TCVN 1450 1986

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
342
lượt xem
142
download

TCVN 1450 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 1450 1986, Gạch rỗng đất sét nung: áp dụng cho gạch rỗng sản xuất từ khoáng ste1 bằng phương pháp nén dẻo và được nung ở nhiệt độ thích hợp,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 1450 1986

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 1450 : 1986 Nhãm H G¹ch rçng ®Êt sÐt nung Clay hollow brick Tiªu chuÈn nμy thay thÕ cho TCVN 1450 : 1973, ¸p dông cho lo¹i g¹ch rçng s¶n xuÊt tõ kho¸ng sÐt ( cã thÓ cã phô gia) b¨ng ph−¬ng ph¸p nÐn dÎo vμ ®−îc nung ë nhiÖt ®é thÝch hîp. G¹ch rçng ®Êt sÐt nung cã thÓ ®−îc dïng x©y t−êng vμ c¸c bé phËn kh¸c cña c«ng tr×nh cã tr¸t hoÆc èp bªn ngoμi . Khèi l−îng thÓ tÝch cña viªn g¹ch rçng ( kh«ng trõ lç rçng ) kh«ng v−ît qu¸ 1600 kg/ m3. G¹ch rçng ®Êt sÐt nung cã khèi l−îng lín h¬n 1600 kg/ m3®−îc xem nh− g¹ch ®Æc ®Êt sÐt nung vμ ¸p dông theo TCVN 1451 : 1986. 1. KiÓu, kÝch th−íc c¬ b¶n vμ m¸c KÝch th−íc vμ ®é rçng cña viªn g¹ch rçng ®Êt sÐt nung ®−îc quy ®Þnh ë b¶ng1. H×nh d¸ng kÝch th−íc vμ sù ph©n bè c¸c lç rçng cña viªn g¹ch rçng ®Êt sÐt nung quy ®Þnh trªn h×nh vÏ tõ 1 ®Õn 9. Chó thÝch : Cho phÐp s¶n xuÊt g¹ch rçng cì lín vμ g¹ch rçng víi sè l−îng, kÝch th−íc vμ c¸ch bè trÝ lç rçng kh¸c víi c¸c h×nh vÏ tõ 1 ®Õn 9 nh−ng ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu nªu trªn ë ®iÒu 2.4 ,2.5 vμ 2.6. Theo ®é bÒn c¬ häc, g¹ch rçng ®Êt sÐt nung ®−îc ph©n thμnh c¸c m¸c sau : 35; 50 ; 75 ; 100 vμ 125. KÝ hiÖu quy −íc c¸c lo¹i g¹ch rçng ®Êt sÐt theo thø tù : tªn kiÓu g¹ch, chiÒu dμy, sè lç, ®Æc ®iÎm lç, ®ä réng, m¸c g¹ch, kÝ hiÖu vμ sè hiÖu cña tiªu chuÈn nμy . VÝ dô: KÝ hiÖu quy −íc cña g¹ch rçng dμy 90 mm,bèn lç vu«ng, ®é réng 47%, m¸c 50 lμ : GR 90 – 4V47 – M50.TCVN 1450 : 1986. Page 1
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 1450 : 1986 Page 2
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 1450 : 1986 B¶ng 1 §é rçng lín KÝch th−íc Tªn kiÓu g¹ch nhÊt(%) Dμi Réng Dμy Page 3
