TCVN 2276 1991

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
114
lượt xem
34
download

TCVN 2276 1991

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 2276 1991, Tấm sàn hộp bê tông cốt thép dùng làm sàn và mái nhà dân dụng,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 2276 1991

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 2276 : 1991  Nhãm H TÊm sμn hép bª t«ng cèt thÐp dïng lμm sμn vμ m¸i nhμ d©n dông Reinforced concrete hollow slabs for building floors and roofs Tiªu chuÈn nμy thay thÕ TCVN 2276: 1978 Tiªu chuÈn nμy ®−îc ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ vμ chÕ t¹o tÊm sμn hép bª t«ng cèt thÐp cã mét hoÆc hai lç rçng h×nh thang (tÊm sμn rçng) dïng lμm sμn vμ m¸i nhμ d©n dông. Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c tÊm sμn dïng trong m«i tr−êng ¨n mßn. 1. KiÓu, lo¹i vμ kÝch th−íc c¬ b¶n 1.1. H×nh d¹ng vμ c¸c kÝch th−íc c¬ b¶n cña tÊm sμn ®−îc quy ®Þnh trªn c¸c h×nh vÏ 1, 2, 3 vμ ë c¸c b¶ng 1, 2, 3. 1.2. C¸c tÊm sμn hép ®−îc thiÕt kÕ theo 4 kiÓu mÆt c¾t víi chiÒu réng danh nghÜa lμ 450, 600, 900 vμ 1200mm. 1.3. Theo khèi l−îng, tÊm sμn ®−îc chia thμnh 3 lo¹i: 1.3.1. TÊm sμn lo¹i nhá: khèi l−îng mét tÊm nhá h¬n 500kg. Lo¹i nμy bao gåm c¸c tÊm sμn víi mÆt c¾t cã 1 hoÆc 2 lç rçng, chiÒu cao 200mm, chiÒu dμi tõ 1500 ®Õn 4500mm víi m«®un 300mm. 1.3.2. TÊm sμn lo¹i trung b×nh: khèi l−îng mét tÊm tõ 500 ®Õn 1000kg. Lo¹i nμy bao gåm c¸c tÊm sμn víi mÆt c¾t cã 2 lç rçng, chiÒu cao 200mm, chiÒu dμi tõ 3000 ®Õn 4500mm víi m«®un 300mm. 1.3.3. TÊm sμn lo¹i lín: khèi l−îng mét tÊm sμn trªn 1000kg. Lo¹i nμy bao gåm c¸c tÊm sμn víi mÆt c¾t cã 2 lç rçng, chiÒu cao 250mm vμ 300mm, chiÒu dμi tõ 4800 ®Õn 7200mm víi m«®un 300mm. 1.4. Theo kh¶ n¨ng chÞu t¶i, tÊm sμn ®−îc thiÕt kÕ theo 4 cÊp t¶i träng d−íi ®©y: T¶i träng cÊp 1: kh«ng lín h¬n 4500 N/m2 (450kg/m2); T¶i träng cÊp 2: tõ 4510 ®Õn 6500 N/m2 (451 – 650kg/m2); T¶i träng cÊp 3: tõ 6510 ®Õn 8500 N/m2 (651 – 850kg/m2); T¶i träng cÊp 4: tõ 8510 ®Õn 1000 N/m2 (851 – 1000kg/m2). 