TCVN 165 1988

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
276
lượt xem
113
download

TCVN 165 1988

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiểm tra không phá hủy - Kiểm tra chất lượng mối hàn ống thép bàng phương pháp siêu âm. Tiêu chẩn này áp dụng để kiểm tra siêu âm bằng phương pháp xung dội các mối hàn vòng, giáp mép cửa ống thép có chiều dày từ 4 đến 120mm, hàn nóng chảy có đệm lót và không có đệm lót.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 165 1988

 1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 165 : 1988 Nhãm B KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy - KiÓm tra chÊt l|îng mèi hµn èng thÐp bµng ph|¬ng ph¸p siªu ©m Non- destructive testing - Quality control for welded connection of steel pipes by ultra-sound method Tiªu chÈn nµy ¸p dông ®Ó kiÓm tra siªu ©m b»ng ph|¬ng ph¸p xung déi c¸c mèi hµn vßng, gi¸p mÐp cöa èng thÐp cã chiÒu dµy tõ 4 ®Õn 120mm, hµn nãng ch¶y cã ®Öm lãt vµ kh«ng cã ®Öm lãt. Môc ®Ých cña ph|¬ng ph¸p lµ ph¸t hiÖn c¸c khuyÕt tËt trong mèi hµn nh| vÕt nøt, hµn kh«ng ngÊu, rß khÝ, ®äng xØ v.v... Tiªu chuÈn nµy phï hîp víi kiÓm tra b»ng tay vµ kh«ng ¸p dông cho mèi hµn cã líp phñ, mèi hµn ®¾p vµ mèi hµn gi÷a c¸c thÐp kh¸c lo¹i. 1. Yªu cÇu chung 1.1. Ng|êi kiÓm tra 1.1.1. Ng|êi ®|îc giao nhiÖm vô kiÓm tra siªu ©m cÇn ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn: - §|îc ®µo t¹o tèt nghiÖp c¶ lÝ thuyÕt vµ thùc hµnh vÒ kiÓm tra khuyÕt tËt trong kim lo¹i b»ng siªu ©m; - Cã Ýt nhÊt 2 th¸ng thùc tÕ do ng|êi kiÓm tra cã kinh nghiÖm kÌm cÆp; - §|îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp b»ng hoÆc giÊy cho phÐp kiÓm tra. 1.1.2. Trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c, ng|êi kiÓm tra ph¶i ®|îc kiÓm tra l¹i tr×nh ®é chuyªn m«n theo ®Þnh k× 2 n¨m mét lÇn vµ ph¶i th|êng xuyªn båi d|ìng kiÕn thøc vÒ nh÷ng tiÕn bé míi trong c«ng t¸c kiÓm tra siªu ©m. NÕu bÞ gi¸n ®o¹n c«ng t¸c kiÓm tra qu¸ 2 n¨m, ng|êi kiÓm tra ph¶i s¸t h¹ch l¹i vµ khi ®|îc cÊp b»ng hoÆc giÊy phÐp kh¸c míi ®|îc tiÕp tôc c«ng t¸c kiÓm tra. 1.1.3. Tr|êng hîp cÇn kiÓm tra c¸c liªn kÕt hµn d¹ng ®Æc biÖt ng|êi kiÓm tra ph¶i ®|îc ®µo t¹o theo yªu cÇu cña d¹ng liªn kÕt hoÆc s¶n phÊm ®Æc biÖt ®ã. 1.2. ThiÕt bÞ kiÓm tra. 1.2.1. M¸y kiÓm tra siªu ©m (m¸y dß khuyÕt tËt siªu ©m) cÇn ®¶m b¶o: - KiÓm tra ®|îc b»ng ph|¬ng ph¸p xung déi; - Cã gi¶i tÇn lµm viÖc trong kho¶ng tõ l ®Õn 6 MHz; - KÝch th|íc tèi thiÓu cña mµn ¶nh ch÷ nhËt: 40 x 60mm; - Cã bé suy gi¶m víi thang ®o chia v¹ch ®Õn 2dB. 1.2.2. CÇn kiÓm tra l¹i c¸c th«ng sè cña m¸y theo TCVN 1548: 1974 vµ theo h|íng dÉn dÉn sö dông thiÕt bÞ cña nhµ m¸y chÕ t¹o. C¸c sai lÖch kh«ng cho phÐp ph¶i ®|îc ®iÒu chØnh tr|íc khi sö dông.
 2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 165 : 1988 1.2.3. §Çu dß a) Trªn ®Çu dß nghiªng sö dông ®Ó kiÓm tra cÇn ghi râ; - TÇn sè lµm viÖc; - Gãc nghiªng cña ®Çu dß hoÆc gãc vµo cña tia siªu ©m trong thÐp; - §iÓm ph¸t cña chïm tia siªu ©m b) C¸c th«ng sè cña ®Çu dß chän ®Ó kiÓm tra phô thuéc vµo chiÒu däc thµnh èng theo b¶ng 1. B¶ng 1 Kho¶ng nh« cùc ChiÒu dµy danh Gãc nghiªng cña Gãc vµo cña tia ®¹i cña ®Çu dß TÇn sè lµm viÖc ®Þnh thµnh èng ®Çu dß (ghi trªn trong thÐp (ghi khi kiÓm tra (MHz) (mm) ®Çu dß) (®é) trªn ®Çu dß) (®é) b»ng tia trùc tiÕp (mm) 4- 8,5 4-6 50-55 65-80 5 9-11,5 4-6 40-50 50-70 5 12-14,5 4-6 40-50 50-70 8 15-19,5 2-4 40-50 50-70 8 20-39,5 2-4 40-50 50-70 12 40-64,5 1-2 30-40 40-50 15 J65 1-2 30-40 40-50 25 Chó thÝch: C¸c th«ng sè cña ®Çu dß ph¶i ®|îc kiÓm tra l¹i theo TCVN 1548: 1974. 1.2.4. Khi kiÓm tra c¸c èng cã ®|êng kÝnh d|íi 100mm, bÒ mÆt lµm viÖc cña ®Çu dß nªn cã ®é cong phï hîp víi bÒ mÆt èng. Khi ®ã b¸n kÝnh cong cña ®Çu dß lín h¬n b¸n kÝnh cong cña èng tõ 1 ®Õn 2mm. 1.2.5. MÉu chuÈn lµ mÉu dïng ®Ó kiÓm ®Þnh c¸c th«ng sè kiÓm tra c¬ b¶n vµ c¸c th«ng sè cña thiÕt bÞ theo chØ dÉn cña TCVN 1548: 1974. C¸c bé phËn kiÓm tra nhÊt thiÕt ph¶i cã bé mÉu chuÈn N 01, 2, 3 theo TCVN 1548: 1974. 1.2.6. MÉu thö lµ mÉu dïng ®Ó ®iÒu chØnh m¸y (®iÒu chØnh ®é l©u ®|êng quÐt vµ ®é nh¹y). MÉu thö ®|îc chÕ t¹o gièng nh| liªn kÕt hµn vµ lo¹i thÐp, ph|¬ng ph¸p hµn, ®|êng kÝnh, chiÒu dµy vµ ®é bãng bÒ mÆt. Quy c¸ch c¸c mÉu thö chØ dÉn ë ®iÒu 2.2. vµ phô lôc 5. 1.2.7. ChÊt tiÕp ©m lµ chÊt nh»m ®¶m b¶o sù tiÕp xóc gi÷a ®Çu dß vµ bÒ mÆt chi tiÕt. ChÊt tiÕp ©m cã thÓ lµ c¸c lo¹i dÇu nhên nh| dÇu AK, dÇu biÕn thÕ, dÇu tuèc bin v.v… vµ c¸c lo¹i mì c«ng nghiÖp. 2. C«ng t¸c chuÈn bÞ 2.1. ChuÈn bÞ chung 2.1.1. §Þa ®iÓm kiÓm tra:
