TCVN 204 1998

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
127
lượt xem
32
download

TCVN 204 1998

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 204 1998. Tiêu chuẩn áp dụng cho nhà và công trình dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, các công trình đê đập và cây trồng, có dùng vật liệu gốc Xenlulo làm trang trí trong nhà và ngoài nhà hoặc làm kết cấu chịu lực, hoặc có chứa, lu trữ trng bày các vật liệu, tliệu, thành phẩm gốc Xenlulo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 204 1998

  1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 204 : 2007 Bé x©y dùng Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Sè: 06/1998/Q§ - BXD §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc *********** Hµ néi ngµy 06 th¸ng 01 n¨m 1998 QuyÕt ®Þnh cña Bé tr­ëng bé x©y dùng v/v ban hµnh theo tiªu chuÈn ngµnh x©y dùng Bé tr­ëng bé x©y dùng C¨n cø NghÞ ®Þnh 15CP/CP ngµy 01/03/1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng. C¨n cø NghÞ ®Þnh 42/Cp ngµy 16/07/1996 cña ChjÝnh phñ ban hµnh ®iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©ydùng. XÐt ®Ò nghÞ cña Vô khoa häc – c«ng nghÖ, Bé x©y dùng QuyÕt ®Þnh §iÒu 1: Nay ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy 03 tiªu chuÈn cña ngµnh x©y dùng 1/ TCXD 204: 1998 B¶o vÖ c«ng tr×nh x©y dùng – phßng chèng mèi cho c«ng tr×nh x©y dùng míi 2/ TCXD 205: 1998 Mãng cäc tiªu chuÈn thiÕt kÕ. 3/ TCXD 106: 1998 Cäc khoan nhåi, Yªu cÇu chÊt l­îng thi c«ng. §iÒu 2: C¸c tiªu chuÈn trªn b¾t ®Çu cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký ban hµnh. §iÒu 3: C¸c ¤ng Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tr­ëng Vô khoa häc c«ng nghÖ, c¸c ®¬n vÞ thiÕt kÕ, thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy. N¬i nhËn: Bé tr­ëng bé x©y dùng - Tæng côc TC§LCL ®· ký - L­u vô KHCN&VP GS – TS NguyÔn M¹nh KiÓm
  2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 204 : 2007 B¶o vÖ c«ng tr×nh x©y dùng Phßng chèng mèi cho c«ng tr×nh x©y dùng míi Protection of buildinhs Prevention and protection from subterranean termttes Forbuiding under construction Ph¹m vi vµ lÜnh vùc ¸p dông Tiªu chuÈn ¸p dông cho nhµ vµ c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, c¸c c«ng tr×nh ®ª ®Ëp vµ c©y trång, cã dïng vËt liÖu gèc Xenlulo lµm trang trÝ trong nhµ vµ ngoµi nhµ hoÆc lµm kÕt cÊu chÞu lùc, hoÆc cã chøa, l­u tr÷ tr­ng bµy c¸c vËt liÖu, t­ liÖu, thµnh phÈm gèc Xenlulo. Tiªu chuÈn ®­a ra c¸c yªu cÇu biÖn ph¸p phßng chèng mèi ngay tõ kh©u kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng míi hoÆc thi c«ng x©y d­ông c¶i t¹o. Tiªu chuÈn nµy kh«ng bao gåm biÖn ph¸p xö lý ®èi víi nhµ, c«ng tr×nh ®ang sö dông bÞ mèi ph¸ ho¹i. §èi t­îng cÇn xö lý chñ yÕu: c¸c lo¹i mèi ®Êt (Subterrancan termitcs) vµ mét sè c«n trïng h¹i gç kh¸c nh­ mèi gç kho, mät c¸nh cøng. Ph©n lo¹i yªu cÇu phßng chèng mèi b¶o vÖ c«ng tr×nh §Ó cã c¸c gi¶i ph¸p phßng chèng mèi phï hîp víi chÊt l­îng sö dông; chÊt l­îng x©y dùng vµ ®iÒu kiÖn kinh tÕ cho phÐp, yªu cÇu phßng chèng mèi cho nhµ vµ c«ng tr×nh ®­îc chia thµnh 4 lo¹i sau ®©y: Lo¹i A: Yªu cÇu phßng chèng mèi cao cho c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt, c«ng tr×nh cao tÇng, c«ng tr×nh cã niªn h¹n sö dông trªn 100 n¨m nh­ c¸c B¶o tµng, th­ viÖn, l­u tr÷. C¬ quan, v¨n phßng, c«ng tr×nh v¨n ho¸ lÞch sö, nhµ s¶n xuÊt, nhµ kho cã chøa hoÆc sö dông c¸c thµnh phÈm quý hiÕm cã bé phËn gèc Xenlulo.
