TCVN 2293 1978

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
136
lượt xem
52
download

TCVN 2293 1978

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 2293 1978, Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung về an toàn đối với các quy trình công nghệ gia công cơ gỗ, …

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 2293 1978

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2293 : 1978   Nhãm T Gia c«ng gç - Yªu cÇu chung vÒ an toμn Wood processing - General safety requirements Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh yªu cÇu chung vÒ an toμn ®èi víi: C¸c quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng c¬ gç; C¸c gian s¶n xuÊt cña c¸c xÝ nghiÖp gia c«ng gç vμ viÖc bè trÝ c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt trong gian ®ã; C¸n bé, c«ng nh©n viªn chøc trong xÝ nghiÖp; ViÖc ¸p dông nh÷ng ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ ng−êi lao ®éng. 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Qu¸ tr×nh gia c«ng gç ph¶i theo ®óng c¸c quy ®Þnh trong TCVN 2289: 1978 vμ tiªu chuÈn nμy. 1.2. Trong qu¸ tr×nh gia c«ng gç cã thÓ x¶y ra nh÷ng yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i s¶n xuÊt nªu d−íi ®©y: C¸c m¸y mãc vμ c¬ cÊu chuyÓn ®éng; Nh÷ng bé phËn chuyÓn ®éng kh«ng ®−îc bao che cña thiÕt bÞ s¶n xuÊt, s¶n phÈm ph«i, vËt liÖu trong lóc vËn chuyÓn; Nång ®é bôi, h¬i, khÝ ®éc cña kh«ng khÝ ë khu vùc lμm viÖc t¨ng; Møc ®é ån ë n¬i lμm viÖc t¨ng; Møc ®é rung t¨ng; Møc ®é nguy hiÓm cña ®iÖn ¸p trong m¹ch ®iÖn khi ®ãng m¹ch dßng ®iÖn ®i qua c¬ thÓ con ng−êi; Møc ®é tÜnh ®iÖn t¨ng; Møc ®é bøc x¹ ®iÖn tõ t¨ng; §é räi chiÕu s¸ng ë khu vùc lμm viÖc kh«ng ®ñ; NhiÖt ®é bÒ mÆt thiÕt bÞ t¨ng; NhiÖt ®é kh«ng khÝ ë khu vùc lμm viÖc t¨ng hoÆc gi¶m; §é Èm kh«ng khÝ ë khu vùc lμm viÖc t¨ng. 1.3. Møc ®é cña nh÷ng yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i trong s¶n xuÊt nªu ë ®iÒu l.2 a trong gian s¶n xuÊt vμ ë n¬i lμm viÖc cña xÝ nghiÖp gia c«ng gç kh«ng ®−îc v−ît qu¸ gi¸ trÞ giíi h¹n cho phÐp quy ®Þnh trong c¸c v¨n b¶n vÒ kü thuËt an toμn vμ vÖ sinh c«ng nghiÖp hiÖn hμnh. 1.4. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gia c«ng gç cÇn sö dông c¸c thiÕt bÞ theo ®óng c¸c yªu cÇu ®· ®−îc quy ®Þnh trong TCVN 2290: 1978. 