 3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 165 : 1988 - Khi lµm viÖc trªn cao ph¶i cã sµn c«ng t¸c víi gi¸ an toµn; - Khi lµm viÖc ngoµi trêi ph¶i cã b¹t che m|a n¾ng vµ ®¶m b¶o ®äc ®|îc râ mµn ¶nh d|íi ¸nh s¸ng mÆt trêi: - H¹n chÕ tèi ®a ¶nh h|ëng cña c¸c nguån tiÕng ®éng; - NhiÖt ®é m«i tr|êng ®¶m b¶o tõ 5 ®Õn 450C; - Møc dao ®éng ®iÖn ¸p cung cÊp cho m¸y kh«ng ®|îc v|ît qu¸ H 5%. NÕu v|ît qu¸, cÇn æn ¸p cho m¸y. 2.1.2. Chi tiÕt kiÓm tra a) Vïng dÞch chuyÓn ®Çu dß cÇn: - Lµm s¹ch c¸c rØ s¾t, xØ tãe, vÕt x|íc v.v... - Lµm nh½n ®Õn ®é bãng Ra=40m (tøc \4); - Cã chiÒu dµi b»ng chiÒu dµi ®o¹n mèi hµn cÇn kiÓm tra, chiÒu réng ë mçi bªn ®|îc tÝnh tïy thuéc vµo sè lÇn ph¶n x¹, nh|ng tèi thiÓu: X J (2,5 S+40) khi S< 65mm (1) vµ X J (135 S+40) khi S J 65mm (2) Trong ®ã: X – ChiÒu réng vïng lµm sµch ®Ó dÞch chuyÓn ®Çu dß; mm; S - ChiÒu dµy danh ®Þnh thµnh èng, mm. Vïng dÞch chuyÓn ®Çu dß ®|îc ®¸nh dÊu b»ng c¸c v¹ch giíi h¹n. b) Khi chiÒu dµy danh ®Þnh thµnh èng 65mm vµ lín h¬n, nÕu chØ kiÓm tra tõ mÆt ngoµi èng th× cÇn gia c«ng b»ng vµ nh½n bÒ mÆt mèi hµn nh| bÒ mÆt thÐp c¬ b¶n. c) Chia mèi hµn vßng èng thµnh 12 ®o¹n ®Òu nhau vµ ®¸nh sè thø tù theo chiÒu kim ®«ng hå. C¸c èng cã ®|êng kÝnh lín h¬n 800mm th× chia mèi hµn thµnh c¸c ®o¹n dµi 300mm ®Ó kiÓm tra. C¸c kÝ hiÖu vµ mèc ®¸nh dÊu cÇn ghi vµo hå s¬ kiÓm tra. d) NÕu trong èng cã chøa chÊt láng th× ph¶i th¸o chÊt láng ra khái èng tr|íc khi kiÓm tra. e) B«i phñ chÊt tiÕp ©m lªn bÒ mÆt vïng dÞch chuyÓn ®Çu dß. 2.1.3. Ng|êi kiÓm tra Ng|êi kiÓm tra cÇn cã ®ñ sè liÖu vÒ: ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña s¶n phÈm; d¹ng v¸t mÐp, gãc v¸t mÐp vµ chiÒu réng mèi hµn; lo¹i que hµn, ph|¬ng ph¸p hµn; bËc thî vµ kÝ hiÖu thî hµn. NÕu kiÓm tra mèi hµn èng cã ®Öm lãt cÇn thªm sè liÖu vÒ; kÝch th|íc cña tÊm ®Öm, vÞ trÝ cña tÊm ®Öm so víi trôc mèi hµn vµ ®é lÖch cho phÐp khe hë gi÷a tÊm ®Öm víi èng thÐp vµ kho¶ng c¸ch cho phÐp; m¸c thÐp cña tÊm ®Öm. Ng|êi kiÓm tra cÇn quan s¸t bªn ngoµi vµ x¸c ®Þnh c¸c khuyÕt tËt trªn vÒ mÆt mèi hµn (nÕu cã). Sau khi quan s¸t, mèi hµn kh«ng bÞ lo¹i bá th× míi tiÕn hµnh kiÓm tra siªu ©m. 2.2. §iÒu chØnh m¸y
 4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 165 : 1988 2.2.1. §iÒu chØnh ®é l©u ®|êng quÐt (hay tèc ®é quÐt) ®Ó tÝn hiÖu ph¶n x¹ tõ khuyÕt tËt mèi hµn lu«n lu«n n»m trong vïng x¸c ®Þnh trªn ®|êng quÐt cña mµn ¶nh m¸y. 2.2.2. H×nh d¹ng vµ kÝch th|íc mÉu thö ®Ó chØnh ®é l©u ®|êng quÐt tr×nh bµy ë b¶ng 2 vµ tõ h×nh 1 ®Õn h×nh 4. B¶ng 2 ChiÒu dµy danh ChiÒu dµi mÉu ChiÒu réng mÉu H×nh d¹ng mÉu D¹ng mèi hµn ®Þnh thµnh èng thö (mm) thö (mm) thö (mm) Cã ®Öm lãt 5–7,5 160 50 H×nh 1 8 –19,5 150 50 H×nh 2 20 – 64,5 300 30 H×nh 3 65 – 120 250 50 -nt- Kh«ng cã ®Öm lãt 4 - 5,5 100 50 H×nh 4 6 – 7,5 100 50 -nt- 8 – 11,5 250 50 -nt- 12 - 14,5 200 50 -nt- 15 - 19,5 750 50 -nt- 20- 64,5 300 30 H×nh 3 65 - 120 250 50 (bá ®Öm lãt) (bá ®Öm lãt h×nh 3) Chó thÝch: 1. ChiÒu dµi mÉu thö cho trong b¶ng chØ phï hîp khi kiÓm tra mèi hµn b»ng tia trùc tiÕp vµ tia ph¶n x¹ mét lÇn. Khi kiÓm tra b»ng c¸c tia ph¶n x¹ nhiÒu lÇn, chiÒu dµi mÉu cÇn kÐo dµi thªm tïy thuéc vµo sè lÇn ph¶n x¹. 2. ChiÒu dµy mÉu thö kh«ng ®|îc sai kh¸c qóa 0,1 chiÒu dµy danh ®Þnh thµnh èng. 2.2.3. Lç ph¶n x¹ gãc trªn mÉu thö ®|îc chÕ t¹o theo TCVN 1548: 1974 vµ phô lôc 5 cña tiªu chuÈn nµy. KÝch th|íc lç ph¶n x¹ gèc trªn mÉu thö phô thuéc chiÒu dµy thµnh èng theo b¶ng 3.
