TCVN 1073 1971

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
153
lượt xem
35
download

TCVN 1073 1971

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 1073 1971. Gỗ tròn – Kích thước cơ bản. Tiêu chuẩn này áp dụng cho gỗ tròn thuộc các loại cây lá rộng. Tiêu chuẩn này không bắt buộc áp dụng cho gỗ tròn chuyên dùng nhà gỗ trụ nhỏ, gỗ làm giấy, gỗ làm tơ nhân tạo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 1073 1971

  1. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 1073 : 1971 Gç trßn – KÝch th|íc c¬ b¶n Round timber – Main dimension 1 Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho gç trßn thuéc c¸c lo¹i c©y l¸ réng. Tiªu chuÈn nµy kh«ng b¾t buéc ¸p dông cho gç trßn chuyªn dïng nh| gç trô nhá, gç lµm giÊy, gç lµm t¬ nh©n t¹o. 2 Gç trßn ®|îc chia thµnh bèn hµng theo ®|êng kÝnh vµ chiÒu dµi nh| quy ®Þnh trong b¶ng d|íi ®©y: H¹ng §|êng kÝnh ®Çu nhá D (cm) ChiÒu dµi L (m) I Tõ 25 trë lªn Tõ 2,5 trë lªn II Tõ 25 trë lªn 1 @ L < 2,5 III 10 @ D < 25 Tõ 2,5 trë lªn IV 10 @ D < 25 1 @ L < 2,5 3 Mçi cÊp ®|êng kÝnh c¸ch nhau 5cm. Chó thÝch: 1. §|êng kÝnh cña gç trßn ph¶i ®o theo ®Çu nhá, kh«ng kÓ vá, nÕu cã vá th× trõ ®i phÇn vá. 2. §|êng kÝnh cña gç trßn ®o b»ng th|íc cÆp b»ng gç hoÆc b»ng kim lo¹i. TrÞ sè ®|êng kÝnh gç trßn lµ trung b×nh céng cña kÝch th|íc hai ®|êng kÝnh gãc víi nhau. 4 Mçi cÊp chiÒu dµi c¸ch nhau 0,5m. Chó thÝch: ChiÒu dµi gç trßn lÊy theo chiÒu dµi chç ng¾n nhÊt.
Đồng bộ tài khoản