  4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 1450 : 1986 1. G¹ch rçng 2 lç trßn (GR60 – 2T15) 15 220 150 60 2. G¹ch rçng 2 ch÷ nhËt (GR60 – 2C41) 41 220 150 60 3. G¹ch rçng 11 lç trßn (GR60 – 11T10) 10 220 150 60 4. G¹ch rçng 17 lç trßn (GR60 – 17T15) 15 220 150 60 5. G¹ch rçng 4 lç trßn (GR90 – 4T20) 20 220 150 90 6. G¹ch rçng 4 lç ch÷ nhËt (GR90 – 4CN40) 40 220 150 90 7. G¹ch rçng 4 lç vu«ng(GR90 – 4V38) 38 190 90 90 8. G¹ch rçng 6 lç ch÷ nhËt (GR200 – 52 220 150 200 6CN52) 43 220 150 130 9. G¹ch rçng 2 lç vu«ng (GR130 – 6V43) 2. Yªu cÇu kÜ thuËt G¹ch rçng ®Êt sÐt nung ph¶i cã d¹ng h×nh hép ch÷ nhËt víi c¸c mÆt b»ng ph¼ng. Trªn c¸c mÆt cña g¹ch cã thÓ cã r·nh hoÆc gîi khÝa. Cho phÐp s¶n xuÊt c¸c gãc trßn víi ®−êng kÝnh kh«ng lín h¬n 16mm theo mÆt c¾t vu«ng gãc víi ph−¬ng ®ïn Ðp. 2.2 KÝch th−íc c¸c lç rçng, thμnh ngoμi vμ v¸ch ng¨n theo quy ®Þnh ë b¶ng 2. B¶ng 2 KÝch th−íc Møc 1. §−êng kÝnh lç song song víi ph−¬ng chiÒu dμy, kh«ng lín h¬n 16 2. §−êng kÝnh lç vu«ng gãc víi ph−¬ng chiÒu dμy Kh«ng quy ®Þnh 3. ChiÒu dμy thμnh ngoμi, kh«ng nhá h¬n 12 4. ChiÒu dμy v¸ch ng¨n bªn trong, kh«ng nhá h¬n 9 2.3 Sai lÖch cho phÐp cña kÝch th−íc viªn g¹ch rçng ®Êt sÐt nung kh«ng ®−îc v−ît qu¸ : Theo chiÒu dμi ± 7mm ; Theo chiÒu réng ± 5mm ; Theo chiÒu dμy ± 3mm. 2.4 C¸c khuyÕt tËt vÒ h×nh d¹ng bªn ngoμi cña viªn g¹ch rçng ®Êt sÐt nung kh«ng v−ît qu¸ quy ®Þnh ë b¶ng 3. B¶ng 3 Lo¹i khuyÕt tËt Giíi h¹n cho phÐp 1. §é cong cña viªn g¹ch tÝnh b»ng mm, kh«ng v−ît qu¸ trªn mÆt ®¸y 5 trªn mÆt c¹nh 6 2. Sè l−îng vÕt nøt xuyªn qua chiÒu dμy kÐo sang chiÒu réng ®Õn hμng 2 lç thø nhÊt cña viªn g¹ch 3. Sè l−îng vÕt nøc gãc s©u tõ 10 ®Õn 15mm kh«ng kÐo tíi chç lç rçng 2 4. Sè l−îng vÕt søt sÑo c¹nh s©u tõ 5 ®Õn 10mm theo däc c¹nh 2 2.5. Sè l−îng vÕt trãc cã kÝch th−íc trung b×nh tõ 5 ®Õn 10mm xuÊt hiÖn trªn bÒ mÆt viªn g¹ch sau khi x¸c ®Þnh theo ®iÒu 4 – 7 do sù cã mÆt cña t¹p chÊt v«i kh«ng v−ît qu¸ 3 vÕt. 2.6. §é bÒn nÐn vμ uèn cña g¹ch rçng ®Êt sÐt nung kh«ng nhá h¬n c¸c gi¸ trÞ trong b¶ng 4. Page 4