 5. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 165 : 1988
 6. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 165 : 1988
 7. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 165 : 1988 B¶ng 3: KÝch th|íc lç ph¶n x¹ gãc trªn mÉu thö KÝch th|íc lç ph¶n x¹ gãc ChiÒu dµy thµnh èng (mm) ChiÒu réng a (mm) ChiÒu s©u b (mm) 4- 5,5 2,0 0,8 6 – 7,5 2,0 1,0 8 – 11,5 2,5 1,5 12 – 14,5 2,5 2,0 15 – 19,5 3,5 2,0 2.2.4. §iÒu chØnh ®é l©u ®|êng quÐt DÞch chuyªn ®Çu dß däc theo bÒ mÆt mÉu thö cho ®Õn khi nhËn ®|îc c¸c tÝn hiÖu ph¶n x¹ cã biªn dé lín nhÊt tõ: - Lç ph¶n x¹ gãc d|íi vµ trªn ®èi víi c¸c mÉu cã chiÒu dµy nhá h¬n 20mm; - C¹nh d|íi vµ c¹nh trªn ®èi víi c¸c mÉu cã chiÒu dµy 20-64.5mm.
 8. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 165 : 1988 - C¹nh d|íi vµ lç khoan ®èi víi mÉu cã chiÒu dµy 65mm vµ lín h¬n. S¬ ®å ®iÒu chØnh ®é l©u ®|êng quÐt chØ dÉn trªn h×nh 5. Chó thÝch: 1. Cã thÓ nhËn biÕt c¸c vÞ trÝ ph¶n x¹ b»ng sù thay ®èi chiÒu cao biªn ®é tÝn hiÖu khi t¸c dông trùc tiÕp vµo vÞ trÝ ph¶n x¹ (dïng giÎ lau cã chÊt tiÕp ©m tiÕp xóc vµo vÞ trÝ ph¶n x¹) §¸nh dÊu vÞ trÝ c¸c tÝn hiÖu ph¶n x¹ cã biªn ®é cùc ®¹i trªn mµn ¶nh b»ng xung ®¸nh dÊu hoÆc ng|êi kiÓm tra tù ®¸nh dÊu trªn ®|êng quÐt ngang. 2. §Ó cã ®é chÝnh x¸c cao, cÇn ®iÒu chØnh ®é l©u ®|êng nÐt theo lç khoan bªn h«ng ë phÇn gèc vµ phÇn ®Ønh mèi hµn (®|êng kÝnh lç tõ 2 ®Õn 3 mm, ®é s©u kh«ng nhá h¬n 10mm) cña mÉu thö (h×nh 6) 2.2.5. Chän sè lÇn ph¶n x¹. §Ó ph¸t hiÖn vÞ trÝ ph¶n x¹ d|íi, cã thÓ dïng tia trùc tiÕp, tia ph¶n x¹ 2 lÇn hay 2n lÇn (n - sè tù nhiªn). §Ó ph¸t hiÖn vÞ trÝ ph¶n x¹ trªn, cã thÓ dïng tia ph¶n x¹ 1 lÇn, 3 lÇn hay 2n+1 lÇn. ViÖc chän sè lÇn ph¶n x¹ phô thuéc vµo chiÒu dµy thµnh èng, gãc nghiªng, kho¶ng nh« cña ®Çu dß vµ chiÒu réng gê næi mèi hµn. Nh|ng ®Ó n¨ng l|îng ©m tæn hao Ýt nhÊt trªn ®|êng ®i, nªn chän: - Tia trùc tiÕp vµ tia ph¶n x¹ l lÇn khi chiÒu dµy thµnh èng nhá h¬n 65 mm; - Tia trùc tiÕp khi chiÒu dµy thµnh èng 65mm vµ lín h¬n. PhÇn trªn gÇn bÒ mÆt cña mèi hµn lo¹i nµy nªn kiÓm tra b»ng c¸c ph|¬ng ph¸p kiÓm tra khuyÕt tËt bÒ mÆt (sãng bÒ mÆt, bét tõ, dung dÞch thÈm thÊu...). 2.2.6. §iÒu chØnh ®é nh¹y. §Ó x¸c ®Þnh møc biªn ®é cho phÐp cña khuyÕt tËt trong mèi hµn, cÇn ®iÒu chØnh ®é nh¹y. MÉu thö ®Ó ®iÒu chØnh ®é nh¹y; - Khi chiÒu dµy danh ®Þnh thµnh èng tõ 4 ®Õn 19,5mm, dïng mÉu thö ë ®iÒu 2.2.2; - Khi chiÒu dµy danh ®Þnh thµnh èng 20mm vµ lín h¬n, dïng mÉu thö h×nh 7. - KÝch th|íc mÉu thö (h×nh 7) phô thuéc s¬ ®å chiÕu tia vµ chiÒu dµy thµnh èng B¶ng 4 ChiÒu dµi tíi ChiÒu dµi mÉu ChiÒu réng ChiÒu dµy danh ®Þnh thµnh èng (mm) t©m mèi hµn (mm) mÉu (mm) (mm) 20 - 50 (khi dïng tia trùc tiÕp) 120 80 45 20 – 50 (khi dïng tia ph¶n x¹ 1 lÇn) 190 150 45 50 – 80 160 120 45 > 80 200 160 45
 9. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 165 : 1988 KÝch th|íc lç ph¶n x¹ ®¸y ph¼ng trªn mÉu thö còng phô thuéc chiÒu dµy thµnh èng. Khi dïng ®Çu dß cã gãc nghiªng 400, kÝch th|íc lç ®|îc tÝnh theo b¶ng 5.
