. Thöi chûâng naâo túái àêu hay túái àoá, liïìu maång maâ àeã cho xong". Tön Haânh Giaã mûâng rúã hoãi phùng rùçng: "Chùèng hay nuái Giaãi dûúng caách mêëy dùåm". Baâ êëy noái: "Xa lùæm, xa lùæm, caách ba ngaân dùåm coá dû". Tön Haânh Giaã noái: "Xong lùæm xong lùæm, xin thêìy àûâng lo, àïí töi ài muác nûúác. Vêåy xin baâ cho töi mûúån caái cheán mau mau". Tön Haânh Giaã cêìm cheán nhaãy lïn mêy. Baâ êëy thêëy kinh laåy thinh khöng maâ noái rùçng: "Töi khöng deâ hoâa thûúång àùçng vên, thiïåt thêìn thöng quaäng àaåi!". Khi êëy baâ noå laåy röìi, vaâo kïu mêëy ngûúâi àaân baâ ra, thuêåt chuyïån hoâa thûúång àaâng vên, àöìng laåy Tam Taång maâ kïu bùçng La Haán böì taát. Röìi nêëu nûúác traâ doån cúm chay thiïët àaäi tûã tïë. Coân Tön Haânh Giaã nhaãy qua phña Nam, thêëy hoân nuái lúán; ngoá xuöëng thêëy dûåa nuái coá möåt caái am, thêëy àaåo só giaâ ngöìi xïëp bùçng trïn nïåm. Tön Haânh Giaã bûúác xuöëng baái liïìn, àaåo sô giaâ àaáp lïí hoãi rùçng: "Öng úã àêu àïën am töi, coá chuyïån chi?" Tön Haânh Giaã noái: "Töi úã nûúác Àaåi Àûúâng vûng chó thiïn tûã ài thónh kinh Têy Phûúng. Búãi thêìy töi lêìm nûúác söng Mêîu tûã, nay àau buång quaá chûâng. Ngûúâi ta àiïìm chó coá Nhû YÁ chún tiïn, nïn töi àïën xin möåt http://ebooks.vdcmedia.com
 16. TÊY DU KYÁ 16 cheán nûúác giïëng Laåc thai cho thêìy töi uöëng. Xin laäo sû chó giuâm chún tiïn cho töi". Àaåo sô cûúâi rùçng: "Àêy laâ Phaá nhi àöång, nay caãi laåi laâ am Tuå tiïn. Coân ta laâ àïå tûã Nhû YÁ chún tiïn, öng tïn chi noái cho raânh, ta seä baåch laåi?" Tön Haânh Giaã noái: "Töi laâ Tön ngöå Khöng", Àaåo sô giaâ hoãi: "Vêåy chúá lïí vêåt úã àêu?" Tön Haânh Giaã noái: "Bêìn tùng laâ keã ài àûúâng khöng coá baåc tiïìn maâ sùæm lïî". Àaåo sô giaâ cûúâi rùçng: "Thêìy ta raâo caái giïëng Laåc thai, chùèng hïì cho khöng ai hïët thaãy. Öng haäy vïì sùæm lïí àem túái, ta seä baåch giuâm cho, nïëu khöng coá thò vïì tònh bao nhiïu cuäng khöng bùçng thaánh chó, thêìy vaâo baåch roä tïn hoå töi, chùæc chún tiïn cho hïët caã giïëng, chùèng nhûäng möåt baát nûúác laâ nhiïìu". Àaåo sô giaâ nghe noái lúán löëi, khöng biïët öng laâ Thiïn Löi naâo, lêåt àêåt vaâo am baåch laåi. Nhû YÁ chún tiïn nghe noái, nöíi giêån thay aáo, cêìm moác vaâng ra cûãa am hoãi rùçng: "Tön ngöå Khöng úã àêu?" Tön Haânh Giaã chùæp tay baái vaâ baåch rùçng: "Bêìn tùng laâ Tön ngöå Khöng". Nhû YÁ chún tiïn cûúâi rùçng: "Tön ngöå Khöng coá biïët ta chùng?" Tön Haânh Giaã baåch rùçng: "Bêìn tùng tûâ khi quy y àïën nay, ñt túái lui vúái bùçng hûäu cöë cûåu; vò mùæc ài thónh kinh vúái thêìy töi. Höìi ban mai nghe xoám úã gêìn söng Mêíu tûã noái hiïåu chún tiïn, nïn töi múái tòm àïën". Nhû YÁ chún tiïn hoãi: "Ta tu haânh giûä phêån tu haânh, ngûúi cêìu Phêåt lo ài cêìu Phêåt; tòm àïën ta laâm chi?" Tön Haânh Giaã baåch rùçng: http://ebooks.vdcmedia.com
