TCVN 208 1998

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
6
download

TCVN 208 1998

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tcvn 208 1998', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 208 1998

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                  TCVN 208 : 1998  §¸ bazan lμm phù gia cho xi m¨ng - Yªu cÇu kÜ thuËt vμ ph−¬ng ph¸p thö Basalt - additive for cement Technical requirements and test method 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho c¸c lo¹i ®¸ bazan vïng má NghÖ An- Thanh Ho¸ nguyªn khai, sö dông lμm phô gia cho xi m¨ng. 2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn - TCVN 141: 1986 : Xi m¨ng - ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch hãa häc; - TCVN 4787 : 1989 : Xi m¨ng - Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu vμ chuÈn bÞ mÉu; - TCVN 4029 : 1985 4032 : 1985 Xi m¨ng - Ph−¬ng ph¸p thö c¬ lÝ" - TCVN 3735 : 1982 : Phô gia ho¹t tÝnh puz¬lan;. - TCVN 6016 : 1995 [ISO 679 : 1989 (E)]- Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn; - TCVN 6017 : 1995 [IS[) 9597 : 1989(E)] Xi m¨ng : Ph−¬ng ph¸p thö x¸c ®Þnh thêi gian ®«ng kÕt vμ ®é æn ®Þnh. 3. Yªu cÇu kÜ thuËt ChÊt l−îng phô gia ®¸ bazan ®−îc quy ®Þnh theo b¶ng sau : C¸c chØ tiªu chÊt l−îng Møc cho phÐp 1. ChØ sè ho¹t tÝnh c−êng ®é, tÝnh b»ng %, kh«ng nhá h¬n 80 2. Thêi gian kÕt thóc ®«ng kÕt v÷a, tÝnh b»ng ngμy ®ªm, kh«ng lín 4 h¬ 3. §é bÒn n−íc, tÝnh b»ng ngμy ®ªm, kh«ng lín h¬n 3 4. Mμu s¾c xanh, ®en, x¸m ®en 5. Hμm l−îng SiO2 tÝnh b»ng %, kh«ng nhá h¬n 40 6. Hμm l−îng Al2O3 tÝnh b»ng %, trong kho¶ng 12 25 7. Hμm l−îng Fe2O3 tÝnh b»ng %, kh«ng lín h¬n 14 8. KMN tÝnh b»ng %, kh«ng lín h¬n 5 9. Hμm l−îng kiÒm quy ®æi theo Na2O tÝnh b»ng %, kh«ng lín h¬n 4 4. Ph−¬ng ph¸p thö 4.1. LÊy mÉu vμ chuÈn bÞ mÉu thö Theo TCVN 4787 :1989 vμ theo s¬ ®å m¹ng c«ng nghÖ ®èi víi tõng ph−¬ng tiÖn chë hμng ®Õn, mçi l« hμng ®−îc quy ®Þnh 1000T, nÕu l−îng nhá h¬n 1000T vÉn ®−îc coi lμ mét lç. 4.2. Thö mÉu Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                  TCVN 208 : 1998  4.2.1. ChØ sè ho¹t tÝnh : Thö theo TCVN 4029 :1985 TCVN 4032 : 1985 (Møc ®é suy gi¶m c−êng ®é khi pha 20% phô gia so víi xi m¨ng kh«ng phô gia). Page 2 
Đồng bộ tài khoản