2. Yªu cÇu ®èi víi quy tr×nh c«ng nghÖ 2.1. Trong qu¸ tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng gç cÇn c¬ khÝ ho¸ c¸c nguyªn c«ng còng nh− viÖc vËn chuyÓn vμ chÊt xÕp gç c©y, gç xÎ vμ thμnh phÈm. 2.2. C¸c chÕ ®é cña quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng gç cÇn ph¶i ®¶m b¶o: Sù phèi hîp nhÞp nhμng cña c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ trong khi lμm viÖc nh»m lo¹i trõ kh¶ n¨ng ph¸t sinh nh÷ng yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i trong s¶n xuÊt; Sù ho¹t ®éng b×nh th−êng cña thiÕt bÞ c«ng nghÖ vμ ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ c«ng nh©n trong thêi h¹n quy ®Þnh theo tμi liÖu ®Þnh møc kÜ thuËt ®· ban hμnh; Ng¨n ngõa kh¶ n¨ng g©y ra ch¸y; Cung cÊp vËt liÖu cho c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ theo kh¶ n¨ng tiªu thô cña chóng nh»m   Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2293 : 1978   ®¶m b¶o nhÞp ®iÖu lμm viÖc ®Òu ®Æn cho c«ng nh©n phôc vô trong quy tr×nh c«ng nghÖ. 2.3. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vμ trong c¸c nguyªn c«ng hoμn thiÖn thμnh phÈm, d¸n, chèng mät cho gç, s¶n xuÊt diªm vμ c¸c c«ng viÖc kh¸c cã liªn quan ®Õn viÖc sö dông c¸c chÊt ®éc, ch¸t kÝch thÝch, dÔ ch¸y næ cÇn ®¶m b¶o an toμn lao ®éng cho c«ng nh©n, chèng ch¸y, næ còng nh− b¶o vÖ m«i tr−êng xung quanh. 2.4. Khi ®¸nh nh¸p, ®¸nh bãng, ®¸nh vÐc ni bÒ mÆt chi tiÕt vμ thùc hiÖn c¸c nguyªn c«ng gia c«ng gç kh¸c kh«ng ®−îc ®Ó møc ®é tÜnh ®iÖn ph¸t sinh ra trong c¸c qu¸ tr×nh ®ã v−ît qu¸ c¸c gi¸ trÞ cho phÐp. 2.5. Nh÷ng quy tr×nh c«ng nghÖ vμ nguyªn c«ng gia c«ng gç cã liªn quan ®Õn viÖc sö dông c¸c chÊt ®éc, chÊt kÝch thÝch vμ c¸c ch¸t dÔ bèc ch¸y cÇn ®−îc tiÕn hμnh ë nh÷ng gian riªng biÖt hoÆc ë nh÷ng khu vùc ®−îc ng¨n c¸ch ®Æc biÖt trong gian s¶n xuÊt chung, cã trang bÞ ®ñ c¸c ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ c«ng nh©n, ph−¬ng tiÖn phßng vμ ch÷a ch¸y. 2.6. Gç trßn, gç xÎ tr−íc khi gia c«ng b»ng c¸c dông cô c¾t gät cÇn ®−îc kiÓm tra b»ng nam ch©m vμ c¸c dông cô kh¸c víi môc ®Ých ph¸t hiÖn c¸c m¶nh kim lo¹i n»m trong gç (®inh, vßng s¾t, m¶nh ®¹n...) . 2.7. Khi vËn chuyÓn gç trßn, gç xÎ b»ng tay ph¶i ®¶m b¶o an toμn lao ®éng cho c«ng nh©n, tr¸nh cho tay c«ng nh©n tiÕp xóc trùc tiÕp víi c¸c vËt liÖu trªn. §èi víi nh÷ng thiÕt bÞ cã d©y treo th× chóng ph¶i ®−îc tÝnh to¸n ®ñ ®é bÒn vμ ph¶i lu«n kiÓm tra, theo dâi theo " Quy ph¹m an toμn m¸y trôc". 