TCVN 1452 1995

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1
202
lượt xem
68
download

TCVN 1452 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 1452 1995: Ngói đất sét nung – Yêu cầu kĩ thuật: Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại ngói lợp và ngói úp, tạo hình từ đất sét có pha hoặc không pha phụ gia, theo TCVN 4353: 1986, được nung chín ở nhiệt độ thích hợp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 1452 1995

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                   TCVN 1452 : 1995  Ngãi ®Êt sÐt nung Yªu cÇu kÜ thuËt Clay tiles Technical requirements 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho c¸c lo¹i ngãi lîp vμ ngãi óp, t¹o h×nh tõ ®Êt sÐt cã pha hoÆc kh«ng pha phô gia, theo TCVN 4353: 1986, ®−îc nung chÝn ë nhiÖt ®é thÝch hîp. 2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 4353: 1986 §Êt sÐt ®Ó s¶n xuÊt g¹ch ngãi nung – Yªu cÇu kÜ thuËt; TCVN 4313: 1995 Ngãi – Ph−¬ng ph¸p thö c¬ lÝ; TCVN 1450: 1986 G¹ch rçng ®Êt sÐt nung. 3. KiÓu vμ kÝch th−íc c¬ b¶n 3.1. KiÓu vμ kÝch th−íc c¬ b¶n cña ngãi ®−îc quy ®Þnh trªn h×nh 1, 2, 3 vμ b¶ng 1. Sai sè vÒ kÝch th−íc quy ®Þnh cña viªn ngãi kh«ng lín h¬n 2%. B¶ng 1 KÝch th−íc ®ñ KÝch th−íc cã Ých KiÓu ngãi ChiÒu dμi l ChiÒu réng b ChiÒu dμi L ChiÒu réng B Ngãi lîp 340 205 250 180 - Ngãi óp 335 210 260 170 - 360 - 333 150 450 - 425 200 Chó thÝch: 1) H×nh d¹ng bÒ mÆt cña ngãi trªn c¸c h×nh vÏ chØ cã tÝnh chÊt quy −íc. 2) C¸c kiÓu ngãi kh¸c víi quy ®Þnh nμy ®−îc s¶n xuÊt theo yªu cÇu sö dông nh−ng ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nμy. 3.2. ChiÒu cao mÊu ®ì (c) kh«ng nhá h¬n 10mm, chiÒu s©u c¸c r·nh nèi khíp (d) kh«ng nhá h¬n 5mm. 3.3. Ngãi ph¶i cã lç x©u d©y thÐp ë vÞ trÝ (T) víi ®−êng kÝnh tõ 1,5mm ®Õn 2,0mm. KÝch th−íc tÝnh b»ng milimÐt Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                   TCVN 1452 : 1995  4. Yªu cÇu kÜ thuËt 4.1. Ngãi trong cïng mét l« ph¶i cã mμu s¾c ®ång ®Òu, khi dïng bóa kim lo¹i gâ nhÑ cã tiÕng kªu trong vμ ch¾c. 4.2. C¸c khuyÕt tËt ngo¹i quan cho phÐp kh«ng v−ît qu¸ quy ®Þnh ë b¶ng 2. B¶ng 2 D¹ng khuyÕt tËt Møc cho phÐp - §é cong vªnh bÒ mÆt vμ c¹nh viªn ngãi, cm, kh«ng lín h¬n 4 - C¸c chç vì, dËp gê hoÆc mÊu cã kÝch th−íc nhá h¬n 1/3 chiÒu 1 vÕt cao gê mÊu, kh«ng lín h¬n - VÕt nøt cã chiÒu s©u kh«ng lín h¬n 3mm, chiÒu dμi nhá h¬n 1 vÕt 20mm, kh«ng lín h¬n - VÕt næ v«i, ®−êng kÝnh nhá h¬n 3mm trªn bÒ mÆt, kh«ng lín 2 vÕt h¬n 4.3. C¸c chØ tiªu c¬ lÝ cña ngãi ph¶i phï hîp víi b¶ng 3. B¶ng 3 – C¸c chØ tiªu c¬ lÝ Tªn chØ tiªu Møc Page 2 
