TCVN 2080-86

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
148
lượt xem
34
download

TCVN 2080-86

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam. Tiêu chuẩn về Gia Vị,TCVN 2080-86. ớt bột xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 2080-86

  1. Céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Tiªu chuÈn ViÖt nam ít bét xuÊt khÈu TCVN 2080 - 86 Hμ Néi
  2. TCVN 2080-86 C¬ quan biªn so¹n: Côc kiÓm nghiÖm hμng ho¸ Bé Ngo¹i th−¬ng C¬ quan ®Ò nghÞ ban hμnh: Bé Ngo¹i th−¬ng C¬ quan tr×nh duyÖt: Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l−êng - ChÊt l−îng Uû ban Khoa häc vμ Kü thuËt Nhμ n−íc QuyÕt ®Þnh ban hμnh sè 1046/Q§ ngμy 31 th¸ng 12 n¨m 1986. 2
  3. TCVN 2080-86 Tiªu chuÈn ViÖt Nam Nhãm N ít bét xuÊt khÈu TCVN 2080-86 Chilli powder for export Cã hiÖu lùc tõ 01-01-1988 Tiªu chuÈn nμy thay thÕ cho TCVN 2080 - 77 ¸p dông cho ít bét xuÊt khÈu, s¶n xuÊt tõ qu¶ cay, chÝn kh«. 1. Yªu cÇu kü thuËt 1.1. ChÊt l−îng cña ít bét xuÊt khÈu ph¶i ®¹t ®−îc c¸c yªu cÇu quy ®Þnh trong b¶ng sau: ChØ tiªu Yªu cÇu 1. Tr¹ng th¸i MÞn, t¬i 2. Mμu s¾c Mμu ®Æc tr−ng tù nhiªn cña s¶n phÈm (tõ ®á ®Õn ®á da cam), ®ång ®Òu trong mét ®¬n vÞ bao gãi, t−¬ng ®èi ®ång ®Òu trong 1 l« hμng. 3. Mïi vÞ Mïi th¬m, vÞ cay ®Æc tr−ng cña s¶n phÈm, kh«ng cã mïi vÞ l¹. 4. T¹p chÊt (nh×n thÊy b»ng m¾t Kh«ng ®−îc cã th−êng) 5. C«n trïng sèng ë mäi giai ®o¹n Kh«ng ®−îc cã 6. NÊm mèc ®ang ph¸t triÓn Kh«ng ®−îc cã 7. §é Èm tÝnh theo % khèi l−îng, 10.0 kh«ng lín h¬n... 8. Hμm l−îng tro toμn phÇn, tÝnh 9.0 theo % khèi l−îng chÊt kh«, kh«ng lín h¬n... 9. Hμm l−îng tro kh«ng tan trong 0.9 axit clohydric 10% (HCL) tÝnh theo % khèi l−îng chÊt kh«, kh«ng lín h¬n... 10. §é mÞn, tÝnh theo % khèi l−îng 90 lät qua r©y cã ®−êng kÝnh lç 0.5 mm, kh«ng nhá h¬n... 3
  4. TCVN 2080-86 2. Ph−¬ng ph¸p thö 2.1. LÉy mÉu vμ tiÕn hμnh x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu chÊt l−îng theo quy ®Þnh cña ngμnh ngo¹i th−¬ng. 3. Ghi nh·n, bao gãi, vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n 3.1. Ghi nh·n Nh·n ph¶i ®−îc ghi râ rμng b»ng mùc kh«ng phai, theo néi dung sau: - Tªn ng−êi mua; - Tªn ng−êi b¸n; - Tªn hμng, ký hiÖu mÆt hμng; - Khèi l−îng tÞnh; - Khèi l−îng c¶ b×; - Ngμy s¶n xuÊt. (cã thÓ ghi b»ng tiÕng ViÖt hoÆc tiÕng cña n−íc mua hμng yªu cÇu) 3.2. Bao gãi 3.2.1. ít bét xuÊt khÈu ph¶i ®−îc ®ùng trong 2 líp bao b×: líp ngoμi lμ bao t¶i, líp trong lμ tói polyetylen kÝn (cã ®é dμy kh«ng nhá h¬n 0.08 mm) míi, kh«, s¹ch, kh«ng cã mïi l¹. 3.2.2. Khèi l−îng tÞnh mçi bao theo quy ®Þnh trong hîp ®ång gi÷a bªn mua vμ bªn b¸n. 3.2.3. Mçi kiÖn hμng ph¶i cã mét phiÕu ®ãng gãi ghi néi dung sau: - Tªn c¬ së s¶n xuÊt; - Tªn hμng; - Khèi l−îng tÞnh; - Khèi l−îng c¶ b×; - Ngμy ®ãng gãi; - Ng−êi ®ãng gãi. 3.3. VËn chuyÓn Ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn ít bét ph¶i cã mui che, kh«, s¹ch, kh«ng cã mïi l¹, bèc xÕp ph¶i nhÑ nhμng, tr¸nh m−a −ít. 3.4. B¶o qu¶n ít bét ph¶i ®−îc b¶o qu¶n ë kho kh«, s¹ch, kh«ng cã mïi l¹, kh«ng cã c«n trïng. Ph¶i tu©n theo c¸c ®iÒu lÖ vÖ sinh vμ quy tr×nh hiÖn hμnh vÒ b¶o qu¶n hμng gia vÞ kh«. 4
Đồng bộ tài khoản