1.5. KÝ hiÖu c¸c tÊm sμn hép ®−îc ghi b»ng hai ch÷ c¸i SH kÌm theo c¸c ch÷ sè hoÆc nhãm ch÷ sè theo thø tù sau: Ch÷ sè ®Çu tiªn chØ cÊp t¶i träng cña tÊm sμn; Nhãm ch÷ sè tiÕp theo chØ chiÒu dμi danh nghÜa cña tÊm sμn tÝnh b»ng dm; Nhãm ch÷ sè (hoÆc ch÷ sè) cuèi cïng chØ chiÒu réng quy −íc cña tÊm sμn tÝnh b»ng dm. VÝ dô: SH – 2 – 24.9 Lμ kÝ hiÖu cña tÊm sμn hép chÞu t¶i träng cÊp 2, cã chiÒu dμi quy −íc 24dm (2400mm), chiÒu réng quy −íc 9dm (900mm). B¶ng 1 – Danh môc tÊm sμn lo¹i nhá KÝch th−íc thiÕt kÕ T¶i träng tÝnh KÝ hiÖu tÊm sμn t ¸ (N/ 2) Dμi R   Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 2276 : 1991  1 2 3 4 5 SH – 1 – 15.9 4500 SH – 2 – 15.9 1480 880 200 6500 SH – 3 – 15.9 8500 SH – 4 – 15.9 " " “ 10000 SH – 1 – 15.12 " 4500 SH – 2 – 15.12 " “ 6500 SH – 3 – 15.12 " " “ 8500 SH – 4 – 15.12 1480 1100 200 10000 SH – 1 – 18.9 4500 SH – 2 – 18.9 " " “ 6500 SH – 3 – 18.9 8500 SH – 4 – 18.9 " " “ 10000 SH – 1 – 18.12 " " “ 4500 SH – 2 – 18.12 1780 880 200 6500 SH – 3 – 18.12 8500 SH – 4 – 18.12 " " “ 10000 SH – 1 – 21.9 4500 SH – 2 – 21.9 " " “ 6500 SH – 3 – 21.9 " " “ 8500 SH – 4 – 21.9 1780 1180 200 10000 SH – 1 – 24.6 4500 SH – 2 – 24.6 " " “ 6500 SH – 3 – 24.6 8500 SH – 4 – 24.6 " " “ 10000 SH – 1 – 24.9 " " “ 4500 SH – 2 – 24.9 2080 880 200 6500 SH – 3 – 24.9 8500 SH – 4 – 24.9 " " “ 10000 SH – 1 – 27.6 4500 SH – 2 – 27.6 " " “ 6500 SH – 3 – 27.6 " " “ 8500 SH – 4 – 27.6 2380 580 200 10000 SH – 1 – 27.9 4500 SH – 2 – 27.9 " " “ 6500 SH – 3 – 27.9 8500 SH – 4 – 27.9 " " “ 10000 " " “ 2380 880 200 " " “ " " “ " " “   Page 2 
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 2276 : 1991  SH – 1 – 30.6 2980 580 200 4500 SH – 2 – 30.6 6500 SH – 3 – 30.6 " " “ 8500 SH – 4 – 30.6 10000 SH – 1 – 33.6 " " “ 4500 SH – 2 – 33.6 " " “ 6500 SH – 3 – 33.6 3280 580 8500 SH – 4 – 33.6 " 200 10000 SH – 1 – 36.6 " " 4500 SH – 2 – 36.6 " “ 6500 SH – 3 – 36.6 " 580 8500 SH – 4 – 36.6 " " “ 10000 SH – 1 – 39.4,5 3580 " “ 4500 SH – 2 – 39.4,5 " 200 6500 SH – 3 – 39.4,5 " 430 8500 SH – 4 – 39.4,5 " “ 10000 SH – 1 – 42.4,5 " " 4500 SH – 2 – 42.4,5 " " “ 6500 SH – 3 – 42.4,5 430 “ 8500 SH – 4 – 42.4,5 3880 " 200 10000 " " " “ " “ " “ B¶ng 2 – Danh môc tÊm sμn lo¹i trung b×nh KÝch th−íc thiÕt kÕ T¶i träng tÝnh to¸n KÝ hiÖu tÊm sμn 1 2 3 4 5   Page 3 