  5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 1450 : 1986 B¶ng 4 §é bÒn 105N/m2 NÐn Uèn M¸c g¹ch Trung b×nh cho Nhá nhÊt cho 1 Trung b×nh cho Nhá nhÊt cho 1 5 mÉu mÉu 5 mÉu mÉu 125 125 100 18 9 100 100 75 16 8 75 75 50 14 7 50 50 35 12 6 §èi víi g¹ch cã ®é rçng ≥ 38% víi c¸c lç rçng n»m ngang 50 50 35 - - 35 35 20 - - 2.7. §é hót n−íc cña viªn g¹ch rçng ®Êt sÐt nung ph¶i lín h¬n 8% vμ nhá h¬n 18%. 3. Ph−¬ng ph¸p thö 3.1. LÊy mÉu thö 3.1.1. Tr−íc khi xuÊt x−ëng, g¹hc rçng ®©t sÐt nung ph¶i ®−îc bé phËn kiÓm tra chÊt l−îng s¶n phÈm (KCS ) cña c¬ së s¶n xuÊt kiÓm tra theo tiªu chuÈn nμy. 3.1.2. Sè l−îng cña mét sè g¹ch cÇn kiÓm tra kh«ng lín h¬n 50.000 viªn. Trong mçi l« ph¶i gåm g¹ch cïng kiÓu m¸c. 3.1.3. Khi kiÓm tra mçi l« g¹ch lÊy ral−îng mÉu lμ 0,5% sè l−îng g¹ch trong l« nh−ng kh«ng lín h¬n 100 viªn. ViÖc lÊy mÉu ph¶i ®−îc tiÕn hμnh trªn c¸c kiÓu kh¸c nhau theo mét quy ®Þnh ®· ®−îc tho¶ thuËn tr−íc sao cho mÉu lÊy ra cã thÓ ®¹i diÖn cho toμn l« g¹ch. Sè l−îng mÉu thö cho tõng chØ tiªu ®−îc quy ®Þnh ë b¶ng 5. B¶ng 5 Sè l−îng mÉu thö (viªn) ChØ tiªu LÇn thø nhÊt LÇn thø hai 1. H×nh d¸ng vμ kÝch th−íc Theo ®iÒu 3.1.3. GÊp ®«i lÇn 1 2. §é bÒn Khi nÐn 5 10 Khi uèn 5 10 3. §é hót n−íc 5 10 4. §é lÉn chÊt v«i 5 10 3.1.5. G¹ch vì vμ cã c¸c vÕt nøt v¬Ý sè l−îng v−ît qu¸ quy ®Þnh ë ®iÒu 2.3 vμ 2.1. kh«ng ®−îc lín h¬n 8% sè l−îng mÉu lÊy ®−îc ra. 3.1.6. NÕu sau khi kiÓm tra c¸c mÉu lÇn thø nhÊt, ph¸t hiÖn theo c¸c chØ tiªu nμo kh«ng ®¹t yªu cÇu nh− ë phÇn 2 quy ®Þnh th× ph¶i kiÓm tra l¹i chØ tiªu nμy víi sè l−îng mÉu gÊp ®«i còng lÊy tõ chÝnh l« g¹ch ®ã. NÕu kÕt qu¶ kiÓm tra vÉn kh«ng ®¹t yªu cÇu cña tiªu chuÈn nμy th× l« g¹ch ®ã kh«ng ®−îc nghiÖm thu. 3.2. TiÕn hμnh kiÓm tra ngo¹i quan, ®o cung cÊp c¸c kÝch th−íc vμ thö c¸c chØ tiªu c¬ lÝ. Page 5
