TCVN 1048 1988

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
89
lượt xem
23
download

TCVN 1048 1988

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 1048 1988. Thủy tinh - Xác định độ bền axit và phân cấp (Glass - Determination of durabitity from acid attack and classification). Tiêu chuẩn này thay thế TCVN l048: 1971. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định và phân cấp độ bền axit của thủy tinh silicat.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 1048 1988

  1. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 1048 : 1988 Thñy tinh - X¸c ®Þnh ®é bÒn axit vµ ph©n cÊp. Glass - Determination of durabitity from acid attack and classification Tiªu chuÈn nµy thay thÕ TCVN l048: 1971 Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh vµ ph©n cÊp ®é bÒn axit cña thñy tinh silicat. 1. Kh¸i niÖm. §é bÒn axit lµ chØ tiªu ®Æc tr|ng cho kh¶ n¨ng chÞu ®|îc t¸c dông ¨n mßn cña axit vµ c¸c dung dÞch cã ph¶n øng axit, thÓ hiÖn b»ng møc tæn hao khèi l|îng cña bÒ mÆt thuû tinh trong axit. 2. Néi dung ph|¬ng ph¸p X¸c ®Þnh møc tæn hao khèi l|îng tõ mét ®¬n vÞ bÒ mÆt thñy tinh trong dung dÞch axit clohidric 20,4% s«i trong 6 giê. 3. Dông cô - Cèc thµnh cao, dung tÝch l000ml, lµm b»ng thñy tinh cã ®é bÒn axit cÊp I theo tiªu chuÈn nµy; - H×nh cÊu cæ ng¾n dung tÝch l000ml, lµm b»ng thñy tinh cã ®é bÒn axit cÊp I theo tiªu chuÈn nµy. - Giá ®ùng mÉu b»ng d©y b¹ch kim (hay b»ng vËt liÖu bÒn axit kh¸c - xem h×nh vÏ) - C©n ph©n tÝch, ®¶m b¶o chÝnh x¸c ®Õn 0,0001g; - Tñ sÊy, cho phÐp sÊy ë (150 H 2)0C; - B×nh hót Èm; - Dông cô c¾t thñy tinh; - Dông cô ®o chiÒu dµi vµ ®|êng kÝnh mÉu; - KÑp hay k×m ®Çu bäc cao su hoÆc nhùa bÒn axit; Tr|íc khi dïng ®Çu nµy ph¶i ®|îc xö lý trong axit clohidric s«i vµ tr¸ng n|íc cÊt. 4. Hãa chÊt AxÝt clohidric tinh khiÕt dung dÞch 20,4% (khèi l|îng riªng ë 200C lµ l,l00 H 0,005) g.ml-1 Etanola tinh khiÕt ®Ó ph©n tÝch (hay tinh khiÕt) N|íc cÊt hoÆc n|íc ®· khö ion. 5. TiÕn hµnh thö 5.1. MÉu thö d¹ng tÊm, ®òa hoÆc èng thñy tinh ®|êng kÝnh trong Ýt nhÊt 5mm hoÆc mÉu cã thÓ cã d¹ng h×nh häc kh¸c dÔ x¸c ®Þnh diÖn tÝch bÒ mÆt. Tæng diÖn tÝch bÒ mÆt trong vµ ngoµi mÉu kh«ng ®|îc Ýt h¬n 2,00 H 0,20 dm2, x¸c ®Þnh chÝnh x¸c tíi 2%; - Cho phÐp chän mét sè mÉu nhá h¬n, nh|ng tæng diÖn tÝch bÒ mÆt ph¶i ®¹t yªu cÇu trªn vµ diÖn tÝch bÒ mÆt c¸c mÉu kh«ng sai kh¸c nhau qô¸ 5%. BÒ mÆt mÉu ph¶i s¹ch, kh«ng cã vÕt nh¸m, vÕt ¨n mßn hay r¹n nøt, gãc c¹nh s¾c ph¶i mµi. MÉu ®|îc ñ cÈn thËn ®Ó khö øng suÊt néi tr|íc khi thö.
