TCVN 1045 1988

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
125
lượt xem
35
download

TCVN 1045 1988

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 1045 1988.Thủy tinh – Phương pháp xác định độ bền xung nhiệt (Glass - Method for determination of durability from thermal shock). Tiêu chuẩn này phù hợp với ST SEV 3351 : 1981 và thay thế TCVN l045 : 1971. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền xung nhiệt của thủy tinh silicat ở dạng vật liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 1045 1988

  1. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 1045 : 1988 Thñy tinh – Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn xung nhiÖt Glass - Method for determination of durability from thermal shock Tiªu chuÈn nµy phï hîp víi ST SEV 3351 : 1981 vµ thay thÕ TCVN l045 : 1971. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn xung nhiÖt cña thñy tinh silicat ë d¹ng vËt liÖu. 1. Kh¸i niÖm §é bÒn xung nhiÖt lµ chØ tiªu ®Æc tr|ng cho kh¶ n¨ng cña thñy tinh chÞu ®|îc sù thay ®æi ®ét ngét cña nhiÖt ®é mµ kh«ng bÞ nøt vì. 2. Néi dung ph|¬ng ph¸p Nung mÉu d¹ng ®òa thñy tinh tíi mét nhiÖt ®é nhÊt ®Þnh råi th¶ ®ét ngét vµo n|íc l¹nh. LÆp l¹i ë nhiÖt ®é kh¸c cho ®Õn khi trªn mÉu thö xuÊt hiÖn vÕt nøt ®Çu tiªn vµ x¸c ®Þnh hiÖu sè gi÷a nhiÖt ®é nung mÉu vµ nhiÖt ®é cña n|íc. 3. ThiÕt bÞ, dông cô - Lß h×nh trô th¼ng ®øng cã bé phËn ®iÒu nhiÖt cho phÐp æn ®Þnh ®|îc nhiÖt ®é cÇn thiÕt Ýt nhÊt 15 phót víi sai sè kh«ng lín h¬n 0,50C. - Cèc thµnh cao, dung tÝch l000ml. NÕu sö dông lß nung cã thÓ lËt ng|îc ®|îc th× ph¶i dïng cèc cã lãt l|íi thÐp bªn trong ®Ó khi th¶ mÉu xuèng n|íc, mÉu kh«ng bÞ va ch¹m m¹nh vµo thµnh cèc ; - NhiÖt kÕ ®o nhiÖt ®é lß nung, ®¶m b¶o ®o chÝnh x¸c ®Õn 0,50C. - NhiÖt kÕ ®o nhiÖt ®é n|íc l¹nh, ®¶m b¶o ®o chÝnh x¸c ®Õn 0,50C. 4. MÉu thö C¾t 22 mÉu thö ë d¹ng ®òa thñy tinh, ®Çu c¾t ®|îc ®èt trßn, sau ®ã mÉu ®|îc ñ cÈn thËn ®Ó lo¹i øng suÊt néi. MÉu kh«ng ®|îc cã c¸c vÕt nøt hoÆc x|íc vµ cã ®|êng kÝnh (6 r 0,2)mm, dµi 30 r 0,2mm. 5. TiÕn hµnh thö 5.1. X¸c ®Þnh s¬ bé. Rãt n|íc ë nhiÖt ®é phßng vµo cèc vµ ®o nhiÖt ®é chÝnh x¸c ®Õn 0,50C. Nung 2 mÉu trong lß ®Õn nhiÖt ®é cao h¬n nhiÖt ®é n|íc l¹nh 