TCVN 176 1986

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
72
lượt xem
23
download

TCVN 176 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ bền nén Tiêu chuẩn nμy ban hành để thay thế TCVN 176 : 1965. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền nén ở nhiệt độ phòng thí nghiệm cho các loại sản phẩm chịu lửa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 176 1986

  1. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 176 : 1986 VËt liÖu chÞu löa - Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn nÐn Refactory materials - Method for determination of compressive strength Tiªu chuÈn nµy ban hµnh ®Ó thay thÕ TCVN 176 : 1965 Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn nÐn ë nhiÖt ®é phßng thÝ nghiÖm cho c¸c lo¹i s¶n phÈm chÞu löa. 1. ThiÕt bÞ thö 1.1. M¸y Ðp ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau 1.1.1. Cã bé g¸ chám cÇu (h×nh l) ®e lùc Ðp, Ðp ®Òu trªn mÉu thö. 1.1.2. KÝch th|íc mÆt Ðp kh«ng nhá h¬n mÆt mÉu thö, mÆt Ðp ph¶i ph¼ng vµ cã ®¸nh dÊu tÊm. 1.1.3. Thang ®o ph¶i chän sao cho kÕt qu¶ thö h«ng n»m d|íi l/10 gi¸ trÞ mÆt chia cña thang vµ ®¶m b¶o cã ®é chÝnh x¸c kh«ng thÊp h¬n H 2% trong ph¹m vi 9/l0 gi¸ trÞ mÆt chia cßn l¹i cña thang. 1.2. Th|íc ®o kim lo¹i cã ®é chÝnh x¸c 0,1mm, 1.3. Tñ sÊy cã bé phËn ®iÒu chØnh nhiÖt ®é. 1.4. £ ke. 2. ChuÈn bÞ mÉu thö 2.1. MÉu thö ®|îc c¾t tõ mét gãc cña s¶n phÈm, cã h×nh khèi lËp ph|¬ng, c¹nh b»ng chiÒu dµy cña s¶n phÈm. - C¹nh n»m trong kho¶ng 20 - 100mm. NÕu s¶n phÈm cã chiÒu dµy lín h¬n 100mm th× mÉu thö cã c¹nh b»ng 100mm. - NÕu s¶n phÈm cã chiÒu dµy nhá h¬n 20mm th× kh«ng x¸c ®Þnh ®é bÒn nÐn. 2.2. C¸c mËt mÉu thö chÞu lùc nÐn ph¶i ®|îc mµi nh½n ph¼ng, song song víi nhau vµ cã ®¸nh dÊu. - §é song song ®|îc kiÓm tra b»ng c¸ch ®o chiÒu cao mÉu ë 4 vÞ trÝ kh¸c nhau. Sai lÖch gi÷a hai lÇn ®o bÊt k× kh«ng ®|îc lín h¬n 0,2mm.
  2. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 176 : 1986 - §é vu«ng gãc ®|îc kiÓm tra b»ng ªke (h×nh 2), sai lÖch gi÷a c¸c c¹nh ®o t|¬ng øng cña mÉu thö víi c¹nh ªke kh«ng ®|îc lín h¬n 0,5mm. 2.3. Tr|íc khi thö ph¶i sÊy kh« mÉu ë nhiÖt ®é 110 H 50C ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi vµ ®Ó nguéi ®Õn nhiÖt ®é phßng. Ph¶i quan s¸t ®Ó lo¹i c¸c mÉu bÞ søt mÎ, nøt, r¹n. 3. TiÕn hµnh thö 3.1. Tr|íc khi thö ph¶i tiÕn hµnh ®o c¸c kÝch th|íc al, a2, bl, b2 cña mÉu thö (h×nh 3) 3.2. §Æt mÉu thö vµo gi÷a phô tïng chám cÇu vµ mÆt Ðp sao cho trôc cña mÉu thö mÆt Ðp vµ phô tïng chám cÇu trïng nhau. 3.3. §iÒu chØnh cho c¸c mÆt Ðp ¸p chÆt vµo mÉu thö råi cho m¸y ho¹t ®éng. Tèc ®é t¨ng t¶i träng ph¶i ®Òu, liªn tôc vµ b»ng 2.10( N/m2) trong mét gi©y, cho ®Õn khi mÉu thö bÞ ph¸ hñy hoµn toµn. 4. TÝnh kÕt qu¶ 4.1. §é bÒn nÐn (RN) cña tõng mÉu, tÝnh b»ng (N/mm2) theo c«ng thøc : P RN  S Trong ®ã: P - Lùc Ðp ph¸ vì mÉu thö, tÝnh b»ng N; S –TiÕt diÖn ngang chÞu nÐn cña mÉu thö, tÝnh b»ng mm2 theo c«ng thøc S = 1/4 (al + a2)(bl + b2) Trong ®ã: a1, a2, b1, b2: C¸c kÝch th|íc mÉu thö tÝnh b»ng mm; 4.2. KÕt qu¶ thö lµ trung b×nh céng cña 3 lÇn thö, lo¹i trõ sè bÐ nhÊt. §é bÒn nÐn cña s¶n phÈm x¸c ®Þnh theo tiªu chuÈn nµy cho phÐp sai sè H10%. 4.3. KÕt qu¶ thö ph¶i ghi vµo b¶ng (xem phô lôc)
  3. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 176 : 1986 Phô lôc B¶ng ghi kÕt qu¶ x¸c ®Þnh ®é bÒn nÐn cña s¶n phÈm chÞu löa Tªn xÝ nghiÖp (nhµ m¸y)…………………………. Tªn g¹ch………………….. thuéc l«…………… Sè KÝch th|íc mÉu thö mm TiÕt Lùc §é Ghi chó TT Cao a1 a2 b1 b2 diÖn Ðp bÒn ngang ph¸ nÐn S mm2 vì (N/m mÉu m2) (N) NhËn xÐt vµ kÕt luËn §é bÒn nÐn cña l« s¶n xuÊt RN= ……….N/mm2 Ngµy……. th¸ng……. n¨m 19….. Ng|êi thÝ nghiÖm (KÝ tªn)
Đồng bộ tài khoản