TCVN 1966 1977

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
15
download

TCVN 1966 1977

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 1966 1977, Khí hậu chuẩn dùng trong đo lường và thử nghiệm các loại sản phẩm công nghiệm có tính năng kĩ thuật quan hệ với sự biến động của nhiệt độ,…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 1966 1977

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1966 : 1977   KhÝ hËu chuÈn dïng trong ®o l−êng vμ thö nghiÖm Standard atmosphere for measuring and testing Tiªu chuÈn nμy ¸p dông trong ®o l−êng vμ thö nghiÖm c¸c lo¹i s¶n phÈm c«ng nghiÖp cã tÝnh n¨ng kÜ thuËt quan hÖ víi sù biÕn ®æi cña nhiÖt ®é vμ ®é Èm cña m«i tr−êng nh− c¸c lo¹i thiÕt bÞ dông cô linh kiÖn, c¸c lo¹i chÊt dÎo, c¸c lo¹i keo, c¸c lo¹i vËt liÖu c¸ch diÖn, c¸c lo¹i s¬n, vecni, giÊy, b×a, vËt liÖu sîi, gç, xi m¨ng v.v... ViÖc ¸p dông tiªu chuÈn nμy ph¶i ®−îc ghi trong c¸c tμi liÖu kÜ thuËt vÒ yªu cÇu kÜ thuËt vμ ph−¬ng ph¸p thö cña c¸c s¶n phÈm cô thÓ. Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông cho c¸c chuÈn vμ c¸c thiÕt bÞ chuÈn cña ®o l−êng. 1. KhÝ hËu chuÈn KhÝ hËu chuÈn ®−îc quy ®Þnh nh− sau : NhiÖt ®é : 270C. §é Èm t−¬ng ®èi : 65% ¸p suÊt kh«ng khÝ : 860 - l060mB. Chó thÝch : Cã thÓ dïng ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é 200C vμ ®é Èm t−¬ng ®èi 65%, khi ®· biÕt quan hÖ gi÷a tÝnh n¨ng cÇn ®o cña mÉu thÝ nghiÖm víi nhiÖt ®é ®Ó cã thÓ tÝnh ®æi kÕt qu© ®o l−êng sang ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é 270C vμ ®é Èm t−¬ng ®èi 65%. 2. §é lÖch cña nhiÖt ®é vμ ®é Èm Tïy theo môc ®Ých, yªu cÇu ®o l−êng vμ thö nghiÖm, tïy theo tõng lo¹i tÝnh n¨ng cña mÉu thö nghiÖm mμ chän ®é lÖch cña nhiÖt ®é vμ ®é Èm nh− sau : NhiÖt ®é §é Èm §é lÖch réng : 20C 5% §é lÖch hÑp : 10C 2% Còng cã thÓ quy ®Þnh ®é lÖch lín h¬n c¸c trÞ sè trªn khi môc ®Ých vμ yªu cÇu sö dông kÕt qu¶ ®o l−êng vμ thö nghiÖm cho phÐp. 3. Xö lÝ ®iÒu kiÖn hãa §Ó ®−a mÉu thÝ nghiÖm vÒ tr¹ng th¸i c©n b»ng ë ®iÒu kiÖn khÝ hËu chuÈn ®Ó cã nh÷ng kÕt qu¶ ®o l−êng cã tÝnh lÆp l¹i, lo¹i bá c¸c ¶nh h−ëng cña nhiÖt ®é vμ ®é Èm cña m«i tr−êng trong thêi gian tr−íc cßn l−u l¹i trªn mÉu thÝ nghiÖm ë ®iÒu kiÖn khÝ hËu chuÈn trong mét thêi gian quy ®Þnh gäi lμ "xö lÝ ®iÒu kiÖn hãa". Tïy theo lo¹i vËt liÖu vμ kÝch th−íc mÉu thÝ nghiÕm mμ thêi gian xö lÝ ®iÒu kiÖn hãa ®−îc chän trong c¸c gi¸ trÞ nh− ë b¶ng sau : Giê 1 2 4 6 8 16 24 28 96 TuÇn 1 2 4 8 16 Tr−íc khi xö lÝ ®iÒu kiÖn hãa nh− nãi ë trªn nÕu cÇn xö lÝ mÉu ë ®iÒu kiÖn kh¸c th× cã thÓ quy ®Þnh thªm vμ gäi lμ "xö lÝ tr−íc ®iÒu kiÖn hãa".   Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1966 : 1977   4. KÝ hiÖu KÝ hiÖu dïng khi xö lÝ ®iÒu kiÖn hãa : Sau ch÷ §KH, sè thø nhÊt lμ thêi gian tÝnh b»ng giê sè thø hai lμ nhiÖt ®é tÝnh b»ng 0C, sè thø ba lμ ®é Èm t−¬ng ®èi tÝnh b»ng phÇn tr¨m (% ), vÝ dô : §KH 96/27/65, nghÜa lμ xö lÝ ®iÒu kiÖn hãa 96 giê ë nhiÖt ®é 270C vμ ®é Èm t−¬ng ®èi 65%. NÕu cã hai chÕ ®é xö lÝ liªn tiÕp th× thªm dÊu céng (+) gi÷a hai chÕ ®é, vÝ dô : §KH 48/50/20 +96/27/65 nghÜa lμ xö lÝ ®iÒu kiÖn hãa 48 giê ë nhiÖt ®é 500C vμ ®é Èm t−¬ng ®èi 20% råi tiÕp theo 96 giê ë nhiÖt ®é 270C vμ ®é Èm t−¬ng ®èi 65% . Ký hiÖu dïng khi ®o l−êng vμ thö nghiÖm : Sau ch÷ §L lμ con sè thø nhÊt chØ nhiÖt ®é (0C), con sè thø hai lμ ®é Èm t−¬ng ®èi (% ) ; vÝ dô : §L 27/65 nghÜa lμ ®o l−êng ë nhiÖt ®é 270C vμ ®é Èm t−¬ng ®èi 65% . Gi÷a kÝ hiÖu xö lÝ ®iÒu kiÖn hãa vμ kÝ hiÖu ®iÒu kiÖn ®o l−êng vμ thö nghiÖm cã dÊu “chÊm phÈy" ( l ). VÝ dô : §KH 16/50/20 + 96/27/65 ; §L 27/65   Page 2 
Đồng bộ tài khoản