TCVN 2289 1978

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
169
lượt xem
86
download

TCVN 2289 1978

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 2289 1978. Quá trình sản xuất - Yêu cầu chung về an toàn. Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung về an toàn đối với các quá trình sản xuất cũng như những yêu cầu đối với cơ cấu và nội dung của loại tiêu chuẩn về yêu cầu an toàn đối với quá trình sản xuất của hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 2289 1978

  1. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 2289: 1978 Nhãm T Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt - Yªu cÇu chung vÒ an toµn Manufacturing processes - General safety requirements Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu chung vÒ an toµn ®èi víi c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng nh| nh÷ng yªu cÇu ®èi víi c¬ cÊu vµ néi dung cña lo¹i tiªu chuÈn vÒ yªu cÇu an toµn ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña hÖ thèng tiªu chuÈn an toµn lao ®éng. 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i ®|îc b¶o ®¶m an toµn b»ng c¸ch: Lùa chän c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ, chÕ ®é lµm viÖc vµ tr×nh tù phôc vô cña thiÕt bÞ s¶n xuÊt; Lùa chän c¸c gian s¶n xuÊt; Lùa chän c¸c bÕn b·i s¶n xuÊt (®èi víi qu¸ tr×nh thùc hiÖn ë bªn ngoµi gian s¶n xuÊt)l Lùa chän nguyªn, nhiªn vËt liÖu, m«i chÊt lµm viÖc, ph«i vµ b¸n thµnh phÈm Lùa chän thiÕt bÞ s¶n xuÊt; Bè trÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt vµ tæ chøc chç lµm viÖc; Ph©n bæ chøc n¨ng ng|êi vµ thiÕt bÞ nh»m môc ®Ých h¹n chÕ sù nång nhäc trong lao ®éng; Lùa chän ph|¬ng ph¸p b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn nguyªn vËt UÖu, ph«i, b¸n thµnh phÈm vµ phÕ liÖu s¶n xuÊt; Lùa chän chän, ®µo t¹o, båi d|ìng nghÒ nghiÖp vµ kiÕn thøc an toµn lao ®éng cho c¸n bé c«ng nh©n; Sö dông ph|¬ng tiÖn b¶o vÖ ng|êi lao ®éng; §|a yªu cÇu an toµn vµo c¸c tµi liÖu ®Þnh møc kÜ thuËt vµ c«ng nghÖ. 1.2. C¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i ®¶m b¶o an toµn vÒ ch¸y næ. 1.3. C¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng ®|îc th¶i nh÷ng chÊt ®éc h¹i lµm bÈn m«i tr|êng xung quanh (kh«ng khÝ, ®Êt, n|íc) v|ît qu¸ møc qui ®Þnh. 2. Yªu cÇu an toµn chung 2.1. Yªu cÇu ®èi víi c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ 2.1.1. ViÖc thiÕt kÕ, tæ chøc vµ tiÕn hµnh c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ph¶i ®¶m b¶o: Lo¹i trõ sù tiÕp xóc trùc tiÕp cña c«ng nh©n víi nguyªn vËt liÖu, ph«i..., b¸n thµnh phÈm, thµnh phÈm vµ phÕ liÖu s¶n xuÊt cã t¸c dông ®éc h¹i; Thay thÕ c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ vµ thao t¸c ph¸t sinh c¸c yÕu tè nguy hiÓm vµ cã h¹i trong s¶n xuÊt b»ng c¸c qu¸ tr×nh vµ thao t¸c kh«ng cã hoÆc cã nh|ng møc ®é Ýt h¬n; C¬ khÝ ho¸, tù ®éng ho¸, sö dông ®iÒu khiÓn tõ xa ë møc ®é cÇn thiÕt c¸c qu¸ tr×nh vµ thao t¸c c«ng nghÖ khi cã c¸c yÕu tè s¶n xuÊt nguy hiÓm vµ cã h¹i; Bao kÝn thiÕt bÞ:
  2. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 2289: 1978 Sö dông c¸c ph|¬ng tiÖn b¶o vÖ tËp thÓ cho c«ng nh©n: tæ chøc lao ®éng vµ nghØ ng¬i hîp lÝ nh»m phßng ngõa tÝnh ®¬n ®iÖu vµ tr× trÖ còng nh| h¹n chÕ sù nÆng nhäc trong lao ®éng; Tæ chøc th«ng b¸o kÞp thêi khi xuÊt hiÖn c¸c yÕu tè nguy hiÓm vµ cã h¹i trong lóc tiÕn hµnh nh÷ng thao t¸c c«ng nghÖ riªng biÖt; Tæ chøc hÖ thèng kiÓm tra vµ qu¶n lÝ qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ®¶m b¶o an toµn cho c«ng nh©n vµ t¸ch thiÕt bÞ s¶n xuÊt cã sù cè khái hÖ thèng s¶n xuÊt; Lo¹i bá kÞp thêi vµ khö ®éc c¸c chÊt th¶i cña s¶n xuÊt lµ nguån gèc cña c¸c yÕu tè nguy hiÓm vµ cã h¹i trong s¶n xuÊt. 2.1.2. Yªu cÇu an toµn ®èi víi qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ph¶i ®|îc tr×nh bµy trong tµi liÖu c«ng nghÖ. 2.2. Yªu cÇu ®èi víi c¸c gian s¶n xuÊt. 2.2.1. Møc ®é c¸c yÕu tè nguy hiÓm vµ cã h¹i trong s¶n xuÊt ë c¸c gian s¶n xuÊt vµ ë nh÷ng n¬i lµm viÖc kh«ng ®|îc v|ît qu¸ c¸c giíi h¹n cho phÐp trong c¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh. 2.3. Yªu cÇu ®èi víi c¸c bÕn b·i s¶n xuÊt. 2.3.1. C¸c bÕn b·i s¶n xuÊt ph¶i ®¸p øng yªu cÇï ®· ®|îc quy ®Þnh trong c¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh. 2.4. Yªu cÇu ®èi víi nguyªn vËt liÖu, ph«i vµ b¸n thµnh phÈm. 2.4.1. Nguyªn vËt liÖu, ph«i vµ b¸n thµnh phÈm kh«ng ®|îc g©y ®éc h¹i ®èi víi ng|êi lao ®éng. Khi cÇn thiÕt ph¶i sö dông nguyªn vËt liÖu, ph«i vµ b¸n thµnh phÈm cã thÓ g©y ®éc h¹i th× ph¶i sö dông c¸c ph|¬ng tiÖn phï hîp ®Ó b¶o vÖ ng|êi lao ®éng. 2.5. Yªu cÇu ®èi víi thiÕt bÞ s¶n xuÊt 2.5.1. ThiÕt bÞ s¶n xuÊt ph¶i theo ®óng c¸c yªu cÇu ®· ®|îc quy ®Þnh trong TCVN 2290 : 1978. 2.6. Yªu cÇu ®èi víi sù bè trÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt vµ tæ chøc chç lµm viÖc. 2.6.1. Sù bè trÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt vµ tæ chøc chç lµm viÖc. 2.6.2. Sù bè trÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt vµ ph|¬ng tiÖn giao th«ng, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thiÕt bÞ còng nh| thiÕt bÞ vµ th|êng ph¶i phï hîp víi c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2.6.3. Chç lµm viÖc ph¶i ®¶m b¶o ®ñ ¸nh s¸ng theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2.7. Yªu cÇu b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu, thµnh phÈm, b¸n thµnh phÈm phÕ liÖu s¶n xuÊt ph¶i ®¶m b¶o; ¸p dông c¸c ph|¬ng ph¸p b¶o qu¶n kh«ng g©y nªn c¸c yÕu tè nguy hiÓm cã h¹i trong s¶n xuÊt; Sö dông thiÕt bÞ an toµn cho viÖc b¶o qu¶n; C¬ giíi ho¸ vµ tù ®éng ë møc ®é cÇn thiÕt c«ng viÖc bèc, dì vµ xÕp. 2.7.1. Khi chuyªn chë nguyªn vËt liÖu, ph«i, b¸n thµnh phÈm, thµnh phÈm vµ phÕ liÖu s¶n xuÊt ph¶i ®¶m b¶o; Sö dông ph|¬ng tiÖn giao th«ng vËn t¶i an toµn; ¸p dông c¸c ph|¬ng tiÖn vËn chuyÓn kh«ng g©y nªn c¸c yÕu tè nguy hiÓm vµ