 10. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 165 : 1988 B¶ng 5 §|êng kÝnh lç ®¸y ph¼ng ChiÒu dµy danh ®Þnh thµnh §|êng kÝnh lç ®¸y ph¼ng cho cho møc lo¹i bá thø nhÊt èng (mm) møc lo¹i bá thø hai (mm) (mm) 20 – 39,5 3 - 40- 64,5 3,6 - 65 – 79,5 4,1 5,8 80 - 120 4,8 5,7 2.2.7. Tr×nh tù ®iÒu chØnh ®é nh¹y. Tr|íc hÕt ®Ó c¸c nóm ®iÒu chØnh cña m¸y ë chÕ ®é cã ®é nh¹y cao. Sau ®ã dÞch chuyÓn ®Çu ®ã däc theo mÉu thö cho ®Õn khi nhËn ®|îc tÝn hiÖu cã biªn ®é lín nhÊt tö lç ph¶n x¹ gãc ë c¸c mÉu h×nh 1,2,4 ®èi víi chiÒu ®µy thµnh nhá h¬n 20mm vµ tõ lç phµn x¹ ®¸y ph¼ng ë c¸c mÉu h×nh 7 ®èi víi chiÒu dµy thµnh 20mm vµ lín h¬n. Gi÷ nguyªn vÞ trÝ tÝn hiÖu trªn mµn ¶nh råi tõ tõ h¹ ®é nh¹y b»ng nóm suy gi¶m cho ®Õn khi chiÒu cao biªn ®é tÝn hiÖu cßn tõ l0 ®Õn 20mm, khi ®ã nóm suy gi¶m cã mét trÞ sè x¸c ®Þnh (tÝnh b»ng dB). KiÓm tra l¹i viÖc ®iÒu chØnh ®é nh¹y b»ng c¸ch ®o l¹i biªn ®é tÝn hiÖu tõ lç ph¶n x¹: NÕu trÞ sè ®ã l¹i sai kh¸c v|ît qu¸ 2dB (hoÆc 2mm trªn mµn ¶nh) th× ®iÒu chØnh b»ng nóm c«ng suÊt cho ®Õn khi ®¹t ®é chÝnh x¸c. Chó thÝch: KiÓm tra nöa d|íi mèi hµn, chØnh ®é nh¹y theo lçph¶n x¹ ë mÆt trong cña mÉu. KiÓm tra nöa trªn mèi hµn, chØnh ®é nh¹y theo lç ph¶n x¹ ë mÆt ngoµi cña mÉu (sè lÇn ph¶n x¹ khi kiÓm tra vµ ®iÓu chØnh ®é nh¹y ph¶i nh| nhau). 3. TiÕn hµnh kiÓm tra 3.1. Tr×nh tù chung 3.1.1. Sö dông ®é nh¹y cña m¸y ë c¸c møc: a) Møc t×m kiÕm (lµ møc ®é nh¹y sö dông khi dß t×m khuyÕt tËt). Møc nµy cã gi¸ trÞ tïy thuéc chiÒu dµy thÐp, ®é bãng bÒ mÆt tiÕp xóc, chÊt l|îng m¸y kiÓm tra v.v... b) Møc kiÓm tra (lµ møc ®é nh¹y sö dông khi ®o c¸c th«ng sè cña khuyÕt tËt). Møc nµy cã gi¸ trÞ ®é nh¹y trung b×nh. c) Møc lo¹i bá thö nhÊt (lµ møc ®é nh¹y sö dông khi ®¸nh gi¸ sù cho phÐp cña khuyÕt tËt theo biªn ®é tÝn hiÖu xung). Møc nµy cã gi¸ trÞ b»ng møc ®é nh¹y x¸c ®Þnh ë ®iÒu 2.2.7. d) Møc lo¹i bá thö hai (lµ møc ®é nh¹y sö dông khi ®¸nh gi¸ sù cho phÐp cña khuyÕt tËt theo biªn ®é tÝn hiÖu xung vµ hÖ sè d¹ng). Th«ng th|êng møc lo¹i bá thö nhÊt cã ®é nh¹y thÊp h¬n møc kiÓm tra 6dB vµ cao h¬n møc lo¹i bá thö hai 6dB. Khi kiÓm tra c¸c mèi hµn cã chiÒu dµy tõ 4 ®Õn
 11. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 165 : 1988 64,5mm chØ sö dông 3 møc ®é nh¹y ®Çu, cßn chiÒu dµy 65mm vµ lín h¬n sö dông c¶ 4 møc ®é nh¹y. Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra, chØ ®|îc sö dông nóm suy gi¶m cña m¸y ®Ó ®iÒu chØnh ®é nh¹y vµ cø sau 30 phót lµm viÖc cÇn ®Þnh k× kiÓm tra l¹i ®é nh¹y cña m¸y. 3.1.2. TiÕn hµnh kiÓm tra. 1. Khi chiÒu dµy danh ®Þnh thµnh èng nhá h¬n 65 mm; a) ThiÕt lËp møc ®é nh¹y t×m kiÕm; b) ChiÕu tia siªu ©m quÐt mèi hµn; c) NÕu xuÊt hiÖn tÝn hiÖu khuyÕt tËt th× x¸c ®Þnh vµ ghi l¹i täa ®é khuyÕt tËt; d) ThiÕt lËp møc ®é nh¹y kiÓm tra. NÕu biªn ®é tÝn hiÖu lín h¬n møc kiÓm tra th×: - §o vµ ghi chiÒu dµi quy |íc cña khuyÕt tËt; - §o vµ ghi chiÒu cao quy |íc cña khuyÕt tËt khi chiÒu dµy danh ®Þnh thµnh èng 20mm vµ lín h¬n; - X¸c ®Þnh møc cho phÐp cña khuyÕt tËt theo chiÒu dµi quy |íc vµ chiÒu cao quy |íc; - Ph©n tÝch c¸c ®Æc ®iÓm cña