  4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 2276 : 1991  SH – 1 – 30.9 2980 880 200 4500 SH – 2 – 30.9 “ “ “ 6500 SH – 3 – 30.9 “ “ “ 8500 SH – 4 – 30.9 “ “ “ 10000 SH – 1 – 33.9 3280 880 200 4500 SH – 2 – 33.9 “ “ “ 6500 SH – 3 – 33.9 “ “ “ 8500 SH – 4 – 33.9 “ “ “ 10000 SH – 1 – 36.9 3580 880 200 4500 SH – 2 – 36.9 “ “ “ 6500 SH – 3 – 36.9 “ “ “ 8500 SH – 4 – 36.9 “ “ “ 10000 SH – 1 – 39.9 3880 880 200 4500 SH – 2 – 39.9 “ “ “ 6500 SH – 3 – 39.9 “ “ “ 8500 SH – 4 – 39.9 “ “ “ 10000 SH – 1 – 42.9 4180 880 200 4500 SH – 2 – 42.9 “ “ “ 6500 SH – 3 – 42.9 “ “ “ 8500 SH – 4 – 42.9 “ “ “ 10000 SH – 1 – 45.9 4180 880 200 4500 SH – 2 – 45.9 “ “ “ 6500 SH – 3 – 45.9 “ “ “ 8500 SH – 4 – 45.9 “ “ “ 10000 SH – 1 – 24.12 2380 1180 200 4500 SH – 2 – 24.12 “ “ “ 6500 SH – 3 – 24.12 “ “ “ 8500 SH – 4 – 24.12 “ “ “ 10000 SH – 1 – 27.12 2680 1180 200 4500 SH – 2 – 27.12 “ “ “ 6500 SH – 3 – 27.12 “ “ “ 8500 SH – 4 – 27.12 “ “ “ 10000 SH – 1 – 30.12 2980 1180 200 4500 SH – 2 – 30.12 “ “ “ 6500 SH – 3 – 30.12 “ “ “ 8500 SH – 4 – 30.12 “ “ “ 10000   Page 4 
  5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 2276 : 1991  SH – 1 – 33.12 3280 1180 200 4500 SH – 2 – 33.12 “ “ “ 6500 SH – 3 – 33.12 “ “ “ 8500 SH – 4 – 33.12 “ “ “ 10000 SH – 1 – 36.12 3580 1180 200 4500 SH – 2 – 36.12 “ “ “ 6500 SH – 3 – 36.12 “ “ “ 8500 SH – 4 – 36.12 “ “ “ 10000 SH – 1 – 39.12 3880 1180 200 4500 SH – 2 – 39.12 “ “ “ 6500 SH – 3 – 39.12 “ “ “ 8500 SH – 4 – 39.12 “ “ “ 10000 SH – 1 – 42.12 4180 1180 200 4500 SH – 2 – 42.12 “ “ “ 6500 SH – 3 – 42.12 “ “ “ 8500 SH – 4 – 42.12 “ “ “ 10000 SH – 1 – 45.12 4480 1180 200 4500 SH – 2 – 45.12 " “ “ 6500 SH – 3 - 45.12 “ “ “ 8500 SH – 4 – 45.12 “ “ “ 10000   Page 5 
  6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 2276 : 1991  B¶ng 3 – Danh môc tÊm sμn lo¹i lín T¶i träng tÝnh KÝ hiÖu tÊm sμn KÝch th−íc thiÕt kÕ to¸n (N/m2) 1 2 3 4 5 SH – 1 – 48.9 4780 880 250 4500 SH – 2 – 48.9 " " " 6500 SH – 3 – 48.9 “ “ “ 8500 SH – 4 – 48.9 “ “ “ 10000 SH – 1 – 51.9 5080 880 250 4500 SH – 2 – 51.9 " " " 6500 SH – 3 – 51.9 “ “ “ 8500 SH – 4 – 51.9 “ “ “ 10000 SH – 1 – 54 – 9 5280 880 250 4500 SH – 2 – 54 – 9 " " " 6500 SH – 3 – 54 – 9 “ “ “ 8500 SH – 4 – 54 – 9 “ “ “ 10000 SH – 1 – 57.9 5680 880 250 4500 SH – 2 – 