  3. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 2289: 1978 cã h¹i trong s¶n xuÊt. C¬ giíi ho¸ vµ tù ®éng ho¸ ë møc ®é cÇn thiÕt c«ng viÖc vËn chuyÓn. 2.8. Yªu cÇu ®èi víi viÖc lùa chän ®µo t¹o vµ båi d|ìng nghÒ nghiÖp vµ kiÕn thøc an toµn lao ®éng. 2.8.1. Ph¶i ®Ò ra nh÷ng yªu cÇu phï hîp víi sinh lÝ, t©m lÝ, t©m sinh lÝ vµ trong nh÷ng tr|êng hîp ®Æc biÖt cÇn phï hîp víi ®Æc ®iÓm vÒ nh©n chñng cña tÝnh chÊt c«ng viÖc ®èi víi ng|êi lao ®éng. 2.8.2. Ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra t×nh tr¹ng søc khoÎ cña c«ng nh©n khi nhËn vµo lµm viÖc còng nh| kiÓm tra ®Þnh k×. Chu k× kiÓm tra t×nh tr¹ng søc khoÎ cña c«ng nh©n ®|îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo c¸c yÕu tè nguy hiÓm vµ cã h¹i cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2.8.3. Nh÷ng ng|êi ®|îc phÐp tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i ®|îc ®µo t¹o vÒ mÆt nghÒ nghiÖp vµ c¸c kiÕn thøc cÇn thiÕt vÒ mÆt an toµn lao ®éng phï hîp víi tÝnh chÊt c«ng viÖc. 2.8.4. Ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra kiÕn thøc nghÒ nghiÖp vµ yªu cÇu an toµn khi nhËn vµo lµm viÖc vµ kiÓm tra ®Þnh k×. . 2.9. C¸c yªu cÇu ®èi víi viÖc sö dông c¸c ph|¬ng tiÖn b¶o vÖ ng|êi lao ®éng . 2.9.1. ViÖc sö dông c¸c ph|¬ng tiÖn b¶o vÖ ng|êi lao ®éng ph¶i ®¶m b¶o: Gi¶m møc ®é c¸c yÕu tè ®éc h¹i ®Õn gi¸ trÞ ®Þnh møc vÖ sinh quy ®Þnh hiÖn hµnh B¶o vÖ ng|êi lao ®éng khái t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè nguy hiÓm vµ cã h¹i trong s¶n xuÊt do c«ng nghÖ vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc g©y ra; B¶o vÖ ng|êi lao ®éng khái t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè nguy hiÓm vµ cã h¹i trong s¶n xuÊt xuÊt hiÖn khi vi ph¹m quy tr×nh c«ng nghÖ. 3. Nh÷ng ®Æc ®iÓm x©y dùng tiªu chuÈn vÒ yªu cÇu an toµn ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 3.1. C¸c tiªu chuÈn cña hÖ thèng tiªu chuÈn an to¶n lao ®éng vÒ yªu cÇu an toµn ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i theo c¸c quy ®Þnh ®· ®|îc nªu trong TCVN 2287 : 1978 vµ tiªu chuÈn nµy. 3.2. Néi dung c¸c tiªu chuÈn vÒ an toµn ®èi víi c¸c nhãm qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i bao gåm phÇn më ®Çu vµ c¸c phÇn sau: Quy ®inh chung; Yªu cÇu ®èi víi c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ; Yªu cÇu ®èi víi c¸c gian s¶n xuÊt, bÕn, b·i s¶n xuÊt; Yªu cÇu ®èi víi nguyªn vËt liÖu, ph«i vµ b¸n thµnh phÈm; Yªu cÇu ®èi víi sù bè trÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt vµ tæ chøc chç lµm viÖc; Yªu cÇu ®èi víi viÖc b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu, ph«i, b¸n thµnh phÈm, thµnh phÈm vµ phÕ liÖu s¶n xuÊt; Yªu cÇu ®èi víi ng|êi ®|îc phÐp tham gia trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt; Yªu cÇu vÒ viÖc sö dông ®èi víi c¸c ph|¬ng tiÖn b¶o vÖ ng|êi lao ®éng; Ph|¬ng ph¸p kiÓm tra viÖc thùc hiÖn yªu cÇu an toµn; Trong tiªu chuÈn còng cã thÓ bao gåm c¶ c¸c phÇn kh¸c ph¶n ¸nh ®Æc ®iÓm an toµn cña c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ang xÐt. 3.3. Trong phÇn “quy ®Þnh chung” cÇn tr×nh bµy