tÝn hiÖu khuyÕt tËt ®Ó x¸c ®Þnh d¹ng khuyÕt tËt. e) ThiÕt lËp møc lo¹i bá thö nhÊt. Ghi biªn ®é tÝn hiÖu khuyÕt tËt ë møc ®é nh¹y nµy; f) TÝnh to¸n sè l|îng khuyÕt tËt cho phÐp theo chiÒu dµi quy |íc, chiÒu cao quy |íc vµ biªn ®é tÝn hiÖu xung. 2. Khi chiÒu dµy danh ®Þnh thµnh èng 65mm vµ lín h¬n: Thùc hiÖn theo thö tù tõ a ®Õn e ®iÒu 3.l.2, sau ®ã: g) ThiÕt lËp møc lo¹i bá thö hai nÕu biªn ®é tÝn hiÖu lín h¬n møc lo¹i bá thø nhÊt; h) TiÕn hµnh ®o hÖ sè d¹ng cña khuyÕt tËt nÕu biªn ®é tÝn hiÖu nhá h¬n møc lo¹i bá thø hai; i) TÝnh to¸n sè l|îng khuyÕt tËt cho phÐp theo chiÒu cao quy |íc, chiÒu dµi quy |íc, biªn ®é tÝn hiÖu vµ hÖ sè d¹ng. Chó thÝch: NÕu kh«ng ®o ®|îc hÖ sè d¹ng th× cã thÓ chophÐp chØ tiÕn hµnh theo thø tù tõ a ®Õn g. 3.1.3. ChiÕu tia siªu ©m quÐt mèi hµn: dÞch chuyÓn ®Çu dß trong vïng dÞch chuyÓn ®Çu dß ë c¶ hai bªn mèi hµn. B|íc dÞch chuyÓn theo h|íng däc trôc mèi hµn cã ®é réng kh«ng lín h¬n 1/2 ®|êng kÝnh tinh thÓ ¸p diÖn trong ®Çu dß (th«ng th|êng tõ 2 ®Õn 5mm). Khi dÞch chuyÓn vu«ng gãc víi trôc..nèi hµn, lu«n xoay qua l¹i ®Çu dß mét gãc tõ 10 ®Õn 150 (h×nh 8). ViÖc chän s¬ ®å chiÕu (chän tia siªu ©m nµo ®Ó chiÕu quÐt c¸c phÇn mèi hµn) thùc hiÖn theo ®iÒu 2.2.5. Chó thÝch. Tr|êng hîp bÒ mÆt chi tiÕt kh«ng cho phÐp dÞch chuyÓn ®Çu dß ë c¶ hai bªn mèi hµn (vÝ dô liªn kÕt kiÓu 3 nh¸nh) cã thÓ kiÓm tra tõ mét bªn nÕu ®iÒu kiÖn kÜ thuËt cho phÐp.
 12. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 165 : 1988 3.1.4. Khi chiÒu dµy danh ®Þnh thµnh èng 20mm vµ lín h¬n, nÕu ®|êng kÝnh trong lín th× nªn kiÓm tra c¶ tõ mÆt ngoµi vµ mÆt trong cña èng. NÕu kiÓm tra phÇn trªn gÇn bÒ mÆt mèi hµn lo¹i nµy b»ng tia ph¸n x¹ tÝn hiÖu ph¶n x¹ cã thÓ xuÊt hiÖn tõ chç khung b»ng ph¼ng cña gê nèi mèi hµn. §Ó tr¸nh tÝn hiÖu nµy, nªn gia c«ng b»ng vµ phÇn gê nèi mèi hµn nh| bÒ mÆt thÐp c¬ b¶n ë vïng dÞch chuyÓn ®Çu dß. 3.1.5. ChiÒu dµi quy |íc cña khuyÕt tËt ®o ®|îc lµ kho¶ng c¸ch giøa c¸c vÞ trÝ cña ®Çu dß øng víi vÞ trÝ xuÊt hiÖn vµ mÊt ®i cña tÝn hiÖu khuyÕt tËt trªn mµn ¶nhá h¬n khi dÞch chuyÓn ®Çu dß song song víi trôc mèi hµn (h×nh 9). 3.1.6. Trong mèi hµn èng, gi¸ trÞ chiÒu dµi quy |íc phô thuéc vµo ®é s©u xuÊt hiÖn khuyÕt tËt vµ ®|êng kÝnh èng. Do vËy, chiÒu dµi quy |íc cña khuyÕt tËt ®|îc tÝnh chuyÓn thµnh chiÒu dµi quy |íc quy ®æi theo c«ng thøc 3: D 2H (3) lq ld n Dn Trong ®ã: lq - cbiÒu dµi quy ®æi, mm; l® - chiÒu dµi quy |íc ®o ®|îc, mm; Dn - ®|êng kÝnh ngoµi danh ®Þnh cña èng, mm; H - ®é s©u ph¸t hiÖn khuyÕt tËt, mm. Khi khuyÕt tËt n»m ë phÇn gèc mèi hµn vµ ®|îc ph¸t hiÖn b»ng tia trùc tiÕp, cã thÓ tÝnh: lq Kl d K - hÖ sè phô thuéc ®|êng kÝnh èng vµ x¸c ®Þnh theo b¶ng 6 Chó thÝch: 1. PhÇn gèc mèi hµn n»m d|íi 1/3 chiÒu cao mèi hµn nh|ng kh«ng lín h¬n 5mm. 2. NÕu khuyÕt tËt ®|îc ph¸t hiÖn b»ng tia trùc tiÕp th× ®é s©u ph¸t hiÖn khuyÕt tËt th× ®é s©u ph¸t hiÖn khuyÕt tËt tÝnh tõ bÒ mÆt mèi hµn ®Õn khuyÕt tËt. Cßn nÕu ®|îc ph¸t hiÖn b»ng tia ph¶n x¹ mét lÇn th× tÝnh b»ng chiÒu dµy thÐp céng víi kho¶ng c¸ch tõ mÆt c¸ch tõ mÆt trong cña èng ®Õn khuyÕt tËt.