  3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 204 : 2007 Lo¹i B: Yªu cÇu phßng chèng mèi kh¸ cho c¸c c«ng tr×nh cã niªn h¹n sö dông trªn 50 n¨m nh­ c¸c c¬ quan, v¨n phßng, kh¸ch s¹n, cöa hµng, nhµ ký thuËt, thö nghiÖm, tr­êng häc, bÖnh viÖn. Lo¹i C: Yªu cÇu phßng chèng mèi tring b×nh cho c¸c c«ng tr×nh cã niªn h¹n sö dông trªn 20 n¨m, nhµ 2 tÇng x©y dùng ë vïng cã mèi ho¹t ®éng. Lo¹i D: Yªu cÇu phßng chèng mèi thÊp cho c¸c nhµ, c«ng tr×nh Ýt quan träng x©y d­ông ë vïng ®Þa lý kh«ng cã mèi ho¹t ®éng nh­ nhµ s¶n xuÊt, nhµ kho lµm b»ng c¸c vËt liÖu kÕt cÊu kh«ng cã gèc xenlulo, nhµ cã chøa hoÆc sö dông, gia c«ng c¸c vËt liÖu thµnh phÈm kh«ng cã xenlulo. Lo¹i A,B lµ lo¹i b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p chèng mèi ngay tõ khi thiÕt kÕ vµ khëi c«ng x©y dùng. Lo¹i C lµ lo¹i cã thÓ xem xÐt c©n nh¾c ¸p dông mét phÇn c¸c biÖn ph¸p chèng mèi nh­ng chñ yÕu ph¶i xö lý ho¸ chÊt chèng mèi cho c¸c bé phËn kÕt cÊu, bé phËn trang trÝ vµ hÖ thèng cöa b»ng gç. Lo¹i D lµ lo¹i kh«ng ¸p dông ngay c¸c biÖn ph¸p phßng chèng mèi trong khi thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng.
  4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 204 : 2007 II. Giíi thiÖu chung vÒ c¸c lo¹i c«n trïng, t¸c h¹i cña mèi vµ sù cÇn thiÕt ph¶i phßng chèng mèi cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. Trong ®iÒu kiÖn nø¬c ta, ¶nh h­ëng cña nh÷ng yÕu tè cã h¹i lµ rÊt lín. Ngoµi nh÷ng yÕu tè kh¸ch quan nh­ ¶nh h­ëng cña khÝ hËu nhiÖt ®íi nãng Èm, m­a nhiÒu.... cßn ph¶i nãi ®Õn nh÷ng t¸c ®éng bÊt lîi kh¸c, trong ®ã ®iÓn h×nh lµ tæn thÊt do c¸c lo¹i sinh vËt g©y h¹i g©y ra. Trong ®ã Mèi lµ kÎ thï nguy hiÓm nhÊt. Chóng kh«ng chØ g©y h¹i ®èi víi nhµ, tre, gç mµ cßn g©y h¹i to lín ®èi víi c¸c c«ng tr×nh vÜnh cöu, kiÕn tróc phøc t¹p, nhµ khung bª t«ng, cao tÇng. Mèi cßn g©y h¹i ®èi víi vËt t­, hµng ho¸ trong c¸c kho tÇng d©n dông vµ quèc phßng, c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸ lÞch sö, c©y trång, ®ª ®iÒu..... Do ®ã viÖc duy tr× vµ b¶o qu¶n h¹n chÕ nh÷ng yÕu tè cã h¹i, gi¶m bít nh÷ng h­ háng, mÊt m¸t, kÐp dµi tuæi thä vµ thêi gian sö dông cña c¸c ®èi t­îng nãi trªn lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô chiÕn l­îc hiÖn nay. Mèi mät víi kh¶ n¨ng sinh s¶n m¹nh mÏ còng nh­ kh¶ n¨ng thÝch øng cao ®èi víi m«i tr­êng ®· khiÕn cho loµi c«n trïng nµy trë lªn nguy h¹i h¬n bao giê hÕt ®èi víi con ng­êi. §Æc biÖt nguy hiÓm h¬n c¶ lµ mét sè loµi Mèi ®Êt thuéc bé Mèi Isoptera chuyªn h¹i c¸c c«ng tr×nh x©ydùng hoÆc loµi Mèi Ondontotermes, Coptotermes, Fomosanus Shir, Coptotemes Ceylonicus Holm, Coptotermes Haviland.... Chóng sèng vµ ph©n bæ chñ yÕu ë c¸c n­íc nhiÖt ®èi vµ cËn nhiÖt ®íi. Hµng n¨m, nh÷ng loµi Mèi h¹i trªn ®· g©y nªn nh÷ng tæn thÊt rÊt lín cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. ë ViÖt Nam, Mèi g©y h¹i rÊt lín. HiÖn nay, c¸c nhµ khoa häc ®· thèng kª ®­îc kho¶ng 82 loµi Mèi. Trong sè c¸c loµi Mèi kÓ trªn, c¸c loµi Mèi th­êng gÆp vµ ph¸ ho¹i m¹nh mÏ lµ c¸c loµi Mèi nhµ thuéc hä Rhinotermitidae hoÆc Mèi gç kh« thuéc hä Kalotermitidae. “Mèi sinh sèng vµ lµm tæ trong lßng ®Êt råi di c­ xuèng theo ®­êng m¹ch n­íc ngÇm ®Ó lÊy n­íc vµo mïa kh« vµ d©ng cao tr¸nh óng vµo mïa m­a lò, ®ång thêi Mèi ®µo hang t¹o thµnh nh÷ng hÇm lín trong lßng ®Êt còng nh­ nh÷ng hÖ thèng giao th«ng
  5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 204 : 2007 ch»ng chÞt trong qu¸ tr×nh sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn. Thùc tr¹ng trªn ®· g©y nªn môc ruçng ®èi víi nÒn mãng c¸c c«ng tr×nh nhµ cöa, c«ng tr×nh giao th«ng ®­êng x¸, cÇu cèng vµ c©y trång......”. §iÒu ®ã lµm ¶nh h­ëng nghiªm träng ®Õn ®é kÕt cÊu mãng, ®é an toµn cña c¸c c«ng tr×nh x©ydùng còng nh­ ®èi víi kho tµng vµ c©y trång. ë miÒn B¾c ViÖt Nam, c¸c ®èi t­îng kinh tÕ bÞ mèi ph¸ ho¹i bao gåm: - C¸c lo¹i vËt liÖu gç: nhµ cöa, kho, ®å dïng b»ng gç hoÆc c¸c chÕ phÈm b»ng gç trong gia ®×nh, c¬ quan, cÇu, tµ vÑt, cét ®iÖn, b¶ng ®iÖn..... - VËt liÖu b»ng kim lo¹i: lµm t¾c èng ®iÖn tho¹i, ®¾p ®Êt lªn m¸y mãc.... - VËt liÖu lµ nh÷ng s¶n phÈm nh­: bao bét, giÊy bao xi m¨ng, s¸ch ë c¸c th­ viÖn, v¨n th­, tµi liÖu l­u tr÷, chiÕu, thãc, g¹o, d¹, len, da.... - C¸c c«ng tr×nh thuû lîi, tÝnh bÒn v÷ng cña ®ª gi÷ n­íc. - C¸c c©y trång nh­: chÌ, mÝa, cao su, cµ phe, l¹c, bå ®Ò, th«ng, tr¸m tr¾ng.... Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn sinh s¶n, ngoµi viÖc ®¾p ®Êt lªn t­êng, trÇn, tñ, bµn ghÕ..... vµ g©y h¹i nÆng t¹i nh÷ng khu vùc nµy nã cßn g©y tæ thÊt lín cho nh÷ng trang thiÕt bÞ, vËt t­ m¸y mãc.... cã trong c«ng tr×nh ®ã kÓ c¶ ®­êng ®iÖn, hép c«ng t¬ ®iÖn, m¸y ®iÒu hoµ, vi tÝnh..... HiÖn nay, phÇn lín ®å méc lµm trong c«ng tr×nh th­êng lµm b»ng c¸c lo¹i gç t¹p thuéc nhãm 4, 5, 6. Nh÷ng lo¹i g«c nµy vµ c¶ c¸c lo¹i gç kh¸c (trõ lâi nhãm gç thiÕt méc) th­êng bÞ c¸c lo¹i c«n trïng ph¸ ho¹i nghiªm träng. §Æc biÖt lµ mèi vµ mät h¹i. MÆtkh¸c, ë n­íc ta,viÖc ¸p dông nh÷ng tiÕn bé kü thuËt vÒ b¶o qu¶n gç ch­a ®­îc coi träng. §å gç dïng trong c«ng tr×nh b»ng gç d¸n vµ tre, tróc sau khi chÕ biÕn trong hÇu nh­ kh«ng ®­îc b¶o qu¶n b»ng c¸c lo¹i thuèc ®Æc biÖt chuyªn dông. V× vËy, chØ sau mét thêi gian ng¾n sö dông ®· bÞ mèi ph¸ ho¹i, lóc nµy viÖc diÖt trõ mèi ë trªn c«ng phu vµ khã kh¨n h¬n. Do ®ã, viÖc phßng chèng mèi khi b¾t ®Çu x©y dùng so víi c¸c biÖn ph¸p chèng mèi sau khi x©y dùng sÏ Ýt tèn kÐm, dÔ thùc hiÖn vµ hiÖu qu¶ cao. §©y lµ mét nhu cÇu hÕt søc cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch, ®Æc biÖt lµ trong ®iÒu kiÖn khÝ hËu nhiÖt ®íi Èm nh­ ë ViÖt Nam .
  6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 204 : 2007 B»ng nh÷ng ph­¬ng ph¸p nghiÖp vô ®iÒu tra c¬ b¶n c«n trïng céng víi viÖc thu thËp c¸c sè liÖu th«ng tin thùc tÕ t¹i nÒn ®Êt cña c«ng tr×nh, t¹i ®Þa ®iÓm khu vôc ®ang tiÕn hµnh x©y dùng, c¨n cø vµo møc ®é thiÖt h¹i do chóng g©y ra khu vùc nµy, chóng t«i cho r»ng: CÇn ph¶i triÓn khai ngay mét ch­¬ng tr×nh kiÓm so¸t phßng trõ mèi toµn diÖn ®èi víi c«ng tr×nh vÒ mÆt l©u dµi, nh»m b¶o ®¶m v÷ng ch¾c cho c¸c nguån vèn ®­îc ®Çu t­ trong viÖc x©y dùng c«ng tr×nh còng nh­ ng¨n chÆn nh÷ng tæn h¹i kh«ng ®¸ng cã vÒ mÆt vËt chÊt do mèi g©y ra víi c«ng tr×nh vÒ sau nµy. VÒ mÆt kü thuËt chèng mèi, trªn thÕ giíi vµ trong n­íc ®· cã nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu vµ ®Ò xuÊt nhiÒu gi¶i ph¸p xö lý. Sau ®©y, chóng t«i sÏ ®­a ra gi¶i ph¸p kü thuËt cho c«ng tr×nh ®ang sö dông vµ c«ng tr×nh x©y dùng míi. Gi¶i ph¸p kü thuËt cho c«ng tr×nh ®ang sö dông B­íc 1: Nhö mèi Dïng hép nhö cã chÊt dÉn dô ®Æt