TCVN 1074 1971

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
83
lượt xem
32
download

TCVN 1074 1971

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 1074 1971, Gỗ phương pháp khuyết tật: Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại gỗ tròn thuộc các loại cây lá rộng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 1074 1971

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1074 : 1971 Gç trßn KhuyÕt tËt Round timber Defects 1 Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho gç trßn thuéc c¸c lo¹i c©y l¸ réng. Tiªu chuÈn nμy kh«ng b¾t buéc ¸p dông cho gç trßn chuyªn dïng. 2 KhuyÕt tËt cña gç trßn ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng d−íi ®©y: Giíi h¹n cho phÐp cña khuyÕt tËt §èi víi gç h¹ng I vμ §èi víi §èi víi Tªn khuyÕt C¸ch tÝnh gç h¹ng gç h¹ng tËt CÊp chÊt CÊp chÊt CÊp chÊt III IV l−îng A l−îng l−îng B C 1 2 3 4 5 6 7 1. M¾t - M¾t cã ®−êng kÝnh d−íi 3cm kh«ng tÝnh - §−êng kÝnh lín nhÊt cña 10% 30% Kh«ng 10% 10% a. M¾t sèng m¾t so víi ®−êng kÝnh c©y gç h¹n chÕ b. M¾t bÞ ë chç ®ã kh«ng ®−îc qu¸ h− háng m¾t Trªn 1m dμi cña th©n c©y gç, 2 c¸i 4 c¸i Kh«ng Kh«ng Kh«ng chÕt vμ m¾t sè l−îng m¾t kh«ng ®−îc qu¸ h¹n chÕ h¹n chÕ h¹n chÕ dß Trªn 1m dμi cña th©n c©y gç, 0 c¸i 2 c¸i 3 c¸i 2 c¸i 2 c¸i sè l−îng m¾t kh«ng ®−îc qu¸ 2. Môc a. - §−êng kÝnh phÇn môc Môc trong, rçng ruét, môc ruét, ë trong môc ®Çu c©y gç so víi ruét vμ rçng ®−êng kÝnh c©y gç ë chç ruét ®ã kh«ng ®−îc qu¸ 10% 20% 40% 20% 20% b. Môc ngoμi - ChiÒu dμy cña môc ngoμi ë n¬i môc nhiÒu nhÊt so víi ®−êng kÝnh c©y gç ë chç ®ã kh«ng ®−îc qu¸ Page 1
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1074 : 1971 3. Lç mät - Lç mät cã ®−êng kÝnh d−íi 3mm vμ lç mät ngoμi vá kh«ng tÝnh - Lç hμ m¹ch tr¹ch tÝnh nh−lç mät. - Trªn 1m dμi cña th©n 3 lç 20 lç Kh«ng 20 lç 20 lç c©y gç sè lç mät nhiÒu nhÊt h¹n chÕ kh«ng ®−îc qu¸ Page 2
  3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1074 : 1971 1 2 3 4 5 6 7 4. Nøt - ChiÒu réng vÕt nøt d−íi 3mm kh«ng tÝnh - §èi víi vÕt nøt däc vμ nøt ng«i sao, chiÒu dμi vÕt nøt 10% 20% 30% 10% 10% so víi chiÒu dμi c©y gç kh«ng ®−îc qu¸ - §èi víi vÕt nøt vμnh Kh«ng 1/3 1/2 1/3 1/3 kh¨n, trªn mÆt c¾t ngang cã chu vi chu vi chu vi chu vi chiÒu dμi cña vßng cung kh«ng ®−îc qu¸ - Sè l−îng vÕt nøt ë ®Çu 2 vÕt 4 vÕt Kh«ng 2 vÕt 2 vÕt c©y gç kh«ng ®−îc qu¸. h¹n chÕ 5. Cong - ChØ tÝnh ®èi víi tr−êng hîp cong 1 chiÒu; cong 2 chiÒu, kh«ng chÊp nhËn. - §èi víi gç dμi d−íi 2% 4% 6% 5% 5% 4m ®é cong kh«ng ®−îc qu¸ - §èi víi gç dμi trªn 4m ®é cong kh«ng ®−îc qu¸. 3% 5% 7% 5% 6. Th©n dÑt Trªn mÆt c¾t ngang chªnh lÖch gi÷a ®−êng kÝnh lín nhÊt 20% 40% Kh«ng 30% Kh«ng vμ nhá nhÊt so víi ®−êng h¹n chÕ h¹n chÕ kÝnh lín nhÊt kh«ng ®−îc qu¸ 7. Thãt ngän Chªnh lÖch ®−êng kÝnh gi÷a Kh«ng Kh«ng 2 n¬i c¸ch nhau 1m trªn th©n h¹n chÕ h¹n chÕ c©y gç kh«ng ®−îc qu¸ 2 cm/m 5 cm/m 5 cm/m Chó thÝch : 1. §èi víi b−íu, c¸ch tÝnh nh− m¾t. 2. §é cong tÝnh theo c«ng thøc: f % Trong ®ã: f – chiÒu cao ®o¹n cong nhÊt; l – chiÒu dμi gi÷a 2 ®Çu ®o¹n cong nhÊt. Page 3
Đồng bộ tài khoản