 17. TÊY DU KYÁ 17 "Búãi thêìy töi uöëng lêìm nûúác söng Mêîu tûã, nay àau buång muöën thaânh thai. Nïn töi àïën am tiïn, xin baát nûúác Laåc thai giaäi àöåc". Nhû YÁ chún tiïn trúån mùæt hoãi rùçng: "Thêìy ngûúi phaãi laâ Àûúâng Tùng Tam Taång chùng?" Tön Haânh Giaã thûa phaãi. Nhû YÁ chún tiïn nghiïën rùng noái rùçng: "Chuáng bêy coá gùåp Thaánh Anh àaåi vûúng chùng?" Tön Haânh Giaã thûa rùçng: "Noá laâ Höìng Haâi Nhi úã àöång Hoãa vên, thiïåt laâ yïu quaái; àaåi vûúng hoãi thùm noá laâm chi?" Nhû YÁ chún tiïn noái: "Noá laâ chaáu ta àoá. Búãi ta laâ em Ngûu Ma Vûúng, khi trûúác ta coá àùång thú anh ta noái: Hoåc troâ lúán Tam Taång laâ Tön ngöå Khöng, noá haåi Thaánh Anh khöën naån. Nïn ta quyïët tòm ngûúi cho gùåp maâ baáo cûâu. Nay ngûúi coân mong túái àêy xin nûúác chúá!" Tön Haânh Giaã cûúâi vaâ noái xuöi rùçng: "Chún tiïn nghe lêìm àoá lõnh huynh laâ baån hûäu cuãa töi, Höìng Haâi kïu töi bùçng chuá. Nay lõnh diïåt theo Quan Êm àaä thaânh chaánh quaã laâm Thiïån Taâi àöìng tûã röìi, töi cuäng khöng bùçng noá nûäa. Sao chún tiïn khöng giaä ún möåt tiïëng, laåi cûâu oaán nöíi gò, coá khi öng chûa hay viïåc êëy sao chúá!" Nhû YÁ chún tiïn naåt rùçng: "Con khó nêìy moãng möi, nïn laão khêíu lùæm! Chaáu ta laâm àaåi vûúng taåi Hoãa vên àöång, vinh hiïín biïët chûâng naâo. Nay bõ ngûúi maâ noá phaãi laâm töi túá Quan Êm, laåi coân kïí ún nûäa" Noái röìi liïìn xaáng möåt Kim cêu. Tön Haânh Giaã àûa thiïët baäng àúä maâ nùn nó rùçng: "Thöi chún tiïn chúá húân giêån laâm chi, cho baát nûúác àùång töi vïì keão trïî" Nhû YÁ chún tiïn noái: "Ngûúi thiïåt khöng biïët höí theån, theo mún trúán vúái ai? Thöi, ngûúi àaánh vúái ta ba hiïåp cêìm àöìng, thò cho möåt baát nûúác, nïëu ngûúi thiïëu sûác, thò giïët maâ baáo cûâu chaáu ta". Tön Haânh Giaã nöíi giêån mùæng rùçng: http://ebooks.vdcmedia.com
 18. TÊY DU KYÁ 18 "Thiïåt mi khöng biïët gò múái quyïët sanh tûã, muöën àaánh thò àaánh chúi". Noái röìi àêåp möåt thiïët baäng. Nhû YÁ chún tiïn àaä buãn ruãn chún tay, àêm àêìu chaåy riïët. Tön Haânh Giaã khöng theo, quyïët vö giïëng muác nûúác. Chùèng ngúâ àaåo só giaâ àoáng cûãa ngoä röìi. Tön Haânh Giaã àêåp cûãa lûúát vaâo àaåo sô giaâ thêët kinh chaåy mêët. Tön Haânh