TCVN 2288 1978

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
181
lượt xem
85
download

TCVN 2288 1978

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 2288 1978, Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất- phân loại và nêu rõ đặc điểm của việc nghiên cứu xây dựng loại tiêu chuẩn yêu cầu và định mức các yếu tố nguy hiểm,…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 2288 1978

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2288:1978 C¸c yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i trong s¶n xuÊt - Ph©n lo¹i Dangerous and harmful effects to production process - Classification Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho c¸c yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i trong s¶n xuÊt, quy ®Þnh viÖc ph©n lo¹i vμ nªu râ ®Æc ®iÓm cña viÖc nghiªn cøu x©y dùng lo¹i tiªu chuÈn yªu cÇu vμ ®Þnh møc c¸c yÕutè nguy hiÓm vμ cã h¹i trong s¶n xuÊt thuéc hÖ thèng tiªu chuÈn an toμn lao ®éng. 1. Ph©n lo¹i c¸c yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i trong s¶n xuÊt 1.1. C¨n cø vμo b¶n chÊt t¸c ®éng, c¸c yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i trong s¶n xuÊt ®−îc ph©n thμnh c¸c nhãm: LÝ häc; Ho¸ häc; Sinh vËt häc; T©m sinh lÝ häc. 1.1.1. Nhãm c¸c yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i trong s¶n xuÊt vÒ lÝ häc ®−îc chia thμnh c¸c ph©n nhãm. M¸y mãc vμ c¬ cÇu chuyÓn ®éng; c¸c bé phËn chuyÓn ®éng cña thiÕt bÞ s¶n xuÊt kh«ng ®−îc b¶o vÖ; c¸c s¶n phÈm, ph«i, vËt liÖu di chuyÓn. §é chøa bôi vμ ®é chøa c¸c chÊt khÝ trong kh«ng khÝ khu vùc lμm viÖc t¨ng; NhiÖt ®é bÒ mÆt c¸c thiÕt bÞ, vËt liÖu t¨ng hoÆc gi¶m; NhiÖt ®é kh«ng khÝ khu vùc lμm viÖc t¨ng hoÆc gi¶m; ¸p suÊt m«i tr−êng lμm viÖc t¨ng hoÆc gi¶m vμ sù thay ®æi ®ét ngét cña nã; Møc ®é ån ë n¬i lμm viÖc t¨ng; Møc ®é rung t¨ng; Møc ®é dao ®éng h¹ ©m t¨ng; Møc ®é siªu ©m t¨ng; §é Çm kh«ng khÝ t¨ng hoÆc gi¶m; Sù chuyÓn ®éng cña kh«ng khÝ n¬i lμm viÖc t¨ng hoÆc gi¶m; Sù ion ho¸ kh«ng khÝ t¨ng hoÆc gi¶m; Møc ®é bøc x¹ ion ë khu vùc lμm viÖc t¨ng; Møc ®é nguy hiÓm cña ®iÖn ¸p trong m¹ch ®iÖn khi ®ãng m¹ch cã thÓ cã ®iÖn ®i qua c¬ thÓ con ng−êi; Møc ®é tÜnh ®iÖn t¨ng; Møc ®é bøc x¹ ®iÖn tõ t¨ng; C−êng ®é ®iÖn c−êng t¨ng; C−êng ®é tõ c−êng t¨ng; Kh«ng cã hoÆc kh«ng ®ñ ¸nh s¸ng tù nhiªn; §é räi chiÕu s¸ng kh«ng ®ñ ë khu vùc lμm viÖc; §é chãi cña ¸nh s¸ng t¨ng; §é t−¬ng ph¶n gi¶m; §é lo¸ trùc tiÕp vμ ®é lo¸ ph¶n x¹; Xung giao ®éng cña quang th«ng t¨ng; Møc ®é bøc x¹ tö ngo¹i t¨ng; Møc ®é bøc, x¹ hång ngo¹i t¨ng. 1.1.2. Nhãm c¸c yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i trong s¶n xuÊt vÒ ho¸ häc ®−îc chia thμnh c¸c ph©n nhãm nh− sau: a) Theo c¸c ®Æc tÝnh t¸c ®éng lªn con ng−êi: C¸c yÕu tè ®éc h¹i chung; C¸c yÕu tè kÝch thÝch; C¸c yÕu tè t¨ng nhËy c¶m; . C¸c yÕu tè g©y ung th−; C¸c yÕu tè g©y ®ét biÕn;   Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2288:1978 C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng dÓn chøc n¨ng t¸i sinh. b)Theo ®−êng th©m nhËp vμo c¬ thÓ con ng−êi: T¸c ®éng qua con ®−êng h« hÊp; T¸c ®éng qua hÖ thèng tiªu ho¸; T¸c ®éng qua da. 1.1.3. Nhãm c¸c yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i trong s¶n xuÊt vÕ sinh vËt häc bao gåm c¸c. ®èi t−îng sinh häc t¸c ®éng ®Õn ng−êi lao ®éng g©y nªn chÊn th−¬ng hoÆc bÖnh tËt nh−: vi sinh vËt (vi trïng, siªu vi trïng, trùc khuÈn, xo¾n trïng, nÊm, nguyªn sinh); §¹i sinh vËt (thùc vËt vμ ®éng vËt) 1.1.4. Nhãm c¸c yÕu tè s¶n xuÊt nguy biÓm vμ cã h¹i t©m.sinh lý theo tÝnh chÊt t¸c ®éng chia thμnh c¸c ph©n nhãm: Sù qu¸ t¶i thÓ lùc; Sù qu¸ t¶i thÇn kinh t©m lÝ. 1.1.4.1. Sù qu¸ t¶i thÓ lùc ®−îc chia ra: TÜnh; §éng; Tr× trÖ. 1.1.4.2. Sù qu¸ t¶i thÇn kinh t©m lÝ ®−îc chia ra: Sù qu¶ c¨ng th¼ng trÝ ãc; Sù qu¸ c¨ng thang c¸c c¬ quan ph©n tÝch; Sù ®¬n ®iÖu cña lao ®éng; Sù qu¸ xóc ®éng. 2. §Æc ®iÓm cña viÖc nghiªn cøu x©y dùng c¸c tiªu chuÈn vÒ yªu cÇu chung vμ ®Þnh møc c¸c yÕu tè s¶n xuÊt nguy hiÓm vμ cã h¹i trong s¶n xuÊt 2.1. Néi dung cña c¸c tiªu chuÈn vÒ yªu cÇu chung vμ ®Þnh møc c¸c yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i trong s¶n xuÊt ®−îc quy ®Þng theo TCVN 2287: 1978 vμ tiªu chuÈn nμy 2.2. Néi dung c¸c tiªu chuÈn theo lo¹i c¸c yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i trong s¶n xuÊt gåm cã: PhÇn më ®Çu; §Æc ®iÓm tãm t¾t cña yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i trong s¶n xuÊt (lo¹i, tÝnh chÊt t¸c ®éng, hËu qu¶ cã thÓ cã); Møc giíi h¹n cho phÐp hoÆc nång ®é giíi h¹n cho phÐp cña yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i trong s¶n xuÊt vμ nh÷ng ph−¬ng ph¸p kiÓm tra chóng. Ph−¬ng ph¸p vμ ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ ng−êi lao ®éng khái t¸c ®éng cña yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i trong s¶n xuÊt.   Page 2 
Đồng bộ tài khoản