TCVN 208 1998                           

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
141
lượt xem
39
download

TCVN 208 1998                           

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 208 1998. Đá bazan làm phụ gia cho xi măng - Yêu cầu kĩ thuật và phương pháp thử. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại đá bazan vùng mỏ Nghệ An- Thanh Hoá nguyên khai, sử dụng làm phụ gia cho xi măng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 208 1998                           

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                                 TCVN 208 : 1998  §¸ bazan lμm phù gia cho xi m¨ng - Yªu cÇu kÜ thuËt vμ ph−¬ng ph¸p thö Basalt - additive for cement Technical requirements and test method 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho c¸c lo¹i ®¸ bazan vïng má NghÖ An- Thanh Ho¸ nguyªn khai, sö dông lμm phô gia cho xi m¨ng. 2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn - TCVN 141: 1986 : Xi m¨ng - ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch hãa häc; - TCVN 4787 : 1989 : Xi m¨ng - Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu vμ chuÈn bÞ mÉu; - TCVN 4029 : 1985 4032 : 1985 Xi m¨ng - Ph−¬ng ph¸p thö c¬ lÝ" - TCVN 3735 : 1982 : Phô gia ho¹t tÝnh puz¬lan;. - TCVN 6016 : 1995 [ISO 679 : 1989 (E)]- Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn; - TCVN 6017 : 1995 [IS[) 9597 : 1989(E)] Xi m¨ng : Ph−¬ng ph¸p thö x¸c ®Þnh thêi gian ®«ng kÕt vμ ®é æn ®Þnh. 3. Yªu cÇu kÜ thuËt ChÊt l−îng phô gia ®¸ bazan ®−îc quy ®Þnh theo b¶ng sau : C¸c chØ tiªu chÊt l−îng Møc cho phÐp 1. ChØ sè ho¹t tÝnh c−êng ®é, tÝnh b»ng %, kh«ng nhá h¬n 80 2. Thêi gian kÕt thóc ®«ng kÕt v÷a, tÝnh b»ng ngμy ®ªm, kh«ng lín 4 h¬ 3. §é bÒn n−íc, tÝnh b»ng ngμy ®ªm, kh«ng lín h¬n 3 4. Mμu s¾c xanh, ®en, x¸m ®en 5. Hμm l−îng SiO2 tÝnh b»ng %, kh«ng nhá h¬n 40 6. Hμm l−îng Al2O3 tÝnh b»ng %, trong kho¶ng 12 25 7. Hμm l−îng Fe2O3 tÝnh b»ng %, kh«ng lín h¬n 14 8. KMN tÝnh b»ng %, kh«ng lín h¬n 5 9. Hμm l−îng kiÒm quy ®æi theo Na2O tÝnh b»ng %, kh«ng lín h¬n 4 4. Ph−¬ng ph¸p thö 4.1. LÊy mÉu vμ chuÈn bÞ mÉu thö Theo TCVN 4787 :1989 vμ theo s¬ ®å m¹ng c«ng nghÖ ®èi víi tõng ph−¬ng tiÖn chë hμng ®Õn, mçi l« hμng ®−îc quy ®Þnh 1000T, nÕu l−îng nhá h¬n 1000T vÉn ®−îc coi lμ mét lç. 4.2. Thö mÉu Nguồn  Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                                 TCVN 208 : 1998  4.2.1. ChØ sè ho¹t tÝnh : Thö theo TCVN 4029 :1985 TCVN 4032 : 1985 (Møc ®é suy gi¶m c−êng ®é khi pha 20% phô gia so víi xi m¨ng kh«ng phô gia). Nguồn  Page 2 
Đồng bộ tài khoản