TCVN 139 1991

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
196
lượt xem
78
download

TCVN 139 1991

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cát tiêu chuẩn để thử xi măng. Tiêu chuẩn này quy định cát tiêu chuẩn dùng để thử cường độ xi măng theo TCVN 4029: 1985 - TCVN 4032: 1985 là cát thạch anh tự nhiên, khai thác từ bãi cát xã Quảng Long, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, được sàng lấy cỡ hạt từ 0,5mm đến lmm, rửa sạch và phơi khô.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 139 1991

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 139 : 1991 Nhãm H C¸t tiªu chuÈn ®Ó thö xi m¨ng Standard sand for cement testing Tiªu chuÈn nµy thay thÕ cho TCVN 139: 1978 Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸t tiªu chuÈn dïng ®Ó thö c|êng ®é xi m¨ng theo TCVN 4029: 1985 - TCVN 4032: 1985 lµ c¸t th¹ch anh tù nhiªn, khai th¸c tõ b·i c¸t x· Qu¶ng Long, huyÖn Qu¶ng Tr¹ch, tØnh Qu¶ng B×nh, ®|îc sµng lÊy cì h¹t tõ 0,5mm ®Õn lmm, röa s¹ch vµ ph¬i kh«. 1. Yªu cÇu kÜ thuËt 1.1. Hµm l|îng silic dioxit (SiO2) trong c¸t kh«ng nhá h¬n 98,0% 1.2. Hµm l|îng mÊt khi nung (MKN) kh«ng lín h¬n 0,30%. 1.3. Hµm l|îng bôi vµ sÐt bÈn (S) trong c¸t kh«ng lín h¬n 1%. 1.4. Cì h¹t c¸t ®|îc ph©n bè theo cÊp phèi sau: Trªn sµng l mm: 0,5 H 0,5% Tö 0,8 ®Õn lmm: 5 H 2% Tö 0,63 ®Õn 0,8 mm: 45 H 5% Tõ 0,50 ®Õn 0,63 mm: 49 H 5% PhÇn lät qua sµng tiªu chuÈn cã kÝch th|íc m¾t l|íi 0,5mm kh«ng lín h¬n 8% so víi ®é Èm ®em thö. 1.5. §é Èm (W) cña c¸t kh«ng lín h¬n 0,5% 1.6. C¸t tiªu chuÈn khi xuÊt theo l« ph¶i cã giÊy chøng nhËn ghi râ Tªn c¬ së s¶n xuÊt; Sè l« vµ sè giÊy chøng nhËn l«; Hµm l|îng SiO2; Hµm l|îng mÊt khi nung; Hµm l|îng bôi vµ sÐt bÈn; CÊp phèi h¹t; Ngµy kiÓm tra vµ bao gãi; Sè hiÖu tiªu chuÈn nµy. 2. Ph|¬ng ph¸p lÊy mÉu vµ chuÈn bÞ mÉu thö 2.1. C¸t tiªu chuÈn s¶n xuÊt ra ph¶i ®|îc chia thµnh l« cã khèi l|îng 2.500kg. NÕu khèi l|îng Ýt h¬n 2.500kg th× khèi l|îng ®ã còng ®|îc coi lµ mét l« ®ñ. 2.2. MÉu ®Ó x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu theo môc 1ph¶i ®|îc lÊy tõ c¸c bao: ë trªn, gi÷a vµ d|íi c¸c chång bao trong l« vµ ph©n bè ®Òu trªn mÆt b»ng kho chøa sao cho sè bao ®ã ®¹i diÖn cho c¶ l«. Tõ mçi bao lÊy mét mÉu ban ®Çu vµ ph¶i lÊy ë phÇn trªn, gi÷a vµ d|íi cña mçi bao ®ã, khèi l|îng cña mÉu kh«ng Ýt h¬n 1kg. Gép c¸c mÉu ban ®Çu tõ c¸c bao l¹i ta cã mÉu chung kh«ng Ýt h¬n 16kg. MÉu nµy ph¶i ®|îc trén ®Òu råi dïng ph|¬ng ph¸p chia t| ®Ó lÊy mÉu trung b×nh. MÉu trung b×nh cã khèi l|îng kh«ng Ýt h¬n 4kg. 2.3. Tõ mÉu trung b×nh chuÈn bÞ theo ®iÒu 2.2 b»ng ph|¬ng ph¸p chia t ra, lÊy c¸c mÉu thö ®Ó x¸c ®Þnh cÊp phèi h¹t, hµm l|îng bôi vµ sÐt bÈn, ®é Èm vµ lÊy ra 250g ®Ó x¸c ®Þnh hµm l|îng SiO2 vµ hµm l|îng mÊt khi nung. TTCXDVN – TX 1
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 139 : 1991 2.4. MÉu trung b×nh dïng ®Ó thÝ nghiÖm chuÈn bÞ theo ®iÒu 2.3 ®|îc lÊy ra kho¶ng 50g cho vµo cèi sø nghiÒn cho ®Õn khi h¹t c¸t lät hÕt sµng cã kÝch th|íc m¾t l|íi 0,2mm, sau ®ã trén ®Òu vµ b»ng ph|¬ng ph¸p chia t| lÊy ra kho¶ng l0g, nghiÒn tiÕp trong cèi m· n·o thµnh bét mØn cã cì h¹t 0,063mm ®Ó lµm mÉu ph©n tÝch ho¸ häc. 2.5. Tr|íc khi x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu kü thuËt, mÉu ®|îc sÊy trong tñ sÊy ë nhiÖt ®é 105 H 50C cho ®Õn khi khèi l|îng kh«ng ®æi chªnh lÖch gi÷a hai phÐp c©n kh«ng qu¸ 5% vµ ®Ó nguéi ®Õn nhiÖt ®é phßng míi ®em thö. 3. Ph|¬ng ph¸p thö 3.1. X¸c ®Þnh hµm l|îng mÊt khi nung (MKN). 3.1.1. Dông cô vµ thiÕt bÞ Lß nung l0000C; C©n ph©n tÝch cã ®é chÝnh x¸c ®Õn 0,0002g; B×nh hót Èm; ChÐn sø 30ml; 3.1.2. TiÕn hµnh thö Tõ mÉu bét chuÈn bÞ theo ®iÒu 2.4 vµ ®· sÊy ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi, c©n 1 gam mÉu chÝnh x¸c ®Õn 0,0002g cho vµo chÐn sø ®· nung vµ c©n ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi, cho vµo lß nung ë nhiÖt ®é 950 – l0000C trong mét giê, lÊy mÉu ra ®Ó nguéi trong b×nh hót Èm ®Õn nhiÖt ®é phßng råi míi ®em c©n. TiÕp tôc nung vµ c©n cho ®Õn khi khèi l|îng mÉu kh«ng ®æi. 3.1.3. TÝnh kÕt qu¶ Hµm l|îng mÊt khi nung (MKN), tÝnh b»ng phÇn tr¨m, theo c«ng thøc: g1 g 2 MKN  .100 g1 Trong ®ã: gl: Khèi l|îng mÉu c¸t ®em thö, tÝnh b»ng gam; g2: Khèi l|îng mÉu c¸t sau khi nung, tÝnh b»ng gam. 3.2. X¸c ®Þnh hµm l|îng silic dioxit (SiO2) 3.2.1. Ho¸ chÊt vµ thiÕt bÞ; Axit sunfuric theo TCVN 2718: 1978 vµ dung dÞch pha lo·ng 1:1; Axit fluohydric (HF) 40%; C©n ph©n tÝch