  6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 1450 : 1986 3.2.1. §o kÝch th−íc cña viªn g¹ch rçng ®Êt sÐt nung theo 1.1 ; 2.2 ; 2.3. víi ®é chÝnh x¸c ®Õn 1mm b»ng kÝch th−íc kim lo¹i. C¸c kÝch th−íc chñ yÕu ®−îc tÝnh b»ng trung b×nh céng cña kÕt qu¶ cña 3 lÇn ®o t¹i hai bªn c¹nh vμ gi÷a mÆt t−¬ng øng. KÝch th−íc thμnh ngoμi , v¸ch ng¨n, ®é tr¬ gãc, lÊy theo kÕt qu¶ trung b×nh cña c¸c phÐp ®æ nh÷ng vÞ trÝ ®ã. 3.2.2. §é cong cña viªn g¹ch rçng ®Êt sÐt nung ®−îc x¸c ®Þnh víi ®é chÝnh x¸c ®Õn 1mm theo khe hë ãn nhÊt gi÷a c¸c mÆt ®ã víi c¹nh cña th−íc kim lo¹i hay th−íc gãc. 3.2.3. KÝch th−íc chç søt c¹nh cña viªn g¹ch rçng ®Êt sÐt nung ®−îc ®o chÝnh x¸c ®Õn 1mm theo kho¶ng c¸ch t¹i c¸c vÞ trÝ ®ã. KÝch th−íc chç søt gãc ®−îc x¸c ®Þnh b»ng hai phÇn ba kho¶ng c¸ch trung b×nh cña ba ®o¹n c¹nh søt tíi ®Ønh t−¬ng øng. 3.2.4. Giíi h¹n bÒn khi nÐn vμ uèn cña viªn g¹ch rçng ®Êt sÐt nung ®−îc x¸c ®Þnh theo TCVN 246 : 1986 vμ TCVN 247 :1986. 3.2.5. §é hót n−íc cña viªn g¹ch rçng ®Êt sÐt nung ®−îc x¸c ®Þnh theo TCVN 248 :1986. 3.2.6. Khèi l−îng thÓ tÝch cña viªn g¹ch rçng ®Êt sÐt nung ®−îc x¸c ®Þnh theo TCVN 249 :1986. 3.2.7. §é lÉn t¹p chÊt v«i cña viªn g¹ch rçng ®Êt sÐt nung ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau : Quan s¸t c¸c viªn mÉu vμ ®¸nh dÊu c¸c vÕt trãc ®· cã s½n b»ng bót ch× ; §Æt mÉu lªn mét tÊm l−íi kim lo¹i trong thïng ®· ®æ s½n n−íc. Mùc n−íc c¸ch mÆt l−íi 3 ®Õn 4 cm ; §Ëy kÝn thïng ®un s«i n−íc trong 1 giê ; §Ó nguéi mÉu trong thïng ®Ëy kÝn 4 giê ; LÊy mÉu ra vμ quan s¸t c¸c vÕt trãc míi xuÊt hiÖn sau khi hÊp vμ ®o kÝch th−íc trung b×nh c¶u chóng (kÝch th−íc trung b×nh cña vÕt trãc lμ trung b×nh céng cña kÝch th−íc nhá nhÊt vμ kÝch th−íc lín nhÊt cña nã ) sè l−îng mÉu thö lμ 5 viªn. 3.2.8. §é rçng cña viªn g¹ch rçng ®Êt sÐt nung ®−îc tÝnh b»ng phÇn tr¨m thÓ tÝch lç rçng so víi thÓ tÝch toμn bé viªn g¹ch kÓ c¶ phÇn tr¨m thÓ tÝch lç ræng cña nã. 4. Ghi nh·n, b¶o qu¶n, vËn chuyÓn 4.1. Ýt nhÊt 20% sè g¹ch trong l« ph¶i cã dÊu hiÖu c¬ së s¶n xuÊt. 4.2. G¹ch ph¶i ®−îc xÕp thμnh tõng kiÓu cïng m¸c. KiÓu g¹ch ph¶i ®−îc xÕp ngay ng¾n víi sè l−îng kh«ng qu¸ 300 viªn. 4.3. Mçi l« g¹ch giao cho kh¸ch hμng ®−îc c¬ së s¶n xuÊt cÊp kÌm theo giÊy chøng nhËn chÊt l−îng. 4.4. Kh«ng cho phÐp qu¨ng, nÐm, ®æ ®èng g¹ch khi bèc dì vμ b¶o qu¶n. Page 6
Đồng bộ tài khoản