57.9 " " " 6500 SH – 3 – 57.9 “ “ “ 8500 SH – 4 – 57.9 “ “ “ 10000 SH – 1 – 60 - 9 5980 880 250 4500 SH – 2 – 60 - 9 " " " 6500 SH – 3 – 60 - 9 “ “ “ 8500 SH – 4 – 60 - 9 “ “ “ 10000 SH – 1 – 66 - 9 6580 880 250 4500 SH – 2 – 66 - 9 " " " 6500 SH – 3 – 66 - 9 “ “ “ 8500 SH – 4 – 66 - 9 “ “ “ 10000 SH – 1 – 72.9 7180 880 250 4500 SH – 2 – 72.9 " " " 6500 SH – 3 – 72.9 “ “ “ 8500 SH – 4 – 72.9 “ “ “ 10000 SH – 1 – 48.12 4780 1180 250 4500 SH – 2 – 48.12 " " " 6500 SH – 3 – 48.12 “ “ “ 8500 SH – 4 – 48.12 “ “ “ 10000 SH – 1 – 51.12 5080 1180 250 4500 SH – 2 – 51.12 " " " 6500 SH – 3 – 51.12 “ “ “ 8500   Page 6 
  7. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 2276 : 1991  SH – 4 – 51.12 “ “ “ 10000 SH – 1 – 54.12 5380 1180 250 4500 SH – 2 – 54.12 " " " 6500 SH – 3 – 54.12 “ “ “ 8500 SH – 4 – 54.12 “ “ “ 10000 SH – 1 – 57.12 5680 1180 250 4500 SH – 2 – 57.12 " " " 6500 SH – 3 – 57.12 “ “ “ 8500 SH – 4 – 57.12 “ “ “ 10000 SH – 1 – 60.12 5980 1180 250 4500 SH – 2 – 60.12 " " " 6500 SH – 3 – 60.12 “ “ “ 8500 SH – 4 – 60.12 “ “ “ 10000 SH – 1 – 66.12 6580 1180 300 4500 SH – 2 – 66.12 " " " 6500 SH – 3 – 66.12 “ “ “ 8500 SH – 4 – 66.12 “ “ “ 10000 SH – 1 – 72.12 7180 1180 300 4500 SH – 2 – 72.12 " " " 6500 SH – 3 – 72.12 “ “ “ 8500 SH – 4 – 72.12 “ “ “ 10000 2. Yªu cÇu kÜ thuËt 2.1. TÊm sμn ®−îc chÕ t¹o b»ng bª t«ng cèt thÐp th−êng (kh«ng dïng cèt thÐp øng lùc tr−íc). 2.2. Bª t«ng dïng ®Ó s¶n xuÊt tÊm sμn ph¶i cã m¸c kh«ng nhá h¬n 150. ChÊt l−îng thÐp, xi m¨ng vμ cèt liÖu ®Ó ®æ bª t«ng ph¶i tu©n theo TCVN 4453: 1987. 2.3. KÝch th−íc thiÕt kÕ còng nh− c¸ch thøc ghÐp nèi, gi»ng gi÷, chÌn khe liªn kÕt c¸c tÊm sμn víi nhau vμ víi t−êng, dÇm.v.v cña c¸c tÊm sμn ®−îc quy ®Þnh trong c¸c tËp thiÕt kÕ ®iÓn h×nh do c¬ quan cã thÈm quyÒn duyÖt vμ ban hμnh. 2.4. Sai sè cho phÐp cña kÝch th−íc thùc tÕ so víi kÝch th−íc thiÕt kÕ cña tÊm sμn hép theo quy ®Þnh nh− sau: ChiÒu dμi tÊm sμn 10mm ChiÒu réng tÊm sμn 5mm ChiÒu cao tÊm sμn 3mm ChiÒu dμy c¸c s−ên cña tÊm sμn 5mm, - 3mm vμ b¶n ®¸y (b¶n d−íi) 5mm, - 2mm PhÇn ®Çu tÊm sμn g¸c vμo gèi tùa 10mm Chªnh lÖch gi÷a hai ®−êng chÐo tÊm sμn 10mm C¸c thÐp chê, mãc cÈu ®−îc phÐp xª dÞch vÞ trÝ so víi thiÕt kÕ 10mm 2.5. ChiÒu