  4. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 2289: 1978 Danh s¸ch c¸c yÕu tè nguy hiÓm vµ cã h¹i trong s¶n xuÊt ®Æc tr|ng cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt; Møc ®é vÖ sinh cho phÐp, nång ®é vµ c¸c th«ng sè kh¸c cña c¸c yÕu tè nguy hiÓm vµ cã h¹i trong s¶n xuÊt ®Æc tr|ng cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ t¸c ®éng riªng hoÆc chung ®èi víi ng|êi lao ®éng; Yªu cÇu an toµn ®èi víi viÖc tæ chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt; 3.4. Trong phÇn “yªu cÇu ®èi víi qu¸ tr×nh c«ng nghÖ” cÇn tr×nh bµy c¸c yªu cÇu: VÒ viÖc thiÕt kÕ, tæ chøc vµ thùc hiÖn c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ; VÒ chÕ ®é lµm viÖc, tr×nh ®é b¶o d|ìng c¸c thiÕt bÞ trong c¸c ®iÒu kiÖn vËn hµnh b×nh th|êng vµ trong t×nh tr¹ng sù cè; VÒ hÖ thèng qu¶n lÝ vµ kiÓm tra c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ. Trong phÇn nµy cÇn nªu râ nguån gèc cña c¸c yÕu tè nguy hiÓm vµ cã h¹i trong s¶n xuÊt 3.5. Trong phÇn “ yªu cÇu ®èi víi c¸c gian s¶n xuÊt ” ph¶i tr×nh bµy c¸c yªu cÇu ®èi víi thiÕt bÞ, néi dung c¸c gian vµ bÕn b·i s¶n xuÊt ®Æc tr|ng cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 3.6. Trong phÇn "c¸c yªu cÇu ®èi víi nguyªn vËt liÖu, ph«i vµ b¸n thµnh PhÈm" cÇn nªu râ: C¸c ®Æc ®iÓm cña nguyªn vËt liÖu, ph«i vµ b¸n thµnh phÈm cÇn thiÕt ph¶i tÝnh ®Õn khi sö dông ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho ng|êi lao ®éng. Quy t¾c sö dông vËt liÖu, ph«i vµ b¸n thµnh phÈm cã tÝnh chÊt nguy hiÓm vµ cã h¹i 3.7. Trong phÇn “c¸c yªu cÇu ®èi víi viÖc bè trÝ c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt vµ tæ chøc chç lµm viÖc” cÇn tr×nh bµy: C¸c yªu cÇu ®èi víi sù bè trÝ thiÕt bÞ ®Æc tr|ng cho c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt: Nh÷ng ®iÒu chØ dÉn viÖc bè trÝ ®|êng vËn chuyÓn; Nh÷ng ®iÒu chØ dÉn viÖc ph©n t¸n vµ c¸ch li thiÕt bÞ ë thÕ nguy hiÓm Nh÷ng ®iÒu chØ dÉn viÖc bè trÝ vµ trang bÞ n¬i lµm viÖc. 3.8. Trong phÇn “c¸c yÕu tè b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu, ph«i, b¸n thµnh phÈm, thµnh phÈm vµ phÕ liÖu s¶n xuÊt” cÇn tr×nh bµy c¸c yªu cÇu: VÒ b¶o qu¶n thiÕt bÞ ®¶m b¶o an toµn lao ®éng cho ng|êi lao ®éng; VÒ ph|¬ng ph¸p b¶o qu¶n c¸c chÊt vµ vËt liÖu cã tÝnh chÊt nguy hiÓm vµ cã h¹i; VÒ ph|¬ng ph¸p tiÕn hµnh c«ng viÖc bèc, xÕp, dì; VÒ sù chuyªn chë c¸c ph|¬ng tiÖn vËn chuyÓn trong ph¹m vi xÝ nghiÖp; VÒ néi dung c¸c ph|¬ng tiÖn vËn chuyÓn vµ giao th«ng; 3.9. Trong phÇn "c¸c yªu cÇu ®èi víi ng|êi ®|îc phÐp tham gia qu¸ tr×nh s¶n xuÊt” cÇn tr×nh bµy c¸c ®iÒu kiÖn cho phÐp nh÷ng ng|êi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 3.10. Trong phÇn "c¸c yªu cÇu ®èi víi viÖc sö dông c¸c ph|¬ng tiÖn b¶o vÖ ng|êi lao ®éng" ph¶i chØ râ: Danh môc c¸c ph|¬ng tiÖn b¶o vÖ cÇn thiÕt; ThÓ thøc vµ ph|¬ng ph¸p sö dông c¸c ph|¬ng tiÖn b¶o vÖ tËp thÓ vµ c¸ nh©n. 3.11. Trong thµnh phÇn "c¸c ph|¬ng ph¸p kiÓm tra viÖc thùc hiÖn yªu cÇu an toµn" cÇn tr×nh bµy c¸c ph|¬ng ph¸p kiÓm tra c¸c yÕu tè nguy hiÓm vµ cã h¹i ®Æc tr|ng cho c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
Đồng bộ tài khoản