3. Yªu cÇu ®èi v¬i gian s¶n xuÊt vμ mÆt b»ng s¶n xuÊt ë c¸c xÝ nghiÖp gia c«ng gç 3.1. Gian s¶n xuÊt vμ mÆt b»ng s¶n xuÊt ë c¸c xÝ nghiÖp gia c«ng gç cÇn theo ®óng nh÷ng yªu cÇu quy ®Þnh trong thiÕt kÕ vμ x©y dùng c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp còng nh− c¸c quy ®Þnh ®· ban hμnh. 3.2. C¸c cöa dïng ®Ó vËn chuyÓn gç trßn, gç xÎ vμ phÕ liÖu vμo, ra c¸c ph©n x−ëng cÇn ®−îc trang bÞ c¸c ph−¬ng tiÖn ®Ó chèng giã lïa còng nh− ng¨n ngõa kh¶ n¨ng lan réng cña ho¶ ho¹n. 3.3. N¬i chøa phÕ liÖu gç ph¶i ®−îc bè trÝ bªn ngoμi ph©n x−ëng. NÕu ch−a c¬ giíi ho¸ ®−îc viÖc vËn chuyÓn phÕ liÖu gç ra ngoμi ph©n x−ëng th× bªn c¸c m¸y ph¶i cã chç chøa t¹m thêi nh−ng kh«ng ®−îc g©y c¶n trë cho c«ng nh©n ho¹t ®éng vμ ph¶i th−êng xuyªn chuyÓn phÕ liÖu ra ngoμi ®Ó tr¸nh g©y ch¸y, næ. 3.4. Nh÷ng khu vùc s¶n xuÊt nguy hiÓm cho ng−êi lμm viÖc còng nh− nh÷ng thiÕt bÞ nguån g©y nguy hiÓm ph¶i ®−îc s¬n mμu tÝn hiÖu vμ cã biÓn b¸o. 3.5. ë nh÷ng n¬i cã møc ®é bôi h¬i, khÝ ®éc v−ît qu¸ c¸c gi¸ trÞ cho phÐp ph¶i ®¶m b¶o th«ng giã tèt (th«ng giã tù nhiªn, c¬ khÝ) . 4. Yªu cÇu ®èi víi viÖc bè trÝ thiÕt bi s¶n xuÊt vμ tæ chøc chç lμm viÖc 4.1. Chç lμm viÖc ph¶i thuËn tiÖn cho sù ho¹t ®éng cña c«ng nh©n. VÊn ®Ò tæ chøc lμm viÖc, bè trÝ m¸y mãc, thiÕt bÞ, chç xÕp nguyªn vËt liÖu, lèi ®i, ®−êng vËn chuyÓn ph¶i xuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, cã tÝnh ®Õn nh÷ng ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña thiÕt bÞ, ®Õn viÖc söa ch÷a vμ phôc vô, nh÷ng ®Æc ®iÓm vËt liÖu gia c«ng vμ viÖc ng¨n ngõa t¸c ®éng cña nh÷ng yÕu tè nguy hiÓm vμ cã trong s¶n xuÊt. 4.2. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c m¸y, chç xÕp nguyªn vËt liÖu vμ c¸c kÕt cÊu cña nhμ, x−ëng chÕ biÕn gç (h×nh l) kh«ng ®−îc hÑp h¬n kho¶ng c¸ch nªu trong b¶ng l.   Page 2 
  3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2293 : 1978   Chó thÝch: 1. C¸c m¸y kiÓu kh«ng cho qua: gåm c¸c m¸y cã bμn ®¹p vμ ®iÒu khiÓn b»ng tay, c¸c m¸y c−a vßng ®øng cã bμn, c¸c m¸y khoan, m¸y khoÐt, m¸y phay, m¸y tiÖn, m¸y xÐn c¹nh ®Èy tay, m¸y xÎ méng mét mÆt, m¸y xÎ méng "®u«i Ðn”, m¸y ®¸nh nh¸p mét vÞ trÝ kh«ng ®i suèt; 2. C¸c m¸y kiÓu cho qua däc: gåm c¸c m¸y c−a ®Üa xÎ däc, m¸y bμo cña, m¸y bμo hai mÆt, m¸y bμo bèn mÆt, m¸y ®¸nh nh¸p ®i suèt (khãng kÓ c¸c m¸y cã cÊp ph«i tù ®éng hoÆc bμng bμn n©ng);   Page 3 
