TCVN 2119 1991

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
113
lượt xem
31
download

TCVN 2119 1991

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 2119 1991, Đá canxi cacbonat để nung vôi xây dựng,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 2119 1991

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 2119 : 1991  §¸ canxi cacbonat ®Ó nung v«i x©y dùng Calcium carbonate rocks for lime production in construction Tiªu chuÈn nμy thay thÕ TCVN 2119: 1977 Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho ®¸ canxi cacbonat khai th¸c t¹i c¸c má ®¸ v«i dïng ®Ó nung v«i x©y dùng. 1. Yªu cÇu kÜ thuËt 1.1. §¸ canxi cacbonat ®Ó nung v«i x©y dùng th−êng cã mÇu ®en, xanh x¸m, x¸m tro , cã v©n, cã cÊu tróc mÞn. 1.2. Tuú theo lo¹i lß vμ nhiªn liÖu, kÝch th−íc ®¸ canxi cacbonat ®Ó nung v«i x©y dùng ®−îc quy ®Þnh tõ 80 ®Õn 180 mm. 1.3. Tuú thuéc vμo thμnh phÇn ho¸ häc, ®¸ canxi cacbonat ®Ó nung v«i ®−îc chia thμnh hai h¹ng theo b¶ng sau: H¹ng ®¸ Thμnh phÇn ho¸ häc 1 2 Hμm l−îng canxi oxit (CaO), tÝnh theo % kh«ng nhá h¬n 53 48 Hμm l−îng magie oxit (MgO), tÝnh theo % kh«ng nhá h¬n 2 3 2. Ph−¬ng ph¸p thö 2.1. §¸ canxi cacbon¸t ®−îc nghiÖm thu chÊt l−îng theo l«, mçi l« ®−îc quy ®Þnh lμ 200m3 ®¸ cña cïng lo¹i. L−îng ®¸ nhá h¬n 200m3 còng ®−îc coi lμ mét l« ®ñ. 2.2. L« ®¸ khi xuÊt x−ëng ph¶i cã giÊy chøng nhËn ghi râ: Tªn, ®Þa chØ xÝ nghiÖp khai th¸c; Ngμy, th¸ng xuÊt x−ëng; Khèi l−îng thùc tÕ cña l«; KÕt qu¶ kiÓm tra chÊt l−îng; Sè hiÖu tiªu chuÈn. 2.3. §Ó kiÓm tra chÊt l−îng ®¸ canxi cacbonat nung v«i x©y dùng tõ mçi l« lÊy mÉu chung kh«ng Ýt h¬n 20 kg ë 10 vÞ trÝ kh¸c nhau r¶i r¸c vμ ngÉu nhiªn trong toμn l«, sao cho mÉu lÊy ra ®¹i diÖn cho c¶ l«. 2.4. §Ó kiÓm tra kÝch th−íc ®· dïng th−íc kim lo¹i cã ®é chÝnh x¸c ®Õn 1mm ®Ó ®o kiÓm tra 20 viªn ®¸ trong sè 20 kg mÉu ®· lÊy theo ®iÒu 2.3. 2.5. X¸c ®Þnh hμm l−îng canxi oxit (CaO) theo TCVN 4350: 1986. 2.6. X¸c ®Þnh hμm l−îng magie oxit (MgO) theo TCVN 4351: 1986. 3. B¶o qu¶n vμ vËn chuyÓn 3.1. §¸ canxi cacbonat ®Ó nung v«i x©y dùng cÇn ®−îc ®Ó ë nh÷ng n¬i kh«ng bÞ bÈn vμ lÉn c¸c chÊt l¹ vμo. 3.2. Kh«ng ®Ó lÉn ®¸ canxi cacbonat víi c¸c vËt liÖu kh¸c khi vËn chuyÓn.   Page 1 
Đồng bộ tài khoản