Giaã kiïëm àùång caái thuâng, múái thoâng xuöëng xaách nûúác, kïë bõ Nhû YÁ chún tiïn àûa cêu moác keáo gioâ, Tön Haânh Giaã nhaâo hoát. Tön Haânh Giaã chúâ dêåy, lêëy thiïët baäng àêåp àuâa. Nhû YÁ chún tiïn chaåy dang ra khöng daám cûå chiïën, àûáng ngoá chûâng maâ hùm rùçng: "Àöë ngûúi xaách àùång nûúác". Tön Haânh Giaã noái: "Nïëu ngûúi laåi àêy nûäa, thò ta àêåp chïët cho röìi". Nhû YÁ chún tiïn thiïåt khöng daám àaánh, song àúåi Haânh Giaã cuái xaách nûúác thò giûåt cùèng moác gioâ. Khi êëy Tön Haânh Giaã lêåp kïë: Tay taã cêìm thiïët baäng muáa maâ giûä mònh, tay hûäu nùæm dêy thoâng xuöëng giïëng sêu xaách nûúác. Kïë bõ moác gioá nûäa, Tön Haânh Giaã teá nhaâo, laâm röët thuâng xuöëng giïëng. Tön Haânh Giaã nöíi noáng, vaác thiïët baäng rûúåt Nhû YÁ chún tiïn chaåy te. Trúã laåi giïëng khöng coá thuâng chùèng biïët laâm sao maâ muác nûúác. Tñnh laâm thïë cho coá caái thuâng, thò súå Nhû YÁ chún tiïn húâm moác nûäa. Suy ài xeát laåi, phaãi coá ngûúâi phuå lûåc múái xong. Nghô röìi àùçng vên vïì xoám cuä, maâ kïu Sa Tùng phuå lûåc. Noái vïì Tam Taång vaâ Baát Giúái àûúng rïn mònh, nghe tiïëng kïu, liïìn höëi Sa Tùng ra lêåp tûác. Tön Haânh Giaã bûúác vaâo thuêåt chuyïån cho thêìy nghe. Tam Taång khoác roâng maâ noái rùçng: "Àöì àïå öi! Nhû vêåy biïët laâm sao cho àùång nûúác?" Tön Haânh Giaã noái: "Khöng hïì chi, àïí Sa Tùng ài vúái töi, töi àaánh vúái noá cêìm chûâng, àïí Sa Tùng muác nûúác thò àùång". Tam Taång noái: "Hai ngûúâi ài hïët, lêëy ai sùn soác ngûúâi àau?" Baâ chuã noái: http://ebooks.vdcmedia.com
 19. TÊY DU KYÁ 19 "Xin La Haán àûâng lo, úã nhaâ coá chuáng töi sùn soác, khi mêëy thêìy múái àïën, thiïåt chuáng töi coá yá thûúng riïng, sau thêëy Böì Taát àùçng vên nïn chuáng töi kónh troång khöng khi naâo daám laâm haåi maâ súå". Tön Haânh Giaã hûá möåt tiïëng maâ noái rùçng: "Àúân baâ maâ laâm haåi àùång ai, kheáo noái cho röån!" Baâ êëy cûúâi rùçng: "Gia gia öi, búãi caác öng coá phûúác nïn àïën nhùçm nhaâ chuáng töi, vò nöåi nhaâ naây lúán tuöíi hïët; chúá coá phaãi nhùçm nhaâ khaác, caác öng khöng àùång vuöng troân". Baát Giúái nghe noái, öm buång rïn maâ hoãi rùçng: "Laâm sao maâ chùèng àùång vuöng troân?" Baâ êëy noái: "Nùm chõ em töi àïìu coá tuöíi, nïn chuyïån nguyïåt hoa cuäng khöng maâng, nïn chùèng núã haåi ngûúâi tu niïåm. Chúá nhû nhaâ khaác nhiïìu naâng xuên sùæc, leä naâo bûúám chùèng say hoa, nïëu caác ngûúâi chùèng thuêån tuâng hò hoå löåt da laâm hûúng àaåi, kho tröng sûå söëng úã àúâi". Baát Giúái noái: "Nhû vêåy thò töi