TCVN 1047 1988

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
88
lượt xem
20
download

TCVN 1047 1988

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 1047 1988. Thủy tinh - Phương pháp xác định độ bền kiềm và phân cấp (Glass - Determination of durability from alkali attack and classification). Tiêu chuẩn này phù hợp ST SEV 2100: 1980 và thay thế TCVN l047: 1971. Tiêu chuẩn này quy định Phương pháp xác định và phân cấp độ bền kiềm của thủy tinh silicat.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 1047 1988

  1. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 1047: 1988 Thñy tinh - Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn kiÒm vµ ph©n cÊp Glass - Determination of durability from alkali attack and classification Tiªu chuÈn nµy phï hîp ST SEV 2100: 1980 vµ thay thÕ TCVN l047: 1971. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh vµ ph©n cÊp ®é bÒn kiÒm cña thñy tinh silicat. 1 Kh¸i niÖm §é bÒn kiÒm lµ chØ tiªu ®Æc tr|ng cho kh¶ n¨ng chÞu ®|îc t¸c dông ¨n mßn cña kiÒm vµ c¸c dung dÞch cã ph¶n øng kiÒm, thÓ hiÖn b»ng møc tæn hao khèi l|îng bÒ mÆt thuû tinh trong kiÒm. 2 Néi dung ph|¬ng ph¸p X¸c ®Þnh vµ ph©n cÊp theo møc tæn hao khèi l|îng øng víi mét ®¬n vÞ bÒ mÆt thuû tinh trong dung dÞch natri hidroxit cacbonat s«i trong 3 giê. 3 ThiÕt bÞ, dông cô - B×nh thÝ nghiÖm b»ng b¹c tinh khiÕt hay hîp kim b¹c bÒn kiÒm (xem h×nh vÏ) cã d¹ng h×nh trô, ®¸y b¸n cÇu, trªn cã n¾p ®Ëy. MÆt trªn n¾p cã cæ c«n, mÆt d|íi cã mãc ®Ó treo mÉu thö. §Ó ®¶m b¶o ®é kÝn, gi÷a th©n vµ n¾p cã vßng ®Öm b»ng vËt liÖu tr¬ (vÝ dô nhùa teflon). - èng sinh hµn ng|îc dßng, dµi kh«ng d|íi 300mm l¾p vµo cæ c«n cña b×nh (3.l) b»ng nót nhùa (vÝ dô nhùa teflon) ®· ®|îc ®un s«i trong n|íc cÊt l giê; - D©y b¹c (hay hîp kim b¹c bÒn kiÒm) ®|êng kÝnh kho¶ng 0,3mm; - C©n ph©n tÝch, ®¶m b¶o c©n chÝnh x¸c ®Õn 0,0002g; - Tñ sÊy, cho phÐp sÊy 1500C; - B×nh hót Èm; - Dông cô c¾t thñy tinh; - Dông cô ®o chiÒu dµi vµ ®|êng kÝnh víi ®é chÝnh x¸c yªu cÇu (vÝ dô th|íc kÑp); - Cèc dung tÝch l000 ml; - KÑp hay k×m gäng b¹c, b¹ch kim hay vËt liÖu bÒn kiÒm kh¸c; - Nguån ®èt (®Ìn x×). 4 Hãa chÊt. - N|íc cÊt hoÆc n|íc ®· ®|îc khö ion theo TCVN 2217: 1977 - Axªt«n; - Axit axªtic, dung dÞch 5%; - Axit clohidric, dung dÞch 1N; - Natri hi®roxit, dung dÞch lN, pha tr|íc mçi lÇn thö;
