TCVN 185 1986

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
440
lượt xem
156
download

TCVN 185 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 185 1986, Hệ thống tài liệu thiết kế- kí hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện, thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 185 1986

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 185 : 1986 Nhãm T HÖ thèng tμi liÖu thiÕt kÕ KÝ hiÖu b»ng h×nh vÏ trªn s¬ ®å ®iÖn, thiÕt bÞ ®iÖn vμ d©y dÉn trªn mÆt b»ng System documents for building Graphical sysmbols for electrical layout electric equipments and wiring on plans. Tiªu chuÈn nμy thay thÕ cho TCVN 185 – 74 vμ hoμn toμn phï hîp víi ST SEV 3217- 81 1. KÝ hiÖu c¸c thiÕt bÞ rÏ nh¸nh, thiÕt bÞ nèi, chØ dÉn chiÒu vμ ph−ng ph¸p ®Æt d©y dÉn phi phï hîp víi bng 1. Page 1
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 185 : 1986 3. KÝ hiÖu quy −íc cña æ c¾m tiÕp xóc nh− b¶ng 3 Page 2
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 185 : 1986 Page 3
  4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 185 : 1986 Page 4
Đồng bộ tài khoản