  4. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2293 : 1978   3. C¸c m¸y kiÓu cho qua ngang: m¸y soi méng hai mÆt, m¸y xÐn nhiÒu trôc chÝnh, m¸y v¸t c¹nh; 4.C¸c m¸y liªn hîp (kh«ng kÓ c¸c m¸y cã cÊp ph«i tù ®éng hoÆc b»ng bμn n©ng 4.3. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c m¸y vμ chç xÕp ph«i, chi tiÕt cña chóng kh«ng ®−îc hÑp h¬n kho¶ng c¸ch nªu ë h×nh 2. §èi víi nh÷ng m¸y ë nhãm b vμ d th× kÝch th−íc 750mm (h×nh 2) ®−îc sö dông khi gia c«ng c¸c chi tiÕt réng ®Õn 250mm vμ dμi ®Õn 3000mm, cßn kÝch th−íc 1000mm ®−îc sö dông cho c¸c chi tiÕt víi c¸c kÝch th−íc lín h¬n. 4.4. ChØ ®−îc bè trÝ thªm c¸c thiÕt bÞ phô hoÆc thay thè c¸c thiÕt bÞ hiÖn cã b»ng c¸c thiÕt bÞ míi cã c¸c th«ng sè vμ ®Æc tÝnh kh¸c víi ®iÒu kiÖn ph¶i ®¶m b¶o ®−îc c¸c quy ®Þnh vÒ an toμn vμ vÖ sinh. B¶ng 1 Kho¶ng c¸ch Ký hiÖu KÝch th−íc (H.1) (mm) §Õn mÆt sau cña m¸y a 600 §Õn mÆt bªn cña m¸y b 600 §Õn c¹nh dμi cña chç xÕp c 1000 Tõ t−êng nhμ (tÝnh tõ kÕt cÊu nh« ra) nguyªn vËt liÖu Gi÷a mÆt sau cña m¸y vμ c¹nh dμi cña chç xÕp nguyªn vËt liÖu cña d 1000 m¸y kÕ cËn Gi÷a c¸c mÆt sau cña c¸c m¸y (kh«ng kÓ ®Õn ®iÒu kiÖn söa e 700 ch÷a, lau chïi m¸y) Gi÷a c¸c mÆt mót cña chç xÕp ChiÒu dμi chi tiÕt ®Õn 2000 mm g 1000 ph«i chi tiÕt víi nhau vμ gi÷a mÆt ChiÒu dμi chi tiÕt lín h¬n g 1500 mót cña chç xÕp ph«i chi tiÕt víi 2000 t−êng khi vËn chuyÓn chi tiÕt b»ng mm ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn kh«ng ray. Nh− trªn, ®èi víi mäi chiÒu dμi cña vËt liÖu khi ph−¬ng tiÖn vËn g 2000 chuyÓn chuyÓn ®éng mét chiÒu vμ cã bμn n©ng 4.5. §èi víi c¸c thiÕt bÞ mμ n¬i thao t¸c ®Æt cao h¬n 140mm ph¶i cã sμn thao t¸c; nÕu sμn thao t¸c ®Æt ®é cè ®Þnh th× kÝch th−íc cña nã kh«ng ®−îc nhá h¬n 800 x 800mm, cßn nÕu sμn thao t¸c cã thÓ di ®éng ®−îc th× kÝch th−íc cña nã kh«ng ®−îc nhá h¬n 500 x 500mm. Sμn thao t¸c ph¶i ®−îc rμo ch¾n b»ng lan can cã chiÒu cao   Page 4 
  5. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2293 : 1978   kh«ng nhá h¬n l000mm. Mäi lan can ®Òu ph¶i cã c¸c thanh ngang, ®ång thêi cã ®ai liÒn cao Ýt nhÊt l00mm g¾n s¸t víi mÆt sμn ®øng. Kho¶ng gi÷a cña lan gi÷a tay vÞn vμ thanh ngang cÇn cã c¸c ch¾n song däc. ë ®é cao 1800mm tÝnh tõ mÆt sμn thao t¸c, kh«ng ®−îc ®Æt c¸c dÇm hay vÊu, v× nh− thÕ sÏ buéc c«ng nh©n ph¶i cói ng−êi, lμm c¸c c«ng viÖc ë t− thÕ kh«ng thuËn lîi. 4.6. MÆt b»ng vμ cÇu ®i l¹i trong khu vùc s¶n xuÊt cÇn cã sμn chèng tr−ît. 4.7. BÒ réng cña ®−êng dμnh cho ng−êi ®i l¹i th−êng xuyªn c¸ch biÖt khái c¸c thiÕt bÞ vμ ®−êng giao th«ng kh«ng ®−îc bÐ h¬n l000mm. Sè l−îng c¸c lèi ®i phô thuéc vμo sù bè trÝ c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ. 