dÇy líp bª t«ng b¶o vÖ kh«ng nhá h¬n 15mm ®èi víi cèt thÐp chÞu lùc, kh«ng nhá h¬n 10mm ®èi víi cèt ®ai vμ cèt cÊu t¹o. 2.6. §é cong cña mÆt tÊm sμn (mÆt trªn, mÆt d−íi vμ mÆt bªn) kh«ng ®−îc lín h¬n 3mm trªn mçi ®o¹n dμi 2000mm vμ kh«ng ®−îc lín h¬n 1/500 chiÒu dμi toμn bé. 2.7. §é vªnh mÆt trªn vμ mÆt d−íi tÊm sμn ph¶i nhá h¬n 10mm. 2.8. MÆt ngoμi tÊm sμn ph¶i ®¹t nh÷ng yªu cÇu sau:   Page 7 
  8. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 2276 : 1991  a) MÆt d−íi tÊm sμn (thuéc trÇn nhμ) nÕu kh«ng tr¸t trÇn cho phÐp ®é nh¸m nhá h¬n 1mm; nÕu cã tr¸t trÇn cho phÐp ®é nh¸m trong ph¹m vi tõ 1mm ®Õn 5mm. Kh«ng ®−îc ®Ó dÝnh dÇu mì, giÊy, tre nøa vμ c¸c t¹p chÊt kh¸c. b) Kh«ng ®−îc cã c¸c lç rç bª t«ng víi ®−êng kÝnh vμ chiÒu s©u lín h¬n 5mm ë b¶n mÆt vμ b¶n ®¸y tÊm sμn. c) Kh«ng cho phÐp c¸c vÕt nøt ngang ë c¸c s−ên däc cña tÊm sμn. C¸c vÕt nøt do co ngãt bª t«ng kh«ng ®−îc réng h¬n 0,1mm. 2.9. C−êng ®é chÞu nÐn cña bª t«ng kh«ng nhá h¬n 85% m¸c bª t«ng thiÕt kÕ. 3. Quy t¾c nghiÖm thu 3.1. TÊm sμn ®−îc ®¸nh gi¸ nghiÖm thu theo c¸c yªu cÇu cña môc 2, ®Æc biÖt chó träng: - KÝch th−íc h×nh häc vμ c¸c sai sè cho phÐp; - C−êng ®é chÞu nÐn cña bª t«ng; - ChÊt l−îng vμ cÊu t¹o cèt thÐp. 3.2. ViÖc kiÓm tra tÊm sμn ®−îc tiÕn hμnh theo tõng l«. Mçi l« kh«ng nhiÒu h¬n 100 tÊm, bao gåm c¸c tÊm sμn cã cïng kiÓu lo¹i, kÝ hiÖu vμ ®−îc s¶n xuÊt theo cïng mét c«ng nghÖ víi cïng lo¹i vËt liÖu. 3.3. Sè l−îng mÉu kiÓm tra tõ mçi l« ®−îc lÊy nh− sau: - 10% sè l−îng tÊm sμn trong l« nÕu cì l« tõ 50 ®Õn 100 tÊm. - 20% sè l−îng tÊm sμn trong l« nÕu cì l« Ýt h¬n 500 tÊm. 3.4. C¸c mÉu lÊy ra theo 3.3. ®−îc kiÓm tra toμn bé vÒ ngo¹i quan vμ kÝch th−íc h×nh häc. Chó thÝch: §Ó cã thÓ ®¸nh gi¸ chung ®é chÝnh x¸c vÒ kÝch th−íc h×nh häc cña tÊm sμn cã thÓ kiÓm tra v¸n khu«n vμ b·i ®óc tÊm sμn tr−íc khi kiÓm tra c¸c tÊm sμn. 3.5. ChÊt l−îng cèt thÐp ®−îc kiÓm tra tr−íc khi ®æ bª t«ng. Trong tr−êng hîp nghi ngê vÒ m¸c bª t«ng tiÕn hμnh kiÓm tra m¸c bª t«ng b»ng sóng b¾n bª t«ng vμ m¸y ph¸t sãng siªu ©m. 3.6. Khi kiÓm tra nÕu thÊy cã mét tÊm sμn kh«ng ®¹t yªu cÇu theo môc 2 th× ph¶i kiÓm tra l¹i víi sè l−îng mÉu gÊp ®«i. NÕu lÇn nμy còng cßn mét mÉu kh«ng ®¹t th× ph¶i nghiÖm