vµo n¬i cã mèi nh»m thu hót l­îng mèi vµo ¨n tËp trung trong c¸c hép nhö. Thêi gian theo dâi tõ 3 ®Õn 4 tuÇn. Trong qu¸ tr×nh nµy th­êng xuyªn kiÓm tra vµ t¨ng c­êng thuèc dÉn dô. Sau khi kiÓm tra l­îng mèi ®· ®¹t yªu cÇu kü thuËt th× tiÕn hµnh thùc hiÖn b­íc 2. B­íc 2: DiÖt mèi Dïng thuèc diÖt l©y truyÒn ë d¹ng bét phun lªn m×nh c¸c con mèi cã trong hép nhö cho ®ñ ®é, ®óng kü thuËt ®Ó mèi ®em thuèc vÒ lµm tæ l©y nhiÔm sang c¸c con mèi lÝnh canh g¸c, mèi thî, mèi con vµ mèi chóa. Sau khi mèi chóa bÞ nhiÔm ®éc c¶ tæ mèi sÏ bÞ nhiÔm ®éc vµ tiªu diÖt trong vßng tõ 7 ®Õn 10 ngµy sau khi phun thuèc bét trøng mèi còng bÞ tiªu diÖt hoµn toµn. B­íc 3: Phun phßng Phun phßng lªn ch©n t­êng vµ c¸c cÊu kiÖn b»ng gç ®Ó thuèc ngÊm vµo gç lµm t¨ng gi¸ trÞ cña gç vµ diÖt c¸c c«n trïng ph¸ ho¹i gç nh­ mät, xÐn tãc vµ sÏ ng¨n chÆn sù x©m nhËp quay trë l¹i cña mèi ph¸ bªn ngoµi tõ khu nhµ kh¸c sang. Gi¶i ph¸p kü thuËt cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng míi
  7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 204 : 2007 1 DiÖt tæ mèi: Khi san lÊp nÒn ®Êt nÕu ph¸t hiÖn cã tæ mèi th× ph¶i ®µo tíi tæ t­íi vµo vÞ trÝ cã tæ mèi 20 – 30 lÝt dung dÞch 10% thuèc PMS hoÆc dung dÞch thuèc chèng mèi kh¸c t­¬ng ®­¬ng kh«ng ®Ó c¸c tµn d­ thùc vËt nh­: gç vôn, gèc c©y, v¸n khu«n bÞ kÑt l¹i. Trong tr­êng hîp v¸n khu«n bÞ kÑt l¹i mµ kh«ng lÊy ra ®­îc ph¶i phun thuèc cã hiÖu lùc phßng mèi. 2. Hµo chèng mèi: T¹o lËp líp ch­íng ng¹i ®øng b»ng ®µo hµo lµ “hµng rµo” bao quanh phÝa ngoµi s¸t t­êng mãng c«ng tr×nh. Hµo réng kho¶ng 50cm s©u tõ 60 – 80 cm tuú theo vïng ®Êt x©y dùng, nÒn ®Êt xèp ph¶i ®¶m b¶o s©u 80cm. Mçi m3 ®µo ®Êt lªn ®­îc trén víi 10 – 12kg/m3 thuèc PMs hoÆc lo¹i thuèc cã gi¸ trÞ t­¬ng ®­¬ng råi lÊp l¹i. Tr­íc khi lÊp v¸ch hµo ph¸i ngoµi lãt mét líp nilon. Sau khi lÊp hµo xong mÆt trªn hµo ®­îc l¸t g¹ch hoÆc ®æ bª t«ng hoµn thiÖn. 