TCVN 10907 : 2015

Chia sẻ: Ro Ong K Loi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:83

0
50
lượt xem
1
download

TCVN 10907 : 2015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10907 : 2015 về sân bay dân dụng – mặt đường sân bay – yêu cầu thiết kế do Cục Hàng không Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 10907 : 2015

TCVN TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10907 : 2015 Xuất bản lần 1 SÂN BAY DÂN DỤNG – MẶT ĐƯỜNG SÂN BAY – YÊU CẦU THIẾT KẾ Civil Aerodrome – Pavement – Specifications for Design HÀ NỘI - 2015 TCVN 10907 : 2015 Mục lục Lời nói đầu ................................................................................................................................. 5 1 Phạm vi áp dụng .................................................................................................................... 7 2 Tài liệu viện dẫn ..................................................................................................................... 7 3 Thuật ngữ và định nghĩa ........................................................................................................ 8 4 Ký hiệu và chữ viết tắt .......................................................................................................... 9 5 Những nội dung thiết kế mặt đường sân bay ....................................................................... 9 5.1 Yêu cầu thiết kế .................................................................................................................. 9 5.2 Tải trọng trên mặt đường .................................................................................................. 11 5.3 Các lớp cấu tạo mặt đường .............................................................................................. 12 5.4 Phân loại mặt đường ........................................................................................................ 12 5.5 Phân chia khu vực mặt đường ......................................................................................... 12 6 Vật liệu cấu tạo mặt đường sân bay và các chỉ tiêu thiết kế ............................................... 13 6.1 Bê tông xi măng ................................................................................................................ 13 6.2 Cốt thép ............................................................................................................................ 15 6.3 Thanh truyền lực ............................................................................................................... 16 6.4 Vật liệu chèn khe .............................................................................................................. 16 6.5 Vật liệu ngăn cách ............................................................................................................ 16 6.6 Vật liệu cấu tạo móng mặt đường cứng ........................................................................... 17 6.7 Vật liệu cấu tạo mặt đường mềm...................................................................................... 17 6.8 Nền đường ....................................................................................................................... 17 7 Yêu cầu khảo sát và thí nghiệm .......................................................................................... 23 7.1 Yêu cầu khảo sát và thí nghiệm nền đất ........................................................................... 23 7.2 Yêu cầu thí nghiệm móng đường ..................................................................................... 27 7.3 Yêu cầu thí nghiệm mặt đường ........................................................................................ 27 7.4 Yêu cầu tổng thể .............................................................................................................. 27 8 Mặt đường mềm sân bay..................................................................................................... 27 8.1 Cấu tạo mặt đường mềm sân bay ..................................................................................... 27 8.1.1 Nguyên tắc cấu tạo ........................................................................................................ 27 8.1.2 Cấu tạo các lớp.............................................................................................................. 27 8.2 Tính toán mặt đường mềm xây dựng mới ....................................................................... 28 8.2.1 Cơ sở tính toán .............................................................................................................. 28 8.2.2 Các hệ số tính toán ........................................................................................................ 29 8.2.3 Tính toán mặt đường mềm xây dựng mới ..................................................................... 29 8.3 Thiết kế cải tạo mặt đường mềm cũ ................................................................................ 32 8.3.1 Đánh giá chất lượng mặt đường cũ và các thông số tính toán ...................................... 32 8.3.2 Cơ sở thiết kế và các hệ số tính toán ............................................................................ 33 3 TCVN 10907 : 2015 8.3.3 Nguyên tắc tính toán cải tạo tăng cường mặt đường mềm cũ ....................................... 33 9. Mặt đường cứng sân bay ..................................................................................................... 33 9.1 Cấu tạo mặt đường cứng sân bay ...................................................................................... 33 9.1.1 Nguyên tắc cấu tạo ......................................................................................................... 33 9.1.2 Cấu tạo các lớp .............................................................................................................. 33 9.1.3 Kích thước tấm và cấu tạo khe ........................................................................................ 35 9.2 Tính toán thiết kế mặt đường cứng xây dựng mới ........................................................... 39 9.2.1 Cơ sở tính toán thiết kế .................................................................................................. 39 9.2.2 Các hệ số tính toán ........................................................................................................ 39 9.2.3 Trình tự tính toán mặt đường cứng một lớp ................................................................... 39 9.3 Thiết kế mặt đường hai lớp và tăng cường mặt đường cứng cũ...................................... 45 9.3.1 Đánh giá chất lượng mặt đường cũ và các thông số tính toán ....................................... 45 9.3.2 Cơ sở thiết kế và các hệ số tính toán ............................................................................. 46 9.3.3 Nguyên tắc tính toán mặt đường cứng hai lớp và kết cấu tăng cường .......................... 47 Phụ lục A (Quy định) Khu vực khí hậu đường phục vụ thiết kế mặt đường sân bay ................ 50 Phụ lục B (Quy định) Phân loại đất........................................................................................... 51 Phụ lục C (Quy định) Các chỉ tiêu tính toán của đất ................................................................. 52 Phụ lục D (Tham khảo) Xác định hệ số nền tương đương ....................................................... 53 Phụ lục E (Quy định) Xác định ứng suất nén trong đất do tải trọng khai thác và tải trọng bản thân kết cấu .............................................................................................................................. 55 Phụ lục F (Quy định) Đặc tính vật liệu cấu tạo mặt đường sân bay ......................................... 59 Phụ lục G (Quy định) Biểu đồ và các bảng tính mặt đường sân bay........................................ 65 Phụ lục H (Tham khảo) Tính toán móng nhân tạo dưới mặt đường cứng bằng vật liệu gia cố chất kết dính ............................................................................................................................. 74 Phụ lục I (Tham khảo) Các thông số cốt thép xây dựng .......................................................... 78 Phụ lục J (Tham khảo) Các loại khe ......................................................................................... 80 Thư mục tài liệu tham khảo ...................................................................................................... 83 4 TCVN 10907 : 2015 Lời nói đầu TCVN 10907 : 2015 do Cục Hàng không Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. 5

Đồng bộ tài khoản