thu tõng chiÕc mét. 3.7. TÊm sμn chØ ®−îc giao cho bªn tiªu thô khi bª t«ng ®¹t Ýt nhÊt 70% c−êng ®é chÞu nÐn thiÕt kÕ vμ bªn s¶n xuÊt ph¶i ®¶m b¶o vÒ c−êng ®é thiÕt kÕ sau 28 ngμy kÓ tõ ngμy chÕ t¹o trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt b×nh th−êng. Chó thÝch: Trong ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt (vÒ thêi tiÕt, vËn chuyÓn, l¾p ®Æt vμ thêi h¹n chÊt t¶i) th× c−êng ®é chÞu nÐn cña bª t«ng lóc bμn giao sÏ ®−îc tho¶ thuËn gi÷a bªn tiªu thô vμ bªn s¶n xuÊt ®Ó b¶o ®¶m yªu cÇu cña tiªu chuÈn nμy. 3.8. C¸c tÊm sμn khi xuÊt x−ëng ph¶i cã giÊy chøng nhËn trong ®ã ghi râ: - Tªn vμ ®Þa chØ c¬ së s¶n xuÊt; - Cì l« vμ kÝ hiÖu tÊm sμn; - VËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt tÊm sμn (m¸c bª t«ng, lo¹i cèt thÐp); - C−êng ®é chÞu nÐn vμ tuæi bª t«ng lóc giao nhËn; - Ngμy lËp phiÕu xuÊt x−ëng; - KÝ hiÖu vμ sè hiÖu tiªu chuÈn nμy. 4. Ghi nh·n, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n 4.1. MÆt bªn tÊm sμn ph¶i ghi nh·n b»ng s¬n kh«ng phai theo c¸c néi dung sau: - Tªn c¬ së s¶n xuÊt;   Page 8 
  9. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 2276 : 1991  - KÝ hiÖu tÊm sμn theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nμy; - Ngμy th¸ng n¨m s¶n xuÊt; - DÊu kiÓm tra kÜ thuËt. 4.2. §Ó xÕp chång tÊm sμn nμy lªn tÊm sμn kh¸c ph¶i cã c¸c ®ßn kª b»ng gç. ChiÒu dμy ®ßn kª ph¶i kh«ng nhá h¬n 30mm vμ ph¶i cao h¬n chiÒu cao mãc cÈu Ýt nhÊt 5mm. C¸c ®ßn kª ph¶i ®−îc ®Æt ë s¸t vÞ trÝ mãc cÈu. Khi cÈu l¾p, vËn chuyÓn ph¶i chó ý ®Õn t− thÕ chÞu lùc hîp lÝ cña tÊm sμn nghÜa lμ mÆt tÊm sμn (mÆt cã mãc cÈu) ë phÝa trªn. NÕu tÊm sμn háng hãc th× quÆc c¸p ë vÞ trÝ cña mãc. TÊm sμn ®−îc kª xÕp trªn xe còng theo nguyªn t¾c nh− khi xÕp chång vμ ph¶i neo buéc cÈn thËn ®Ò phßng c¸c tÊm sμn bÞ xª dÞch. 4.3. Khi xÕp kho ph¶i kª sao cho c¸c tÊm sμn thËt æn ®Þnh. C¸c ®ßn kª ph¶i theo quy ®Þnh ë môc 4.2 vμ ph¶i th¼ng hμng tõ trªn xuèng d−íi. Kh«ng xÕp 1 chång cao qu¸ 10 tÊm sμn. 4.4. TÊm sμn ph¶i ®−îc xÕp kho theo thø tù thêi gian s¶n xuÊt vμ theo nh·n hiÖu ®Ó dÔ b¶o qu¶n vμ sö dông. NÕu xÕp kho qu¸ l©u cÇn cã biÖn ph¸p chèng rØ cho c¸c mãc cÈu vμ c¸c chi tiÕt thÐp chê (nÕu cã).   Page 9 
Đồng bộ tài khoản