cã ®é chÝnh x¸c ®Õn 0,0002g Lß nung 10000C; ChÐn b¹ch kim 30ml; B×nh hót Èm. 3.2.2. TiÕn hµnh thö Tõ mÉu bét chuÈn bÞ theo ®iÒu 2.4 vµ ®· ®|îc BÊy kh« ®Õn khi khèi l|îng kh«ng ®æi c©n 0,5g chÝnh x¸c ®Õn 0,0002g cho vµo chÐn b¹ch kim ®· nung cho ®Õn khi khèi l|îng kh«ng ®æi nhá vµi giät n|íc cÊt vµo mÉu ®Ó lµm Èm, råi cho vµo 0,5ml axit sunfuric 1:1 vµ 8- 10ml axit fluohydric 40% vµo mÉu. §un trªn bÕp c¸ch c¸t cho ®Õn khi khÝ sunfur¬ (SO2) mÇu tr¾ng bèc h¬i hÕt. L¹i cho thªm 0,5ml axit sunfuric 1:1 vµ 4- 6ml axit fluohydric 40% råi ®un trªn bÕp c¸t mét lÇn n÷a, cho TTCXDVN – TX 1
  3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 139 : 1991 ®Õn khi khÝ sunfur¬ mÇu tr³ng bèc h¬i hÕt. LÊy chÐn ra, lau s¹ch quanh chÐn, cho vµo lß nung ë nhiÖt ®é 950- l0000C trong 30 phót. Sau ®ã lÊy chÐn ra, ®Ó nguéi trong b×nh hót Èm ®Õn nhiÖt ®é trong phßng råi ®em c©n. TiÕp tôc nung vµ c©n cho ®Õn khi khèi l|îng kh«ng ®æi. 3.2.3. TÝnh kÕt qu¶. Hµm l|îng silic dioxit (SiO2), tÝnh b»ng phÇn tr¨m theo c«ng thøc: g1 g 2 SiO2  .100 MKN g1 Trong ®ã: gl: Khèi l|îng mÉu c¸t ®em thö, tÝnh b»ng gam; g2: Khèi l|îng mÉu c¸t cßn l¹i sau khi nung, tÝnh b»ng gam; MKN: Hµm l|îng mÊt khi nung, x¸c ®Þnh theo ®iÒu 3.l. 3.3. X¸c ®Þnh hµm l|îng bôi vµ sÐt bÈn (S) 3.3.1. Dông cô thö: B×nh röa (theo h×nh vÏ); C©n kü thuËt cã ®é chÝnh x¸c ®Õn 1g 3.3.2. TiÕn hµnh thö Tõ mÉu trung b×nh chuÈn bÞ theo ®iÒu 2.3 vµ ®· sÊy kh« ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi, c©n 1000g c¸t chÝnh x¸c ®Õn 1g cho vµo b×nh röa (theo h×nh vÏ) hay thïng trô cao 300mm cã èng xi ph«ng ®Ó röa. §æ n|íc ®· ®|îc läc s¹ch vµo b×nh cho tíi khi chiÒu cao líp n|íc n»m trªn mÆt c¸t ®¹t tíi 200mm, khuÊy m¹nh c¸t råi ®Ó yªn trong 2 phót. Sau ®ã lÊy n|íc ®ôc ra chØ ®Ó l¹i trªn c¸t mét líp n|íc kho¶ng 30mm. L¹i ®æ n|íc s¹ch vµo tíi møc n|íc ban ®Çu vµ tiÕp tôc röa cho ®Õn khi n|íc lÊy ra kh«ng cßn vÈn ®ôc n÷a. NÕu dïng b×nh ra, ph¶i ®æ n|íc vµo cho ®Õn khi n|íc trµo qua vßi trªn, n|íc ®ôc ®|îc th¸o ra b»ng hai vßi d|íi khi dïng thïng trô, th¸o n|íc ra b»ng èng xi ph«ng, ®Çu èng ph¶i gi÷ c¸ch mÆt c¸t kho¶ng 30mm. C¸t röa xong, g¹n hÕt n|íc råi sÊy kh« ®Õn khèi l|îng kh«ng ®åi, ®Ó nguéi ngoµi kh«ng khÝ ®Õn nhiÖt ®é phßng vµ c©n l¹i. 3.3.3. TÝnh kÕt qu¶ Hµm l|îng bôi vµ sÐt bÈn trong c¸t (S), tÝnh b»ng phÇn tr¨m theo c«ng thøc: g1 g 2 S .100 g1 Trong ®ã: gl: Khèi l|îng mÉu c¸t ®em thö, tÝnh b»ng gam; g2: Khèi l|îng mÉu c¸t sau khi röa, tÝnh b»ng gam. 3.4. X¸c ®Þnh cì h¹t 3.4.1. Dông cô thö TTCXDVN – TX 1
