TCVN 202 1986

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
66
lượt xem
15
download

TCVN 202 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 202 1986, Vât liệu chịu lửa- phương pháp xác định nhiệt độ dạng dưới tải trọng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 202 1986

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 202 : 1986 VËt liÖu chÞu löa - Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhiÖt ®é biÕn d¹ng d|íi t¶i träng Refractory materials- Method for determination of deformed temperature under loads Tiªu chuÈn nμy thay thÕ cho TCVN 202: 1966 TiÖu chuÈn nμy quy ®Þnh ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhiÖt ®é biÕn d¹ng d|íi t¶i träng lo¹i s¶n phÈm chÞu löa. 1. ThiÕt bi thö Lß nung ®iÖn; Nhiªt ®iÖn kÕ vμ nhiÖt quang kÕ; Bé phËn cÇn Ðp mÉu thö; Th|íc cÆp cã ®é chÝnh x¸c 0,1mm. 1.1. Lß nung ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o c©c yªu cÇu sau: 1.1.1. §|êng kÝnh trong cña lß kh«ng nhá h¬n 100mm vμ chiÒu cao khu nung kh«ng nhá h¬n120mm. 1.1.2. Cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh nhiÖt ®é ®Òu vμ tõ tõ trong kho¶ng 4 5 ®é trong 1 phót. 1.1.3. NhiÖt ®é trong lß ph¶i ®¹t ®|îc giíi h¹n tèi ®a 17000C. 1.2. Bé phËn cÇn Ðp mÉu thö ph¶i ®¶m b¶o c©c yªu cÇu sau: 1.2.1. Lùc Ðp ph¶i t¸c ®éng theo chiÒu th¼ng ®øng vμ th¼ng gãc víi mÆt chÞu Ðp cña mÉu thö. 1.2.2. Tiªu hao vÒ qu¸n tÝnh vμ ma s¸t cña cÇn Ðp kh«ng lín h¬n 2% lùc Ðp lªn mÉu thö. 1.2.3. §é biÕn d¹ng theo chiÒu cao mÉu thö tÝnh chÝnh x¸c ®Õn 0,1mm. 1.2.4. §é phãng ®¹i biÕn d¹ng trªn bé phËn tù ghi kh«ng nhá h¬n l0 lÇn. 1.2.5. Trôc truyÒn t¶i träng lªn mÉu thö vμ miÕng ®Öm tiÕp gi¸p víi hai ®Çu mÉu thö ph¶i lμm b»ng glaphit. §|êng kÝnh cña trôc truyÒn t¶i träng vμ miÕng ®Öm ph¶i lín h¬n ®|êng kÝnh mÇu thö. Trô truyÒn t¶i träng vμ miÕng ®Öm kh«ng ®|îc biÕn d¹ng ë 17000C d|íi t¶i träng 2.l05N/m2. 2. ChuÈn bÞ thö 2.1. MÉu thö cã d¹ng h×nh trô ®|êng kÝnh b»ng 36 lmm vμ chiÒu cao b»ng 50 1mm. C¸c mÆt ®¸y cña mÇu thö ph¶i ph¼ng, song song vμ ®|îc mμi nh½n, sao cho gi÷a 2 lÇn ®o bÊt k× chiÒu cao cña mÉu kh«ng ®|îc sai lÖch lín h¬n 0,2mm. 2.2. Khi c¾t vμ t¹o mÇu thö ph¶i sao cho lùc Ðp lªn mÉu thö cïng h|íng víi lùc Ðp khi t¹o h×nh ra s¶n phÈm ®ã. 3. TiÕn hμnh thö vμ tÝnh kÕt qu¶ 3.1. §Æt mÉu thö lªn trôc glaphit ë chÝnh gi÷a vïng nung (n¬i cã nhiÖt ®é cao nhÊt mÉu ph¶i ®Æt ®óng t©m so víi thμnh lß vμ trô truyÒn t¶i träng. 3.2. T¶i träng nÐn trªn mÆt mÉu thö ®|îc quy ®Þnh phï hîp víi tiªu chuÈn vÒ yªu cÇu kÜ thuËt ®èi víi mçi lo¹i s¶n phÈm chÞu löa hoÆc theo khèi l|îng riªng cña s¶n phÈm ®|îc quy ®Þnh nh| b¶ng 1. Page 1