4.8. Trong ph©n x−ëng xÎ, x−ëng c¾t tμ vÑt vμ c¸c ph©n x−ëng kh¸c cã d©y chuyÒn c«ng nghÖ liªn tôc vμ bè trÝ däc theo toμn bé ph©n x−ëng, cÇn cã c¸c cÇu v¾t ngang x−ëng. C¸c cÇu nμy ph¶i cã tay vÞn vμ thang lªn xuèng ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc ®i l¹i cña c«ng nh©n ®Õn chç lμm viÖc. Gãc nghiªng cña thang nªn n»m trong kho¶ng 300 ®Õn 450. ChiÒu cao cña bËc thang kh«ng nªn v−ît qu¸ 170 ®Õn 180mm. ChiÒu s©u cña bËc ®Æt ch©n nªn n»m trong kho¶ng 230 ®Õn 270mm. 4.9. §−êng ray bªn trong gian s¶n xuÊt ph¶i ®Æt ngang mÆt s¶n nhμ. 4.10. C¸c b¨ng, xÝch chuyÓn ®Æt thÊp h¬n mÆt sμn nhμ cÇn ®−îc bao che b¶o vÖ ë d¹ng hay l−íi b¶o vÖ, cã l¾p b¶n lÒ ngang víi mÆt sμn. BÒ mÆt c¸c tÊm b¶o vÖ b»ng kim lo¹i ph¶i ®−îc khÝa nh¸m. BÒ réng khe hë cña l−íi b¶o vÖ kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 30m. NÕu v× ®iÒu kiÖn cña quy tr×nh c«ng nghÖ mμ c¸c b¨ng, xÝch chuyÓn ph¶i ®Ó chóng cÇn ®−îc rμo ch¾n b»ng c¸c tay vÞn vμ giãng ch¾n ngang. 4.11. CÇn ph¶i bè trÝ b¶ng ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ tõ xa sao cho c¸c bé phËn ®iÒu khiÓn ë vÞ trÝ thuËn lîi vμ an toμn ®ång thêi ng−êi ®iÒu khiÓn cã thÓ quan s¸t ®−îc diÔn biÕn cña quy tr×nh c«ng nghÖ. 4.12. CÇn cã biÖn ph¸p chèng ån cho nh÷ng n¬i cã l¾p c¸c thiÕt bÞ g©y ån lín (m¸y c¸nh, m¸y liªn hîp xÎ - phay, c¸c thiÕt bÞ nÐn khÝ, c¸c d©y chuyÒn tù ®éng ) 5. Yªu cÇu ®èi víi nguyªn vËt liÖu, ph«i vμ b¸n thμnh phÈm 5.1. Kh«ng ®−îc ®em gia c«ng trªn m¸y nh÷ng lo¹i gç cã chç môc, vÕt c¾t ngang s©u hay c¸c vËt cøng n»m lÉn trong ®ã mμ ch−a qua c¸c giai ®o¹n chuÈn bÞ kÜ thuËt cÇn thiÕt v× chóng cã thÓ lμm kÑt hoÆc gÉy dông cô c¾t gät, g©y rung, gÉy c«ng vμ g©y tai n¹n cho c«ng nh©n. 5.2. C¸c kÝch th−íc bao cña vËt gia c«ng vμ ph«i ph¶i phï hîp víi c¸c sè liÖu ghi lÝ lÞch cña m¸y. 5.3. Trong tμi liÖu ®Þnh møc kÜ thuËt cña c¸c nguyªn vËt liÖu dïng cho viÖc gia c«ng cÇn ghi râ sè liÖu vÒ tØ lÖ phÊn tr¨m hμm l−îng c¸c chÊt cã tÝnh chÊt nguy hiÓm vμ cã h¹i, còng nh− c¸c sè liÖu ®Æc tr−ng cho tÝnh chÊt nguy hiÓm ch¸y, næ, ®éc vμ c¸c biÖn ph¸p an toμn khi sö dông c¸c chÊt ®ã. 6. Yªu cÇu ®èi víi v:Öc b¶o qu¶n, vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu, b©n thμnh phÈm, thμnh phÈm vμ phÕ liÖu s¶n xuÊt 6.1. NÒn cña s©n b·i ®Ó xÕp gç trßn, gç xÎ, c¸c d¹ng ph«i vμ vËt liÖu kh¸c ph¶i ®¶m b¶o ®ñ ®é bÒn t−¬ng øng víi khèi l−îng gç, tr¸nh lμm cho gç bÞ lón, nghiªng ®æ. 6.2. CÇn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p an toμn cao, ®¶m b¶o khèi l−îng lao ®éng Ýt nhÊt khi bèc dì c¸c ®èng gç, ph«i, vËt liÖu, thμnh phÈm.   Page 5 