  4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 139 : 1991 Bé sµng tiªu chuÈn cã kÝch th|íc m¾t l|íi 0,5mm, 0,63mm, 0,8mm vµ 1mm (TCVN 2230: 1977) C©n kÜ thuËt cã ®é chÝnh x¸c ®Õn 0,5g. 3.4.2. TiÕn hµnh thö Tõ mÉu trung b×nh ®|îc chuÈn bÞ theo ®iÒu 2.3 vµ ®· sÊy kh« ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi, c©n 500 gam c¸t tiªu chuÈn chÝnh x¸c ®Õn 0,5g lÇn l|ît qua sµng tiªu chuÈn cã kÝch th|íc m¾t l|íi 1mm; 0,8mm; 0,63mm vµ 0,5mm. Sµng cho ®Õn khi c¸t lät qua sµng kh«ng qu¸ 0,5% trong mét phót th× ®em c©n l|îng c¸t n»m l¹i trªn tõng sµng 1mm; 0,8mm; 0,63mm vµ 0,5mm. C©n chÝnh x¸c ®Õn 0,5g vµ tÝnh phÇn tr¨m so víi khèi l|îng mÉu thö ban ®Çu. Sµng ba mÉu, sau ®ã lÊy gi¸ trÞ trung b×nh céng cña kÕt qu¶ ba lÇn thö. 3.5. X¸c ®Þnh ®é Èm (W) 3.5.1. Dông cô vµ thiÕt bÞ Tñ sÊy 3000C; C©n kÜ thuËt cã ®é chÝnh x¸c ®Õn 0,5 g; B×nh hót Èm; Khay sÊy 3.5.2. TiÕn hµnh thö. Tõ mÉu trung b×nh ®|îc chuÈn bÞ theo ®iÒu 2,3, c©n 100 gam c¸t tiªu chuÈn, cho vµo khay sÊy. SÊy mÉu thö trong tñ sÊy ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi, lÊy mÉu ra ®Ó nguéi trong b×nh hót Èm ®Õn nhiÖt ®é phßng råi ®em c©n. 3.5.3. TÝnh kÕt qu¶ §é Èm cña c¸t (W), tÝnh b»ng phÇn tr¨m, theo c«ng thøc: g1 g 2 W  .100 g1 Trong ®ã: gl: Khèi l|îng mÉu c¸t ®em thö, tÝnh b»ng gam; g2: Khèi l|îng mÉu c¸t sau khi sÊy kh«, tÝnh b»ng gam; §é Èm cña c¸t lµ trung b×nh céng kÕt qu¶ cña 2 lÇn thö. 4. Bao gãi, ghi nh·n, b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn 4.1. C¸t tiªu chuÈn ®|îc ®ãng vµo bao giÊy 4 líp, bÒn, chång Èm ®|îc hoÆc bao polyetylen. Khèi l|îng mçi bao lµ 50kg. 4.2. Trªn bao ghi râ Tªn c¸t; Tªn c¬ së s¶n xuÊt; Khèi l|îng; Sè hiÖu l«. 4.3. C¸t tiªu chuÈn trong bao ph¶i ®|îc b¶o qu¶n trong kho s¹ch sÏ, kh« r¸o. 4.4. C¸t tiªu chuÈn ®|îc vËn chuyÓn b»ng nh÷ng ph|¬ng tiÖn cã che ®Ëy tr¸nh m|a vµ bôi bÈn lÉn vµo. TTCXDVN – TX 1
Đồng bộ tài khoản