 13. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 165 : 1988 B¶ng 6 TØ sè gi÷a ®|êng kÝnh trong vµ ngoµi cña èng Dt/Dn HÖ sè K Lín h¬n 0,8 1 0,6 – 0,8 0,7 Nhá h¬n 0,6 0,5 Trong ®ã: Dt - ®|êng kÝnh trong cña èng, mm 3.1.7. Kho¶ng c¸ch quy |íc gi÷a hai khuyÕt tËt riªng biÖt tÝnh b»ng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c vÞ trÝ ®Çu dß øng víi sù mÊt ®i tÝn hiÖu tõ khuyÕt tËt nµy vµ sù xuÊt hiÖn tõ khuyÕt tËt kia. ViÖc ®o tiÕn hµnh ë møc ®é nh¹y kiÓm tra vµ dÞch chuyÓn ®Çu dß song song víi trôc mèi hµn. 3.1.8. ChiÒu cao quy |íc cña khuyÕt tËt kÐo dµi, chiÒu cao quy |íc ®|îc ®o, t¹i vÞ trÝ biªn ®é cùc ®¹i. ChØ ®o chiÒu cao quy |íc cña khuyÕt tËt khi chiÒu dµy danh ®Þnh thµnh èng 20mm vµ lín h¬n. 3.1.9. Hai khuyÕt tËt cïng n»m trong mét tiÕt diÖn ngang cña mèi hµn ®|îc ph©n biÖt nÕu ®Ønh hai tÝn hiÖu ph¶n x¹ tõ chóng kh«ng trïng lªn nhau khi quÐt tia siªu ©m vu«ng
 14. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 165 : 1988 gãc víi trôc mèi hµn. NÕu hai tÝn hiÖu ph¶n x¹ ®ã trïng lªn nhau hoÆc kh«ng t¸ch biÖt râ rÖt th× coi lµ chØ cã mét khuyÕt tËt. 3.1.10. HÖ sè d¹ng (K1) ®|îc ®o b»ng ph|¬ng ph¸p hai ®Çu dß m¾c theo s¬ ®å h×nh 10. TrÞ sè K1 ®|îc x¸c ®Þnh d|íi d¹ng tØ sè gi÷a Upk vµ Utp (Upk –biªn ®é tÝn hiÖu ph¶n x¹ tõ khuyÕt tËt ®Õn ®Çu dß 1: Utp biªn ®é tÝn hiÖu ®i tõ ®Çu dß 1 ®Õn ®Çu do 2). Sau khi ph¶n x¹ ë khuyÕt tËt va bÒ mÆt trong cña èng t¸ch biÖt hçn hîp (TCVN 1548: 1974) HÖ sÕ K1 ®|îc quy ®Þnh: - D|¬ng, nÕu chiÒu cao biªn ®é tÝn hiÖu Upk lín h¬n chiÒu cao biªn ®é tÝn hiÖu Utq; - B»ng1, nÕu chiÒu cao biªn ®é tÝn hiÖu Upk t|¬ng ®|¬ng Utq; - ¢m, nÕu chiÒu cao biªn ®é tÝn hiÖu Upk nhá h¬n Utq. HÖ Sèd¹ng K1 ®|îc ®o víi môc ®Ých x¸c ®Þnh d¹ng khuyÕt tËt (mÆt hay khèi) vµ khi ®ã khuyÕt tËt quy ®Þnh: - Lµ khuyÕt tËt khèi khi K1 d|¬ng hoÆc b»ng ; - Lµ khuyÕt tËt mÆt khi K1 ©m. Chó thÝch:
 15. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 165 : 1988 1. KhuyÕt tËt khèi bao gåm c¸c khuyÕt tËt d¹ng xØ, xØ d¶i, rç khÝ, khÝ d¹ng chuçi… KhuyÕt tËt mÆt gåm c¸c khuyÕt tËt d¹ng kh«ng ngÊu vµ c¸c vÕt nøt. 2. NÕu bÒ mÆt chi tiÕt kiÓm tra kh«ng thÓ ®Æt ®|îc hai ®Çu ®ã theo s¬ ®å h×nh 10 th× cho phÐp kh«ng ®o K1. Khi kh«ng ®o K1, d¹ng khuyÕt tËt ®|îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch ph©n tÝch c¸c ®Æc ®iÓm tÝn hiÖu khuyÕt tËt chØ dÉn ë ®iÒu 3.2.53.2. 3.2. Ph¸t hiÖn vµ ph©n biÖt khuyÕt tËt. A. Mèi hµn cã ®Öm lãt 3.2.1. NÕu trªn mµn ¶nh xuÊt hiÖn tÝn hiÖu n»m trong vïng giíi h¹n bëi c¸c tÝn hiÖu ®· ®|îc ®¸nh dÊu khi ®iÒu chØnh ®é l©u ®|êng quÐt th× ®ã lµ dÊu hiÖu cã khuyÕt tËt trong mèi hµn. 3.2.2. Khi chiÒu dµy mÉu thö vµ chתu dµy thµnh èng sai kh¸c nhau, ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn tÝn hiÖu tõ ®Öm lãt lµ tÝn hiÖu tõ khuyÕt tËt (nhÊt lµ víi c¸c èng máng). CÇn ®iÒu chØnh l¹i nh| sau: a) NÕu chiÒu dµy èng lín h¬n chiÒu dµy mÉu thö th× tÝn hiÖu tö ®Öm lãt cña èng sÏ dÞch sang ph¶i so víi tÝn hiÖu tõ ®Öm lãt cña mÉu thö (h×nh 11). Khi ®ã, dïng nóm quÐt ®Òu ®|a tÝn hiÖu sang tr¸i; b) NÕu chiÒu dµy èng nhá h¬n chiÒu dµy mÉu thö th× tÝn hiÖu sÏ dÞch sang tr¸i. Khi ®ã, dïng nóm quÐt ®Òu ®|a tÝn hiÖu sang ph¶i. 3.2.3. KhuyÕt tËt ë phÇn gèc mèi hµn cã thÓ ph¸t hiÖn b»ng tia trùc tiÕp, tia ph¶n x¹ 2 lÇn hay 2n lÇn. Nh|ng còng cã thÓ ph¸t hiÖn b»ng tia l lÇn, 8 lÇn hay (2n+1) lÇn, khi ®ã, tÝn hiÖu khuyÕt tËt cã thÓ trïng víi tÝn hiÖu ®Öm lãt (h×nh 12). Do ®ã ®Ó ph©n biÖt chÝnh x¸c khuyÕt tËt víi ®Öm lãt, cÇn ph¶i ®o c¸c kho¶ng c¸ch xl, x2, x§ tõ ®iÓm ph¸t tia siªu ©m ®Õn ®iÓm gi÷a mèi hµn vµ chó ý: x§ lu«n lu«n nhá h¬n x2. Khi kiÓm tra cÇn th|êng xuyªn ®o c¸c kho¶ng c¸ch nµy råi so s¸nh chóng víi c¸c kho¶ng c¸ch t|¬ng øng ®o ®|îc trªn mÉu thö. 3.2.4. §Ó x¸c ®Þnh khuyÕt tËt gèc mèi hµn n»m ë mÐp bªn nµo cña èng, cÇn chó ý: a) Khi dÞch chuyÓn ®Çu dß ë mÐp èng cã khuyÕt tËt th× tÝn hiÖu tõ khuyÕt tËt sÏ xuÊt hiÖn tr|íc, sau ®ã míi ®Õn tÝn hiÖu tõ ®Öm lãt; b) Khi dÞch chuyÓn ®µu dß ë mÐp bªn kia th× tÝn hiÖu tõ ®Öm lãt sÏ xuÊt hiÖn tr|íc, sau ®ã míi ®Õn tÝn hiÖu tõ khuyÕt tËt. Tr|êng hîp nµy, hai tÝn hiÖu còng cã thÓ xuÊt hiÖn ®ång thêi. 3.2.5. DÊu hiÖu ph©n biÖt c¸c lo¹i khuyÕt tËt a) VÕt nøt §èi víi mèi hµn èng v¸t mÐp ch÷ V, vÕt nøt (nÕu cã) th|êng xuÊt hiÖn trong phÇn gèc mèi hµn, b¾t ®Çu tõ khe hë t¹o bëi mÐp èng víi ®Öm lãt vµ ph¸t triÓn vµo kim lo¹i mèi hµn. VÕt nøt cã thÓ lan ra líp hµn thö nhÊt hoÆc thö hai, tíi gi÷a líp thö hai.
