TCVN 2287 1978

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
255
lượt xem
115
download

TCVN 2287 1978

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 2287 1978, Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động- qui định cơ bản, đồng thời áp dụng cho thiết bị sản xuất, quá trình sản xuất, phương tiện bảo vệ người lao động trong tất cả các ngành kinh tế quốc dân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 2287 1978

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT  NAM                                    TCVN 2287:1978  Nhãm T HÖ thèng tiªu chuÈn an toμn lao ®éng - Quy ®Þnh c¬ b¶n Labour safety standards system - Basic rules Tiªu chuÈn nμy ®Ò ra nh÷ng quy ®Þnh c¬ b¶n cña hÖ thèn tiªu chuÈn an toμn lao ®éng vμ ¸p dông cho thiÕt bÞ s¶n xuÊt, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ph|¬ng tiÖn b¶o vÖ ng|êi lao ®éng trong tÊt c¶ c¸c ngμnh kinh tÕ quèc d©n. Tiªu chuÈn nμy kh«ng b·i bá hiÖu lùc cña c¸c v¨n b¶n ph¸p chÕ hiÖn hμnh. 1. §Þnh nghÜa vμ môc ®Ých 1.1. HÖ thèng tiªu chuÈn an toμn lao ®éng lμ toμn bé c¸c tiªu chuÈn cã liªn quan ®Õn nhau nh»m ®¶m b¶o an toμn lao ®éng. 1.2. NhiÖm vô cña hÖ thèng tiªu chuÈn an toμn lao ®éng lμ quy ®Þnh: Yªu cÇu chung vμ ®Þnh møc c¸c yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i trong s¶n xuÊt; Yªu cÇu an toμn chung ®èi víi thiÕt bÞ s¶n xuÊt; Yªu cÇu an toμn chung ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt; Yªu cÇu ®èi víi ph|¬ng tiÖn b¶o vÖ ng|êi lao ®éng; Ph|¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ an toμn lao ®éng. 2. Néi dung vμ ph©n lo¹i c¸c tiªu chuÈn cña hÖ thèng tiªu chuÈn an toμn lao ®éng 2.1. HÖ thèng tiªu chuÈn an toμn lao ®éng ®|îc ph©n thμnh c¸c lo¹i sau: Lo¹i tiªu chuÈn c¬ b¶n; Lo¹i tiªu chuÈn vÒ yªu cÇu chung vμ ®Þnh møc c¸c yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i trong s¶n xuÊt; Lo¹i tiªu chuÈn yªu cÇu chung vÒ an toμn ®èi víi thiÕt bÞ s¶n xuÊt; Lo¹i tiªu chuÈn yªu cÇu chung vÒ an toμn ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt; Lo¹i tiªu chuÈn yªu cÇu ®èi víi ph|¬ng tiÖn b¶o vÖ ng|êi lao ®éng. 2.2. Lo¹i tiªu chuÈn c¬ b¶n quy ®Þnh C¬ cÊu vμ ®Æc ®iÓm cña viÖc thèng nhÊt ý kiÕn trong viÖc x©y dùng c¸c thuéc hÖ thèng tiªu chuÈn an toμn lao ®éng; ThuËt ng÷ trong lÜnh vùc an toμn lao ®éng; Ph©n lo¹i c¸c yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i trong s¶n xuÊt; ChÕ ®é ®¶m b¶o th«ng tin cöa hÖ thèng tiªu chuÈn an toμn lao ®éng; C¸c ph|¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ an toμn lao ®éng. 2.3. Lo¹i tiªu chuÈn vÒ yªu cÇu chung vμ ®Þnh møc c¸c ,yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i trong s¶n xuÊt quy ®Þnh: C¸c gi¸ trÞ giíi h¹n cho phÐp cña c¸c th«ng sè ®Þnh møc; Yªu cÇu vÒ c¸c ph|¬ng ph¸p ®o c¸c th«ng sè ®ã; Yªu cÇu an toμn khi lμm viÖc víi c¸c chÊt nguy hiÓm vμ cã h¹i; 2.4. Lo¹i tiªu chuÈn yªu cÇu chung vÒ an toμn ®èi víi thiÕt bÞ s¶n xuÊt quy ®Þnh Yªu cÇu chung vÒ an toμn ®èi víi tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt; Yªu cÇu an toμn ®èi víi kÕt cÊu cña thiÕt bÞ s¶n xuÊt nãi chung vμ c¸c c¬ cÊu lμm viÖc, c¸c bé phËn ®iÒu khiÓn, c¸c ph|¬ng tiÖn kiÓm tra, b¸o hiÖu, thiÕt bÞ b¶o vÖ Ph|¬ng ph¸p kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c yªu cÇu an toμn; ChØ dÉn viÖc nghiªn cøu biªn so¹n tiªu chuÈn thuéc lo¹i nμy. 2.5. Lo¹i tiªu chuÈn yªu cÇu chung vÒ an toμn ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt qui ®Þnh: Yªu cÇu chung vÒ an toμn ®èi víi tÊt c¶ c¸c qóa tr×nh s¶n xuÊt; Yªu cÇu an toμn ®èi víi viÖc bè tri c¸c thμnh phÇn cña hÖ thèng c«ng nghÖ;   Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT  NAM                                    TCVN 2287:1978  Yªu cÇu an toμn ®èi víi chÕ ®é lμm viÖc cña thiÕt bÞ s¶n xuÊt; Yªu cÇu an toμn ®èi víi vÞ trÝ lμm viÖc vμ chÕ ®é lao ®éng cña ng|êi lao ®éng; Yªu cÇu an toμn ®èi víi c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn; Yªu cÇu vÒ viÖc sö dông ph|¬ng tiÖn b¶o vÖ ng|êi lao ®éng; Ph|¬ng ph¸p kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c yªu cÇu an toμn; ChØ dÉn viÖc nghiªn cøu biªn so¹n tiªu chuÈn thuéc lo¹i nμy. 2.6. Lo¹i tiªu chuÈn vÒ yªu cÇu ®èi víi ph|¬ng tiÖn b¶o vÖ ng|êi lao ®éng quy ®Þnh. C¸ch ph©n lo¹i vμ yªu cÇu ®èi víi c¸c ph|¬ng tiÖn b¶o vÖ ng|êi lao ®éng; Yªu cÇu ®èi víi c¸c ®Æc tÝnh kÕt cÊu, sö dông, b¶o vÖ vμ vÖ sinh cña ph|¬ng tiÖn b¶o vÖ ng|êi lao ®éng; c¸c ph|¬ng ph¸p thö vμ ®¸nh gi¸ ph|¬ng tiÖn b¶o vÖ ng|êi lao ®éng. 2.7. CÇn ®|a phÇn "yªu cÇu an toμn" vμo c¸c tiªu chuÈn ®ang ®|îc biªn so¹n vμ c¸c tiªu chuÈn cò ®ang ®|îc so¸t xÐt l¹i. 3. §Æc ®iÓm cña viÖc thèng nhÊt ý kiÕn trong viÖc x©y dùng c¸c tiªu chuÈn thuéc hÖ thèng tiªu chuÈn an toμn lao ®éng. 3.1. C¸c b¶n dù th¶o tiªu chuÈn cÊp Nhμ n|íc vμ tiªu chuÈn cÊp Ngμnh thuéc hÖ thèng tiªu chuÈn an toμn lao ®éng cÇn ®|îc sù nhÊt trÝ cña Tæng c«ng ®oμn ViÖt Nam, Bé lao ®éng, Bé y tÕ vμ c¸c c¬ quan h÷u quan.   Page 2 
Đồng bộ tài khoản