500C. L|u mÉu ë nhiÖt ®é nµy 15 phót råi th¶ xuèng cèc n|íc. Kho¶ng c¸ch tõ ®¸y lß ®Õn mÆt tho¸ng cña n|íc lµ l00mm. §Çu ®o cña nhiÖt kÕ lß nung ph¶i ngang víi vÞ trÝ ®Æt mÉu. Gi÷ mÉu trong n|íc Ýt nhÊt 30 gi©y, sau ®ã lÊy ra lau kh« quan s¸t t×m vÕt nøt. LÆp lai thÝ nghiÖm lÇn thø hai víi nhiÖt ®é lß nung cao h¬n lÇn tr|íc 500C. Lµm nh| vËy cho ®Õn khi trªn mÉu thö xuÊt hiÖn vÕt nøt ®Çu tiªn. Møc ®é n©ng nhiÖt ë c¸c lÇn thÝ nghiÖm lÆp l¹i lµ 500C. §é bÒn xung nhiÖt s¬ bé tÝnh b»ng hiÖu sè 't0 gi÷a nhiÖt ®é lín nhÊt t0 mµ mÉu kh«ng bÞ nøt vì khi th¶ xuèng n|íc vµ nhiÖt ®é cña n|íc lµm l¹nh tn0. 5.2. X¸c ®Þnh chÝnh XÕp l0 mÉu thö vµo lß. Nung mÉu lªn tíi nhiÖt ®é t1 thÊp h¬n ®é bÒn xung nhiÖt s¬ bé ('to) 500C. Tr×nh tù tiÕn hµnh gièng nh| khi x¸c ®Þnh s¬ bé, lo¹i riªng nh÷ng mÉu
  2. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 1045 : 1988 cã vÕt nøt vµ lÆp l¹i thÝ nghiÖm víi sè mÉu cßn nguyªn vÑn cho ®Õn khi trªn tÊt c¶ c¸c mÉu ®Òu xuÊt hiÖn vÕt nøt. Møc ®é n©ng nhiÖt trong mçi lÇn thÝ nghiÖm lÆp l¹i ph¶i theo ®Õng b¶ng 1. Thêi gian l|u mÉu ë mçi nhiÖt ®é nung lµ l0 phót. Lµm thÝ nghiÖm t|¬ng tù víi lo¹t l0 mÉu cßn l¹i. B¶ng 1 §é bÒn xung nhiÖt s¬ bé, 0C Møc ®é n©ng nhiÖt, 0C ®Õn 200 10 trªn 200 ®Õn 400 20 trªn 400 ®Õn 600 30 trªn 600 ®Õn 800 40 trªn 800 50 Chó thÝch : NÕu lµm thÝ nghiÖm ¶ nhiÖt ®é cao, m«i tr|êng lµm l¹nh cã thÓ sö dông kim lo¹i hoÆc muèi kim lo¹i nãng ch¶y (thiÕc …) 6. TÝnh kÕt qu¶ KÕt qu¶ thÝ nghiÖm ghi theo mÉu b¶ng 2. 3. B¶ng 2 NhiÖt ®é lß NhiÖt ®é HiÖu nhiÖt ®é Sè mÉu bÞ nøt vì Sè thø tù ni 'ti ti , 0 C n|íc tni, 0C 'ti= ti –Tni, C ë nhiÖt ®é ti, ni 0 §é bÒn xung nhiÖt 't cña lo¹t l0 mÉu tÝnh theo c«ng thøc : 't n1't1  n 2't 2  ....  n i 't i ¦ n 't i i 10 10 Trong dã : ti - NhiÖt ®é lß, 0C; tni - NhiÖt ®é n|íc, 0C; ni - Sè mÉu bÞ nót vì ë nhiÖt ®é t, 'ti - §é bÒn xung nhiÖt cña mÉu, 0C l0 - Sè mÉu ®em thö ë mçi lo¹t thÝ nghiÖm. §é bÒn xung nhiÖt trung b×nh lµ gi¸ trÞ trung b×nh cèng cña ®é bÒn xung nhiÖt cña hai lo¹i thö. Chó thÝch : NÕu gi¸ trÞ 't cña lo¹t thö 10 mÉu ®Çu vµ lo¹t thö 10 mÉu thø hai chªnh lÖch nhau qu¸ r 5% so víi gi¸ trÞ trung b×nh céng th× ph¶i x¸c ®Þnh l¹i víi 20 mÉu míi.
Đồng bộ tài khoản