 16. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 165 : 1988 H×nh 11: S¬ ®å x¸c ®Þnh tÝn hiÖu xung tõ ®Öm lãt khi mÉu thö vµ èng thÐp cã chiÒu dµy kh¸c nhau. Khi dÞch chuyÓn ®Çu dß ë bªn mÐp cã vÕt nøt, chØ thu ®|îc tÝn hiÖu tõ vÕt nøt mµ kh«ng thu ®|îc tÝn hiÖu tõ ®Öm lãt (h×nh 13). Cßn khi dÞch chuyÓn ®Çu dß ë mÐp bªn kia, sÏ thu ®|îc tÝn hiÖu tõ ®Öm lãt vµ còng cã thÓ thu ®|îc c¶ tÝn hiÖu tõ vÕt nøt nÕu vÕt nøt kh«ng qu¸ ng¾n. TÝn hiÖu xung phan x¹ tõ vÕt nøt th|êng cã d¹ng nhän vµ cã biªn ®é lín h¬n c¸c tr|êng hîp kh¸c. B. Hµn kh«ng ngÊu KhuyÕt tËt hµn kh«ng ngÊu th|êng n»m phÝa trªn gèc mèi hµn. Khi dÞch chuyÓn ®Çu dß ë bªn mÐp cã hµn kh«ng ngÊu, chØ thu ®|îc tÝn hiÖu tõ hµn kh«ng ngÊu mµ kh«ng thu ®|îc tÝn hiÖu tõ ®Öm lãt. Cßn khi dÞch chuyÓn ®Çu dß ë phÝa bªn kia, sÏ thu ®|îc c¶ tÝn hiÖu tõ ®Öm lãt vµ tõ hµn kh«ng ngÊu. Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ph¸t tia siªu ©m ®Õn gi÷a mèi hµn trong tr|êng hîp ph¸t hiÖn khuyÕt tËt hµn kh«ng ngÊu n»m phÝa trªn gãc mèi hµn sÏ lín h¬n kho¶ng c¸ch nµy trong tr|êng hîp ph¸t hiÖn c¸c khuyÕt tËt ë phÇn gèc mèi hµn. NÕu khuyÕt tËt hµn kh«ng ngÊu n»m trong phÇn gèc mèi hµn th× hÇu nh| kh«ng thu ®|îc tÝn hiÖu tõ ®Öm lãt khi dÞch chuyÓn ®Çu dß ë c¶ hai bªn mèi hµn. C. XØ vµ bät khÝ
 17. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 165 : 1988 KhuyÕt tËt lµ xØ hoÆc bät khÝ th× tÝn hiÖu xuÊt hiÖn råi l¹i biÕn ®i rÊt nhanh sau khi dÞch chuyÓn nhÑ ®Çu dß theo c¸c h|íng trªn bÒ mÆt chi tiÕt kiÓm tra. Khi xØ hoÆc bät khÝ quÇn tô thµnh tõng chuçi hay thµnh c¸c vïng nhá gÇn nhau th× trªn mµn ¶nh ta thÊy mét nhãm nhá tÝn hiÖu hoÆc mét tÝn hiÖu cã ®é rçng lín. TÝn hiÖu ph¶n x¹ tõ khuyÕt tËt xØ vµ bät khÝ th|êng cã d¹ng tõ vµ biªn ®é nhá h¬n tÝn hiÖu ph¶n x¹ tõ vÕt nøt hoÆc hµn kh«ng ngÊu. D. Ch¸y ®Öm lãt NÕu ®Öm lãt bÞ ch¸y, tÝn hiÖu tõ chç ch¸y sÏ n»m bªn tr¸i tÝn hiÖu tõ ®Öm lãt. Khi dÞch chuyÓn ®Çu dß däc theo èng trong vïng tÝn hiÖu cña ®Öm lãt sÏ xuÊt hiÖn tÝn hiÖu cã hai ®Ønh hoÆc hai tÝn hiÖu n»m s¸t nhau. DÞch chuyÓn ®Çu dß c¶ hai bªn mèi hµn, d¹ng vµ ®Æc tÝnh cña tÝn hiÖu xuÊt hiÖn do ®Öm lãt bÞ ch¸y t|¬ng tù nh| nhau. 3.2.6. DÊu hiÖu cã khuyÕt tËt trong mèi hµn kh«ng cã ®Öm lãt còng gièng mèi hµn cã ®Öm lãt. Nh|ng do kh«ng cã ®Öm lãt, hÇu hÕt khuyÕt tËt n»m ë phÇn gèc mèi hµn vµ khi kiÓm tra cÇn chó träng phÇn nµy. 3.2.7. §Ó ph©n biÖt khuyÕt tËt ë phÇn gèc mèi hµn víi c¸c khuyÕt tËt kh¸c, khi chiÒu dµy danh ®Þnh thµnh èng nhá h¬n 15 mm, nªn chia ®é l©u ®|êng quÐt thµnh 3 vïng nhá (h×nh 14): - Vïng khuyÕt tËt ë phÇn gèc mèi hµn - a - Vïng khuyÕt tËt ë phÇn gi÷a mèi hµn - x; - Vïng khuyÕt tËt ë phÇn ®Ønh mèi hµn -b,
