TCVN 179 1986

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
165
lượt xem
46
download

TCVN 179 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 179 1986, Vật liệu chịu lửa- phương pháp xác định độ chiụ lửa: Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 179 1965

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 179 1986

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 179 : 1986 VËt liÖu chÞu löa Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é chÞu löa Refactory materials - Method for determination of refractory capacity Tiªu chuÈn nμy thay thÕ cho TCVN I79: 1965 Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é chÞu löa cho s¶n phÈm vμ nguyªn liÖu cã ®é chÞu löa kh«ng lín h¬n 20000C. 1. ThiÕt bÞ thö 1.1. Lß ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: + §−êng kÝnh trong cña lß tõ 60 ®Õn 80mm; + Cã kh¶ n¨ng n©ng lªn nhiÖt ®é cao vμ ®ång ®Òu theo yªu cÇu thö; + ChiÒu cao vïng nung kh«ng nhá h¬n l00mm; + Trô ®ì ®Õ trßn cã thÓ quay víi tèc ®é kho¶ng 3 vßng/phót. 1.2. Dông cô khu«n mÉu ®Ó chÕ t¹o vμ kiÓm tra c«n mÉu thö. 2. ChuÈn bÞ mÉu thö 2.1. LÊy 3 m¶nh ë 3 vÞ trÝ kh¸c nhau cña viªn s¶n phÈm cã tæng khèi l−îng kho¶ng 150 - 200g. §Ëp nhá thμnh h¹t ®Õn kho¶ng 2mm. Trén ®Òu vμ dïng ph−¬ng ph¸p chia t− lÊy mÉu trung b×nh 10 ®Õn l5g. NghiÒn mÞn ®Õn cì h¹t lät hoμn toμn qua sμng cã kÝch th−íc lç 0,2mm, trong ®ã l−îng qua sμng cã kÝch th−íc lç 0,09mm vμo kho¶ng 50%. 2.2. §èi víi vËt liÖu d¹ng bét th× còng lÊy mÉu ®¹i diÖn kho¶ng 150g. Dïng ph−¬ng ph¸p chia t− lÊy mÉu trung b×nh tõ 10 - 15 gam. NÕu mÉu nghiÒn trong cèt thÐp th× ph¶i dïng nam ch©m ®Ó hót hÕt s¾t ra khái mÉu. Tr−êng hîp vËt liÖu cã yªu cÇu chøa h¹t nhiÔm tõ th× ph¶i chän c¸ch nghiÒn mÉu thÝch hîp vμ kh«ng dïng nam ch©m ®Ó hót s¾t ra khái mÉu. 2.3. MÉu thö dïng ®Ó x¸c ®Þnh ®é chÞu löa cã h×nh d¹ng vμ kÝch th−íc gièng mÉu chuÈn. MÉu lμ h×nh chãp côt, cã mét c¹nh bªn vu«ng góc víi ®¸y, ®¸y lμ mét tam gi¸c ®Òu. ChiÒu cao 30mm, c¹nh ®¸y lín 8mm, c¹nh ®¸y nhá 2mm. 2.4. Khi t¹o c«n mμ mÉu thö kh«ng cã tÝnh dÎo th× dïng hå dÝnh h÷u c¬, ®é tro cña hå dÝnh kh«ng lín h¬n 0,06%. §èi víi mÉu thö cã tÝnh dÎo th× dïng n−íc s¹ch ®Ó nhμo mÉu thμnh hå dÎo ®Ó t¹o mÉu thö. MÉu thö ph¶i ®−îc gi÷ s¹ch vμ sÊy kh« tr−íc khi ®em thö. 3. TiÕn hμnh thö 3.1. G¾n mÉu thö vμ mÉu chuÈn trªn cïng mét ®Ó chÞu löa h×nh trßn, ®−êng kÝnh ®Õ 38mm, chiÒu dμy l0 1mm. Võa ®Ó g¾n mÉu vμo ®Õ lμ võa chÞu löa cïng vËt liÖu víi ®Õ bÒ dμy líp v÷a tõ 2,5 - 3mm. 3.2. MÉu thö vμ mÉu chuÈn ph¶i ®Æt c¸ch ®Òu nhau vμ c¸ch ®Òu ch©n ®Õ trßn (h×nh 1).   Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 179 : 1986 C¹nh th¼ng gãc víi ®¸y cña c«n (mÉu thö vμ mÉu chuÈn) còng ph¶i th¼ng gãc víi mÆt ®Õ. Kho¶ng c¸ch tõ c¹nh ngoμi cña mÉu tíi mÐp ®Ó lμ 5 mm. Ghi sè, ®¸nh dÊu mÉu thö, mÉu chuÈn b»ng møc chÞu löa cã dicr«m trioxyt (Cr2O3) hay Coban oxyt (CoO). 3.3. V÷a vμ ®Ó chÞu löa kh«ng ®−îc g©y ph¶n øng vμ ¨n mßn mÉu thö cho ®Õn khi ®¹t tíi ®é cong gôc cña c«n. 3.4. §Æt mÉu thö tõ tõ vμo lß. NhiÖt ®é trong lß lóc nμy kh«ng ®−îc lín h¬n 10000C, kh«ng khÝ trong lß ph¶i lμ trung tÝnh hay oxy hãa. 3.5. Tèc ®é t¨ng nhiÖt ®é lß: tõ l0000C trë xuèng, kh«ng quy ®Þnh. Tõ l0000C ®Õn 15000C mçi phót t¨ng 15 - 200C; tõ 15000C trë lªn mçi phót t¨ng 4 - 50C vμ cø 5 – 10 phót ®o l¹i nhiÖt ®é mét lÇn. 3.6. Khi thö th¨m dß s¬ bé th× mçi ®Õ g¾n nhiÒu nhÊt lμ 6 mÉu (h×nh 2). Khi thö chÝnh x¸c th× mçi ®Ó g¾n 3 mÉu (h×nh 1). 3.7. Khi x¸c ®Þnh lÊn cuèi cïng th× ph¶i chän mÉu chuÈn kÕ tiÕp nhau cã ®é chÞu löa t−¬ng ®−¬ng víi ®é chÞu löa cña mÉu thö. Thêi gian gôc cong gi÷a hai mÉu chuÈn kÕ tiÕp nhau kho¶ng 5 phót. 3.8. §Õ trßn g¾n mÉu thö vμ mÉu chuÈn ph¶i ®−îc nung nãng ®Òu. Khi cã hiÖn t−îng kh«ng ®Òu nhiÖt nh−: mÉu kh«ng cong ®Òu trªn ®−êng cong, mÉu bÞ ch¸y, quanh ®Õ cã mÇu s¾c kh¸c nhau v.v... th× ph¶i tiÕn hμnh kiÓm tra ®iÒu chØnh lß nung vμ tiÕn hμnh thö l¹i. 3.9. NhiÖt ®é khi mÆt ®¸y trªn cña mÉu thö cong chÊm s¸t mÆt ®Ó trßn lμ ®é chÞu löa cña mÉu thö. 3.10. Khi mÉu thö vμ mÉu chuÈn cïng gôc cong th× ®é chÞu löa cña mÉu thö chÝnh lμ ®é chÞu löa cña mÉu chuÈn. Khi mÉu thö gôc cong gi÷a hai mÉu chuÈn kÕ tiÕp nhau th× ®é chÞu löa cña mÉu thö lμ gi¸ trÞ ghi ®−îc cña c¶ 2 mÉu chuÈn. 3.11. Khi nhiÖt ®é ®¹t tíi 13000C trë lªn, nÕu v× mét nguyªn nh©n nμo ®ã thÝ nghiÖm bÞ gi¸n ®o¹n, th× kh«ng ®−îc dïng mÉu thö vμ mÉu chuÈn ®ã ®Ó thö l¹i. 3.12. X¸c ®Þnh ®é chÞu löa theo ph−¬ng ph¸p nμy cho phÐp ®é chÝnh x¸c ®Õn 100C 3.13. KÕt qu¶ thö ghi theo b¶ng (xem phô lôc)   Page 2 
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 179 : 1986 Phô lôc B¶ng ghi kÕt qu¶ x¸c ®Þnh ®é chÞu löa cña vËt liÖu chÞu löa Tªn xÝ nghiÖp (nhμ m¸y) ... Tªn vËt liÖu .. KÝ hiÖu .. Thêi i NhiÖt ®é Giê Phót §iÖn ¸p C−êng ®é Trong qu¸ Lóc mÉu (V) dßng ®iÖn tr×nh gôc cong Ghi chó A thö KÕt qu¶ thö MÉu thö sè MÉu thö sè NhËn xÐt vμ kÕt luËn Ngμy th¸ng .. n¨m .19 Ng−êi thÝ nghiÖm (kÝ tªn)   Page 3 
Đồng bộ tài khoản