khoãi lo, thõt ai thúm thò noá ûa hûúãi, chúá thõt töi tanh rònh chùæc noá khöng theâm loác maâ súå". Tön Haânh Giaã cûúâi rùçng: "Ngûúi haäy la nñn cho khoãe maâ àeã, àïí noái giaã ngöå cho hao húi?" Noái röìi, baão baâ êëy cho mûúån möåt caái thuâng buöåc dêy daâi hai anh àùçng vên àïën nuái êëy. Tön Haânh Giaã dùån Sa Tùng nuáp àoá coi chûâng, àúåi mònh àaánh êíu àaã vúái Nhû YÁ chún tiïn, seä thûâa cú leán vaâo muác nûúác àem vïì trûúác. Àoaån dùån doâ xong xaã, xaách thiïët baäng túái am, biïíu múã cûãa lêåp tûác. Àaåo sô giaâ vaâo baáo laåi. Nhû YÁ chún tiïn nöíi giêån xaách kim cêu ra cûãa naåt rùçng: "Con khó àöåt nêìy, coân túái laâm chi nûäa?" Tön Haânh Giaã noái: http://ebooks.vdcmedia.com
 20. TÊY DU KYÁ 20 "Ta ài xin nûúác chúá ài àêu?" Nhû YÁ chún tiïn noái: "Dêìu vûúng cöng tïí tûúáng muöën xin nûúác giïëng ta cuäng phaãi dûng lïí vêåt. Huöëng chi ngûúi laâ ngûúâi cûâu oaán ài túái maâ xin khöng!" Tön Haânh Giaã hoãi: "Ngûúi khöng cho thiïåt hay sao?" Nhû YÁ chún tiïn noái: "Chùèng hïì cho möåt nhoã". Tön Haânh Giaã ruát thiïët baäng àêåp àuâa! Nhû YÁ chún tiïn àûa kim cêu ra àúä. Hai ngûúâi höín chiïën, Tön Haânh Giaã cöë yá duå Nhû YÁ chún tiïn ra ngoaâi xa. Nhû YÁ chún tiïn ngúä Haânh Giaã thiïåt thua, cûá theo àaánh maäi. Coân Sa Tùng xaách thuâng chaåy vaâo giïëng. Laäo àaåo sô caãn laåi, bõ Sa Tùng àaánh cho möåt gêåy gaäy tay, thêët kinh kïu trúâi chaåy mêët. Sa Tùng xaách àêìy möåt thuâng nûúác, àùçng vên kïu Haânh Giaã noái rùçng: "Àaåi ca öi, töi àaä muác nûúác röìi, anh tha noá laâm ún, àöìng ài vïì cho khoãe". Tön Haânh Giaã nghe roä, àûa thiïët baäng àúä maâ noái rùçng: "Ta cuäng muöën giïët mi cho röìi àúâi, song ngûúi chûa àaáng töåi chïët. Vaã laåi võ tònh anh Ngûu Ma Vûúng möåt chuát nïn múái thûá tay. Em ta xaách nûúác vïì röìi, ta cuäng tha ngûúi àùång trúã laåi. Tûâ nêìy sùæp túái ai xin nûúác mi cuäng phaãi cho khöng. Chùèng nïn choaán cuãa àúâi maâ thêu lïî löåc nûäa!" Nhû YÁ chún tiïn thêëy Haânh Giaã khöng àaánh, thûâa cú lêëy cêu moác giûåt gaâu. Tön Haânh Giaã nhaãy traánh khoãi röìi, xö Nhû YÁ chún tiïn nhaâo húát. Röìi giûåt kim cêu beã hai nhêåp laåi beã luön thaânh böën àoaån quùng xuöëng àêët. Nhû YÁ chún tiïn kinh haäi, àûáng le lûúäi run rêíy. Tön Haânh Giaã cûúâi trúâi röìi àùçng vên bay mêët. Khi êëy Sa Tùng bay trûúác, thêëy Tön Haânh Giaã theo sau cuâng nhau mûâng rúä vïì túái cûãa, thêëy Baát Giúái dûåa ghïë maâ öm, Tön Haânh Giaã cûúâi vaâ hoãi rùçng: http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2