  2. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 1047: 1988 - Natri cacbon¸t, dung dÞch lN, pha tr|íc mçi lÇn thö; 5 ChuÈn bÞ mÉu MÉu ë d¹ng mét hoÆc nhiÒu m¶nh thñy tinh cã d¹ng h×nh häc ®Òu sao cho tæng diÖn tÝch bÒ mÆt kho¶ng l0 - 15cm2. BÒ mÆt mÉu ph¶i s¹ch, kh«ng cã vÕt ¨n mßn, nh¸m hay r¹n nøt vµ kh«ng s¾c c¹nh. NÕu cÇn, cã thÓ mµi vµ d¸nh bãng. §Ó thÝ nghiÖm, ph¶i chuÈn bÞ hai mÉu. 6 TiÕn hµnh thö X¸c ®Þnh tæng diÖn tÝch bÒ mÆt mÉu thö chÝnh x¸c tíi 2%, lµm trßn sè ®Õn 0,1cm2. DiÖn tÝch bÒ mÆt míi xuÊt hiÖn khi c¾t kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 20% tæng diÖn tÝch. Röa kÜ mÉu b»ng dung dÞch axit axªtic, dïng kÑp gi÷ mÉu vµ tr¸ng 3 lÇn b»ng n|íc cÊt, cuèi cïng tr¸ng axªton. SÊy mÉu trong tñ sÊy ë 1000C trong 30 phót råi lµm nguéi trong b×nh hót Èm ®Õn nhiÖt ®é phßng vµ c©n mÉu chÝnh x¸c ®Õn 0,0002g (ml). §æ 800ml hçn hîp thÓ tÝch b»ng nhau cña dung dÞch natri hidroxit vµ natri cacbonat vµo b×nh thÝ nghiÖm vµ ®un s«i ®Òu. Buéc mÉu thö vµo d©y b¹c råi treo vµo c¸c mãc ë n¾p b×nh vµ th¶ vµo dung dÞch ®ang s«i sao cho mÉu nhóng ngËp hoµn toµn, kh«ng ch¹m vµo thµnh b×nh vµ kh«ng ch¹m vµo nhau (nÕu mÉu gåm nhiÒu nh¸nh thuû tinh). L¾p èng sinh hµn vµo cæ c«n ë n¾p b×nh råi cho n|íc ch¶y qua. §Ëy n¾p b×nh cho khÝt vµ ®un s«i trong 3 giê. NhÊc mÉu ra, nhóng 3 lÇn vµo 500ml dung dÞch axit clohidric, tr¸ng kÜ 3 lÇn b»ng n|íc cÊt, cuèi cïng tr¸ng b»ng axªt«n råi ®em sÊy trong tñ sÊy ë 1500C trung 30 phót. §Ó nguéi trong b×nh hót Èm tíi nhiÖt ®é phßng råi l¹i ®em c©n chÝnh x¸c tíi 0,0002g. Lµm thÝ nghiÖm tiÕp víi mÉu thø hai. 7 TÝnh kÕt qu¶ Tæn hao khèi l|îng øng víi mét ®¬n vÞ bÒ mÆt (m) tÝnh b»ng mg. dm-2 theo c«ng thøc: 100 m 1  m 2
  3. m S Trong ®ã: ml - Khèi l|îng mÉu c©n tr|íc khi thö, mg; m2 - Khèi l|îng mÉu c©n sau khi thö, mg; S – Tæng diÖn tÝch bÒ mÆt mÉu, cm2 Tõ 2 kÕt qu¶ thu ®|îc, tÝnh gi¸ trÞ trung b×nh céng. HiÖu sè gi÷a tõng kÕt qu¶ vµ trung b×nh céng so víi trung b×nh céng kh«ng ®|îc v|ît qu¸ r 5%, nÕu qu¸ ph¶i tiÕn hµnh x¸c ®Þnh l¹i. 8 Ph©n cÊp theo ®é bÒn kiÒm CÊp bÒn kiÒm Møc tæn hao khèi l|îng bÒ mÆt, mg. dm-2 1 0 ®Õn 75 2 trªn 75 ®Õn 175 3 trªn 175
Đồng bộ tài khoản