  6. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2293 : 1978   6.3. CÇn c¬ giíi ho¸ kh©u vËn chuyÓn phÓ liÖu gç tõ c¸c m¸y gia c«ng gç ra ngoμi. Nªn sö dông hÖ thèng vËn chuyÓn b»ng khÝ nÐn ®Ó hÕt mïn c−a, ph«i bμo vμ bôi gç, ®Æc biÖt khi chÕ biÕn gç cã ®é Èm thÊp h¬n 20% . 6.4. Kh«ng ®−îc ®Ó ph«i, chi tiÕt, nguyªn vËt liÖu, phÕ liÖu ngæn ngang ë chç lμm viÖc, lèi ®i vμ g©y trë ng¹i cho thiÕt bÞ, c¸c bé phËn che ch¾n ho¹t ®éng. Muèn b¶o qu¶n ph«i, chi tiÕt, tån kho t¹m thêi trong ph©n x−ëng (víi khèi l−îng dù tÝnh tr−íc cho c«ng nghÖ s¶n xuÊt) cÇn ®Ó nh÷ng thø trªn ë nh÷ng diÖn tÝch quy ®Þnh, cã trang bÞ gi¸, trô ®ì, bμn ®ì hoÆc ë nh÷ng n¬i cã v¹ch s¬n giíi h¹n trªn nÒn nhμ. VËt liÖu,ph«i vμ thμnh phÈm ®Ó bªn c¹nh m¸y vμ ë chç lμm viÖc cÇn ®−îc xÕp thμnh tõng chång cao kh«ng qu¸ 1600mm, tÝnh tõ sμn nhμ. NÕu gç trßn ®−îc xÕp cao tõ 3 líp trë lªn th× ph¶i cã cäc ®ì. 6.5. Khi xÕp gç vμ chÊt m¹t c−a cÇn cã biÖn ph¸p phßng ngõa c¸c vËt liÖu trªn tù bèc .ch¸y. 7. Yªu cÇu ®èi víi c«ng nh©n s¶n xuÊt 7.1. TÊt c¶ c«ng nh©n tham gia vμo qu¸ tr×nh gia c«ng gç ph¶i hiÓu râ vÒ: C«ng dông vμ néi dung cña nguyªn c«ng cÇn thùc hiÖn vμ mèi liªn quan cña nã víi c¸c nguyªn c«ng kh¸c trong quy tr×nh c«ng nghÖ; CÊu t¹o vμ c«ng dông cña thiÕt bÞ m×nh sö dông, bé phËn che ch¾n vμ thiÕt bÞ dù phßng, b¶o ®¶m an toμn khi vËn hμnh; Nh÷ng yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i trong s¶n xuÊt cã thÓ x¶y ra; C¸c ph−¬ng tiÖn vμ biÖn ph¸p thùc hiÖn nguyªn c«ng mét c¸ch an toμn; Néi quy phßng ch¸y; Ph−¬ng ph¸p cÊp cøu n¹n nh©n khi x¶y ra tai n¹n. 7.2. Mäi c«ng nh©n tham gia vμo qu¸ tr×nh gia c«ng gç ph¶i qua huÊn luyÖn vÒ an toμn lao ®éng. HuÊn luyÖn më ®Çu - khi nhËn vμo lμm viÖc; HuÊn luyÖn c¬ b¶n ë chç lμm viÖc; HuÊn luyÖn «n tËp - Ýt nhÊt mét n¨m mét lÇn; HuÊn luyÖn bÊt th−êng - khi x¶y ra tai n¹n lao ®éng hoÆc khi cã sù vi ph¹m yªu cÇu vÒ an toμn lao ®éng. 8. Yªu cÇu ®èi v«i viÖc sö dông ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ c«ng nh©n 8.1. Khi sö dông c¸c ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ c«ng nh©n theo ®óng c¸c quy ®Þnh trong TCVN 2291: 1978 ®Ó b¶o vÖ c«ng nh©n khái nh÷ng t¸c ®éng cña nh÷ng yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i trong s¶n xuÊt. 8.2. C¸c ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n dïng cho c«ng nh©n lμm viÖc trong qu¸ tr×nh gia c«ng gç ph¶i qua kiÓm tra vμ thö nghiÖm ®Þnh k× theo. ®óng thÓ thøc vμ thêi h¹n quy ®Þnh trong hå s¬ vÒ tiªu chuÈn kÜ thuËt.   Page 6 
Đồng bộ tài khoản