  2. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 1048 : 1988 5.2. LÊy mét l|îng mÉu thö 2 lµm mÉu ®èi chøng (mÉu nµy còng ®|îc chuÈn bÞ nh| trªn). HiÖu sè tæng diÖn tÝch bÒ mÆt mÉu thö vµ mÉu ®èi chøng kh«ng ®|îc v|ît qu¸ H l0 cm2, hiÖu khèi l|îng kh«ng ®|îc v|ît qu¸ H lg. MÉu nhÑ h¬n lÊy lµm mÉu ®èi chøng. 5.3. Röa kÜ c¸c mÉu b»ng n|íc cÊt, tr¸ng b»ng etanola råi ®em sÊy trong tñ sÊy ë ( 150 H 2)0C trong 45 phót. Lµm nguéi trong b×nh hót Èm ®Õn (20 H 5)0C vµ ®em c©n ngay (chÝnh x¸c ®Õn 0,000lg). X¸c ®Þnh hiÖu khèi l|îng gi÷a mÉu thö vµ mÉu ®èi chøng (ml). 5.4. §æ 500 - 600ml axit clohidric 20,4% vµo cèc cã ®Æt b×nh lµm l¹nh ë trªn vµ ®un s«i. XÕp mÉu thö vµo giá råi th¶ xuèng ®¸y cèc sao cho mÉu ngËp toµn bé, nh|ng kh«ng ®|îc ch¹m thµnh cèc vµ ch¹m vµo nhau. B×nh ®Æt trªn cèc ®|îc ®Ëy b»ng nót cao su cã hai èng dÉn n|íc vµo ra, cã t¸c dông lµm gi¶m l|îng axit bay h¬i. §Ó ®¶m b¶o ®é kÝn, gi÷a mÐp cèc vµ ®¸y b×nh cÇu cã lãt mét èng cao su chÞu axit bÞ xÎ däc ®Ó «m lÊy mÐp cèc. Chó thÝch: ThiÕt bÞ nµy tr|íc khi sö dông lÇn ®Çu ph¶i ®un 5- 6 giê víi axit clohidric 20,4%. 5.5. Gi÷ mÉu trong axit s«i 6 giê, sau ®ã lÊy ra tr¸ng kÜ b»ng n|íc cÊt. MÉu ®èi chøng (kh«ng xö lý b»ng axit) còng ®|îc tr¸ng nh| vËy. SÊy c¸c mÉu ë (150 H 2)0C trong 45 phót, ®Ó nguéi trong b×nh hót Èm tíi (20 H 5)0C råi c©n l¹i, x¸c ®Þnh hiÖu khèi l|îng gi÷a mÉu thö vµ mÉu ®èi chøng (m2) 6. TÝnh kÕt qu¶ §é bÒn axit (x) cña thuû tinh tÝnh b»ng mg, dm-2 theo c«ng thøc: m1 m2 x S
  3. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 1048 : 1988 Trong ®ã: m1 – HiÖu khèi l|îng mÉu thö vµ ®èi víi mÉu ®èi chøng, tr|íc khi thö, mg; m2 – HiÖu khèi l|îng mÉu thö vµ mÉu ®èi chøng, sau khi thö, mg; S- Tæng diÖn tÝch bÒ mÆt mÉu thö, dm-2. TiÕn hµnh x¸c ®Þnh hai lÇn råi lÊy trung b×nh céng. NÕu hiÖu sè tõng kÕt qu¶ vµ trung b×nh céng so víi trung b×nh céng v|ît qu¸ H 10% th× ph¶i x¸c ®Þnh l¹i. 7. Ph©n cÊp theo ®é bÒn axit CÊp bÒn axit Møc tæn hao khèi l|îng bÒ mÆt, mg, dm2 1 0 ®Õn 1,4 2 trªn 1,4 ®Õn 3,0 3 trªn 3,0
Đồng bộ tài khoản