3. MÆt nÒn phÝa trong nhµ §µo r·nh s¸t ch©n t­êng réng 30cm s©u tõ 30 – 40 cm kÓ tõ mÆt líp ®Êt hoµn thiÖn, ®Êt ®µo lªn ®­îc trén 10 – 20 kg/m3 thuèc PMs hoÆc thuèc cã gi¸ trÞ t­¬ng ®­¬ng sau ®ã lÊp l¹i. Trªn mÆt nÒn, tr­íc ®æ v÷a bª t«ng, kÓ c¶ mÆt c¸c cäc, r¶i mét líp thuèc PMs víi liÒu l­îng 0.7 – 1kg/m3. Sau ®ã gi¶i mét líp nilon tr­íc khi ®æ v÷a l¸t nÒn. MÆt ®­êng, cäc ®ù¬c phun dung dÞch Chlotpytilos 1%, 2lÝt/m2 hoÆc c¸c lo¹i thuèc kh¸c cã gi¸ trÞ t­¬ng ®­¬ng. 4. C¸c lo¹i ®­êng èng cÊp, tho¸t n­íc, ®o¹n ®­êng c¸p ®iÖn ®i qua nÒn nhµ tÇng trÖt hoÆc tÇng hÇm nÊu cã vµ c¸c khe lón kÓ c¶ c¸c vÞ trÝ ®µo thªm lµm gi¸n ®o¹n sù liªn tôc cña hµo phßng mèi ph¶i xö lý bæ sung theo liÒu l­îng ®· quy ®Þnh. 5. §èi víi c¸c bé phËn kÕt cÊu, bé phËn trang trÝ b»ng tre, gç trong c«ng tr×nh nh­ khu«n cña, c¸nh cöa, èp t­êng.... ®Òu ph¶i xö lý thuèc phßng mèi mät. Khi xö lý gç ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c: Gç ph¶i ®­îc gia c«ng thµnh khÝ míi ®­îc xö lý thuèc, nÕu c­a c¾t thªm ph¶i xö lý bæ sung thuèc vµo vÞ trÝ ®ã.
  8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 204 : 2007 Sau khi xö lý thuèc míi ®ù¬c s¬n hoÆc ®¸nh vÐcni. Thuèc b¶o gç trong x©y dùng hiÖn hµnh ë n­íc ta gåm 2 d¹ng: - D¹ng dung m«i dÇu, ph­¬ng ph¸p xö lý cã thÓ phun, nhóng hoÆc quÐt thÝch hîp trong ®iÒu kiÖn sö dông tËp trung hoÆc ph©n t¸n. - D¹ng dung m«i n­íc, ph¶i xö lý theo ph­¬ng ph¸p ng©m tÈm hoÆc ¸p lùc ch©n kh«ng.
  9. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 204 : 2007 III. N¨ng lùc kinh nghiÖm Mét sè c«ng tr×nh tiªu biÓu ®· thi c«ng xong STT Tªn c«ng tr×nh §Þa ®iÓm 1 Nhµ tµng th­ – C«ng an tØnh L¹ng S¬n TP L¹ng S¬n – L¹ng S¬n 2 Nhµ ë doanh tr¹i – Tæng côc c¶nh s¸t – Bé C«ng Hµ Néi an 3 Nhµ ë doanh tr¹i – Tæng côc HËu cÇn – Bé C«ng Hµ Néi an 4 Nhµ ë doanh tr¹i – Tæng côc C¶nh s¸t– Bé C«ng H­ng Yªn an 5 Nhµ kho c¶nh s¸t c¬ ®éng - Tæng côc c¶nh s¸t – Gia L©m – Hµ Néi Bé C«ng an 6 Nhµ kho c«ng ty vËt t­ n«ng nghiÖp tØnh H­ng Yªn Gia L©m – Hµ Néi 7 §×nh - §Òn – Chïa Phó ThÞ Gia L©m – Hµ Néi 8 C«ng ty KÝnh Thµnh Ph¸t Gia L©m – Hµ Néi 9 Trung t©m y tÕ ®­êng bé 2 Gia L©m – Hµ Néi 10 Tr­êng THCS MÔ Së V¨n Giang – H­ng Yªn 11 Tr­êng THCS Long H­ng V¨n Giang – H­ng Yªn C«ng ty TNHH diÖt mèi vµ khö trïng xin tr©n träng giíi thiÖu ®Õn quý c¬ quan, ®¬n vÞ. Khi cã nhu cÇu xin liªn hÖ víi: Kü s­ NguyÔn V¨n Hîp Th«n Hoµ B×nh H¹ - x· T©n TiÕn – huyÖn V¨n Giang – tØnh H­ng Yªn §T: 0321937145 D§: 0982937258
Đồng bộ tài khoản