TCVN 1075 1971

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
295
lượt xem
79
download

TCVN 1075 1971

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 1075 1971, Gỗ kích thước cơ bản: Tiêu chuẩn này áp dụng cho gỗ xẻ dung trong xây dựng giao thông vận tải, …

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 1075 1971

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1075 : 1971 Gç xÎ KÝch th−íc c¬ b¶n Sawed timber Main dimensions Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho gç xÎ dïng trong x©y dùng giao th«ng vËn t¶i, lμm n«ng cô, dông cô gia ®×nh v.v Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông cho mét sè cì kÝch chuyªn dïng ®Æc biÖt nh− gç xÎ céng h−ëng, gç xÎ dïng trong ngμnh hμng kh«ng. 1 Ph©n lo¹i 1.1. C¨n cø vμo môc ®Ých sö dông, gç xÎ chia lμm 2 lo¹i: - V¸n: cã chiÒu réng b»ng hoÆc lín h¬n 3 lÇn chiÒu dμy; - Hép : cã chiÒu réng nhá h¬n 3 lÇn chiÒu dμy. 1.2. C¨n cø vμo c¸ch pha chÕ, gç xÎ chia lμm 2 lo¹i: - Gç xÎ 2 mÆt (lo¹i v¸t c¹nh); - Gç xÎ 4 mÆt (lo¹i vu«ng c¹nh). Chó thÝch: Gç cã 3 mÆt ®−îc xÕp vμo lo¹i gç xÎ 2 mÆt. 2 KÝch th−íc 2.1. ChiÒu réng vμ chiÒu dμy cña gç xÎ ph¶i theo ®óng quy ®Þnh trong b¶ng 1. B¶ng 1 Gç ChiÒ ChiÒu réng lo¹i u V¸n 10 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200 15 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200 20 30 40 60 80 100 120 140 160 180 200 50 25 30 40 80 100 120 140 160 180 200 220 250 280 320 50 60 30 30 40 100 120 140 160 180 200 220 250 280 320 50 60 40 40 80 120 140 160 180 200 220 250 280 320 50 60 50 80 100 200 220 250 280 320 50 60 60 80 100 200 220 250 280 320 80 60 80 100 220 250 280 320 Page 1
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1075 : 1971 200 200 200 220 200 220 250 200 220 250 220 250 220 250 250 280 280 Chó thÝch: 1. Cho phÐp t¹m thêi s¶n xuÊt thªm c¸c cì chiÒu réng 360, 400, 440, 480, 520, 560, 600mm theo sù tho¶ thuËn gi÷a bªn s¶n xuÊt vμ bªn tiªu dïng. 2. C¸c kÝch th−íc trªn quy ®Þnh cho gç xÎ cã ®é Èm tõ 18% trë xuèng. 2.2. ChiÒu dμi cña gç xÎ cã kÝch th−íc tõ 1 – 8m, mçi cÊp chiÒu dμi c¸ch nhau lμ 0,25m. 2.3. Sai lÖch cho phÐp cña c¸c kÝch th−íc trªn quy ®Þnh trong b¶ng 2. B¶ng 2 Lo¹i kÝch th−íc Ph¹m vi cña kÝch th−íc Sai lÖch cho phÐp (mm) Tõ 2,5 trë xuèng 30 ChiÒu dμi (m) Tõ 2,5 trë lªn 50 10 – 30 2 ChiÒu dμy vμ 30 – 60 3 chiÒu réng 60 – 120 4 (mm) 120 trë lªn 5 Page 2
Đồng bộ tài khoản