 18. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 165 : 1988 KÝch th|íc c¸c vïng chØnh theo b¶ng 7. 3.2.8. Khi hµn kh«ng cã ®Öm lãt, dÔ xÈy ra lÖch mÐp. §Ó ph©n biÖt tÝn hiÖu do lÖch mÐp víi khuyÕt tËt ë phÇn gèc mèi hµn, cÇn chó ý: a) TÝn hiÖu ®o lÖch mÐp n»m ë vïng “a”; b) NÕu lÖch mÐp do hai èng cã chiÒu dµy kh¸c nhau th× tÝn hiÖu lÖch mÐp chØ cã khi dÞch chuyÓn ®Çu dß ë phÝa thµnh dµy trªn phÇn lín chu vi èng. Khi dÞch chuyÓn ®Çu dß ë phÝa bªn kia sÏ kh«ng cã tÝn hiÖu; c) NÕu lÖch mÐp do lÖch trôc, khi dÞch chuyÓn ®Çu dß c¶ hai bªn mèi hµn vµ ë c¸c ®iÓm ®èi xøng nhau ®Òu nhËn ®|îc tÝn hiÖu (h×nh 15). B¶ng 7 Kho¶ng c¸ch tõ KÝch th|íc ChiÒu dµy danh tÝn hiÖu lç ph¶n ®Þnh cña thµnh x¹ d|íi ®Õn lç èng (mm) ph¶n x¹ trªn a(mm) x (mm) b (mm) (mm) Nhá h¬n 6 16- 18 3 10 – 10 3–4 6 –8 19 –20 2 12 – 13 4-5 8,5 – 11,5 22 –24 2 13 – 14 7–8 12 – 14,5 25 - 28 2 15 -17 8–9 4. §¸nh gi¸ chÊt l|îng mèi hµn vµ tr×nh bµy kÕt qu¶ kiÓm tra 4.1. §¸nh gi¸ chÊt l|îng mèi hµn. 4.1.1. ChÊt l|îng mèi hµn ®|îc ®¸nh gi¸ tïy thuéc vµo yªu cÇu kÜ thuËt vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña s¶n phÈm hµn (hay kÕt cÊu hµn). Víi c¸c mèi hµn èng th«ng th|êng, chÊt l|îng mèi hµn ®|îc ®¸nh gi¸ theo b¶ng 8. Cßn c¸c mèi hµn èng cã ®iÒu kiÖn lµm viÖc ®Æt biÖt, chÊt l|îng mèi hµn ®|îc ®¸nh gi¸ theo yªu cÇu kÜ thuËt cô thÓ cña thiÕt kÕ. 4.1.2. ChÊt l|îng mèi hµn ®|îc ®¸nh gi¸ theo ba cÊp (riªng c¸c mèi hµn èng cã bÒ mÆt trao ®æi nhiÖt th× ®¸nh gi¸ theo hai cÊp). a) §¸nh gi¸ chÊt l|îng mèi hµn theo ba cÊp: CÊp 1: ChÊt l|îng tèt. Gåm nh÷ng mèi hµn kh«ng ph¸t hiÖn khuyÕt tËt ë møc ®é nh¹y kiÓm tra. CÊp 2: ®¹t yªu cÇu chÊt l|îng. Gåm nh÷ng mèi hµn mµ c¸c th«ng sè vµ sè l|îng khuyÕt tËt ®o ®|îc kh«ng v|ît qu¸ trÞ sè ghi ë b¶ng 8 vµ kh«ng cã dÊu hiÖu cña c¸c khuyÕt tËt ®Æc biÖt kh«ng cho phÐp (vÝ dô: nøt, kh«ng ngÊu,...). CÊp 3: kh«ng ®¹t yªu cÇu chÊt l|îng. Gåm nh÷ng mèi hµn mµ c¸c th«ng sè vµ sè l|îng khuyÕt tËt ®o ®|îc v|ît qu¸ trÞ sè ë b¶ng 8; b) §¸nh gi¸ chÊt l|îng mèi hµn theo hai cÊp:
 19. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 165 : 1988 CÊp 1: ®¹t yªu cÇu chÊt l|îng. Gåm nh÷ng mèi hµn mµ c¸c th«ng sè vµ sè l|îng khuyÕt tËt do ®|îc kh«ng v|ît qu¸ trÞ sè ghi ë b¶ng 8. CÊp 2: Kh«ng ®¹t yªu cÇu chÊt l|îng. Gåm nh÷ng mèi hµn mµ c¸c th«ng sè vµ l|îng khuyÕt tËt ®o ®|îc v|ît qu¸ trÞ sè ghi ë b¶ng 8. 4.2. Tr×nh bµy kÕt qu¶ kiÓm tra. 4.2.1. KÕt qu¶ kiÓm tra mèi hµn cÇn ®|îc ghi vµo hå s¬ kiÓm tra (nhËt kÝ kiÓm tra, phiÕu kÕt qu¶ kiÓm tra v.v...). Hå s¬ kiÓm tra ph¶i ®|îc l|u tr÷ ë ®¬n vÞ kiÓm tra kh«ng Ýt h¬n 10 n¨m. 4.2.2. Trong hå s¬ kiÓm tra cÇn ghi râ: a) Tªn vµ kÝ hiÖu s¶n phÈm kiÓm tra, c¸c ®o¹n côm mèi hµn kiÓm tra (nªn cã b¶n vÏ kÌm theo); b) C¸c kÝch th|íc (®|êng kÝnh x chiÒu dµy), m¸c thÐp, ph|¬ng ph¸p hµn; c) ChiÒu dµi ®|êng hµn kiÓm tra, bÒ mÆt di ®Çu dß; d) §iÒu kiÖn kÜ thuËt kiÓm tra: - Lo¹i m¸y kiÓm tra;
 20. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 165 : 1988 - Lo¹i dÇu dß, tÇn sè, gãc ph¸t, kho¶ng nh« cùc ®¹i cña ®Çu dß. - Lo¹i vµ kÝch th|íc lç ph¶n x¹ trªn mÉu thö.
Đồng bộ tài khoản