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 202 : 1986 B¶ng l Khèih¬n 1,5iª Lín l| ( / 3) T¶i t 2.105 (N/ 2) 1- 1,5 1.105 Nhá h¬n 1 1.105 nh©n víi gi¸ trÞ khèi l|îng riªng 3.3. Tèc ®é t¨ng nhiÖt trong lß ph¶i ®Òu vμ tõ tõ. - Khi nhiÖt ®é d|íi 10000C th× tèc ®é t¨ng nhiÖt lμ 8 - 10 ®é trong l phót. - Khi nhiÖt ®é trªn 10000C th× tèc ®é t¨ng nhiÖt lμ 4 - 5 ®é trong 1 phót. 3.4. §o nhiÖt ®é trong lß b»ng nhiÖt ®iÖn kÕ khi nhiÖt ®é nhá h¬n 13000C. Khi nhiÖt ®é lín h¬n 13000C th× ®o b»ng nhiÖt quang kÕ. 3.5. Khi chiÒu cao mÉu thö bÞ lón xuèng 40% th× kh«ng thö n÷a vμ lÊy nhiÖt ®é lóc ®ã lμm nhiÖt ®é ph¸ hñy cña mÉu thö. 3.6. Cø l0 phót mét lÇn ghi l¹i thêi gian, nhiÖt ®é vμ ®Æc tÝnh mÉu thö vμo sæ thÝ nghiÖm. Khi ®¹t tíi nhiÖt ®é b¾t ®Çu biÕn d¹ng th× ph¶i theo dâi liªn tôc cho ®Õn khi kÕt thóc thÝ nghiÖm. 3.7. Dùa vμo thÝ nghiÖm ghi ®|îc ë ®iÒu 3.6 trªn, vÏ ®|êng biÓu diÔn nhiÖt ®é – biÕn d¹ng. Trªn trôc hßanh ghi nhiÖt ®é (1 cm øng víi 500C) trªn trôc tung ghi ®é biÕn d¹ng cña mÉu thö víi ®é phãng ®¹i lªn l0 lÇn (h×nh l). 3.8. C¨n cø vμo kÕt qu¶ trªn ®|êng cong biÕn d¹ng, ghi lÊy c¸c nhiÖt ®é sau: 3.8.1. NhiÖt ®é khi mÉu thö b¾t ®Çu biÕn d¹ng, kÝ hiÖu lμ Ttb – n»m d|íi ®iÓm cao nhÊt cña ®|êng cong biÕn d¹ng 3mm. 3.8.2. NhiÖt ®é øng víi ®iÓm n»m d|íi ®iÓm cao nhÊt cña ®|êng cong biÕn d¹ng 20mm, tøc lμ nhiÖt ®é khi mÉu thö bÞ lón xuèng 4% chiÒu cao kÝ hiÖu lμ T4% . 3.8.3. NhiÖt ®é øng víi ®iÓm n»m d|íi ®iÓm cao nhÊt cña ®|êng cong biÕn d¹ng 200mm; tøc lμ nhiÖt ®é khi mÉu thñ lón xuèng 40% chiÒu cao kÝ hiÖu lμ T40%. §èi víi mét sè lo¹i s¶n phÈm (nh| g¹ch di n¸t) cã nhiÖt ®é biÕn d¹ng gÇn s¸t víi nhiÖt ®é ph¸ hñy th× kh«ng thÓ ghi ®|îc nhiÖt ®é biÕn d¹ng T4% vμ T40%. Khi ®ã lÊy nhiÖt ®é biÕn d¹ng ®ét ngét lμm nhiÖt ®é ph¸ hñy kÝ hiÖu lμ Tph. 3.9. KÕt qu¶ thÝ nghiÖm ®|îc quy trßn ®Õn 10 ®é. NÕu sè cuèi cïng lμ 5 ®é th× quy trßn vÒ phÝa gi¸ trÞ d|íi. Page 2
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 202 : 1986 Page 3
Đồng bộ tài khoản