  3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                   TCVN 1452 : 1995  1. T¶i träng uèn g·y theo chiÒu réng viªn ngãi, N/cm2, kh«ng 35 nhá h¬n 2. §é hót n−íc, %, kh«ng lín h¬n 16 3. Thêi gian xuyªn n−íc, giê, cã vÕt Èm nh−ng kh«ng h×nh thμnh 2 giät n−íc ë mÆt d−íi viªn ngãi, kh«ng nhá h¬n 4. Khèi l−îng mét mÐt vu«ng ngãi ë tr¹ng th¸i b·o hoμ n−íc, kg, 55 kh«ng lín h¬n. Chó thÝch: ChØ tiªu t¶i träng uèn g·y kh«ng quy ®Þnh víi ngãi óp. 5. Ph−¬ng ph¸p thö 5.1. LÊy mÉu 5.1.1. MÉu thö ®−îc lÊy tõ c¸c l« s¶n phÈm cïng lo¹i, cïng kiÓu. 5.1.2. MÉu ®−îc lÊy ë c¸c chång, d·y kh¸c nhau, sao cho mÉu lÊy ra lμ ®¹i diÖn cho c¶ l« s¶n phÈm. Tuú theo sè l−îng ngãi trong l«, sè l−îng mÉu ®−îc lÊy ra nh− sau: - §èi víi l« cã sè l−îng Ýt h¬n 3.200 viªn, lÊy 30 viªn; - §èi víi l« cã sè l−îng tõ 3.201 ®Õn 10.000 viªn, lÊy 40 viªn. 5.2. KiÓm tra kÝch th−íc ngo¹i quan 5.2.1. KiÓm tra kÝch th−íc vμ ngo¹i quan toμn bé sè mÉu ®· lÊy ra tõ ®iÒu 5.1.2 b»ng th−íc kim lo¹i cã ®é chÝnh x¸c ®Õn 1mm. Gi¸ trÞ kÝch th−íc mçi chiÒu ®−îc tÝnh b»ng trung b×nh céng gi¸ trÞ 3 lÇn ®o, trong ®ã hai lÇn ®o ë ®Çu vμ mét lÇn ®o ë gi÷a viªn ngãi. 5.2.2. X¸c ®Þnh ®é cong vªnh cña mÆt vμ c¹nh viªn ngãi b»ng c¸ch ®o khe hë lín nhÊt gi÷a mÆt n»m hoÆc mÆt bªn víi mÆt ph¼ng ®Æt viªn ngãi. 5.2.3. X¸c ®Þnh vÕt næ v«i theo TCVN 1450: 1986. 5.2.4. Sè viªn kh«ng ®¹t chØ tiªu kÝch th−íc vμ ngo¹i quan kh«ng ®−îc lín h¬n 10% sè l−îng mÉu ®· lÊy ra. 5.2.5. Sau khi kiÓm tra c¸c mÉu lÇn thø nhÊt, nÕu ph¸t hiÖn chØ tiªu nμo kh«ng ®¹t yªu cÇu nh− quy ®Þnh ë ®iÒu 2 th× kiÓm tra l¹i chØ tiªu ®ã víi sè l−îng mÉu gÊp ®«i lÊy tõ chÝnh l« g¹ch ®ã. NÕu kÕt qu¶ kiÓm tra l¹i vÉn kh«ng ®¹t yªu cÇu th× l« ngãi kh«ng ®−îc nghiÖm thu. 5.3. X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu c¬ lÝ Theo TCVN 4313: 1995 6. Ghi nh·n, vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n 6.1. MÆt d−íi viªn ngãi ph¶i cã nh·n cña c¬ së s¶n xuÊt. 6.2. Khi l−u kho, ngãi ®−îc xÕp ngay ng¾n vμ nghiªng theo chiÒu dμi thμnh tõng chång. Mçi chång ngãi kh«ng ®−îc xÕp qu¸ 7 hμng. 6.3. Khi vËn chuyÓn, ngãi ®−îc xÕp ngay ng¾n s¸t vμo nhau vμ ®−îc nÐn chÆt b»ng vËt liÖu mÒm nh− r¬m, r¹ Page 3 
Đồng bộ tài khoản